ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Υποβολή των Επενδυτικών Προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, προσφορές προμηθευτών και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

  • Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την Αίτηση και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στο Π.Σ.Κ.Ε. στη, ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ε της σχετικής ΥΑ προκήρυξης. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται και όλες οι πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω προκήρυξη. Δεν προβλέπεται η υποβολή των προτάσεων σε έντυπη ή άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής.
  • Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο Π.Σ.Κ.Ε. είναι η 01/09/2009. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η 30/11/2009.
  • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η πρόταση δεν αξιολογείται.
  • Ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει στην πρότασή του:
  • Έναν (Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης) Ε.Φ.Δ., από τους οριζόμενους στο Παράρτημα Α της σχετικής ΥΑ προκήρυξης και
  • Ένα Υποκατάστημα αυτού, επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από αυτόν για την εκτέλεση του έργου του.

Ο Ε.Φ.Δ. που έχει δηλωθεί δεν δύναται να τροποποιηθεί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο σε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης της πρότασης.

Εμπλεκόμενοι φορείς για τη χορήγηση των ενισχύσεων

  1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Υπ.Οι.Ο.) - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.) - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.)
  2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
  3. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)
  4. Η Επιτροπή Ενστάσεων

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster