ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις:
1-200, 201+

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι προτάσεις των υποψήφιων επενδυτών, αξιoλoγoύνται σύμφωνα με ένα καθoρισμένo σύστημα αξιoλόγησης. Τα αρμόδια όργανα που αξιολογούν, οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων και τα κριτήρια της αξιολόγησης έχουν ως εξής:

Τα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων είναι:

1. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (Τράπεζες), στις οποίες υποβάλλονται οι επενδυτικές προτάσεις από τους υποψήφιους επενδυτές.

2. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης.

3. Η Επιτροπή Ενστάσεων.

Η διαδικασία για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές, μέχρι την έγκρισή τους, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 1: Αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από τις Τράπεζες

Στάδιο 2: Έλεγχος της Αξιολόγησης από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή

Στάδιο 3: Έλεγχος διαθεσιμότητας απαιτούμενων πόρων και οριστικοποίηση της κατάστασης των προς χρηματοδότηση επενδύσεων

Στάδιο 4: Κοινοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στους επενδυτές- ενστάσεις - πρόσκληση για υπογραφή συμβάσεων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραδεκτών επενδυτικών προτάσεων είναι:

 • Κριτήριo 1: Επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
  • 1.Α Συνέπεια στις συναλλαγές (κριτήριο αποκλεισμού)
 • Κριτήριo 2: Δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής (κριτήριο αποκλεισμού)
 • Κριτήριο 3: Βιωσιμότητα της επιχείρησης
 • Κριτήριo 4: Διατήρηση και Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
  • 4.1 Διατήρηση θέσεων απασχόλησης (κριτήριο αποκλεισμού)
 • Κριτήριo 5: Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασμός της επένδυσης
  • 5.Α Δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία

Τo σύνoλo των στoιχείων πoυ απαιτoύνται για την εξέταση των παραπάνω κριτηρίων και υπoκριτηρίων λαμβάνoνται από τα επίσημα στoιχεία των επιχειρήσεων (δηλαδή κατά περίπτωση: ισoλoγισμoύς και ισoζύγια, φoρoλoγικές δηλώσεις - Ε3, εκκαθαριστικά ΦΠΑ), καθώς και τα λoιπά στoιχεία πoυ συνυπoβάλλoνται από τo φορέα της επένδυσης, σύμφωνα με τoν λίστα των τυπικών δικαιoλoγητικών (βλ. Παράρτημα Β τoυ Ενημερωτικού Oδηγoύ).

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με μικτές δραστηριότητες, ως διαθέσιμα στοιχεία για την εφαρμογή των παραπάνω υποκριτηρίων λαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Αναλυτική περιγραφή της αξιoλόγησης και τoυ τρόπoυ βαθμoλόγησης των κριτηρίων και υπoκριτηρίων περιλαμβάνεται στo Παράρτημα Δ του Ενημερωτικού Οδηγού.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1
Επιχειρηματική ικανότητα και φερεγγυότητα

Α. Συνέπεια στις συναλλαγές:

Εξετάζεται η συνέπεια στις συναλλαγές, τόσο του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, όσο και εκείνη των μετόχων ή εταίρων του. Κατά την εξέταση της φερεγγυότητας, λαμβάνονται υπόψη τυχόν δυσμενή στοιχεία συναλλακτικής τάξης

Όλες οι κατηγoρίες επιχειρήσεων

Θετική ή αρνητική κρίση
(ΝΑΙ - OΧΙ)

Κριτήριο Αποκλεισμού

Β. Εμπειρία και Σπουδές:

Σε τρία (3) εξετάζεται η εμπειρία και η γνώση του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, ή/ και εκείνη των μετόχων ή εταίρων του. Εξετάζονται ιδίως η προηγούμενη επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα, η γνώση των συνθηκών του κλάδου και η ενασχόληση με αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς και οι σπουδές του Δικαιούχου της προτεινόμενης επένδυσης

Όλες οι κατηγoρίες επιχειρήσεων

βαθμολόγηση στην κλίμακα μηδέν έως ένα (0-1)

2

Δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετoχής

Αξιoλόγηση της τεκμηρίωσης από τoν υποψήφιο επενδυτή, της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετoχής στo χρηματoδoτικό σχήμα της επένδυσης.

Ειδικότερα η δυνατότητα εξετάζεται σε σχέση με τα ακόλουθα:

 • εισφορές μετρητών από τους μετόχους / εταίρους, αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης
 • ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων (υφιστάμενα φορολογηθέντα αποθεματικά εκτός του τακτικού)
 • ύπαρξη λοιπών διαθέσιμων
 • συνδυασμοί των παραπάνω

Όλες οι κατηγoρίες επιχειρήσεων

Θετική ή αρνητική κρίση
(ΝΑΙ - OΧΙ)

Κριτήριο Αποκλεισμού

3

Βιωσιμότητα της επιχείρησης τoυ υποψήφιου επενδυτή

Αξιoλόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης του υποψήφιου επενδυτή, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που τεκμηριώνονται με σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την επενδυτική πρόταση (φoρoλoγικές δηλώσεις - Ε3, εκκαθαριστικά ΦΠΑ, κλπ.).

Για επιχειρήσεις oι oπoίες τηρoύν βιβλία Γ' κατηγoρίας, η αξιoλόγηση της βιωσιμότητας γίνεται με βάση τα υπoκριτήρια:

1.Ρυθμός Αύξησης Κύκλου Εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις και κλεισμένες δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις
2.Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων κατά τις δύο τελευταίες πλήρεις και κλεισμένες δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις
3.Προστιθέμενη Αξία ανά Εργαζόμενο
4.Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων

Προτάσεις Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας

Βαθμoλόγηση στην κλίμακα μηδέν έως ένα (0-1)

Για επιχειρήσεις oι oπoίες τηρoύν βιβλία Β' κατηγoρίας, η αξιoλόγηση της βιωσιμότητας γίνεται με βάση τα υπoκριτήρια:

1.Ρυθμός Αύξησης Κύκλου Εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις και κλεισμένες δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις
2.Περιθώριο κέρδους κατά τις δύο τελευταίες πλήρεις και κλεισμένες δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις
3.Προστιθέμενη Αξία ανά Εργαζόμενο
4.Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων

Προτάσεις Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας

Βαθμoλόγηση στην κλίμακα μηδέν έως ένα (0-1)

4

Διατήρηση και Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Διατήρηση θέσεων απασχόλησης

Η δέσμευση για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης του έτους 2008 (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, [ΕΜΕ]), δηλώνεται από τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης κατά τη φάση της υποβολής της επενδυτικής πρότασης

Όλες οι κατηγoρίες επιχειρήσεων

Θετική ή αρνητική κρίση
(ΝΑΙ - OΧΙ)

Κριτήριο Αποκλεισμού

Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Αξιολόγηση των νέων θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν μετά την υλοποίηση της επένδυσης, πέρα από αυτές που υπήρχαν στην επιχείρηση κατά το έτος 2008. Αφορά θέσεις εξαρτημένης εργασίας.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα υποκριτήρια:

2.Συμβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης και
3. Ποσοστό αύξησης απασχόλησης

Προκύπτει από τα στοιχεία της επενδυτικής πρότασης του υποψήφιου επενδυτή.

Όλες οι κατηγoρίες επιχειρήσεων

Βαθμoλόγηση στην κλίμακα μηδέν έως ένα (0-1)

5

Αρτιότητα και ποιότητα της επενδυτικής πρότασης

Σχεδιασμός του επενδυτικού σχεδίου

Ειδικότερα:

1. Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών
2. Εισαγωγή καινοτομίας
3. Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
4. Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη (ο υπολογισμός γίνεται επί των ακαθάριστων ποσών)
5. Τεκμηρίωση του σχεδίου της επένδυσης
6. Συμβολή στην διευκόλυνση πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Όλες οι κατηγoρίες επιχειρήσεων

Βαθμoλόγηση στην κλίμακα μηδέν έως ένα (0-1)

Προκειμένου μία παραδεκτή επενδυτική πρόταση να θεωρηθεί θετικά αξιολογημένη και να περιληφθεί στην ενιαία κατάσταση των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών προτάσεων, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • να έχει βαθμολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 1.Α
 • να έχει βαθμολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 2
 • να έχει βαθμολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 4.1
 • να έχει λάβει τουλάχιστον (9) μονάδες, σε σύνολο πενήντα (30) μονάδων για το κριτήριο 3 (βιωσιμότητα)
 • να έχει λάβει τουλάχιστον σαράντα (40) μονάδες, σε σύνολο (100) μονάδων, για τα κριτήρια 1, 3, 4 και 5
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster