ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι προτάσεις των υποψήφιων επενδυτών, αξιoλoγoύνται σύμφωνα με ένα καθoρισμένo σύστημα αξιoλόγησης. Η βαθμολόγηση υπολογίζεται στην κλίμακα μηδέν (0) έως εκατό (100) και στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.

Προκειμένου να γίνει η επεξεργασία και αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, τα απαιτούμενα στοιχεία, διαβιβάζονται από το Π.Σ.Κ.Ε. του ΥΠΟΙΟ στη Γ.Γ.Π.Σ. Η ως άνω διαδικασία πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

  • Πρώτο στάδιο: Ταυτοποίηση των στοιχείων μητρώου των δυνητικών δικαιούχων, μέσω του συστήματος taxis
  • Δεύτερο στάδιο: Εξέταση της παραδεκτότητας της πρότασης
  • Τρίτο στάδιο: Βαθμολόγηση της πρότασης βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραδεκτών επενδυτικών προτάσεων, είναι:

  • Κριτήριο Α.
    • Α.1 Καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα.
    • Α.2 Ακαθάριστο εισόδημα από ατομικό επάγγελμα.
  • Κριτήριο Β. Καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα προς συνολικό καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα (πολλαπλασιαστής).
  • Κριτήριο Γ. Πρώτη έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος (πολλαπλασιαστής).

Μία πρόταση δύναται να επιχορηγηθεί εφόσον είναι παραδεκτή και έχει λάβει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μονάδες, σε σύνολο (100) μονάδων. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση χαρακτηρίζεται σαν «θετικά αξιολογημένη». Όσες επενδυτικές προτάσεις έχουν βαθμολογία μικρότερη του δεκαπέντε (15) χαρακτηρίζονται ως «αρνητικά» αξιολογημένες προτάσεις.

Οι «θετικά» αξιολογημένες προτάσεις κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. Ο καθορισμός των προτάσεων που χρηματοδοτούνται γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στην κατάσταση των «θετικά» αξιολογημένων προτάσεων και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης ανά προκηρυσσόμενη δράση, σύμφωνα με την ΥΑ Διάθεσης Πιστώσεων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση που προκύπτει ότι το απομένον ποσό της δημόσιας επιχορήγησης δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των τυχόν ισόβαθμων προτάσεων, όλες οι ισόβαθμες προτάσεις δεν χρηματοδοτούνται.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της σχετικής ΥΑ προκήρυξης καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.). λαμβάνουν στο στάδιο αυτό τη μέγιστη βαθμολογία. Ο έλεγχος των στοιχείων βασίζεται στα αντίστοιχα πεδία του φορολογικού εντύπου Ε1.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να προχωρήσουν σε ένσταση επί του αποτελέσματος της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της σχετικής ΥΑ προκήρυξης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις λεπτομέρειες που ορίζει η ΥΑ προκήρυξης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster