ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Τι άλλες ενέργειες μπορώ να κάνω

Για πρώτη φορά εκδίδεται μέτρο κρατικής ενίσχυσης όπου η διαδικασία υποβολής/παραλαβής προτάσεων, η αξιολόγηση τους και η έκδοση αποτελεσμάτων γίνονται απολύτως ηλεκτρονικά.

Εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, σταδιακά θα ενεργοποιούνται διάφορες άλλες ενέργειες on-line συναλλαγών όπως η υποβολή αιτήσεων Ελέγχου κ.α.

Οι υποψήφιοι επενδυτές, ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσουν απευθείας μέσω του Internet τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια του προγράμματος. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι υποχρεωτική. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, όπως η χρήζουσα υποβολής δήλωση διόρθωσης στοιχείων της «εικόνας» του δυνητικού δικαιούχου, η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του λογαριασμού τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ.Οι.Ο. ή/και με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως εκ τούτου οι δυνητικοί δικαιούχοι συνίσταται να εισάγουν στο σύστημα ορθή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία να επισκέπτονται τακτικά.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster