Ν. 3427/2005, κεφάλαιο ΣΤ

Το κεφάλαιο ΣΤ του Ν. 3427/2005 αφορά την τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του Α.Ν. 89/1967 "Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών".

 • Κατεβάστε το κείμενο του νόμου: (67kb)
 • Law 3427/2005 (chapter 6) in english "Amendment, replacement and suppement of the provisions of Law 89/67": (87kb)

Τροποποίηση

 • Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013), άρθρο 25.: (7,36Mb)
Δικαιολογητικά και στοιχεία αίτησης για υπαγωγή στον α.ν.89/1967

Ο καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεως για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') έγινε με την υπ.αριθ. ΙΕ/4487/466 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 152Β/2006).

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (υπ. αρθμ. 48893/4435-ΦΕΚ 1705/Β/1-11-2010) (43kb)

Κατεβάστε το κείμενο της απόφασης: (58kb)

Εξειδίκευση κριτηρίων για το περιθώριο κέρδους

Η εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ'), έγινε με την υπ. αριθ. ΙΕ/4488/467 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 152Β/2006).

 • Κατεβάστε το κείμενο της απόφασης: (45kb)
 • Παράδειγμα διαμόρφωσης αντιπροσωπευτικού δείγματος για τον προσδιορισμό περιθωρίου κέρδους των εταιρειών του ν.3427/2005 στα ελληνικά: (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) (45kb) Search Strategy Sample GR ΝΕΟ
 • Παράδειγμα διαμόρφωσης αντιπροσωπευτικού δείγματος για τον προσδιορισμό περιθωρίου κέρδους των εταιρειών του ν.3427/2005 στα αγγλικά: (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) (320kb) Search Strategy Sample ENG ΝΕΟ
Εξειδίκευση κριτηρίων για την αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών

O καθορισμός των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών των αλλοδαπών εταιρειών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 έγινε με την υπ.αριθ. ΙΕ/10493/2083 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 379Β/2006).

Κατεβάστε το κείμενο της απόφασης: (42kb)

Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου

Υπουργική Απόφαση με αρ. 76068/7006/22-12-2014 (ΦΕΚ 3682/ Β / 31-12-2014) «Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67 'Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών' όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου».

Κατεβάστε το κείμενο της απόφασης: (145kb)

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3427/2005
Η Υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3427/2005 γίνεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ_Ν.3427/2005 Ενδο-ομιλικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σχετικές Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα «Οδηγίες για ΠΣΚΕ Ν.3427/2005 Ενδο-ομιλικές Υπηρεσίες».

Στη συνέχεια οι παραγόμενες από το Σύστημα Εκτυπώσεις (Αίτηση, Ερωτηματολόγιο και Παράρτημα Υπολογισμού Περιθωρίου Κέρδους), υπογεγραμμένες αρμοδίως, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή.
(Προς διευκόλυνσή σας όσον αφορά στα καταχωρούμενα στο Σύστημα στοιχεία μπορείτε να δείτε παρακάτω τις φόρμες εκτυπώσεων του Πληροφοριακού Συστήματος)
 • Υπόδειγμα μελέτης τεκμηρίωσης περιθωρίου κέρδους ν.3427/2005 (539kb)ΝΕΟ


 • Φόρμες Εκτυπώσεων Πληροφοριακού Συστήματος για Γραφείο Αλλοδαπής Εταιρείας

  Αίτηση - Διαβιβαστικό(172kb)
  Ερωτηματολόγιο(276kb)
  Παράρτημα Υπολογισμού Περιθωρίου Κέρδους(210kb)


 • Φόρμες Εκτυπώσεων Πληροφοριακού Συστήματος για Ημεδαπή Εταιρεία

  Αίτηση - Διαβιβαστικό(171kb)
  Ερωτηματολόγιο(233kb)
  Παράρτημα Υπολογισμού Περιθωρίου Κέρδους(210kb)
Υποβολή ετήσιων στοιχείων λειτουργίας εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄)

Η Υποβολή των ετήσιων στοιχείων λειτουργίας για το έτος 2014 γίνεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ_Ν.3427/2005 Ενδο-ομιλικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. (Σχετικές Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην επόμενη Ενότητα της Ιστοσελίδας (Οδηγίες για ΠΣΚΕ Ν.3427/2005 Ενδο-ομιλικές Υπηρεσίες).

Στη συνέχεια οι παραγόμενες από το Σύστημα Εκτυπώσεις (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ και συνοπτική ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) υπογεγραμμένες αρμοδίως καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά (Έντυπα Ε3 και Ν Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και πρωτότυπές Βεβαιώσεις Τραπεζών για την εισαγωγή κεφαλαίων) υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή.
(Προς διευκόλυνσή σας όσον αφορά στα καταχωρούμενα στο Σύστημα στοιχεία μπορείτε να δείτε παρακάτω τις φόρμες εκτυπώσεων του Πληροφοριακού Συστήματος)

Η διαδικασία ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής των ετήσιων στοιχείων λειτουργίας για το έτος 2014 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από την εταιρεία (λαμβανομένης υπόψη και τυχόν παράτασης αυτής).

 • Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τράπεζας για Εισαγωγή Κεφαλαίων (28kb) ΝΕΟ


 • Φόρμες Εκτυπώσεων Πληροφοριακού Συστήματος για Γραφείο Αλλοδαπής Εταιρείας

  Αίτηση - Διαβιβαστικό (92kb)
  Δήλωση Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας (118kb)


 • Φόρμες Εκτυπώσεων Πληροφοριακού Συστήματος για Ημεδαπή Εταιρεία

  Αίτηση - Διαβιβαστικό (92kb)
  Δήλωση Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας (118kb)
Βοηθήματα

Οδηγίες για ΠΣΚΕ Ν.3427/2005 Ενδο-ομιλικές Υπηρεσίες

 • Οδηγίες Εγγραφής Χρήστη (751kb)ΝΕΟ
 • Οδηγίες Ανάκτησης Κωδικού Εισόδου (704kb)ΝΕΟ
 • Αίτηση Αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (16kb)ΝΕΟ
 • Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής στο ν.3427/2005 (953kb)ΝΕΟ
 • Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων στοιχείων λειτουργίας εταιρειών του Ν. 3427/2005 (937kb)ΝΕΟ
 • Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Τροποποίησης της Απόφασης Υπαγωγής ή / και Γνωστοποίησης αλλαγών στα στοιχεία της εταιρείας (1.044kb)ΝΕΟ

Κωδικοί NACE rev.2

 • Κωδικοί NACE rev. 2 - Δομή και Επεξηγηματικές Σημειώσεις (2.619kb)ΝΕΟ
 • Ενδεικτικοί NACE rev. 2 για τις υπηρεσίες του ν. 3427/2005 (172kb)ΝΕΟ
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
 
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster