ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Τι χρηματοδοτείται

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης, (δηλαδή το άθροισμα της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής) της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 70 εκατομύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) «Αττική», «Μακεδονία-Θράκη», «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της παρούσας προκήρυξης ανά άξονα Π.Ε.Π. καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση διάθεσης πιστώσεων.

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:

  • Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
  • Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό το οποίο εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

Ιατροί

5.000 -20.000 €

80%

50%

Οδοντίατροι

5.000 -20.000 €

80%

50%

Μηχανικοί

4.000 - 8.000 €

80%

50%

Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι

3.000 - 5.000 €

80%

50%

Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι

3.000 - 5.000 €

80%

50%

Λογιστές

3.000 - 5.000 €

80%

50%

Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή/και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

Η συνοπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών δίνεται στο Παράρτημα Δ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) προκήρυξης.

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες:

  • ο ΦΠΑ οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών.
  • κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster