ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι:

 • να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
 • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 - διαχειριστική χρήση 2008)
 • Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό
 • να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009
 • Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα
 • όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ) & Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Ιατροί

35.000€

28.000€

Οδοντίατροι

35.000€

28.000€

Γεωτεχνικοί*

35.000€

28.000€

Μηχανικοί

35.000€

28.000€

Δικηγόροι

25.000€

20.000€

Συμβολαιογράφοι

50.000€

40.000€

Οικονομολόγοι/Σύμβουλοι

25.000€

20.000€

Λογιστές

25.000€

20.000€

*Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: οι γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι και ιχθυολόγοι.

Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της σχετικής ΥΑ, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.).

Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1.

 • να διαθέτουν ως δραστηριότητα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Β της σχετικής ΥΑ προκήρυξης.

Λόγω του καθορισμού των νέων Κ.Α.Δ. με την ΠΟΛ 1133/2008 με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι κωδικοί δραστηριότητας έχουν αλλάξει. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να έχουν προχωρήσει σε δήλωση των νέων Κ.Α.Δ. 2008.

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

3. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από την παρούσα προκήρυξη.

4. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr (με αναφορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη).

Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρήσεων (ΚΑΔ 2008)

 • Ιατροί: 86.22.11 και 86.22.19
 • Οδοντίατροι: 86.23.11 και 86.23.19
 • Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί:71.11 και 71.12.1
 • Γεωλόγοι - Γεωπόνοι - Δασολόγοι - Ιχθυολόγοι:70.22.15.01, 70.22.15.02, 70.22.15.03, 70.22.15.05, 70.22.15.06, 70.22.15.08, 70.22.15.09, 70.22.15.10 και 71.12.3
 • Δικηγόροι: 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14 και 69.10.15
 • Συμβολαιογράφοι: 69.10.16
 • Λογιστές - Οικονομολόγοι/Σύμβουλοι: 69.20.1, 69.20.21, 69.20.22, 69.20.23.02, 69.20.24, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13.02, 70.22.13.05, 70.22.14, 70.22.15.04, 70.22.15.07, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.20.01 και 70.22.20.02
Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων προτάσεων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης για όλους τους δικαιούχους.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster