ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις:
1-200, 201+

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Ο ρόλος των Τραπεζών στο πρόγραμμα

Στην παρούσα προκήρυξη, ως Ενδιάμεσοι Φορείς διαχέιρησης «ΕΦΔ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν3614/2007, έχουν οριστεί από το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του οδηγού. Ο ρόλος των Τραπεζών στο Πρόγραμμα συνίσταται στην υλοποίηση της εφαρμογής των δράσεων των κρατικών ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Έχουν, δε, την απόλυτη ευθύνη της υποδοχής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, της παρακολούθησης της υλοποίησης τους και της καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους επενδυτές.

Το όλο σύστημα, χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά των σημείων εξυπηρέτησης των επενδυτών. Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο σύστημα υποδοχής, με πάνω από 3.000 σημεία υποδοχής.

Σε κάθε φάση υλοποίησης των επενδύσεων από την υποβολή και αξιολόγηση έως και τον έλεγχο της υλοποίησης και την καταβολή της επιχορήγησης ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δύναται να συναλλάσσεται μόνο με το Υποκατάστημα της Τράπεζας.

Παράλληλα, περιορίζεται ο ρόλος του δημόσιου τομέα, ο οποίος πλέον θα έχει μόνον το γενικό συντονισμό των δράσεων και την εποπτεία για την ορθή λειτουργία του συστήματος.

Η παρακολούθηση των δράσεων γίνεται μέσω Πληροφοριακού Συστήματος, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, τροποποιήσεις, έλεγχοι, χρηματοροές), η χρήση του οποίου είναι δεσμευτική για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επιτυγχάνεται η μείωση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης, υπαγωγής και χρηματοδότησης των επενδύσεων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster