ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004

Η υποβολή αιτήσεων στον αναπτυξιακό νόμο έληξε την 29η Ιανουαρίου 2010.

Οδηγίες υποβολής αιτήματος χορήγησης παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β αυτού και της ΥΑ 4742/16-01-2017(ΝΕΟ)

Αποφάσεις χορήγησης παράτασης(ΝΕΟ)

Πίνακας αιτημάτων αναμόρφωσης κόστους Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια (σύμφωνα με το Ν.4146/2013, αρθ.20, παρ. 21 και το Ν.4242/2014 αρθ.11)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
(Ν.3908/2011, Ν.3299/2004, Ν.2601/1998, Ν.1892/1990)

Ενημέρωση για επιχειρηματικά σχέδια και ειδικές επενδύσεις που χειρίζεται το ΥΠΑΝ παρέχεται στην ιστοσελίδα του.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον Ν.3299/2004 όπως ισχύει, σε ενιαίο κείμενο, με ενσωματωμένες δηλαδή όλες τις τροποποιήσεις του:

 • Νόμος σε κωδικοποιημένη μορφή: (822kb)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Νόμος 3299/2004: (174kb)
 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35: ΄Ελεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (A΄ 261) και ν.3908/2011 (A΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς ΝΕΟ (125kb)

Τροποποιήσεις:

 • Ν.3522/2006 - Εναρμόνιση με το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Περιφερειακών Ενισχύσεων: (1,3mb)
 • Ν.3470/2006 - Περιεχόμενο επιλέξιμων δαπανών: (54kb)
 • Ν.3468/2006 - ΑΠΕ: δαπάνες σύνδεσης με το Δίκτυο: (174kb)
 • Ν.3631/2008: (2,2mb)
 • N.3752/2009 - Ένταξη νέων δραστηριοτήτων, αύξηση φορολογικών κινήτρων, διαφοροποίηση κινήτρων μεγάλων επενδ. Σχεδίων κλπ.: (140kb)
 • N.3816/2010, αρ. 10 - Αναστολή αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων την 29/1/2010: (599kb)
 • N.3840/2010, αρ. 13 - Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων - Τροποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης: (164kb)
 • Ν.4013/2011 - Αρθρο 18, §5 & 6 - .Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων έως 31/12/2012 . & .. το κόστος ολοκλήρωσης δεν θα υπερβαίνει το κόστος απόφασης υπαγωγής (385kb)
 • Ν.4072/2012, άρθρο 241 - Ρυθμίσεις θεμάτων για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις & παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων έως 31/12/2013 (88kb)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • Τροποποίηση της αριθμ. 84662/10-8-2016 υπουργικής απόφασης «Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004» ΝΕΟ (158kb)

 • Τροποποίηση της 15729/2014 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια» (145kb)

 • Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011 (161kb)

 • Ανάθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθηκόντων για σύνταξη εισηγήσεων σχετικών με την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004, και καθορισμός: της διαδικασίας και των όρων ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων, των προθεσμιών εντός των οποίων πραγματοποιείται η σύνταξη των εισηγήσεων από τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ Α.Ε, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. (140kb)

 • Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011 (142kb)

 • Σύσταση ομάδας εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. (184kb)

 • Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 (140kb)

 • Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004. (163kb)

 • Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της (127kb)

 • 2η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 41766/26?09?2013 (ΦΕΚ Β΄/2589/15?10?2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την «επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (Β΄ 2589)» (108kb)

 • Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11 (278kb)

 • Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια (148kb)

 • Υποβολή αίτησης για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 έως την 31/12/2016 (148kb)

 • Τροποποίηση της με αριθμ. 41766/26?09?13 απόφασης «Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 (Β 2589)» (148kb)

 • Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 (128kb)

 • Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KW των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (565kb)

 • Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήμερα (108kb)

 • Έλεγος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων που έχουνυπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 (266kb)

 • Καθορισμός κυρώσεων μη τήρησης των υποχρεώσεων του ν.329/2004 (θέσεις εργασίας) (86kb)
 • Τροποποίηση Καθορισμού Ενιαίου Κόστους Διοικητικών Ελέγχων Φ/Β (123kb)
 • Καθορισμός Διαδικασιών Διοικητικών Ελέγχων Φ/Β (129kb)
 • Περιοχές προτεραιότητας εξέτασης επενδυτικών σχεδίων: (998kb)
 • Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών: (176kb)
  • Τροποποίηση απόφασης ενισχυόμενων δαπανών: (803kb)
 • Καθορισμός επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης για ΜΜΕ: (167kb)
  • Νέο αρχείο Β. Αιγαίο: (102kb)
 • Καθορισμός συνοδευτικών δικαιολογητικών: (150kb)
  • Τροποποίηση συνοδευτικών δικαιολογητικών: (1950kb)
 • Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων: (189kb)
  • 1η τροποποίηση απόφασης παραγωγής μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών: (205kb)
  • 2η τροποποιητική απόφαση παραγωγής μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών: (179kb)
 • Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας: (110kb)
  • 1η τροποποίηση απόφασης εφοδιαστικής αλυσίδας: (185kb)
  • 2η τροποποίηση απόφασης εφοδιαστικής αλυσίδας: (170kb)
 • Κριτήρια αξιολόγησης: (411kb)
  • Τροποποίηση κριτηρίων αξιολόγησης: (220kb)
 • Καθορισμός ύψους παραβόλου: (62kb) και (19kb)
 • Ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες: (130kb)
 • Χαρακτηρισμός υψηλής τεχνολογίας: (205kb)
 • Χαρακτηρισμός ανάπτυξης λογισμικού: (111kb)
 • Εξαίρεση περιοχών από ενίσχυση για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων: (152kb)
 • Προϋποθέσεις ολοκληρωμένου εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων: (646kb)
 • Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας: (129kb)
 • Εμπορευματικοί σταθμοί: (168kb)
 • Καθορισμός μέγιστου επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης για ΜΜΕ (εκτός αιολική και ηλιακή ενέργεια): ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • Μετάταξη κατηγορίας επενδύσεων-μέγιστο προβλεπόμενο ποσοστό ενίσχυσης: ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • Απλοποίηση συνοδευτικών δικαιολογητικών: ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • Προκαταβολή επιχορήγησης: ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • Κατά παρέκκλιση εξέταση επενδυτικών σχεδίων - αρθρ.7 Ν. 3299.04 (344kb)
 • Κυρώσεις για μη τήρηση όρων στην απασχόληση (90kb)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν.3299/04 ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)
 • Θεσμικό Πλαίσιο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Απάτης(ΝΕΟ)
 • Ενημερωτικο Σημείωμα Συγχρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων Ν.3299_2004 (132kb)
 • 2009_07_01 Α.Π.: 33323 ΕΣΠΑ 2007-13 (807kb)
 • 2009_07_01 Α.Π.: 33324 ΕΣΠΑ 2007-13 (1.554kb)
 • 2009_07_01 Α.Π.: 33327 ΕΣΠΑ 2007-13 (822kb)
 • 2009_07_01 Α.Π.: 17169 ΕΣΠΑ 2007-13 (3.924kb)
 • 2009_07_01 Α.Π.: 17170 ΕΣΠΑ 2007-13 (355kb)
 • 2010_06_28 Α.Π.: 27719 ΕΣΠΑ 2007-13 (3.025kb)
 • 2010_08_05 Α.Π.: 34482 ΕΣΠΑ 2007-13 (1.676kb)
 • 2011_06_21 Α.Π.: 27566 ΕΣΠΑ 2007-13 (1.306kb)
 • 2011_06_21 Α.Π.: 27567 ΕΣΠΑ 2007-13 (1.406kb)
 • 2011_06_23 Α.Π.: 28051 ΕΣΠΑ 2007-13 (350kb)
 • 2011_07_29 Α.Π.: 33722 ΕΣΠΑ 2007-13 (447kb)
 • 2011_11_14 Α.Π.: 49032 ΕΣΠΑ 2007-13 (2.068kb)
 • 2011_12_22 Α.Π.: 56725 ΕΣΠΑ 2007-13 (792kb)
 • 2011_12_22 Α.Π.: 56726 ΕΣΠΑ 2007-13 (487kb)
 • 2012_06_18 Α.Π.: 27584 ΕΣΠΑ 2007-13 (678kb)
 • 2012_12_12 Α.Π.: 54028 ΕΣΠΑ 2007-13 (7.127kb)
 • 2012_12_27 Α.Π.: 56990 ΕΣΠΑ 2007-13 (3.278kb)
 • 2012_12_14 Α.Π.: 54476 ΕΣΠΑ 2007-13 (5.440kb)
 • 2012_12_28 Α.Π.: 57353 ΕΣΠΑ 2007-13 (3.979kb)
 • 2012_12_28 Α.Π.: 57397 ΕΣΠΑ 2007-13 (299kb)
 • 2013_06_28 Α.Π.: 28407 ΕΣΠΑ 2007-13 (3.351kb)
 • 2013_06_28 Α.Π.: 28414 ΕΣΠΑ 2007-13 (2.538kb)
 • 2013_06_28 Α.Π.: 28415 ΕΣΠΑ 2007-13 (1.718kb)
 • 2013_06_28 Α.Π.: 28416 ΕΣΠΑ 2007-13 (1.780kb)
 • 2013_12_10_Α.Π.: 55112 ΕΣΠΑ 2007-13 (2.335kb)
 • 2013_12_30_Α.Π.: 59113 ΕΣΠΑ 2007-13 (883kb)
 • 2013_12_30_Α.Π.: 59114 ΕΣΠΑ 2007-13 (1.764kb)
 • 2014_12_12_Α.Π.: 71155 ΕΣΠΑ 2007-13 (245kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87048 ΕΣΠΑ 2007-13 (161kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87055 ΕΣΠΑ 2007-13 (164kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87065 ΕΣΠΑ 2007-13 (158kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87067 ΕΣΠΑ 2007-13 (162kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87071 ΕΣΠΑ 2007-13 (160kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87076 ΕΣΠΑ 2007-13 (158kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87078 ΕΣΠΑ 2007-13 (245kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87082 ΕΣΠΑ 2007-13 (157kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87088 ΕΣΠΑ 2007-13 (156kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87103 ΕΣΠΑ 2007-13 (160kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87113 ΕΣΠΑ 2007-13 (160kb)
 • 2015_08_26_Α.Π.: 87123 ΕΣΠΑ 2007-13 (158kb)
 • 2015_12_08_Α.Π.: 126789 ΕΣΠΑ 2007-13 (349kb)
 • 2015_12_30_Α.Π.: 137210 ΕΣΠΑ 2007-13 (496kb)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Δικαιολογητικά Εκταμίευσης Επιχορήγησης Παγίων (συμβατικής επένδυσης) και Επιδότησης Leasing (155kb) NEO
 • Αίτηση ελέγχου εκτελεσθέντος έργου και υποδείγματα: (2,87mb)
 • Δικαιολογητικά αίτησης ελέγχου: (37kb)
 • Δικαιολογητικά επιτόπιου ελέγχου: (50kb)
 • Καθορισμός δικαιολογητικών ελέγχου: (99kb)
 • Δικαιολογητικά Εγγυητικής Επιστολής: (73kb)
 • Υπόδειγμα Γενικής Έκθεσης Ελέγχου - Κ.Ο.Ε.: (6-10-2011) (446kb)
 • Υπόδειγμα Έκθεσης Ελέγχου Φωτοβολταϊκών - Κ.Ο.Ε.: (6-10-2011) (418kb)

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • Εγκύκλιος για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και για την επιβολή κυρώσεων της μη-τήρησης ορίων απόκλισης και δεικτών αξιολόγησης του Ν.3908/11 (386kb) NEO
 • Εγκύκλιος Πληρωμών και Δημοσιεύσεων των Επενδυτικών Νόμων (3299/2004, 2601/1998 και 1892/90) (94kb)
 • Εγκύκλιος Ορισμού Υπολόγου Επενδυτικών Νόμων (224kb)
 • Εγκύκλιος Συμμετοχής Αλλοδαπών Δημόσιων Φορέων σε Επενδυτικά Σχέδια (273kb)
 • Εγκύκλιος Συμπληρωματικών Οδηγιών σχετικά με Έναρξη Υλοποίησης (73kb)
 • Εγκύκλιος Απλοποίησης Διαδικασιών της ΓΔΙΕ (80kb)
 • Εγκύκλιος Εντατικοποίησης Πληρωμών της ΓΔΙΕ (74kb)
 • Εγκύκλιος ελέγχου γνησιότητας Εγγυητικών Επιστολών και αποδέσμευσής τους (άρθρο 8 παρ. 1 περ. αiii του ν. 3299/2004, όπως έχει τροποποιηθεί) (71kb)
 • Εγκύκλιος Διοικητικών Ελέγχων Φ/Β (83kb)
 • Εγκύκλιος επανεξέτασης Αιτημάτων Υπαγωγής που εκκρεμούν (57kb)
 • Εργαλείο βαθμολόγησης επενδυτικών προτάσεων βάσει κριτηρίων νέου Επενδυτικού Νόμου (Ν.3299/2004 - Β' Φάση)
 • Εγκύκλιος: Αδειοδοτήσεις Α.Π.Ε. (91kb)
 • Εγκύκλιος Έναρξης Δαπανών (155kb)
 • Οδηγίες για παράταση 1 έτους - βάσει Ν.3752.2009: (111kb)
 • Οδηγίες εφαρμογής απόφασης Εγγυητικής Επιστολής: (76kb)
 • Εγκύκλιος: χώροι πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικές αγορές: (80kb)
 • Εγκύκλιος: εφοδιαστική αλυσίδα: (92kb)
 • Εγκύκλιος: Πολλαπλές αιτήσεις: (91kb)
 • Ορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων: (25kb)
 • Καθορισμός πυρόπληκτων περιοχών: (117kb)
 • Ενημερωτικός Οδηγός επιλογής και υλοποίησης ν.3299/2004 (469kb)
 • Εγχειρίδιο για τον έλεγχο των ιδιωτικών επενδύσεων (5.342kb)

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • Υπόδειγμα απολογιστικής έκθεσης (29kb) NEO
 • Υπόδειγμα Αιτήματος Επανεξέτασης (Άρθρου 241 του ν.4072/2012) (65kb)
 • Υπόδειγμα οικονομοτεχνικής μελέτης: (139kb)
 • Πίνακες υποδείγματος νέων επενδύσεων: (286kb)
 • Υπόδειγμα οικονομοτεχνικής μελέτης στον τομέα του τουρισμού: (150kb)
 • Παράρτημα οικονομοτεχνικής μελέτης τουρισμού: (320kb)
 • Υπόδειγμα υποβαλλόμενης δήλωσης για ΜΜΕ: (583kb)
 • Αίτηση ελέγχου εκτελεσθέντος έργου και υποδείγματα: (2,87mb)

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
 • Μη ενεργό θεσμικό πλαίσιο Επενδυτικού Νόμου 3299/2004
  • Επενδυτικά σχέδια Ν.3299/2004 από έναρξη εφαρμογής έως 30/6/2007 (α' φάση) κατά Περιφέρεια και Τομέα Δραστηριότητας: (33kb)
  • Επενδυτικά σχέδια Ν.3299/2004 από έναρξη εφαρμογής έως 30/6/2007 (α' φάση) κατά Περιφέρεια και Φορέα Ένταξης: (32kb)
 • Αναπτυξιακός Νόμος: 2601/1998
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster