α.ν.89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3427/2005, κεφάλαιο ΣΤ και ισχύει

Ν. 3427/2005 Κεφάλαιο ΣΤ' (ΦΕΚ 312/Α/27-12-2005)
«Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του α.ν. 89/1967 "Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών" ( ΦΕΚ 232 Α΄)»(67kb)

- Ανεπίσημη μετάφραση στα αγγλικά

Law 3427/2005 (chapter 6) in english "Amendment, replacement and suppement of the provisions of Law 89/67": (87kb)

Τροποποίηση

 • Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013), άρθρο 25.: (7,36Mb)

 • Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22-06-2016) άρθρο 84, παρ. 7-8: (4,77Mb)

 • N.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019) άρθρο 38 και 39: (1,93Mb)

 • Ν. 4864/2021 (ΦΕΚ 237/Α/02-12-2021) άρθρα 45-49: (579kb)
«Ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει και συνολικό ποσό ενισχύσεων για το τρέχον έτος»
 • Υπουργική Απόφαση αριθμ. 67738/27-06-2019 (ΦΕΚ 2633/Β/28-06-2019)
  «Εξειδίκευση προϋποθέσεων και καθορισμός ανώτατων ορίων, ενισχυόμενων δαπανών και έντασης ενίσχυσης καθώς και διαδικασιών και δικαιολογητικών για τις ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει». (372kb)

 • Τροποποίηση
  • Υπουργική Απόφαση αριθμ. 24752/03-03-2020 (ΦΕΚ 893/Β/17-03-2020) (157kb)
 • Υπουργική Απόφαση αριθμ. 67740/27-06-2019 (ΦΕΚ 2633/Β/28-06-2019)
  «Καθορισμός ποσού για χορήγηση ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει, κατά το έτος 2019» (372kb)
 • Υπουργική Απόφαση αριθμ. 68660/18-06-2021 (ΦΕΚ 3152/Β/19-07-2021)
  «Καθορισμός ποσού για χορήγηση ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει, κατά το έτος 2021» (175kb)
Δικαιολογητικά και στοιχεία αίτησης για υπαγωγή στον α.ν. 89/1967, όπως ισχύει
 • Υπουργική απόφαση αριθμ. 142581/28-12-2021 (ΦΕΚ 6394/Β/31-12-2021)
  «Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αίτησης για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967» (128kb)
Εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού του περιθωρίου κέρδους για παροχή ενδο-ομιλικών υπηρεσιών
 • Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΙΕ/4488/467/8-2-2016 (ΦΕΚ 152/Β/9-2-2006)
  Η «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ')» (45kb)
 • Παράδειγμα διαμόρφωσης αντιπροσωπευτικού δείγματος για τον προσδιορισμό περιθωρίου κέρδους των εταιρειών του ν.3427/2005 στα ελληνικά(62kb) Search Strategy Sample GR

Εξειδίκευση κριτηρίων για την αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών του α.ν. 89/67
 • Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΙΕ/10493/2083/22-3-2006 (ΦΕΚ 379/Β/28-3-2006)
  «Καθορισμός των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών των αλλοδαπών εταιρειών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967»(42kb)
Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου για παροχή ενδο-ομιλικών υπηρεσιών
 • Υπουργική Απόφαση αριθμ. 76068/7006/22-12-2014 (ΦΕΚ 3682/ Β / 31-12-2014)
  «Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67 'Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών' όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου». (145kb)
 • Τροποποίηση

  • Υπουργική απόφαση αριθμ. 5397/19-01-2022 ( ΦΕΚ 162/Β/24-01-2022) (131kb)
Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του α.ν.89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3427/2005 και ισχύει για παροχή ενδο-ομιλικών υπηρεσιών

Α. Υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του α.ν.89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3427/2005 και ισχύει για παροχή ενδο-ομιλικών υπηρεσιών

- Η Υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του α.ν.89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3427/2005 και ισχύει για παροχή ενδο-ομιλίκών υπηρεσιών, γίνεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ_Ν.3427/2005 Ενδο-ομιλικές Υπηρεσίες.
Σχετικές Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα «Οδηγίες για ΠΣΚΕ Ν.3427/2005 Ενδο-ομιλικές Υπηρεσίες»

 • Παραγόμενες από το Πληροφοριακό Σύστημα Εκτυπώσεις (Αίτηση, Ερωτηματολόγιο και Παράρτημα Υπολογισμού Περιθωρίου Κέρδους), υπογεγραμμένες αρμοδίως.
 • Μελέτη Τεκμηρίωσης του Περιθωρίου κέρδους ν.3427/2005 σύμφωνα με Υπόδειγμα η οποία έχει επισυναφθεί στο ηλεκτρονικό αίτημα στο ΠΣΚΕ
 • Δικαιολογητικά της ΥΑ αριθμ. 142581/28-12-2021 (ΦΕΚ 6394/Β/31-12-2021) τα οποία έχουν επισυναφθεί στο ηλεκτρονικό αίτημα στο ΠΣΚΕ
 • Φόρμες Εκτυπώσεων Πληροφοριακού Συστήματος για Γραφείο Αλλοδαπής Εταιρείας
  • Αίτηση - Διαβιβαστικό(172kb)
  • Ερωτηματολόγιο(276kb)
  • Παράρτημα Υπολογισμού Περιθωρίου Κέρδους(210kb)
 • Φόρμες Εκτυπώσεων Πληροφοριακού Συστήματος για Ημεδαπή Εταιρεία
  • Αίτηση - Διαβιβαστικό(171kb)
  • Ερωτηματολόγιο(233kb)
  • Παράρτημα Υπολογισμού Περιθωρίου Κέρδους(210kb)

Β. Υποβολή αίτησης για ενισχύσεις του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει (αφορά τις εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα για παροχή υπηρεσιών μόνο ενδο-ομιλικά):

- Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣΚΕ_3427/2005 Ενδο-ομιλικές Υπηρεσίες και σε έντυπη μορφή ταυτόχρονα με αίτηση υπαγωγής της περίπτωσης Α (ή τροποποίηση απόφασης υπαγωγής της περίπτωση Α) .

 • Μελέτη Τεκμηρίωσης του Περιθωρίου Κέρδους στην οποία προστίθεται Ενότητα με ανάλυση και περιγραφή των στοιχείων που αναφέρονται στο «Παράρτημα Ερωτηματολογίου για τη Χορήγηση Ενισχύσεων» σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται σε αυτό
 • «Παράρτημα Ερωτηματολογίου για τη χορήγηση ενισχύσεων» σύμφωνα με Υπόδειγμα
 • «Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση ενισχύσεων» σύμφωνα με Υπόδειγμα
 • Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των αιτούμενων ενισχύσεων σύμφωνα με τις Οδηγίες στο «Παράρτημα Ερωτηματολογίου για τη χορήγηση ενισχύσεων»

Γ. Υποβολή αίτησης για ενισχύσεις του άρθρου 7 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει (αφορά τις εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα για παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και εκτός ομίλου):

 • Αίτηση
 • «Ερωτηματολόγιο»
  • Ερωτηματολόγιο για ημεδαπή εταιρεία ή
  • Ερωτηματολόγιο για υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας
 • «Παράρτημα Ερωτηματολογίου για τη χορήγηση ενισχύσεων»
 • «Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση ενισχύσεων» σύμφωνα με το Υπόδειγμα
 • Τα δικαιολογητικά της ΥΑ αριθμ. 142581/28-12-2021 (ΦΕΚ 6394/Β/31-12-2021) εκτός αυτών που αφορούν τη Μελέτη Τεκμηρίωσης του Περιθωρίου Κέρδους και τα στοιχεία των Ληπτριών εταιρειών.
 • Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των αιτούμενων ενισχύσεων σύμφωνα με τις Οδηγίες στο παραπάνω «Παράρτημα Ερωτηματολογίου για τη χορήγηση ενισχύσεων».

Τα σχετικά Υποδείγματα για τις περιπτώσεις Α, Β και Γ μπορείτε να τα βρείτε στην Ενότητα Βοηθήματα/Υποδείγματα

Υποβολή ετήσιων στοιχείων λειτουργίας εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν.89/1967 όπως ισχύει για παροχή ενδο-ομιλικών υπηρεσιών

Η υποβολή των ετήσιων στοιχείων λειτουργίας από το έτος 2014 γίνεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ_Ν.3427/2005 Ενδο-ομιλικές Υπηρεσίες (Σχετικές Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην επόμενη Ενότητα της Ιστοσελίδας (Οδηγίες για ΠΣΚΕ Ν.3427/2005 Ενδο-ομιλικές Υπηρεσίες).

 • Παραγόμενες από το Πληροφοριακό Σύστημα Εκτύπωσεις (Αίτηση - Διαβιβαστικό και Συνοπτική Δήλωση Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας) υπογεγραμμένες αρμοδίως.
 • Τα Έντυπα Ε3 και Ν Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
 • Πρωτότυπες Βεβαιώσεις Τραπεζών για την εισαγωγή κεφαλαίων σύμφωνα με Υπόδειγμα

Τα σχετικά Υποδείγματα μπορείτε να τα βρείτε στην Ενότητα Βοηθήματα/Υποδείγματα

 • Φόρμες Εκτυπώσεων Πληροφοριακού Συστήματος για Γραφείο Αλλοδαπής Εταιρείας
  • Αίτηση - Διαβιβαστικό(92kb)
  • Δήλωση Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας(118kb)
 • Φόρμες Εκτυπώσεων Πληροφοριακού Συστήματος για Ημεδαπή Εταιρεία
  • Αίτηση - Διαβιβαστικό(92kb)
  • Δήλωση Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας(118kb)
Βοηθήματα
  • Οδηγίες Εγγραφής Χρήστη(751kb)
  • Οδηγίες Ανάκτησης Κωδικού Εισόδου(704kb)
  • Αίτηση Αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης(16kb)
  • Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής στο ν.3427/2005(953kb)
  • Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων στοιχείων λειτουργίας εταιρειών του Ν. 3427/2005(937kb)
  • Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Τροποποίησης της Απόφασης Υπαγωγής ή / και Γνωστοποίησης αλλαγών στα στοιχεία της εταιρείας(1.044kb)

  • Κωδικοί NACE rev. 2 - Δομή και Επεξηγηματικές Σημειώσεις(2.619kb)
  • Ενδεικτικοί NACE rev. 2 για τις υπηρεσίες του ν. 3427/2005(126kb)ΝΕΟ

  • Υπόδειγμα Έκθεσης - Μελέτης Τεκμηρίωσης Περιθωρίου Κέρδους(86kb)
  • Παράρτημα Ερωτηματολογίου για τη χορήγηση ενισχύσεων(232kb)
  • Αίτηση για χορήγηση ενισχύσεων του άρθρου 7 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει (34kb)
  • Ερωτηματολόγιο για τη χορήγηση ενισχύσεων του άρθρου 7 του α.ν. 89/67 όπως ισχύει
   • Ερωτηματολόγιο για ημεδαπή εταιρεία:(132kb)
   • Ερωτηματολόγιο για υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας(138kb)
  • Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση ενισχύσεων (73kb)
  • Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τράπεζας για εισαγωγή κεφαλαίων επισυναπτόμενης στα ετήσια στοιχειά(28kb)
  • Περιεχόμενο Βεβαίωσης δικηγόρου/ορκωτού για αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για εγκατάσταση γραφείου(39kb)
  • Περιεχόμενο Βεβαίωσης δικηγόρου/ορκωτού για αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για εγκατάσταση γραφείου με αίτημα προσωρινής άδειας εγκατάστασης(40kb)
  • Περιεχόμενο Βεβαίωσης δικηγόρου/ορκωτού για αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για υπαγωγή υποκαταστήματος(41kb)
  • Περιεχόμενο Βεβαίωσης δικηγόρου/ορκωτού για αίτηση ημεδαπής εταιρείας για υπαγωγή(35kb)
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Καταγγελίες
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster