ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η δράση

Χρήσιμες Πληροφορίες

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
bullet
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Ποιές κατηγορίες επιστημόνων-επαγγελματιών μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, ή/και εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο ή σύλλογο σε ισχύ κατά περίπτωση ανά κατηγορία επαγγέλματος, ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή, όπως αυτά νόμιμα απαιτούνται από τους οικείους συλλογικούς / επαγγελματικούς φορείς και θα εξειδικευτούν στον σχετικό Οδηγό ελέγχου.

2. Ελεύθερος επαγγελματίας (μηχανικός, γιατρός, κλπ.) και με σχέση μισθωτής εργασίας με κάποιον οργανισμό μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα;

Εφόσον ο επιστήμονας - επαγγελματίας δηλώνει έσοδα από την άσκηση ατομικής δραστηριότητας στο σχετικό πεδίο του Ε1 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) και ικανοποιεί και τους λοιπούς όρους του προγράμματος, όπως αυτοί περιέχονται στην σχετικά Υ.Α. Προκήρυξης και αναλύονται στον Οδηγό Εφαρμογής, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

3. Για τους νέους επαγγελματίες με λιγότερο από 5 έτη άσκησης δραστηριότητας, ισχύει ο κατώτερος μέσος όρος ακαθάριστων εσόδων όπως ισχύει για τους επαγγελματίες με περισσότερα από 5 έτη;

Η προϋπόθεση να υπερβαίνει ο μέσος όρος των ακαθάριστων εσόδων των δύο τελευταίων χρήσεων συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα ισχύει μόνο για τους δυνητικούς δικαιούχους που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2004 οι οποίοι και υπάγονται στην κατηγορία ενίσχυσης 50%.

4. Στον Πίνακα που δημοσιεύεται στο κείμενο στην ιστοσελίδα www.espa.gr και στον Πίνακα 2 της ΥΑ προκήρυξης εμφανίζονται διαφορετικά ποσά. Τι ισχύει;

O πίνακας που αναγράφεται στο site είναι τα όρια επιχορήγησης οπότε αφορά στα ποσά τα οποία ο δυνητικός δικαιούχος παίρνει μετρητοίς, ενώ ο πίνακας της Υ.Α. Προκήρυξης αφορά τα ποσά του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού xωρίς την ενσωμάτωση των ποσοστών (50 ή 80% ανάλογα τη περίπτωση).

5. Οι ΚΑΔ που αναφέρονται στο παράρτημα Β είναι οι μοναδικοί επιλέξιμοι; Αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας έχει κάποιον από τους συγκεκριμένους ΚΑΔ ως δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι δικαιούχος;

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ως δραστηριότητα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Β της Υπουργικής Απόφασης. Αν υπάρχει κάποιος ΚΑΔ από αυτούς που αναφέρονται στο παράρτημα Β, ακόμα και ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, τότε μπορεί να υποβληθεί πρόταση.

6. Μπορώ να διορθώσω τον ΚΑΔ μου κάνοντας μεταβολή στη Δ.Ο.Υ. έτσι ώστε να έχω δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Σύμφωνα με το Άρθρο 8, Δεύτερο στάδιο της Υ.Α. Προκήρυξης, οι αιτήσεις έναρξης/ επέκτασης/ μεταβολής δραστηριότητας, όπως είναι η μεταβολή του ΚΑΔ, πρέπει να έχουν γίνει πριν την 1/1/2009 ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποβολής πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται οι διαδικασίες εξειδίκευσης ΚΑΔ οι οποίοι προκύπτουν μετά από προσθήκη στην οικεία ΔΟΥ.

Παράδειγμα: Δικηγόρος ο οποίος έχει πάρει με αντιστοίχηση τον Γενικό ΚΑΔ 69.10.1, προκειμένου να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα θα πρέπει να κάνει μεταβολή από την οποία να προκύπτει η εξειδίκευση ΚΑΔ υπηρεσιών δικηγόρου, ενός ή περισσοτέρων, από τους ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι στο Παράρτημα Β της Υ.Α. προκήρυξης για την κατηγορία 3 «Δικηγόροι» (69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15) στην οικεία ΔΟΥ.

7. Μπορώ να είμαι δικαιούχος της ενίσχυσης δηλώνοντας τον ΚΑΔ 71.12.00.00;

Θα πρέπει να κάνετε ανάλυση του ΚΑΔ σας στο κατώτερο δυνατό επίπεδο σύμφωνα με το Παράρτημα Β της σχετικής Υ.Α. Προκήρυξης, για το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε την οικεία Δ.Ο.Υ. Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αρκεί να έχετε επιλέξιμο ΚΑΔ, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριος ή δευτερεύων. Ισχύει και στην περίπτωση αυτή ότι και με το παράδειγμα της προηγούμενης ερώτησης 6.

8. Ποιές κατηγορίες δικηγόρων μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Οι δικηγόροι μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον έχουν κάνει ανάλυση του ΚΑΔ τους στο κατώτερο επίπεδο στην εφορία και διαθέτουν κάποιον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (βλ. και την ανάλυση στο παράδειγμα της ερώτησης 6).

9. Μπορεί κάποιος να υποβάλλει πρόταση η οποία να είναι χαμηλότερη από τον ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό;

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον ελάχιστο του Άρθρου 5 της Υ.Α. Προκήρυξης (Πίνακας 2).

10. Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να έχω πάρει προσφορά για την αγορά εξοπλισμού;

Ναι, για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει το σχετικό παραστατικό προσφοράς ή προτιμολογίου, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να εισαχθούν στη σχετική φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και να προσκομιστούν σε φυσική μορφή κατά τον έλεγχο της πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

11. Στην αγορά εξοπλισμού περιλαμβάνονται και έπιπλα;

Όχι, η αγορά επίπλων δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ της Υ.Α. Προκήρυξης και στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

12. Τι θεωρείται εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός και τι θα μπορούσα να συμπεριλάβω στην κατηγορία αυτή;

Εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός θεωρείται η προμήθεια καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού απαραίτητου για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών για το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών. Επίσης, η προμήθεια και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Δ της Υ.Α. Προκήρυξης και στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

13. Μπορώ να προχωρήσω στην αγορά του εξοπλισμού από τώρα; Τι ημερομηνία πρέπει να έχουν τα τιμολόγια, ώστε σε περίπτωση έγκρισης του σχεδίου μου, αυτά να θεωρηθούν έγκυρα;

Η επιλεξιμότητα των δαπανών της κάθε πρότασης ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7 της σχετικής Υ.Α. Προκήρυξης (ήτοι 01/09/2009). Ωστόσο, συνιστάται στους υποψήφιους επενδυτές να μην προχωρούν στην πραγματοποίηση δαπανών πριν από την κοινοποίηση προς αυτούς του εγγράφου για τη χρηματοδότηση ή μη της πρότασής τους (όταν η χρηματοδότηση αυτής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση της επένδυσης.)

14. Η απασχόληση προσωπικού είναι απαραίτητη για την έγκριση της πρότασης;

Όχι, η απασχόληση προσωπικού δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη έγκριση της πρότασης, ούτε αξιολογείται. Λαμβάνεται υπόψη μόνο στον υπολογισμό του εύλογου του κόστους των προτάσεων κατά τον διοικητικό έλεγχο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

15. Τι θα συμβεί εάν αλλάξω προμηθευτή ή εξοπλισμό μετά την υποβολή της πρότασης; Θα είναι επιλέξιμα ή δεν θα επιχορηγηθούν;

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 8 της Υπουργικής Απόφασης, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης αποκλίσεις μικρής κλίμακας (π.χ. αλλαγή προμηθευτή) στο φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική έκθεση ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της πρότασης και δεν επιτρέπεται η αλλαγή εξοπλισμού από την υποβολή της πρότασης στην υλοποίηση.

16. Τι σημαίνει ημερομηνία τρέχουσας έναρξης;

Στο πεδίο "Ημ/νία τρέχουσας έναρξης" συμπληρώνεται η ακριβής ημερομηνία τελευταίας (τρέχουσας) έναρξης δραστηριότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος σε περίπτωση επανέναρξης/ μεταβολής/ επέκτασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνεται η ημερομηνία πρώτης έναρξης.

17. Δικαιούμαι να αιτηθώ για φορητό υπολογιστή και σταθερό;

Μπορείτε να αιτηθείτε για έναν φορητό και έναν σταθερό υπολογιστή, εφόσον οι δαπάνες αυτές συνοδεύονται από τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους, της συνάφειάς τους και της συμβολής τους στην αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

18. Η δαπάνη αγοράς φωτοτυπικού μηχανήματος ή τηλεφωνικού κέντρου θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη;

Οι δαπάνες φωτοτυπικού μηχανήματος ή τηλεφωνικού κέντρου θεωρούνται επιλέξιμες, με την προϋπόθεση ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή θα τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα, η συνάφεια και η συμβολή των συγκεκριμένων δαπανών στην αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

19. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή και μέσω Τραπέζης;

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, το υποκατάστημα και την Τράπεζα που επιθυμεί να συνεργαστεί καθώς και την περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

20. Τι ακριβώς είναι η λίστα των τυπικών δικαιολογητικών και που μπορούμε να την βρούμε;

Η λίστα τυπικών δικαιολογητικών που αναφέρεται στον ενημερωτικό οδηγό αφορά δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τον έλεγχο.

21. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις υλοποίησης της πρότασης;

Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 10 της Υ.Α. Προκήρυξης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου που έχει περιγράψει στην πρόταση που έχει υποβάλλει. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των επιμέρους δαπανών, ενεργειών καθώς και του εύλογού τους κόστους διενεργείται κατά τη φάση του επιτόπιου ή/και διοικητικού ελέγχου που περιγράφεται στο άρθρο 11 της ιδίας Υ.Α.

22. Τι ισχύει αν πρέπει να γίνει αλλαγή έδρας μετά την υποβολή της πρότασης;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της σχετικής ΚΥΑ προκήρυξης: «Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να λειτουργεί εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας που υπαγορεύονται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το οποίο έχει χορηγηθεί η ενίσχυση και να μη μεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόμενης επένδυσης, τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε (πέντε) ετών μετά την ολοκλήρωσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος υποχρεούται σε ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. Ομοίως, ο δικαιούχος υποχρεούται σε ολική επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης στην περίπτωση που μετεγκατασταθεί από νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή από κάποια περιοχή του Παραρτήματος Γ σε περιοχή που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Γ.» Συνεπώς, εφόσον η επένδυση υλοποιείται στην έδρα της επιχείρησης, τότε για τα επόμενα πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της, είναι δυνατή η αλλαγή έδρας της επιχείρησης. αλλά μόνο εντός της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις και να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Παράδειγμα: Ιατρός που υλοποιεί επένδυση στην έδρα της επιχείρησής του στα Γιάννενα, μπορεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια από την ολοκλήρωσή της, να αλλάξει έδρα, αλλά μόνο μέσα στα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, δηλαδή των νομών Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Όταν η επένδυση δεν υλοποιείται στην έδρα της επιχείρησης, αλλά για παράδειγμα σε κάποιο υποκατάστημα, τότε ισχύει μόνον ο περιορισμός για τα μικρά νησιά και τους μικρούς ΟΤΑ, δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, (νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων και περιοχή Παραρτήματος Γ της ΚΥΑ) η αλλαγή έδρας δεν είναι επιτρεπτή.

23. Το πρόγραμμα ενίσχυσης των ελεύθερων επαγγελματιών θα ισχύσει κανονικά παρά τις εκλογές;

Η διενέργεια πρόωρων εκλογών δεν επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος, επομένως η υποβολή προτάσεων συνεχίζεται κανονικά.

24. Τι συμπληρώνουμε στο πεδίο «Τεκμηρίωση συμβατότητας με επένδυση»;

Συμπληρώνετε την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, της συνάφειας και της συμβολής της κάθε δαπάνης στο προτεινόμενο ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο.

25. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα;

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:

  • Να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια.
  • Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης.
  • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 - διαχειριστική χρήση 2008)
  • Να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό.
  • Να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009.

Όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ*

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ) & Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2

35.000 €

28.000 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3,5

25.000 €

20.000 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

50.000 €

40.000 €

26. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι επιλέξιμη δαπάνη; Τι ισχύει για τις κατηγορίες επαγγελματιών που δεν υποχρεούνται στην απόδοση ΦΠΑ;

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Υπουργικής Απόφασης, στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών και οποιασδήποτε κατηγορίας επαγγελματιών.

27. Τι σημαίνει ταυτοποίηση στοιχείων μητρώου και ποιος είναι ο ορθός τρόπος αναγραφής τους;

Δείτε το σχετικό αρχείο.

28. Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης παραστατικών.

Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο εξόφλησης των παραστατικών για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών στα πλαίσια της ΥΑ προκήρυξης για το πρόγραμμα ενίσχυσης Ελευθέρων Επαγγελματιών και προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με το νόμο 3842/2010 (άρθρο 19 §5 και άρθρο 20 §2), αλλά και να προβλεφθεί τυχόν καταστρατήγηση των διατάξεων τόσο του νόμου όσο και της ΚΥΑ προκήρυξης του προγράμματος σας γνωρίζουμε ότι,

Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου ισχύουν τα ακόλουθα, τα οποία έχουν εφαρμογή από 01/06/2010:

  • Παραστατικά για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών μέχρι 1.500€ (χωρίς Φ.Π.Α.) μπορεί να εξοφλούνται με μετρητά απευθείας στον προμηθευτή.
  • Παραστατικά για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 1.500€ (χωρίς Φ.Π.Α.) εξοφλούνται μόνο με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παραπάνω νόμο.
  • Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών με την χρήση επιταγών τρίτων.
  • Για τιμολόγια κάτω των 1.500€ δύναται να υπάρξει εξόφληση με πιστωτική κάρτα εφόσον κατά την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών του ελεύθερου επαγγελματία για έλεγχο στον ΕΦΔ επισυνάπτεται εξοφλητικό του συνόλου της οφειλής της πιστωτικής κάρτας στο οποίο εξυπακούεται ότι θα συμπεριλαμβάνεται και το συνολικό ποσό του επιχορηγούμενου τιμολογίου. Π.χ. Πιστωτική κάρτα με πιστωτικό όριο 5.000€ και υπόλοιπο 3.000€ χρησιμοποιείται για αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού 1.000€ κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για έλεγχο θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το σύνολο του υπολοίπου της κάρτας 4.000€ στο οποίο σαφέστατα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το συνολικό ποσό του επιχορηγούμενου τιμολογίου. Εννοείται επίσης ότι θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στο τιμολόγιο (να προσκομίζεται το τιμολόγιο στο οποίο ως τρόπος εξόφλησης θα αναγράφεται «Πιστωτική κάρτα») και να προσκομίζεται μαζί και η απόδειξη της κάρτας, Δεν γίνεται δεκτή και δεν νοείται ως εξόφληση του επιχορηγουμένου τιμολογίου η πλήρης μεν εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας, χωρίς όμως δε να έχει προηγουμένως πιστωθεί η αξία του εν λόγω τιμολογίου. (π.χ. προσφορά για πίστωση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

29. Παραδεκτότητα απόδειξης προκαταβολής κατά τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου.

Σε περίπτωση στην οποία έχει καταβληθεί προκαταβολή για την αγορά εξοπλισμού, τότε η απόδειξη της προκαταβολής γίνεται αποδεκτή και επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό εξόφλησης του τιμολογίου που θα εκδοθεί για το συγκεκριμένο είδος. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί με έναν από τους προτεινόμενου στην ΥΑ τρόπους εξόφλησης.

30. Αλλαγή έδρας - Συστέγαση.

Η αλλαγή έδρας εφόσον πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να δηλωθεί στο αίτημα ελέγχου προς τον ΕΦΔ και θα πρέπει να έχει γίνει και η αντίστοιχη δήλωση μεταβολής στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή έδρας πρέπει να γίνεται μέσα στα γεωγραφικά όρια της διοικητικής περιφέρειας στην οποία υπεβλήθη η επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 13 σημείο 3 της ΥΑ προκήρυξης. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι δεν μπορεί να μεταβληθεί η έδρα στις περιπτώσεις εκείνες που έχει δηλωθεί ως τόπος υλοποίησης νησί με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων ή σε περιοχή του Παραρτήματος Α του οδηγού.

Στα τυπικά δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο επιτηδευματίας θα πρέπει να αναφέρεται η μεταβολή της έδρας και να υπάρχει η αντίγραφο της δήλωσης μεταβολής που έχει γίνει στη Δ.Ο.Υ..

Στην δεύτερη περίπτωση δύναται να υπάρξει συστέγαση αρκεί να είναι διακριτή η έδρα και να τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο Κ.Β.Σ.. Οι επιτηδευματίες θα ελεγχθούν ως προς την υλοποίηση του φυσικού ή / και οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης που ο καθένας υπέβαλλε. Η ενημέρωση προς τον ΕΦΔ και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης.

31. Μεταβολή ιδιότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ προκήρυξης "Υποχρεώσεις των δικαιούχων της ενίσχυσης" ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τους όρους της προκήρυξης και της εγκριτικής απόφασης, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται υποχρεούται σε μερική ή ολική επιστροφή των ποσών της δημόσιας επιχορήγησης που έλαβε.

Βασική προϋπόθεση για να μπορεί να συμμετέχει ένας υποψήφιος στη δράση ενίσχυσης επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών ήταν να κατέχει την ιδιότητα, του ελεύθερου επαγγελματία. Με βάση το παραπάνω σημείο ο επιχορηγούμενος οφείλει να τηρήσει την ιδιότητα αυτή για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και οποιαδήποτε αλλαγή επαγγελματικής δραστηριότητας οδηγεί σε επιστροφή, μερική ή ολική, του αναλογούντος ποσού για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας.

32. Διάμεσοι ανά επαγγελματική κατηγορία.

Δείτε το σχετικό αρχείο.

33. Διευκρινήσεις σχετικά με την απόφαση απόρριψης της επενδυτικής πρότασης ως αναφορά την βαθμολογία (Τμήμα 4 της επιστολής απόρριψης).

Δείτε το σχετικό αρχείο.

34. Διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία υποβολής των ενστάσεων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 9 της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 41240/ΕΥΣ6713/26.8.2009 Υ.Α. Προκήρυξης για το πρόγραμμα ενίσχυσης Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι ενστάσεις των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Κατά συνέπεια οποιοδήποτε έγγραφο εκτιμά ο επενδυτής ότι πρέπει να υποβάλει για να στηρίξει την ένσταση του πρέπει να επισυνάπτεται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που το έγγραφο δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να μετασχηματίζεται σε ηλεκτρονικό αρχείο μέσω της διαδικασίας της σάρωσης εγγράφου (document scanning) και να αναφέρεται στο πεδίο 6.2 του εντύπου της αίτησης ένστασης.

Επιπλέον ο ενιστάμενος δυνητικός δικαιούχος πέραν της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ένστασης που θα υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων πρέπει να τεκμηριώνει επαρκώς την ένσταση του προκειμένου αυτή να κρίνεται παραδεκτή.

35. Διευκρινήσεις σχετικά με την αποστολή απορριπτικών επιστολών.

Διαπιστώθηκε ότι σε μια σειρά απορριπτικών επιστολών δεν προκύπτει με σαφήνεια ο ακριβής λόγος απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου. Η αιτία του προβλήματος αυτού είναι ότι, κατά την εκτύπωση, από τυπογραφικό λάθος δεν διακρίνονται τα τετράγωνα με τους λόγους απόρριψης αλλά έχουν εκτυπωθεί τελείες.

Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι θα επαναληφθεί η διαδικασία αποστολής των σωστών έγγραφων απορριπτικών επιστολών. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτούν τους ακριβείς λόγους απόρριψης ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/mis)χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν.

36. Πώς γίνεται η ορθή εξώφληση παραστατικών;

Με τις διατάξεις της παραγράφου §25 του άρθρου 19 του νόμου 3842/2010 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. και επέρχονται οι εξής αλλαγές οι οποίες υιοθετούνται και μετά την ανάλογη προσαρμογή τους έχουν εφαρμογή στο πρόγραμμα Ενίσχυση Ελευθέρων Επιστημόνων - Επαγγελματιών:

α) Μειώνεται το όριο άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης τιμολογίων (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) από το λήπτη του φορολογικού στοιχείου, με επιταγές έκδοσης του λήπτη του στοιχείου ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, από τα 15.000 (τελικής αξίας με το ΦΠΑ) ευρώ στα 1.500 (καθαρή αξία χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 1.500+345=1.845) ευρώ. Κατά συνέπεια δεν νοείται πλέον το όριο των 15.000 Ευρώ.

β) Από 1.6.2010 δεν είναι υποχρεωτική πλέον η έκδοση δίγραμμης επιταγής για τις ανωτέρω συναλλαγές αλλά απλής επιταγής.

γ) Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών με την χρήση επιταγών τρίτων για το εν λόγω πρόγραμμα.

δ) Για τις περιπτώσεις εκείνες που και οι δύο συναλλασσόμενοι (επενδυτής και προμηθευτής/εκδότης του στοιχείου του ΚΒΣ) είναι ατομικές επιχειρήσεις ως επαγγελματικός τραπεζικός λογαριασμός νοείται ο λογαριασμός εκείνος που χρησιμοποιείται κατά συνήθη τρόπο και για τις συναλλαγές των επιτηδευματιών οι οποίες προκύπτουν λόγω την επαγγελματικής τους ιδιότητας.

ε) Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 1.6.2010, ήτοι για φορολογικά στοιχεία που θα εκδοθούν από 1.6.2010 και εξής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται από τον οδηγό του προγράμματος και την ερώτηση 28.

37. Για ποιο λόγο ζητείται το Ε7 στα τυπικά δικαιολογητικά των Ελευθέρων Επαγγελματιών;

Το έντυπο Ε7 απαιτείται προκειμένου να ελεγχθούν οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν, προκειμένου να κριθεί η συμβατότητα της επενδυτικής πρότασης με τις θέσεις εργασίας (π.χ.δεν μπορεί ο επενδυτής να αιτηθεί την αγορά 5 Η/Υ ενώ έχει έναν εργαζόμενο). Εάν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας τότε προσκομίζεται βεβαίωση από το ΙΚΑ ότι ο επενδυτής δεν απασχολεί προσωπικό. Σε περίπτωση που έχει γίνει πρόσφατα η πρόσληψη προσωπικού και δεν έχει ακόμα υποβληθεί το έντυπο Ε7, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο της κάρτας πρόσληψης του ΟΑΕΔ ή αντίγραφο του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ.

38. Διευκρινήσεις - συμπληρώσεις στην ερώτηση 28.

Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην ερώτηση 28 και σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1091/14.6.2010, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Με τις διατάξεις της παραγράφου §25 του άρθρου 19 του νόμου 3842/2010 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. Επέρχονται αλλαγές οι οποίες υιοθετούνται και μετά την ανάλογη προσαρμογή έχουν εφαρμογή στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Ελευθέρων Επιστημόνων - Επαγγελματιών»:

α) Μειώνεται το όριο άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης τιμολογίων (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) από το λήπτη του φορολογικού στοιχείου, με επιταγές έκδοσης του λήπτη του στοιχείου ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, από τα 15.000 (τελικής αξίας με το ΦΠΑ) ευρώ στα 1.500 (καθαρή αξία χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 1.500+345=1.845) ευρώ. Κατά συνέπεια δεν νοείται πλέον το όριο των 15.000 Ευρώ.
β) Από 1.6.2010 δεν είναι υποχρεωτική πλέον η έκδοση δίγραμμης επιταγής για τις ανωτέρω συναλλαγές αλλά απλής επιταγής.
γ) Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών με την χρήση επιταγών τρίτων για το εν λόγω πρόγραμμα.
δ) Για τις περιπτώσεις εκείνες που και οι δύο συναλλασσόμενοι (επενδυτής και προμηθευτής/εκδότης του στοιχείου του ΚΒΣ) είναι ατομικές επιχειρήσεις ως επαγγελματικός τραπεζικός λογαριασμός νοείται ο λογαριασμός εκείνος που χρησιμοποιείται κατά συνήθη τρόπο και για τις συναλλαγές των επιτηδευματιών οι οποίες προκύπτουν λόγω την επαγγελματικής τους ιδιότητας.
ε) Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 1.6.2010, ήτοι για φορολογικά στοιχεία που θα εκδοθούν από 1.6.2010 και εξής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται από τον οδηγό του προγράμματος και την ερώτηση 28.

39. Διευκρινήσεις σχετικά με τις εκπρόθεσμες παραλαβές προϊόντων.

Με δεδομένο ότι η φύση της δράσης αφορά αγορά αγαθών και προϊόντων πολύ συχνά δεν είναι δυνατή η άμεση παραλαβή ενός προϊόντος και ειδικά σε περιπτώσεις ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού. Είναι επίσης γνωστό ότι κατά κανόνα τους καλοκαιρινούς μήνες οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων αυξάνονται. Για τα ανωτέρω ο επενδυτής δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια.

Προκειμένου λοιπόν ο επενδυτής να έχει το περιθώριο να ολοκληρώσει την πρόταση του (να παραγγείλει, να παραλάβει και να εγκαταστήσει το σύνολο των προϊόντων που προέβλεπε η πρόταση του) στον σχεδιασμό της δράσης προβλέφθηκε η ολοκλήρωση της υλοποίησης της πρότασης να γίνεται σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Άρα καθυστερημένες παραλαβές από υπαιτιότητα του επενδυτή ακόμα και αν εμπρόθεσμα έχουν εξοφληθεί δεν θα τύχουν επιχορήγησης.

Η μόνη περίπτωση αποδεκτής εκπρόθεσμης παραλαβής προϊόντων/εξοπλισμού είναι να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας στην παράδοσή του δηλαδή η παραγγελία να έχει πραγματοποιηθεί έγκαιρα από τον επενδυτή, κατά τους δύο πρώτους μήνες υλοποίησης της δράσης (π.χ. πρώτος μήνας υλοποίησης) και ο προμηθευτής να μην έχει παραδώσει τα προϊόντα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης. Το έγκαιρο της παραγγελίας αποδεικνύεται από σχετικό δελτίο παραγγελίας ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο (απόδειξη προκαταβολής). Σε κάθε περίπτωση προκειμένου τα προϊόντα να τύχουν επιχορήγησης πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ενώ η εν λόγω παράταση παραλαβής των προϊόντων δεν μπορεί να ξεπερνάει την ημερομηνία διενέργειας του διοικητικού /η/και επιτόπιου ελέγχου. Τα σχετικά αποδεικτικά θα υποβληθούν σε φυσική μορφή στον αρμόδιο ΕΦΔ με την αίτηση ελέγχου.

40. Διευκρινήσεις σχετικά με τις αγορές αγαθών από το εξωτερικό.

Σε περιπτώσεις αγορών εκτός Ε.Ε. σε συνάλλαγμα, θα πρέπει να καταχωρούνται,

Α. Ο αριθμός τιμολογίου του ξένου οίκου, βάση του οποίου έγινε ο εκτελωνισμός,
Β. Ο αριθμός του εμβάσματος με το οποίο εξοφλήθηκε το παραπάνω τιμολόγιο,
Γ. Ως ισοτιμία λαμβάνεται αυτή βάση της οποίας έγινε ο εκτελωνισμός και αναγράφεται στο τιμολόγιο του εκτελωνιστή,
Δ. Η εξόφληση του ΦΠΑ του τιμολογίου προκύπτει από τα παραστατικά του τελωνίου, οπότε καταχωρείται τον αριθμό του διπλοτύπου είσπραξης και το ποσό του ΦΠΑ για να κλείσει το τιμολόγιο.

Η τυχόν συναλλαγματική διαφορά που θα προκύψει και θα έχει σαν αποτέλεσμα την μη εξίσωση του τιμολογίου με τις εξοφλήσεις, θα καταχωρηθεί με αιτιολογία «συν/κη διαφορά».

Επισημαίνεται ότι το ΦΠΑ και τα έξοδα εκτελωνισμού δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες και κατά συνέπεια δεν πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα.

41. Διευκρινήσεις σχετικά με τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων για τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 και 3 του Νόμου 2690/1999 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ο οποίος ενσωμάτωσε το άρθρο 16 του Νόμου 3345/2005 απλά φωτοαντίγραφα εγγράφων της διοίκησης (πχ ΑΔΤ, έναρξη επαγγέλματος, βεβαίωση της εφορίας για την έναρξη με την υπογραφή του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, ασφαλιστική ενημερότητα με αντίστοιχη υπογραφή κλπ) γίνονται αποδεκτά όταν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή με πρωτότυπη υπογραφή, στην οποία θα μνημονεύεται ξεκάθαρα ότι βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που προσκομίζει σε απλά φωτοαντίγραφα.

Ο όρος έγγραφα της διοίκησης γενικά αναφέρεται σε έγγραφα τα οποία στο πρωτότυπο φέρουν στρογγυλή σφραγίδα.

Από τον παραπάνω κανόνα, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, εξαιρούνται τα αναφερόμενα έγγραφα στην υπ. Αριθμ. 1008564/110/0006Δ/25.01.2006 (ΦΕΚ163/Β/13.02.2006) κοινή υπουργική απόφαση.

Έγγραφα τα οποία προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα πριν την καταβολή της επιχορήγησης αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.

Επίσης έγγραφα τα οποία κατά τον νόμο εκδίδονται ηλεκτρονικά γίνονται αποδεκτά στο περιεχόμενο του φυσικού φακέλου.


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster