ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Οδηγοί και Έντυπα


ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (σύνολο)
  Ενημερωτικός Οδηγός
  Παράρτημα Α - Μικροί ορεινοι ΟΤΑ - Κατανομή πόρων
  Παράρτημα Β - Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης - εντύπου υποβολής
  Παράρτημα Γ - Τυπικά Δικαιολογητικά ελέγχου και εκταμίευσης
  Παράρτημα Δ - Κριτήρια αξιολόγησης
   
ΥΑ Διάθεσης Πιστώσεων
  1η Τροποποίηση ΥΑ Διάθεσης Πιστώσεων
  2η Τροποποίηση ΥΑ Διάθεσης Πιστώσεων
   
ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
   
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ. Αριθ. 41240/ΕΥΣ6713/26.8.2009 προκήρυξης ενίσχυσης επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών
   
Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων από τους Ελεύθερους Επαγγελματίες - Επιλεξιμότητα και εύλογο κόστους δαπανών
Ενημέρωση για την αποστολή αποφάσεων στους υποψήφιους επενδυτές της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων / ελεύθερων επαγγελματιών
   
Τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων / ελεύθερων επαγγελματιών
Τροποποίηση Υπαγωγής
Π.Ε.Π. ¶ξονες - Βάσεις
Συμπλήρωση πίνακα επιτυχόντων δράσης επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών
Ανάκτηση αποφάσεων απόρριψης με τα αναλυτικά στοιχεία απόρριψης των επενδυτικών προτάσεων
Οδηγός υποβολής Ένστασης Ελεύθερων Επαγγελματιών
   
Ανακοίνωση για αίτημα ελέγχου
Φυσικός Φάκελος Ελέγχου Ελευθέρων
Διευκρινίσεις επί του φυσικού φακέλου
Διευκρινίσεις επί του φυσικού φακέλου 14/9/2010
Παράταση υποβολής αιτημάτων ελέγχου μέχρι 1/10/2010
Διευκρινίσεις επί του αιτήματος ελέγχου για τους επενδυτές με απόφαση υπαγωγής 02/06/2010
Τροποποίηση Αποφάσεων Υπαγωγής 4.02.2011

 


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster