ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δράση

Χρήσιμες Πληροφορίες
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις:
1-200, 201+

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
bullet
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Τελευταία ενημέρωση: 8/2/2010

Ερώτηση 201: Σύμφωνα με τον Οδηγό, τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας είναι επιλέξιμη δαπάνη που σχετίζεται άμεσα με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τους σκοπούς της επιχειρηματικής ικανότητας. Η δαπάνη θεωρείται επιλέξιμη όταν μπορεί να καλύπτει μέχρι και 20% περισσότερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την ετήσια που απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει την παραγωγή των 20 KW. Ωστόσο, σύμφωνα με το νόμο 3468/2006 και βάσει του άρθρου 9, παρ. 2 δύναται να πωλείται το 20% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Τι ισχύει τελικά και πώς θα αποδεικνύεται η μη πώληση του παραγόμενου ρεύματος;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα ανοίξει σχετικό ΚΑΔ για πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος (όπως υποχρεούται) και έτσι σε ετήσια βάση θα επωφελείται από την διαφορά μεταξύ εσόδων (από την πώληση) και εξόδων από τους λογαριασμούς που επιχείρηση δημιουργεί από την χρήση του ηλ. ρεύματος για τους σκοπούς λειτουργίας της. Το premium 20% πάνω από την ετήσια κατανάλωση δίνεται για να καλύψει το ενδεχόμενο μεγέθυνσης της επιχείρησης.

Ερώτηση 202: Εάν λάβουμε υπόψη την απάντηση στην ερώτηση 113 και 116, οι αυτόματοι πωλητές εκτός του τόπου υλοποίησης της επένδυσης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Ωστόσο, οι κεραίες ραδιοφωνικού σταθμού (ομοίως πρόκειται για εξοπλισμό προς επιχορήγηση εκτός του τόπου υλοποίησης της επένδυσης) είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα σχετικά νόμιμα έγγραφα χρήσης των χώρων εγκατάστασης για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος(Ερώτ. 84). Με την ίδια λογική, μπορούν να επιχορηγηθούν αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων εταιρείας ΚΤΕΛ σε πλατεία του δήμου ή / και σε κατά τόπους καταστήματα εφόσον μιλάμε για την ίδια γεωγραφική ζώνη και εφόσον προσκομισθούν τα θεσμικά προβλεπόμενα έγγραφα (π.χ. μισθωτήρια συμβόλαια) τόσο από τον Δήμο όσο και από τους καταστηματάρχες; Άλλωστε, πρόκειται για μια δαπάνη που αυτοματοποιεί και προσδίδει ευελιξία στις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας σε σημαντικό βαθμό.

Απάντηση: Αν ισχύουν όλα όσα μας αναφέρετε για τα Μισθωτήρια και αυτά είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η εν λόγω επένδυση δύναται να είναι επιλέξιμη με την προϋπόθεση ότι τα μηχανήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την έκδοση εισιτηρίων και θα έχουν τηρηθεί όλες οι υποχρεώσεις προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα δηλωθούν περισσότερα του ενός τόποι υλοποίησης επένδυσης, εντός της ίδιας περιφέρειας.

Ερώτηση 203: Για εταιρεία που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών χωρίς πλήρωμα (77.34.10.02)είναι επιλέξιμες οι δαπάνες τοποθέτησης ξενοδοχειακού εξοπλισμού στα σκάφη, όπως επιπλοποιία, ταπετσαρίες, κουζίνες και κλιματιστικά; Θεωρούνται οι εν λόγω ως δαπάνες προστιθέμενης αξίας; Επίσης, θεωρείται επιλέξιμη η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω στα σκάφη;

Απάντηση: Σύμφωνα με τις «αποσαφηνίσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών» στον Οδηγό του Προγράμματος οι αναφερόμενες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 204: Στον Οδηγό του Προγράμματος αναφέρεται ότι στη Συμβολή στην Τοπική Ανάπτυξη λαμβάνονται υπόψη και οι υπεργολαβίες. Πώς αυτές ποσοτικοποιούνται και αποδίδονται στη φόρμα υποβολής της αίτησης επιπρόσθετα με όσα αναφέρονται στην σχετική απάντηση 188.

Απάντηση: Αριθμός συμβάσεων υπεργολαβιών με έδρα την Περιφέρεια σε σχέση με το σύνολο των υπεργολαβιών που είναι καταχωρημένη στα βιβλία.

Ερώτηση 205: Το Ελβετικό σήμα q label για τον τουρισμό αποτελεί ένα Ιδιωτικό πρότυπο με ελάχιστη αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα. (Το σήμα έχει 4000 πιστοποιήσεις παγκόσμια ενώ ελάχιστες στην ΕΛΛΑΔΑ). Στα πλαίσια όμως του οδηγού η δαπάνη για πιστοποίηση με αυτό το σήμα από ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ αποτελεί ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ η οποία με τη σειρά της δίνει έως 15 μόρια στην αξιολόγηση. Κατά συνέπεια, το ΕΛΒΕΤΙΚΟ αυτό σήμα το οποίο στην ΕΛΛΑΔΑ δεν αντιπροσωπεύεται από κάποιον διαπιστευμένο φορέα, γίνεται «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ» χωρίς να είναι και αναγκαίο για την μοριοδότηση των προτάσεων. Αναγκαία όμως και ουσιαστικά είναι το ISO 9001 όπως και το ISO 14001. α) Η ερώτηση λοιπόν αφορά στην πιστοποίηση ISO 9001:2008 και συγκεκριμένα αν μπορεί να ενταχθεί και αυτό στην καινοτομία καθώς το q label στο τρίτο επίπεδο του περιλαμβάνει υποχρεωτικά την πιστοποίηση αυτή όπως φαίνεται και στην ανάλυση του q label και των απαιτήσεων του. Το ISO 9001:2008 δεν αποτελεί καινοτομία. β) Επίσης στα πλαίσια του οδηγού και αναφορικά με το q label μπορεί να είναι επιλέξιμη και η δαπάνη της εκπαίδευσης, ως αναπόσπαστο κομμάτι της πιστοποίησης αυτής; Μπορεί να γίνει το ίδιο και για το ISO 9001:2008 η άλλο παρόμοιο σύστημα; Οι δαπάνες εκπαίδευση του προσωπικού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σε καμία κατηγορία. γ) Τέλος το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1427 μπορεί να ενταχθεί και αυτό στην κατηγορία της καινοτομίας;

Απάντηση: Ισχύει αποκλειστικά ότι αναφέρεται στην ΚΥΑ Προκήρυξης του Προγράμματος.

Ερώτηση 206: Στη Λίστα Τυπικών Δικαιολογητικών Υποβολής στην Προκήρυξη του ΕΣΠΑ δεν αναφέρεται ρητά ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες παρά μόνο για αυτές του πεδίου 1 στις Ο.Ε. και Ε.Ε (διαχείριση εταιρείας). Με άλλα λόγια, δεν αναφέρεται πουθενά εγγράφως ότι οι Υ/Δ των πεδίων 6, 7 και 11 θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία. Πως αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό;

Απάντηση: Ισχύει ότι αναφέρει ο νόμος για τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Ερώτηση 207: Παρακαλούμε όπως αποσαφηνίσατε, επιπρόσθετα στην Ερώτηση 22 & 182, τον τρόπο υπολογισμού των καθαρών κερδών σε περιπτώσεις εταιρειών που έχουν υπερδωδεκάμηνες, μη κλεισμένες, χρήσεις, δεδομένου ότι δεν γίνεται απογραφή, δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν επισήμως τα αποθέματα και κατ' επέκταση, τα καθαρά κέρδη.

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθούν λογιστικές καταστάσεις από το λογιστή της εταιρίας που να περιέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται από την προκήρυξη. Είναι γνωστό ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν στοιχεία φυσικής απογραφής, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει την επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τα λογιστικά της στοιχεία προκειμένου να προσδιορίσει λογιστικά το ύψος των αποθεμάτων της κατά το χρόνο που απαιτείται.

Ερώτηση 208: Ατομική επιχείρηση η οποία ανήκει στον επιλέξιμο κωδικό 69.20.23.01: υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων, στεγάζει τη δραστηριότητα της σε οροφοδιαμέρισμα οικοδομής (20ετούς κατασκευής) ιδιοκτησίας της λογίστριας και του συζύγου της. Μπορεί να προχωρήσει σε ανακαίνιση του χώρου αυτού; Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας αναφέρει διαμέρισμα αποτελούμενο από δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, στοιχεία που παραπέμπουν σε κατοικία. Ο χώρος ωστόσο χρησιμοποιείται τα τελευταία δέκα χρόνια ως επαγγελματική στέγη από την συγκεκριμένη επιχείρηση. Σε ποιες ενέργειες μπορεί να προχωρήσει η επιχείρηση αυτή προκειμένου να μπορέσει να ανακαινίσει τις εγκαταστάσεις της. Π.χ. Μπορεί να προσκομίσει μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο, μακροετούς διάρκειας, του χώρου προς χρήση ως επαγγελματική στέγη από τους ιδιοκτήτες αυτού (επιχειρηματίας και σύζυγος αυτής).

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει σχετικό μισθωτήριο ή παραχωρητήριο (για το ποσοστό του συζύγου) θεωρημένο από την εφορία, η διάρκεια του οποίου να είναι τουλάχιστον 8ετούς μίσθωσης από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, από όπου να προκύπτει η επαγγελματική χρήση του χώρου.

Ερώτηση 209: Μπορούμε να δεχτούμε πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο για τη δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτου ως αντικατάσταση του πιστοποιητικού από το υποθηκοφυλάκειο;

Απάντηση: Εφόσον προσκομίζονται και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ', για τις επεμβάσεις επί ακινήτου, μπορεί να προσκομιστεί το πιστοποιητικό του κτηματολογίου.

Ερώτηση 210: Επιχείρηση η οποία διαθέτει ΚΑΔ: α) 43994000 - Εργασίες Σκυροδέματος, β) 43311000 - Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων και γ) 43996000 - Εργασίες Τοιχοποιίας και Οπτοπλινθοδομών, μπορεί να προμηθευτεί σκαλωσιές, ξυλεία (για την σκαλωσιά), καθώς και εκσκαφέα;

Απάντηση: Η επένδυση πρέπει να αναφέρεται σε μη αναλώσιμα στοιχεία. Αν το ποσοστό της ξυλείας που καταστρέφεται σε μικρό χρονικό διάστημα λόγω της ιδιόμορφης χρήσης του είναι σημαντικό τότε δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη αυτή η επένδυση. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εξακριβωθεί/πιστοποιηθεί  κατά τον έλεγχο αν πληρούνται τουλάχιστον οι όροι: α) της διατήρησης αυτής της ξυλείας σε παραγωγική μορφή για 3 χρόνια, β) ότι η ξυλεία αυτή δεν εκμισθώνεται και ότι γ) αγοράστηκε καινούργια.
Η σκαλωσιά δύναται να είναι επιλέξιμη με την προϋπόθεση ότι θα καταχωρηθεί στα πάγια της εταιρίας. Για τον εκσκαφέα ισχύουν αυτά που έχουν απαιτηθεί ήδη για τα μηχανήματα.

Ερώτηση 211: Πολυμετοχική Α.Ε. βάσει καταστατικού δεν επιτρέπει σε μέτοχό της να διαθέτει ποσοστό μεγαλύτερο του 2%, με αποτέλεσμα το πλήθος των μετόχων της να είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η ορθή συμπλήρωση του Πίνακα 6.1 και 6.2της φόρμας υποβολής απαιτεί άθροισμα μετοχικού ποσοστού 100% προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υποβολής της πρότασης. Πως θα γίνει η επιλογή των μετόχων που θα περιληφθούν στους πίνακες 6.1 & 6.2; Επιπλέον, στο ίδιο ερώτημα, πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση εισηγμένης εταιρίας στο ΧΑΑ;

Απάντηση: Θα πρέπει να καταχωρηθούν οι 3 κύριοι μέτοχοι με το μεγαλύτερο (maximum) ποσοστό ή αν αυτό δεν είναι εφικτό (λόγω επίσης μεγάλου αριθμού αυτών) τα στοιχεία όσων δεσμεύουν την εταιρία ή έχουν την κυρίαρχη επιρροή σε αυτήν. Επιπλέον θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφό από τα βιβλίο μετόχων από όπου να προκύπτει το πλήθος αυτών.
Στην περίπτωση των εισηγμένων ισχύουν τα παραπάνω με την διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από το ΧΑ για την μετοχική σύνθεση.

Η υπόλοιπη μετοχική σύνθεση θα αναγραφεί στα Λοιπά.

Ερώτηση 212: Υπάρχουν επιχειρήσεις (π.χ. ηλεκτρολόγοι, εταιρίες μηχανικών κ.α.), που εκ της προβλεπόμενης φορολογικής νομοθεσίας υπολογίζουν για κάποιο ή και όλα τα έτη στο Ε3 τα καθαρά τους κέρδη εξωλογιστικά με συντελεστές (τεκμαρτός τρόπος - ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων). Συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση είτε ο Πίνακας ΙΓ' στην 4η σελίδα του Ε3 ή (καθαρά τεκμαρτά κέρδη στο πεδίο 608), είτε ο Πίνακας ΣΤ στη 2η σελίδα (καθαρά κέρδη με συντελεστές στο πεδίο 345). Για τον υπολογισμό των δεικτών βιωσιμότητας θα χρησιμοποιηθούν τα τεκμαρτά κέρδη των πεδίων 608 ή 345; Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα έχουν υπολογισθεί κέρδη και λογιστικά και εξωλογιστικά με τους συντελεστές (όχι με περαίωση) και έχει δηλωθεί ως κέρδος το μεγαλύτερο από τα δύο (από τους κωδικούς 345 και 571 μεταφέρεται στον 346 ο μεγαλύτερος). Σε αυτήν την περίπτωση ποια κέρδη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό των δεικτών;

Απάντηση: Θα ληφθούν υπόψη τα οικονομικά στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί τελικά και στο Ε1 και με βάση τα οποία έχει υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος. Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της περαίωσης ή αυτοπεραίωσης.

Ερώτηση 213: Στα έντυπα Ε3 αναγράφονται τόσο ο ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας (ΚΩΔ. 705) όσο και ο ΚΑΔ της δραστηριότητας με τα περισσότερα έσοδα (ΚΩΔ. 761). Επειδή τα φορολογητέα κέρδη προκύπτουν από τα ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ που δηλώνονται στους οικείους Κωδικούς, η εφορία αρκείται στην ύπαρξη ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, δεν ασχολείται με τους ΚΩΔ. 705 και 761 όπως βέβαια και οι φορολογούμενοι/λογιστές με όσα αυτό συνεπάγεται για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Είναι αποδεκτή τροποποίηση του Ε3 μόνο ως προς τους ΚΩΔ. 705 και 761 ώστε να απεικονίζουν την προέλευση των δηλωθέντων εισοδημάτων;

Απάντηση: Για να μπορέσει να υποβάλει πρόταση αποκλειστικά στη θεματική ενότητα της «Μεταποίησης», θα πρέπει ο λογιστής να υποβάλει τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για την προέλευση των περισσότερων εσόδων της επιχείρησης και μετά να προχωρήσει στην υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ανάλογα με την κατηγορία των εσόδων αυτών. Με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 214: Στις περιπτώσεις μετατροπής της Νομικής μορφής των επιχειρήσεων όπως ορίστηκαν από το ΥΠΟΙΟ με απόφασή του στις 14.9.2009, θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν διασταλτικά περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις ταυτόχρονης μετατροπής (και παράλληλης συγχώνευσης) 2 επιχειρήσεων σε μία άλλη; (π.χ. 2 ΕΠΕ σε μία ΑΕ) κατά την οποία πληρούνται οι 4 προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο (πλειοψηφικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην ΑΕ -κατ' αναλογία της συμμετοχής τους, η μετατροπή έγινε βάσει του Ν 2190/20, έχουν εισφέρει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων-υποχρεώσεων και τέλος διατηρείται το ίδιο αντικείμενο.

Απάντηση: Όσα να φέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, ισχύουν και στις περιπτώσεις μετατροπής δύο επιχειρήσεων σε μια νέα.

Ερώτηση 215: Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα μια επιχείρηση που έχει αλλάξει διαδοχικά τη νομική μορφή; π.χ φαρμακείο με ατομική μορφή μεταβιβάζεται αρχικά από τον πατέρα στον γιο και στη συνέχεια μετατρέπεται σε Ο.Ε και λειτουργεί στο ίδιο χώρο;

Απάντηση: Ισχύουν αποκλειστικά και μόνο τα όσα ορίζονται στην εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ με αρ. πρωτ. 45385/ΕΥΣ7455/14-09-2009, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ερώτηση 216: Σε περίπτωση που η αναγραφή του τόπου κατοικίας των εργαζομένων δεν αναφέρεται στο Ε7, στο έντυπο πρόσληψης και στη σύμβαση εργασίας, πως αποδεικνύεται η εντοπιότητα; Είναι αποδεκτή Υπεύθυνη Δήλωση του εργαζόμενου;

Απάντηση: Η αναγραφή του τόπου κατοικίας, είναι υποχρεωτική στο έντυπο Ε7 της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. νέο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία συμπληρωμένα.

Ερώτηση 217: Όταν είναι τρεις οι θεματικές ενότητες που δραστηριοποιείται μία επιχείρηση, πως κατανέμεται το επενδυτικό σχέδιο μεταξύ των ενοτήτων; Τουλάχιστον 40% στην ενότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα και μέγιστο το 60% στις άλλες δύο ενότητες, ανεξαρτήτως ποσοστού μεταξύ τους;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή γίνεται υποχρεωτικά το 40% της επένδυσης στην κύρια θεματική ενότητα και το υπόλοιπο 60% κατανέμεται στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες, στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση, με την προϋπόθεση να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ και σε αυτές, σε οποιοδήποτε ποσοστό.

Ερώτηση 218: Πως υπολογίζεται κατά την αξιολόγηση ο τύπος ΡΑΚΕ (υποκριτήριο 3.1) και ΠΚ (Περιθώριο κέρδους) (υποκριτήριο 3.2β) όταν ο κύκλος εργασιών του έτους 2007 είναι μηδέν (0) λόγω π.χ. της ενδεχόμενης κατασκευαστικής περιόδου σε μία επιχείρηση που όμως έχει κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2006; Σε αυτή την περίπτωση γίνεται διαίρεση με το 0 και συνεπώς προκύπτει απροσδιοριστία του κλάσματος;

Απάντηση: Σε περίπτωση που το 2007 η επιχείρηση δεν είχε έσοδα, το μέρος εκείνο του τύπου που αναφέρεται στο έτος 2007 θα πάρει την τιμή μηδέν.

Ερώτηση 219: Πως υπολογίζεται κατά την αξιολόγηση το υποκριτήριο 5.4 (Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη), όταν μία επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό, δηλαδή οι δαπάνες προσωπικού είναι μηδέν και συνεπώς προκύπτει απροσδιοριστία του κλάσματος;

Απάντηση: Η βαθμολόγηση αυτού του κριτηρίου δεν γίνεται με κάποιο τύπο. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση δεν παίρνει βαθμούς αξιολόγησης.

Ερώτηση 220: Δυο αδέλφια οι οποίοι έχουν ξενοδοχεία σε μια ενιαία εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία με κοινό σήμα ΕΟΤ αλλά αποτελούν διαφορετικά φορολογικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι η αδυναμία έκδοσης ξεχωριστού σήματος ΕΟΤ για κάθε επιχείρηση βασίστηκε στο γεγονός της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας με βάση τα ισχύοντα από ΕΟΤ. Το κοινό Σήμα του ΕΟΤ θα αποτελέσει πρόβλημα ώστε να καταθέσουν 2 ανεξάρτητες επενδυτικές προτάσεις, ο κάθε αδελφός ξεχωριστά για την επιχείρησή του; Σημειώνουμε ότι το σήμα του ΕΟΤ είναι στο όνομα και των δύο αδελφών.

Απάντηση: Το κοινό σήμα δεν αποτελεί πρόβλημα εφόσον αναφέρονται και τα δύο ονόματα και αποτελεί την άδεια λειτουργίας της κάθε επιχείρησης. Ωστόσο θα πρέπει οι προτάσεις που θα κατατεθούν να είναι πλήρως διακριτές και να δίνουν την δυνατότητα ελέγχου των ξεχωριστών δαπανών έτσι ώστε να αποκλείεται η διπλοεπιχορήγηση. Συνεπώς για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα θα πρέπει υποχρεωτικά οι επενδυτικές προτάσεις να υποβληθούν στον ίδιο ΕΦΔ και εν συνεχεία ο τελικός έλεγχος πιστοποίησης των δαπανών να πραγματοποιηθεί συγχρόνως και για τα δύο επενδυτικά σχέδια (θα πρέπει να υπάρχει σαφής διακριτότητα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), καθώς και να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής όλων των τυπικών δικαιολογητικών που απαιτούνται από την σχετική ΚΥΑ και από τους δύο επενδυτές.

Ερώτηση 221: Ρευστοποιήσιμα στοιχεία θεωρούνται και οι μετοχές εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών. Για τον υπολογισμό της αξίας τους θα υπολογίζεται η αποτίμηση των μετοχών την ημέρα υποβολής της αίτησης ή κάποια  άλλη; Σε κάθε περίπτωση με τι ποσοστό επί της αξίας αυτής (100% ή άλλο);

Απάντηση: Η αποτίμηση των μετοχών γίνεται βάσει του μέσου όρου της τιμής κλεισίματος του τελευταίου μήνα από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 222: Για το de minimis υπολογίζονται και τυχόν επιχορηγήσεις που έχουν λάβει και οι συνεργαζόμενες και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης;

Απάντηση: Υπολογίζονται οι επιχορηγήσεις που έχουν λάβει και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις (πέραν της αιτούσας) καθώς και κάθε επιχείρηση που μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε αυτήν που υποβάλει την επενδυτική πρόταση έτσι ώστε την τριετία 2008 έως 2010 να μην σωρεύονται ενισχύσεις που υπερβαίνουν τις 500.000€.

Ερώτηση 223: Πότε θεωρείται μια ατομική επιχείρηση προβληματική; Πώς θα ελεγχθεί; Είναι επαρκής μόνο η υπεύθυνη δήλωση; Σημειώνουμε ότι στον ενημερωτικό οδηγό αναγράφεται στην σελίδα 9 «γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία». Παρακαλούμε για τις οδηγίες σας.

Απάντηση: Στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης είναι επαρκής η υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία (με όλες τις ευθύνες και δεσμεύσεις που επιφέρει αυτό) σύμφωνα με τα ορισθέντα στα τυπικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα Β' του Οδηγού του Προγράμματος.

Ερώτηση 224: Τα τρέιλερ και οι ρυμούλκες είναι επιλέξιμες δαπάνες;

Απάντηση: Τα τρέιλερ και οι ρυμούλκες, δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.

Ερώτηση 225: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (εκμετάλλευση ταβέρνας στην Σκόπελο), θέλει  να συμπεριλάβει στις δαπάνες της, σύστημα παραγγελιοληψίας. Είναι επιλέξιμη η συγκεκριμένη δαπάνη; Αν είναι θετική η απάντησή σας, μπορεί να ενταχθεί στην ενέργεια (5) «ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες» και συγκεκριμένα Α. «τεχνολογική καινοτομία» ή στην ενέργεια (6) «εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής» ;

Απάντηση: Η προμήθεια συστήματος παραγγελιοληψίας, είναι επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης και εντάσσεται στην Επιλέξιμη Ενέργεια 5 «Εισαγωγή καινοτομίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες», Κατηγορία Δαπάνης 5 «Συστήματα αυτοματοποίησης».

Ερώτηση 226: Είναι επιλέξιμη δαπάνη οι συσκευές υγραερίου, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης φυσικού αερίου; Αν είναι θετική η απάντηση σας, μπορούν να ενταχθούν στην ενέργεια 4 «Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντολογικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας»;

Απάντηση: Οι συσκευές υγραερίου, με δυνατότητα μετατροπής σε χρήση με φυσικό αέριο, είναι επιλέξιμες και εντάσσονται στην ενέργεια 4 «Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντολογικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας».

Ερώτηση 227: Επιχείρηση δραστηριοποιείται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις (ΚΑΔ 43.22), αλλά δηλώνει το 100% του κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες. Με βάση τον ΚΑΔ ανήκει στην Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση», επομένως μπορεί να κάνει επένδυση με προϋπολογισμό από 50.000€ έως 300.000€. Όταν όμως συμπληρώσουμε στην φόρμα υποβολής στον πίνακα 3 το «Ποσοστό του κύκλου εργασιών που αντιστοιχεί σε κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης» βάσει του Ε3, και το οποίο είναι 100% στις υπηρεσίες, αυτομάτως η φόρμα επιλέγει προϋπολογισμό επένδυσης από 20.000€ έως 200.000€.
Α. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Πώς θα ενισχυθεί τελικά η επιχείρηση, βάσει Θεματικής Ενότητας - ΚΑΔ ή βάσει του τζίρου από το Ε3;
Β. Η επιχείρηση ενδιαφέρεται να προσθέσει κωδικό στην μεταποίηση και συγκεκριμένα την κατασκευή υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων. Όλος ο τζίρος προέρχεται από τις υπηρεσίες, μπορεί να κάνει επέκταση της δραστηριότητας, δεδομένου ότι ο υφιστάμενος ΚΑΔ ανήκει στην θεματική ενότητα Μεταποίησης;

Απάντηση: Α. Εφόσον ο ΚΑΔ της επιχείρησης είναι ο μοναδικός που έχει η επιχείρηση τότε στον πίνακα 3 της ηλεκτρονικής υποβολής θα συμπληρωθεί ότι ο ανάλογος κύκλος εργασιών. Εν προκειμένω η επιχείρηση θα υποβάλει πρόταση στην μεταποίηση (εφόσον είναι μοναδικός ο ΚΑΔ).
Β. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις επεξηγήσεις του άρθρου 3, του Ενημερωτικού Οδηγού: «Στην θεματική ενότητα που καταθέτει πρόταση ο δυνητικός δικαιούχος, έχει δυνατότητα να επενδύσει σε ΚΑΔ που ήδη έχει αποκτήσει πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου».

Ερώτηση 228: Στην τελευταία παράγραφο του με αριθμ. Πρωτ. 45385/ΕΥΣ 7455 εγγράφου του ΥΠΟΙΟ αναφέρονται τα εξής: «Συνεπώς σε όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται επενδυτικές προτάσεις από επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει ΑΦΜ μέχρι και την ημερομηνία 22 Μαΐου 2009. Οι περιπτώσεις της παραγράφου (1) και (13) δεν έχουν χρονικό περιορισμό για την απόκτηση του νέου ΑΦΜ.» Σε περιπτώσεις μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ, όπου δεν έχουμε αλλαγή ΑΦΜ, ισχύει ο παραπάνω περιορισμός ως προς την ημερομηνία ή η μετατροπή μπορεί να γίνει και μετά την 22/5/2009;

Απάντηση: Εφόσον η μετατροπή Από ΕΠΕ σε ΑΕ δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις των  παραγράφων (1) ή (13) (διαδοχή λόγω θανάτου ή συνταξιοδότησης), ισχύει ο αναφερόμενος περιορισμός.

Ερώτηση 229: Επιχείρηση στην ενότητα τουρισμός, έχει σήμα 2 αστέρων (Γ κατηγορίας), με υπηρεσία εστιατορίου η οποία έχει σήμα ΕΟΤ. Ο λογιστής της εταιρίας, επειδή εκ παραδρομής ανέφερε ΚΑΔ 5 αστέρων (Α κατηγορίας) προέβη σε αλλαγή του ΚΑΔ, με αποτέλεσμα σήμερα ο κωδικός της κύριας δραστηριότητας να είναι ο 55101001 (υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β κατηγορίας και κάτω με εστιατόριο), και ημερομηνία μεταβολής την 01.12.2008. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η επιχείρηση μπορεί να προβεί στην εν λόγω επένδυση, τόσο στο ξενοδοχείο όσο και στο εστιατόριο (σε ποσοστό ανάλογα με τις ανάγκες της), και εάν οι δαπάνες σε κτιριακά μπορούν να ανέλθουν στο 100% της επένδυσης.

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει κάποιον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 2008, μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης και οι δαπάνες των κτιριακών μπορούν να ανέλθουν στο 100% του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι δαπάνες αφορούν κυρίως το τουριστικό κατάλυμα και τον εκσυγχρονισμό του μέσα από ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σχέδιο.

Ερώτηση 230: Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων μέχρι 7 δωμάτια έχει μισθώσει μέσα στο 2009 (μετά την προδημοσίευση του προγράμματος 25/5/09) δεύτερη μονάδα (ως υποκατάστημα) με περισσότερα από 7 δωμάτια (συνεπώς με τήρηση βιβλίων). Μπορεί να υποβάλλει πρόταση υλοποιώντας επένδυση και στους δύο χώρους, λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών και των κερδών και των δύο μονάδων;

Απάντηση: Η ανωτέρω επιχείρηση μπορεί να υποβάλει πρόταση και να υλοποιήσει την επένδυση και στο μισθωμένο κτήριο με την προϋπόθεση ότι η χρονική διάρκεια του μισθωτηρίου καλύπτει τους όρους της προκήρυξης. Τα οικονομικά στοιχεία της μισθωμένης μονάδας για τις προηγούμενες χρήσεις προέρχονται από άλλο ΑΦΜ και κατά συνέπεια δεν μπορούν να συνυπολογιστούν.

Ερώτηση 231: Φαρμακείο, αφότου απεβίωσε η ιδιοκτήτριά του, μετατράπηκε σε κοινωνία Κληρονόμων και ανήκει στον σύζυγο (50%) και τα 2 παιδιά (25%-25%). Το φαρμακείο ανέλαβε ένα εκ των τέκνων όπου, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του (2009), το μετέτρεψε σε Ατομική. Η μετατροπή έγινε εντός του 2009, μετά την 22α Μαΐου. Σύμφωνα με τον νόμο για να λειτουργήσει φαρμακείο απαιτείται υποχρεωτικά πτυχιούχος & αδειούχος φαρμακοποιός. Με βάση την εγκύκλιο με ημερομηνία 14/09/2009 και ειδικότερα με το άρθρο 13 έχει δικαίωμα να υποβάλλει πρόταση στην πρώτη δράση του ΕΣΠΑ;

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί σε καμία από τις περιπτώσεις της εγκυκλίου με αριθμ. Πρωτ. 45385/ΕΥΣ 7455 και δεν έχει 2 τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις με το υφιστάμενο ΑΦΜ.

Ερώτηση 232: Βάσει Οδηγού το σύνολο των ΚΑΔ που αντιστοιχούν στο ΣΤΑΚΟΔ 86.90 είναι επιλέξιμοι. Οι δραστηριότητες όμως αφορούν και ελεύθερους επαγγελματίες (ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές) που τα έσοδά τους τα δηλώνουν στα ελευθέρια επαγγέλματα και όχι ως έσοδα παροχής υπηρεσιών. Εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι;

Απάντηση: Εφόσον διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ 2008 και δεν αναφέρεται κάποιος περιορισμός ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, μπορούν να υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας.

Ερώτηση 233: Στην περίπτωση των συστεγαζόμενων φαρμακείων - δύο ατομικών επιχειρήσεων, μπορεί η μία εκ των δύο, ή και οι δύο συστεγαζόμενες επιχειρήσεις (φαρμακεία) να υποβάλουν επενδυτική πρόταση (ξεχωριστές βέβαια); Εάν ναι, πώς θα πιστοποιηθεί κατά τον έλεγχο το διακριτό φυσικό αντικείμενο και πώς θα γίνει η τεκμηρίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος;

Απάντηση: Μπορούν να υποβληθούν είτε μία είτε δύο ξεχωριστές προτάσεις. Στη δεύτερη περίπτωση ισχύουν οι περιορισμοί της απάντησης #14.

Ερώτηση 234: Επιχείρηση (όχι τουριστική) η οποία έχει άδεια λειτουργίας αλλά έχει λήξει, μπορεί να υποβάλει πρόταση προσκομίζοντας και πλήρη αίτηση που έχει καταθέσει για ανανέωσή της; Το θέμα αυτό έχει καλυφθεί για τον Τουρισμό αλλά όχι για τις άλλες θεματικές ενότητες.

Απάντηση: Μπορεί να υποβάλει πρόταση προσκομίζοντας την αίτηση για την ανανέωση της άδειας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα προσκομίσει την άδεια λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπάρξει οποιαδήποτε πληρωμή (προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική) χωρίς την προσκόμιση της νέας άδειας λειτουργίας.

Ερώτηση 235: Εάν ο αριθμός των διαμερισμάτων, που αποτυπώνεται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας μίας εταιρείας, είναι ο κατά Δήλωση Ν.2160/93 και όχι ο εγκεκριμένος, η εταιρεία μπορεί να υπαχθεί στις Διατάξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) Τουρισμού;

Απάντηση: Εάν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της επιχείρησης είναι το νομίμως προβλεπόμενο και σε ισχύ, μπορεί να υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, για τον αριθμό των δωματίων που προβλέπονται σε αυτό.

Ερώτηση 236: Πως θα αξιολογηθούν τα τουριστικά καταλύματα τα οποία:

 • για τις οικονομικές χρήσεις 2006 & 2007 δεν τηρούσαν βιβλία και
 • για την οικονομική χρήση 2008 τηρούσαν βιβλία

δηλαδή έχουν για ένα έτος τζίρο και φορολογούνται με βάση τα λογιστικά τους κέρδη.

Απάντηση: Θα αξιολογηθούν σαν επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και για μεν το 2008, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης θα υπολογιστεί από το σχετικό φορολογικό έντυπο ενώ για τα έτη 2006 και 2007, ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται σύμφωνα με τον τύπο: Καθαρό Τεκμαρτό Φορολογητέο Εισόδημα / 0,32.

Ερώτηση 237: Σαν δαπάνες διαφήμισης μπορούν να θεωρηθούν εταιρικές κάρτες, αφίσες, δημιουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σποτ, ο σχεδιασμός μακετών καταχώρισης σε έντυπα μέσα, η δημιουργία λογότυπου, τα αεροπανό, τα διαφημιστικά μονόφυλλα, τα μπρελόκ, τα εταιρικά έντυπα (επιστολόχαρτα, σημειωματάρια, ημερολόγια), η διαφήμιση σε ιστοσελίδα;

Απάντηση: Στον πίνακα 5, του Ενημερωτικού Οδηγού, δίνονται επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών αυτής της κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες Προβολής - Προώθησης, δεν θα πρέπει να αποτελούν περιοδική ή τακτική δαπάνη για την επιχείρηση. Επίσης θα πρέπει να έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος διαφήμισης.

Ερώτηση 238: Στο οδηγό αναγράφεται ότι η δαπάνη για ISO πιστοποιείται κατά τον έλεγχο αρκεί «να υπάρχει σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα». Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη της επιδότησης ακόμα και εάν δεν πάρει το πιστοποιητικό;

Απάντηση: Σύμφωνα με οτι αναφέρεται στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος, είναι δυνατή η λήψη της επιδότησης ακόμα και εάν η επιχείρηση δεν πάρει τελικά το πιστοποιητικό εφόσον βέβαια πιστοποιηθεί από τον έλεγχο του ΕΦΔ ότι πέραν του σχετικού αιτήματος έγιναν και όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες προετοιμασίας της επιχείρησης για την απόκτηση του.

Ερώτηση 239: Γίνονται αποδεκτές εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις για μεταβολή ΚΑΔ; Για παράδειγμα επιχείρηση προχώρησε, εντός του Αυγούστου του 2009, σε τροποποιητική δήλωση μεταβολής, στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. που ανήκει, για μεταβολή - προσθήκη επιλέξιμων ΚΑΔ, με ημερομηνία μεταβολής πριν την 01/01/2009, πληρώνοντας το σχετικό πρόστιμο. Γίνονται αποδεκτές τέτοιες δηλώσεις;

Απάντηση: Ισχύουν οι μεταβολές που έχουν γίνει στην ΔΟΥ, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και αφορούν μόνο την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών Δραστηριότητας με τους νέους (ήτοι από ΚΑΔ97 σε ΚΑΔ2008) χωρίς να δηλώνεται σε αυτή καμία άλλη μεταβολή των στοιχείων Μητρώου του υπόχρεου.

Ερώτηση 240: Αντί των δικαιολογητικών για την κτήση των ακινήτων, τόσο ως προς την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, όσο και ως προς την χρήση τους για επαγγελματική στέγη, γίνεται αποδεκτή η δήλωση του ΕΤΑΚ του 2008, αντί για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών (τίτλοι κτήσης, πιστοποιητικά μεταγραφής, Ε9);

Απάντηση: Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο παράρτημα Γ, της ΚΥΑ προκήρυξης τα οποία έχουν μεταφερθεί αυτούσια στο Παράρτημα Β του Ενημερωτικού Οδηγού.

Ερώτηση 241: Στα βαθμολογούμενο κριτήριο της «Απασχόλησης» παρατηρείται το γεγονός  ότι όσες επιχειρήσεις είχαν προσωπικό το έτος 2008, έχουν δυσμενέστερη βαθμολογία από όσες δεν είχαν. Ελλοχεύει επομένως ο κίνδυνος επιχειρήσεις να μην δηλώσουν τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης για το 2008 (και φυσικά να μην προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά). Υπάρχει τρόπος για την επαλήθευση των μη δηλούμενων ΕΜΕ του 2008 ή αρκεί η Υ.Δ. ότι δεν απασχολούσε προσωπικό;

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό (το οποίο φαίνεται από τις δηλούμενες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού), είναι υποχρεωτική η υποβολή του εντύπου Ε7 για το έτος 2008. Άλλως, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον οικεία ασφαλιστικό φορέα ή την Επιθεώρηση Εργασία που να αποδεικνύει ότι δεν απασχολεί προσωπικό.

Ερώτηση 242: Είναι αποδεκτό ως μέσο για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής η «ρευστοποίηση» της πρώτης κατοικίας του επενδυτή ή της μοναδικής ιδιοκατοικούμενης;

Απάντηση: Εφόσον ανήκουν κατά αποκλειστική κυριότητα στον επενδυτή και είναι δηλωμένα στο έντυπο Ε9, μπορούν να αποτελέσουν αποδεκτό τρόπο κάλυψης της ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 243: Στις πολυθεματικές επιχειρήσεις, όταν δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των εσόδων στο Ε3, μπορούμε να αποδεχόμαστε αναλυτική κατάσταση κατανομής των εσόδων ανά θεματική ενότητα, επικυρωμένη από την επιχείρηση και τον λογιστή της;

Απάντηση: Μπορούμε να αποδεχόμαστε αναλυτική κατάσταση κατανομής των εσόδων ανά θεματική ενότητα, επικυρωμένη από την επιχείρηση και τον λογιστή της, κατά την φάση της υποβολής, με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί τροποιητική δήλωση Ε3 που να αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία.

Ερώτηση 244: H βαθμολογία στα κριτήρια των σπουδών - εμπειρίας - προϋπηρεσίας, σε επιχειρήσεις με πολλούς μετόχους, θα υπολογίζονται σταθμισμένα (με βάση το ποσοστό συμμετοχής του καθενός όπως συνέβη στην προκήρυξη ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ή θα λαμβάνεται ο μέσος όρος των τριών μετόχων ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στην επιχείρηση;

Απάντηση: Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ζ, της ΚΥΑ προκήρυξης (όχι σταθμισμένα).

Ερώτηση 245: Στο παράρτημα Γ' του οδηγού, με βάση την από 30/09/2009 τελευταία τροποποίησή του (αρ. πρωτ. 48908/ΕΥΣ8007), προβλέπεται για τις ατομικές επιχειρήσεις με βιβλία Β' κατηγορίας, η καταχώριση της ιδίας συμμετοχής στο «βιβλίο Εσόδων-Εξόδων» αλλά ΚΑΙ στο «Μητρώο Παγίων».

Στο βιβλίο «Εσόδων - Εξόδων» υπάρχει μία σχετική διάταξη για την υποχρέωση αυτή, η οποία όμως δεν εφαρμόζεται από καμία επιχείρηση (καθώς δεν υπάρχει καμία ποινή από τον ελεγκτικό μηχανισμό), στο δε «Μητρώο Παγίων», δεν είναι γνωστή και δεν εντοπίστηκε η διάταξη βάσει της οποίας προκύπτει τέτοια υποχρέωση ώστε να είναι δυνατή η απάντηση / ενημέρωση των επενδυτών.

Ακόμα, είναι εφικτή η έκδοση κάποιας επίσημης οδηγίας, προς τις εφορίες, για την υπενθύμιση - αναβίωση της σχετικής διάταξης του ΚΒΣ, για την υποχρέωση καταχώρισης στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, καθώς δεν πραγματοποιούνται τέτοιες εγγραφές με την αιτιολογία ότι είναι φορολογικά «προβληματικές» και αποτελούν σημείο ελέγχου σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο;

Απάντηση: Θα πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη που ισχύει περί αναγραφής στα βιβλία Εσόδων - Εξόδων.

Το μητρώο παγίων είναι πλέον αθεώρητο, οπότε δεν υπάρχει κάποια σχετική διάταξη για παρόμοια υποχρέωση. Ωστόσο, αν η ίδια συμμετοχή αποδεικνύεται μέσο κάποιου παγίου, παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικά, για αναγραφή των σχετικών στοιχείων εκεί. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται  να ζητηθεί από τον αρμόδιο Έφορο, η θεώρηση της σελίδας αυτής του μητρώου παγίων.

Επιπλέον, να υπενθυμίσουμε ότι υποχρέωση αναγραφής στα παραπάνω αναφερόμενα βιβλία υπάρχει και τις επενδύσεις σε πάγια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Ερώτηση 246: Οι δαπάνες για ΑΜΕΑ θα ελέγχονται με βάση τους κανονισμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ (http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) ή θα υπάρχει διαφορετική οδηγία; Με βάση αυτούς τους κανονισμούς, σχεδόν για το σύνολο των σχετικών δαπανών, απαιτείται η έκδοση ειδικής οικοδομικής αδείας. Η κατά τεκμήριο χρονοβόρα αυτή διαδικασία δεν αποτελεί αποθαρρυντικό παράγοντα για την υλοποίησή τους; Δεν πρέπει να είναι ενήμεροι οι επενδυτές για τις απαραίτητες προδιαγραφές των σχετικών δαπανών; Υπάρχει περίπτωση να μας δοθούν ειδικές οδηγίες για τον έλεγχό τους, ώστε να γνωρίζουν από τώρα οι επενδυτές πώς και εάν μπορούν να τις υλοποιήσουν;

Απάντηση: Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ζ της ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 247: Μπορεί να κριθεί ως δαπάνη ΑΜΕΑ η δέσμευση θέσης parking για ΑΜΕΑ (με την ειδική σήμανση που αυτή επιβάλλεται) στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης;

Απάντηση: Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ζ της ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 248: Στον οδηγό που αναρτήθηκε στις 09/09/2009 αναγράφεται στην σελίδα 82 ότι κατά την πιστοποίηση των δαπανών «δεν λαμβάνονται υπόψη πληρωμές υπό μορφή προκαταβολών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών», γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα συναλλακτικά ήθη της αγοράς, όπου για οποιαδήποτε συμφωνία αγοράς ή παροχή υπηρεσίας (είτε από προμηθευτή εσωτερικού είτε εξωτερικού) απαιτείται και προκαταβολή κάποιου ποσού (με τις αποδείξεις προκαταβολών να έχουν ημερομηνία μετά τις 25/05/2009);

Απάντηση: Στην προκήρυξη των προγραμμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη τα συναλλακτικά ήθη της αγοράς, αλλά όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Άλλωστε για την πιστοποίηση των δαπανών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της συναλλαγής (έκδοση των σχετικών παραστατικών δαπάνης και εξόφλησης.)

Ερώτηση 249: Σε συνέχεια της απάντησης που δόθηκε στην ερώτηση 181, σχετικά με την «μη επιλεξιμότητα πολυθεματικών επιχειρήσεων» με κύριο ΚΑΔ μη επιλέξιμο, παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο τρόπος αξιολόγησης προτάσεων που είναι πολυθεματικές, τα έσοδά των οποίων δεν είναι διακριτά και δεν είναι σε θέση ο αξιολογητής να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τις αιτιάσεις του επενδυτή. Για παράδειγμα, τεχνική εταιρεία κατασκευής δημοσίων ή ιδιωτικών έργων (τα έσοδα και τα κέρδη της προκύπτουν από το 2004 με λογιστικό προσδιορισμό), έχει στην κατοχή της μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και ασφάλτου. Ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα (τεχνικά έργα) δεν είναι επιλέξιμος, αντιθέτως η παραγωγή σκυροδέματος και ασφάλτου είναι. Πώς ο αξιολογητής θα προβεί σε επιβεβαίωση των εσόδων την στιγμή που στο Ε3 όλα τα έσοδά της επιχείρησης καταχωρούνται στην παραγωγή προϊόντων; Είναι δυνατόν (εάν τηρεί Β' κατηγορίας) να στηριχθούμε στους ΜΣΚΚ όπου γίνεται ανάλυση εσόδων ανά συντελεστή; Σε περιπτώσεις Γ' κατηγορίας, πώς εντελλόμαστε να ζητάμε αναλυτικά ισοζύγια ή ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, για να επιβεβαιωθούν οι πηγές εσόδων από τις επιλέξιμες ή μη επιλέξιμες δραστηριότητες της επιχείρησης, όταν στον οδηγό, δεν αναφέρεται ρητώς ότι οι αξιολογητές μπορούν να ζητούν ότι επιπλέον δικαιολογητικό χρειάζεται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης;

Απάντηση: Η απάντηση δίνεται από τον συντάκτη της ερώτησης. Όσον αφορά την δικαιοδοσία του ΕΦΔ να ζητά οτιδήποτε πληροφοριακό έντυπο αυτή προκύπτει αφενός μεν από την ιδιότητά του ως αξιολογητή αφ' ετέρου δε από το γεγονός της υποχρέωσης του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης να τηρεί αναλυτικά τα λογιστικά και φορολογικά του στοιχεία.

Ερώτηση 250: Στην ερώτηση 177, δηλώνεται ότι όσες επιχειρήσεις δεν απασχολούσαν προσωπικό, δεν θα πάρουν βαθμούς στο κριτήριο 5.4 «Συμβολή στην τοπική κοινωνία». Από πού πηγάζει αυτό, από την στιγμή που στον οδηγό δεν αναφέρεται κάποιος τέτοιος περιορισμός; Δεν μπορεί να βαθμολογηθεί μια επιχείρηση που δεν έχει προσωπικό άλλα έχει συνεργάτες ελεύθερους επαγγελματίες που εκδίδουν ΑΠΥ; Επίσης με την ευκαιρία παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν οι απαντήσεις των συχνών ερωτήσεων υπερισχύουν ή όχι της ΚΥΑ και του Οδηγού Εφαρμογής και τι γίνεται σε περίπτωση μεταξύ τους αντιφάσεων.

Απάντηση: Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ζ της ΚΥΑ προκήρυξης.
Επίσης διευκρινίζεται ότι o Ενημερωτικός Οδηγός σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά, τροποποιεί ή καταργεί τις κανονιστικές διατάξεις πoυ ρυθμίζουν το σύστημα χορηγήσεων ενισχύσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως:

 • Την υπ' αριθμ. πρωτ. 36318 / ΕΥΣ 5868 / 17.07.2009 (ΦΕΚ 1525/Β/27.07.2009) Υπουργική Απόφαση περί «Διάθεση πιστώσεων, όπως ισχύει.
 • Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239 / 30.06.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α' )», όπως ισχύει.
 • Την υπ' αριθμ. 27037/ΕΥΣ4301/29-05-2009 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του θπ΄αριθμ. πρωτ. 11463/ΕΥΣ1640/3.3.2009 Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου «Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων».
 • Την υπ' αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21-08-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης για την προκήρυξη δράσεων ενισχύσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επιπροσθέτως η δημιουργία και ανάρτηση στο site των «συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων» έχει σκοπό να διευκολύνει και να αποσαφηνίσει τις τυχόν απορίες των επενδυτών και να ερμηνεύσουν τα όποια θέματα κατανόησης προκύπτουν από τα Κανονιστικά κείμενα.

Σε περίπτωση ύπαρξης αντιφάσεων, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ.

Ερώτηση 251: Στο πεδίο 5.4. «Συμβολή στην τοπική κοινωνία», οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και απασχολούν προσωπικό, σύμφωνα με την απάντησή σας στις ερωτήσεις 158 και 188, δεν μπορούν να προσμετρήσουν τους υπεργολάβους, ακόμα και εάν προσκομιστούν αναλυτικές εκτυπώσεις των λογιστικών βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το σύνολο των ανάλογων εξόδων τους, πλην της μισθοδοσίας; Αυτό δεν οδηγεί σε διαφορετική βαθμολόγηση μεταξύ επιχειρήσεων με Β' και Γ' κατηγορίας βιβλία;

Απάντηση: Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ζ της ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 252: Επιχείρηση με εστιατόριο (με επιλέξιμο ΚΑΔ) διαθέτει και τουριστικό κατάλυμα χωρίς βιβλία, και επιθυμεί την υλοποίηση επένδυσης μόνο στο τουριστικό κατάλυμα. Ποιά έσοδα θα καταχωρίσει στη πρότασή του; Θα συναθροίσει τα έσοδα από το εστιατόριο με τα τεκμαρτά/0,32 από το κατάλυμα; Ή μήπως θα βαθμολογηθεί με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τις, απαλλασσόμενες βιβλίων, επιχειρήσεις, όπου δεν αξιολογούνται τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης;

Απάντηση: Θα συναθροίσει τα έσοδα από το εστιατόριο με τα τεκμαρτά/0,32 από το κατάλυμα.

Ερώτηση 253: Να διευκρινισθεί η επιλεξιμότητα επιχειρήσεων με βιβλία ΑΒ κατηγορίας (βενζινάδικα με πλυντήριο αυτοκινήτων, ψιλικατζίδικα, κ.α). Από την στιγμή που έχουν έναν επιλέξιμο ΚΑΔ, πώς θα προσδιοριστούν τα έσοδα και τα κέρδη τους;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα αξιολογηθεί με βάση τα συνολικά οικονομικά της στοιχεία.

Ερώτηση 254: Οι δαπάνες σύνδεσης με δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης στις περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίων, είναι επιλέξιμες;

Απάντηση:  Οι δαπάνες σύνδεσης, δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Ερώτηση 255: Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι απαντήσεις σας στις προηγούμενες Προκηρύξεις του Γ' ΚΠΣ, για περιπτώσεις επενδυτικών θεμάτων (επιλεξιμότητα - αξιολόγηση), που είναι αντίστοιχα και δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τη ΚΥΑ της προκήρυξης του ΕΣΠΑ;

Απάντηση: Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απαντήσεις που έχουν δοθεί σε προηγούμενες προκηρύξεις. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο θέμα δεν προβλέπεται από την ΚΥΑ προκήρυξης,  θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία, του έγγραφου ερωτήματος από τον ΕΦΔ προς το ΥπΟιΟ, για να δοθούν οι όποιες διευκρινήσεις και απαντήσεις.

Ερώτηση 256: Στο έντυπο υποβολής οι αντιπροσωπείες δηλώνονται μαζί με τις επιχειρήσεις franchise στον Πίνακα 2. Τι θεωρούμε ως αντιπροσωπείες για να δηλώσουμε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο συγκεκριμένο πεδίο;

 • πρώτο παράδειγμα, όταν έχουμε διαφορετικές δραστηριότητες, π.χ. οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων που όμως περιλαμβάνουν και άλλες δραστηριότητες (συνεργείο, φανοποιείο, πώληση μεταχειρισμένων ανεξαρτήτου μάρκας κλπ).
 • δεύτερο παράδειγμα, όταν έχουμε ίδια δραστηριότητα αλλά διαφορετικά προϊόντα, π.χ. οι αντιπροσωπείες τροφίμων που κάνουν χονδρική πώληση συγκεκριμένης μάρκας προϊόντων και ταυτόχρονα πωλούν και διάφορα άλλα είδη χωρίς να έχουν την αποκλειστική αντιπροσώπευση αυτών.

Απάντηση: Το αν μια επιχείρηση είναι franchise ή αντιπροσωπεία, φαίνεται από τα συμβόλαια - συμφωνίες μεταξύ της επιχείρησης και της «μαμάς» εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, αν δηλαδή είναι ανεξάρτητες, συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παράρτημα Δ της ΚΥΑ προκήρυξης. Επίσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αξιολογητές των επενδυτικών προτάσεων να εξετάζουν αν στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κάτω από το φάσμα του «franchise» ή που λειτουργούν ως αντιπροσωπείες, υπάρχει περίπτωση να εξασφαλίζεται η κυρίαρχη επιρροή της «μαμάς» εταιρείας με τρόπους ή ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο τους.

Ερώτηση 257: Εμπορική επιχείρηση προτίθεται να δημιουργήσει υποκατάστημα με το σύστημα franchising. Η επενδυτική της πρόταση θα υποβληθεί στη θεματική ενότητα «Εμπόριο» ή στην «Εμπόριο- franchising»;

Απάντηση: Η επενδυτική της πρόταση θα υποβληθεί στη θεματική ενότητα του «Εμπορίου» και θα σημειώσει στην ειδική σήμανση της ηλεκτρονικής υποβολής ότι πρόκειται για franchise.

Ερώτηση 258: Μία επιχείρηση διέθετε 49 ΕΜΕ το 2008. Έστω, λοιπόν, ότι υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα αυτό δεσμεύοντας ότι θα κρατήσει τις ΕΜΕ που είχε το 2008.Ταυτόχρονα, όμως επιθυμεί να τις αυξήσει παραπάνω από μία μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Στην προκειμένη περίπτωση όμως προφανώς και θα υπερβεί το όριο που τίθεται στις προϋποθέσεις συμμετοχής να απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους προκειμένου να είναι σύμφωνη με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ για τις ΜΠΜΕ. Μπορεί να υποβάλλει πρόταση για ενίσχυση σύμφωνα με τα παραπάνω;

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση κατά την υποβολή της επενδυτικής της πρότασης πληρούσε τις προϋποθέσεις τις σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ για τις ΜΠΜΕ, μπορεί να υποβάλλει πρόταση.

Ερώτηση 259: Επιχείρηση κατασκευής υαλοπετασμάτων αμιγώς μεταποιητική, στην άδεια λειτουργία της αναφέρεται ο μεταποιητικός ΚΑΔ, τα έσοδά της από τα διαθέσιμα Ε3 της τελευταίας τριετίας είναι από πώληση προϊόντων αλλά στην έναρξή της στην ΔΟΥ ο κωδικός δραστηριότητας είναι εμπορικός. Μπορεί να ενταχθεί στη θεματική ενότητα της μεταποίησης, όπου κανονικά ανήκει, βάσει του ΚΑΔ στην άδεια λειτουργίας της και των εσόδων της;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, του άρθρου , της ΚΥΑ προκήρυξης, οι επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα (όπως αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών τριετίας τους και αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά τους έντυπα) και η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεματική ενότητα είναι επιλέξιμη. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% (σαράντα) σχετικές με αυτήν τη θεματική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών μπορεί να αφορά σε άλλη θεματική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιμη δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2009.

Ερώτηση 260: Στις επιχειρήσεις με βιβλία Β' κατηγορίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβές προς τρίτους για τον υπολογισμό του κριτηρίου 5.4 Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη αλλά μόνο οι αμοιβές προσωπικού;

Απάντηση: Λαμβάνονται υπόψη στοιχεία των παρελθόντων ετών που σύμφωνα με το ΕΓΛΣ καταχωρούνται στο λογαριασμό 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Τα αντίστοιχα έξοδα καταχωρούνται και στα βιβλία Β' κατηγορίας.

Ερώτηση 261: Σε επιχειρήσεις που υπάρχουν και έσοδα από ελευθέρια επαγγέλματα, στον υπολογισμό του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας θα λαμβάνονται υπόψη; Καθώς ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι επιχείρηση θα πρέπει ή όχι να συνυπολογίζονται.

Απάντηση: Τα έσοδα από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος συνυπολογίζονται στον υπολογισμό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Ερώτηση 262: Επιχείρηση ΟΕ νόμιμα ιδρυθείσα στην Ελλάδα αποτελεί υποκατάστημα εταιρίας που εδρεύει στην Κύπρο. Η μητρική εταιρία συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό 95% και το υπόλοιπο 5% ανήκει σε φυσικό πρόσωπο (αλλοδαπό). Εφόσον βάσει των προσκομιζόμενων οικονομικών στοιχείων και των στοιχείων προσωπικού της μητρικής εταιρίας προκύπτει ότι η ΟΕ που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης και έχει ξεχωριστά οικονομικά στοιχεία σαν ΟΕ, μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση;

Απάντηση: Από αυτά που μας περιγράφετε προκύπτει ότι η ΟΕ είναι θυγατρική της Κυπριακής και όχι υποκατάστημα. Από τη στιγμή που πληρούνται οι όροι της προκήρυξης όσον αφορά τον ορισμό των ΜΜΕ, και η επένδυση θα γίνει αποκλειστικά στον τόπο εγκατάστασης του υποκαταστήματος  (Ελληνική επικράτεια), η ΟΕ δύναται να υποβάλει επενδυτική πρόταση. Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί ότι οι όροι για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτονται από την από την ΟΕ και όχι από την μητρική. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι είναι απαραίτητο να ελεγχθεί το θέμα της σώρευσης De Minimis μεταξύ ΟΕ και μητρικής εταιρίας.

Ερώτηση 263: Οι περιβαλλοντολογικές πιστοποιήσεις ISO 14001, EMAS κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσκομισθεί το πιστοποιητικό ή η αίτηση στον φορέα πιστοποίησης όπως ισχύει για τις λοιπές πιστοποιήσεις;

Απάντηση: Θα προσκομισθεί το πιστοποιητικό από τον φορέα πιστοποίησης (βλέπε σχετική ερώτηση - απάντηση στο site www.ependyseis.gr).

Ερώτηση 264: Έχει  παρατηρηθεί ότι οι ταβέρνες - εστιατόρια οι οποίες εντάσσονται στη θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»  εμφανίζουν κατά κανόνα τα έσοδά της  προηγούμενης τριετίας (με βάση το Ε3) στις πωλήσεις εμπορευμάτων, ενώ πρόκειται για έσοδα αποκλειστικά από παροχή γευμάτων, χειρισμός ο οποίος έγινε δεκτός από τις αρμόδιες ΔΟΥ. Η καταχώρηση των ανωτέρω στην φόρμα υποβολής, δηλαδή κωδικό δραστηριότητας στη θεματική ενότητα «Υπηρεσίες» και κύκλο εργασιών στο «Εμπόριο» καθιστά την επενδυτική πρόταση μη παραδεκτή. Στην περίπτωση που είναι απόλυτα σαφές ότι πρόκειται για έσοδα από παροχή γευμάτων είναι δυνατόν τα εν λόγω έσοδα να καταχωρηθούν στα έσοδα από υπηρεσίες ή απαιτείται οπωσδήποτε τροποποίηση του Ε3 εκ μέρους των επενδυτών.

Απάντηση: Θα καταχωρηθούν στα έσοδα από υπηρεσίες. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποιητικής δήλωσης Ε3, εφόσον ισχύουν όσα αναφέρετε.

Ερώτηση 265: Τουριστική επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ πραγματοποιεί επένδυση σε κατάλυμα. Εξ αιτίας της πραγματοποιηθείσας επένδυσης το κατάλυμα μετατρέπεται σε Α' κατηγορίας και ο νέος ΚΑΔ είναι μη επιλέξιμος (55.10.10.03 ή 55.10.10.04). Είναι επιλέξιμη η εν λόγω  επένδυση;

Απάντηση: Εφόσον η αλλαγή κατηγορίας προκύπτει συνεπεία της υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης (χωρίς αύξηση της δυναμικότητας), τότε η συγκεκριμένη επένδυση είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 266: Τουριστική επιχείρηση διαθέτει ξενοδοχειακή μονάδα η οποία πιστοποιείται ως διατηρητέο κτίριο. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό οδηγό ο εξοπλισμός του κτιρίου πρέπει να είναι νέος και σύγχρονος. Δύναται η επιχείρηση να προβεί σε δαπάνες επίπλωσης του ξενοδοχείου με αναπαλαιωμένα αντικείμενα (αντίκες) ώστε ο εξοπλισμός να εναρμονίζεται με την αισθητική του διατηρητέου κτιρίου;

Απάντηση: Όπως αναφέρεται στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος, ο προμηθευόμενος εξοπλισμός, θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος.

Ερώτηση 267: Επιχείρηση με μικτή δραστηριότητα διαθέτει επιλέξιμους ΚΑΔ τόσο στον τομέα του Εμπορίου όσο και στον τομέα του Τουρισμού. Είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικής πρότασης στην θεματική ενότητα του Τουρισμού, όταν τα έσοδα της επιχείρησης που προέρχονται από την τουριστική δραστηριότητα την τελευταία τριετία είναι μηδενικά;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, του άρθρου , της ΚΥΑ προκήρυξης, ειδικά για τις περιπτώσεις μικτών επιχειρήσεων που κατέχουν επιλέξιμο ΚΑΔ στον τομέα του Τουρισμού πριν την 01/01/2009 και τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από άλλη θεματική ενότητα με επιλέξιμο κωδικό δύναται ο δυνητικός δικαιούχος να υποβάλλει επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα του Τουρισμού υπό τον όρο ότι το σύνολο της επένδυσης θα αφορά στον ΚΑΔ του τουρισμού που ήδη κατέχει.

Ερώτηση 268: Επιχείρηση η οποία ασκεί περισσότερες της μίας δραστηριότητες, εκ των οποίων η μία εξαιρείται του καθεστώτος ΦΠΑ:

 • Εάν υποβάλει πρόταση ώστε να ενισχυθεί μόνο η δραστηριότητα αυτή, μπορεί να ενισχυθεί και για το ποσό του ΦΠΑ;
 • Εάν υποβάλει για περισσότερες της μίας δραστηριότητες μπορεί να ενισχυθεί για το ποσό του ΦΠΑ για τις δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα που εξαιρείται από το καθεστώς ΦΠΑ;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ προκήρυξης και στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος «ο ΦΠΑ του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει με οποιονδήποτε τρόπο δραστηριότητα υποκείμενη σε ΦΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς που έχει υπαχθεί στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ» δεν είναι επιλέξιμος.

Ερώτηση 269: Επιχείρηση κυλικείου λειτουργεί από το 1988 σε νοσοκομείο και έχει συνάψει το έτος 2007 μισθωτήριο διάρκειας 7 ετών για το χώρο στο οποίο δραστηριοποιείται. Το μισθωτήριο δεν μπορεί να ανανεωθεί νωρίτερα και θα ανανεωθεί μετά τη λήξη του, το 2014. Ο επενδυτής προτίθεται να κάνει κτιριακές δαπάνες για βελτίωση του χώρου. Μπορεί να τις εντάξει στο πρόγραμμα δεδομένου ότι δεν θα έχει εκ των προτέρων νέο μισθωτήριο διάρκειας 8 ετών; Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κυλικείο θα εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά την λήξη του συμβολαίου μίσθωσης από τον συγκεκριμένο επενδυτή (ακόμα και αν αλλάξει ο μισθωτής και δεσμευτεί ο νέος μισθωτής ότι θα διατηρήσει τη χρήση των ενταγμένων στο πρόγραμμα επενδύσεων).

Απάντηση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια εργασιών για τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, επιχείρησης που στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, είναι η προσκόμιση μισθωτηρίου συμβολαίου, διάρκειας τουλάχιστον 8 ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Γ', της ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 270: Επιχείρηση κατασκευής επίπλων κουζίνας (μεταποιητική επιχείρηση) έχει και εμπορικό κωδικό σαν δευτερεύουσα δραστηριότητα. Ο λογιστής της επιχείρησης την τελευταία τριετία στο Ε3 εμφανίζει, από λάθος, έσοδα μόνο από εμπορική δραστηριότητα και όχι από τη μεταποίηση. Στην ουσία όμως η επιχείρηση είναι μεταποιητική και διαθέτει τόσο τους ΚΑΔ όσο και τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας από τη Νομαρχία και τη Διεύθυνση βιομηχανίας και είναι καταχωρημένη στο Επιμελητήριο ως μεταποιητική επιχείρηση. Η επιχείρηση αυτή σε ποια θεματική ενότητα θα πρέπει να υποβάλει πρόταση; Μπορεί να υποβάλει στη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», δεδομένου ότι επιθυμεί να προμηθευτεί αποκλειστικά παραγωγικό εξοπλισμό;

Απάντηση: Για να μπορέσει να υποβάλει πρόταση αποκλειστικά στη θεματική ενότητα της «Μεταποίησης», θα πρέπει ο λογιστής να υποβάλει τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για την προέλευση των περισσότερων εσόδων της επιχείρησης και μετά να προχωρήσει στην υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ανάλογα με την κατηγορία των εσόδων αυτών.

Ερώτηση 271: Επιχείρηση με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών διαφήμισης επιθυμεί την αγορά και εγκατάσταση δύο ειδικών οθονών προβολής LED διαστάσεων 2Χ1 μέτρων, τις οποίες θα εγκαταστήσει σε δύο μισθωμένους χώρους εντός του νομού που δραστηριοποιείται, και σε χώρους διαφορετικούς από την έδρα της. Οι οθόνες προβολής είναι πάγιος εξοπλισμός της επιχείρησης, ενώ τοποθετούνται σε μισθωμένους χώρους για τους οποίους υπάρχουν μισθωτήρια 15ετούς διάρκειας. Ο χειρισμός των οθονών αυτών γίνεται από την έδρα της επιχείρησης μέσω δικτύου και ειδικού λογισμικού. Η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού, είναι επιλέξιμη μόνο εφόσον οι μισθωμένοι χώροι είναι δηλωμένοι στο μητρώο της ΔΟΥ, ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια οι τόποι που θα γίνει η επένδυση και η συνολική επένδυση έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα.

Ερώτηση 272: Εμπορική Επιχείρηση, νομικής μορφής Ε.Ε. το 2008 είχε κέρδη που υπερκαλύπτουν την ιδιωτική συμμετοχή. Τα κέρδη του 2008 διανεμήθηκαν ως εξής: 50% στους εταίρους και 50% παρέμεινε ως αποθεματικό στο ταμείο της επιχείρησης. Το ποσό του αποθεματικού καλύπτει την ίδια συμμετοχή. Η επιχείρηση, σε περίπτωση έγκρισης και υλοποίησης της επένδυσης, θα πρέπει να κάνει αύξηση εταιρικού κεφαλαίου για το ποσό της ίδιας συμμετοχής, εφόσον πρόκειται για το αποθεματικό που είναι στα ταμεία της επιχείρησης;

Απάντηση: Οι αποδεκτοί τρόποι πιστοποίησης της καταβολής της ίδιας συμμετοχής αναφέρονται στο Παράρτημα Η της ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 273: Επενδυτής που θα υποβάλλει αίτηση ένταξης του επενδυτικού του σχεδίου στο ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει να υλοποιεί την επένδυση και έχει ήδη λάβει δάνειο παγίων για να υλοποιήσει. Το δάνειο αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στο χρηματοδοτικό σχήμα της πρότασης, δεδομένου ότι χορηγήθηκε πριν την υποβολή της αίτησης αλλά μετά την 25/5/2009;

Απάντηση: Το συγκεκριμένο δάνειο μπορεί να συμπεριληφθεί στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης στο τμήμα του δανείου, εφόσον στην απόφαση έγκρισης του δανείου από την τράπεζα για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης, θα αναφέρεται ο σκοπός της χορήγησης, του ύψος του προϋπολογισμού της επένδυσης και το αναλογούν ποσοστό του δανείου καθώς και η διάρκεια του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 3, του Παραρτήματος Γ της ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 274: Παρακαλούμε όπως εξετάσετε αν η παρακάτω περίπτωση μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης θεωρείται αποδεκτή: Ο πατέρας έκανε διακοπή εργασιών από την ΔΟΥ στις 22/4/09 λόγω συνταξιοδότησης (προσκομίζονται βεβαίωση διακοπής εργασιών από ΔΟΥ στις 24/4/09 και αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος από ΟΑΕΕ στις 30/4/09). Ο υιός έκανε έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ στις 16/12/08, στο ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και στην ίδια διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας που είχε ο πατέρας (προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από ΔΟΥ στις 16/12/08). Το κτήριο όπου ασκείται η δραστηριότητα ανήκει στον πατέρα, ο οποίος το εκμισθώνει στον υιό. Η καθυστέρηση στην παύση εργασιών από τον πατέρα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούσαν να κλείσουν ακόμα τα βιβλία, επειδή εκκρεμούσαν τιμολόγια των προμηθευτών. Δεδομένου ότι, πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, γίνεται αποδεκτή η παραπάνω περίπτωση ως μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης λόγω συνταξιοδότησης; Αν η απάντηση είναι θετική τι έγγραφα χρειάζεται να προσκομιστούν για να ελεγχθούν τα σημεία (α) μεταβίβαση όλης της επιχείρησης και (β) καθολική ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της παρ. 1 του σχετικού σας εγγράφου 45385/ ΕΥΣ7455/ 14.9.09;

Απάντηση: Θα πρέπει να προσκομιστούν ή τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο φόρος υπεραξίας λόγω μεταβίβασης της επιχείρησης και η πληρωμή του φόρου αυτού, ή τα τιμολόγια από τα οποία να προκύπτει η μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (πάγια και εμπορεύσιμα). Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί συμβολαιογραφικό έγγραφο από όπου να προκύπτει η καθολική ανάληψη των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της παλαιάς επιχείρησης από την νέα.

Ερώτηση 275: Η αγορά κλαρκ υγραερίου για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης μπορεί να ενταχθεί στην ενέργεια 4 «Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας», δαπάνη 4 «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας»;

Απάντηση: Η προμήθεια κλαρκ υγραερίου δεν είναι δαπάνη που καθ' οποιαδήποτε έννοια μπορεί να ενταχθεί στην ενέργεια 4 «Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας».

Ερώτηση 276: Όσον αφορά το υποκριτήριο «Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη», επιχείρηση που δεν απασχολούσε προσωπικό το 2008 και προσκομίσει όλες τις προσφορές για τις δαπάνες που πρόκειται να υλοποιήσει από το Νομό στον οποίο δραστηριοποιείται, αλλά και το προσωπικό που θα προσλάβει ως νέο θα είναι επίσης από τον ίδιο Νομό, η επιχείρηση αυτή στο συγκεκριμένο υποκριτήριο δεν θα λάβει βαθμολογία καθόλου;

Απάντηση: Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν θα λάβει βαθμολογία στο συγκεκριμένο κριτήριο, γιατί όπως αναφέρεται στο Παράτημα Ζ, υποκριτήριο 5.4 της ΚΥΑ προκήρυξης, η αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου γίνεται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση του έτους 2008 και τα στοιχεία αντλούνται από τα πληροφοριακά έγγραφα καταγραφής των εργαζομένων ή συμβάσεις υπεργολαβιών. Ωστόσο θα λάβει βαθμούς αξιολόγησης από το Κριτήριο 4 της απασχόλησης.

Ερώτηση 277: Όσον αφορά το υποκριτήριο «Συμβολή στην διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ, η βαθμολογία (max 2) θα λαμβάνεται σύμφωνα με το κόστος των δαπανών σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού ή είναι ανεξάρτητο; Για παράδειγμα επιχείρηση που θέλει να βάλει μία ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ αξίας 300€ σε σύνολο προϋπολογισμού 250.000€ μπορεί να πάρει το σύνολο της βαθμολογίας των 2 μονάδων;

Απάντηση: Το κόστος των δαπανών για την δημιουργία υποδομής προς διευκόλυνση των ΑμεΑ είναι ανεξάρτητο από το ύψος τους (των δαπανών) και ως εκ τούτου δεν επηρεάζει την βαθμολογία του Κριτηρίου. Ο ΕΦΔ ωστόσο θα εξετάσει την καταλληλότητα / λειτουργικότητα της υποδομής υπό την έννοια ότι εξυπηρετείται ο σκοπός δημιουργίας της.

Ερώτηση 278: Στον πίνακα 9 «Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis)» συμπληρώνονται όλες οι επιχορηγήσεις De minimis ή μόνο αυτές από 1/1/08 και μετά;

Απάντηση: Συμπληρώνονται όλες οι επιχορηγήσεις με βάσει τον κανόνα De minimis που έχει λάβει η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία (σε οικονομικά έτη).

Ερώτηση 279: Επιχείρηση που έχει υπαχθεί σε προηγούμενα προγράμματα και υπάγονται στον κανονισμό De minimis, θα πρέπει να συμπεριλάβει στον φάκελο τις σχετικές αποφάσεις υπαγωγής και ολοκλήρωσης ή απλά να το δηλώσει στον πίνακα 9;

Απάντηση: Θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή ο Πίνακας 9 της ηλεκτρονικής υποβολής. Επίσης Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα περίοδο 01.01.2008 έως 31.12.2010 δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 500.000€.

Ερώτηση 280: Επιχείρηση οινοποιείου με ΚΑΔ 11.02 σύμφωνα με τον πίνακα 2Α «Θεματική ενότητα Μεταποίηση» δεν μπορεί να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα. Πως θα αποδειχθεί αν η επένδυση αφορά ή όχι στην αύξηση της δυναμικότητας της;

Απάντηση: Βάσει των προτεινόμενων δαπανών. Οι προτεινόμενες δαπάνες θα πρέπει να αναφέρονται σε επενδυτική πρόταση που να έχει σκοπό στην βελτίωση της ποιότητας παραγωγής. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστεί πλήρης τεκμηρίωση για τη μη αύξηση της παραγωγικότητας.

Ερώτηση 281: Επιχείρηση με κωδικό κύριας δραστηριότητας, βάσει ΚΑΔ Εφορίας, 46.07 «Ζαχαροπλαστείο με ίδιο εργαστήριο» (Θ.Ε. Εμπόριο), η οποία όμως διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Δ/νση Βιομηχανίας με ΣΤΑΚΟΔ 15.81 ως εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και τον μεγαλύτερο τζίρο της (90%), βάσει του Ε3, τον δηλώνει στην πώληση προϊόντων, που θα ενταχθεί; Υπάρχει θέμα με την ορθότητα επιλογής των ήδη δηλωμένων ΚΑΔ στην Εφορία;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. με ΚΑΔ από διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. Θα πρέπει πρώτα να γίνει η σωστή αντιστοίχηση με τους ΚΑΔ 2008.

Ερώτηση 282: Σύμφωνα με τις «Επεξηγήσεις» της ενότητας «Ι. Γενικές πληροφορίες» του ενημερωτικού οδηγού «Οι δυνητικού δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μία μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα πριν την 1/1/09 και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στην ίδια θεματική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης». Μπορεί επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ Εμπορίου πριν την 1/1/09 (Εμπόριο υποδημάτων), να δηλώσει σήμερα (πριν την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης) επιλέξιμο ΚΑΔ Εμπόριο αυτοκινήτων και να υλοποιήσει επένδυση σε αυτόν τον ΚΑΔ;

Απάντηση: Μπορεί πριν από την υποβολή της πρότασης να ανοίξει νέο επιλέξιμο ΚΑΔ στην ίδια Θεματική Ενότητα από όπου προέρχονται τα περισσότερα έσοδα και να υλοποιήσει δαπάνες σε αυτόν τον ΚΑΔ.

Ερώτηση 283: Στην Θ.Ε. Εμπόριο στην κατηγορία ενέργειας 3 κατηγορία δαπάνης 7 εντάσσονται δαπάνες για μελέτη και πιστοποίηση κατά ISO, ενώ στην κατηγορία ενέργειας 4 κατηγορία δαπάνης 4 «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας» αναφέρεται στην περιγραφή είδους δαπανών οι «περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις ISO 14001». Η τελευταία δαπάνη «περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις ISO 14001» αφορά στην μελέτη και πιστοποίηση κατά ISO 14001 ή στον εξοπλισμό που απαιτεί η πιστοποίηση κατά ISO 14001; Επίσης η πιστοποίηση κατά ISO 14001 έχει max 15.000€ ή όχι;

Απάντηση: Αφορά στον κατάλληλο εξοπλισμό και στην απόκτηση του συγκεκριμένου σήματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης. Δεν τίθεται όριο στο ύψος της δαπάνης ωστόσο θα διενεργηθεί έλεγχος του εύλογου του κόστους.

Ερώτηση 284: Παρακαλώ να δοθούν διευκρινίσεις ως προς τις παρακάτω ασυμφωνίες που υπάρχουν στους πίνακες 4 και 5 του ενημερωτικού οδηγού:

 • Στον πίνακα 4 για τη Θ.Ε. Τουρισμός αναφέρεται η δυνατότητα συνδυασμού της κατηγορίας ενέργειας 5 «Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες» με την κατηγορία δαπάνης 1 «Κτίρια και εγκαταστάσεις», ενώ στον πίνακα 5 δεν αναφέρεται αυτός ο συνδυασμός ενέργειας - δαπάνης.
 • Στον πίνακα 4 για τις θεματικές ενότητες Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες αναφέρεται η δυνατότητα συνδυασμού της κατηγορίας ενέργειας 1 με την κατηγορία δαπάνης 9 «Αμοιβές συμβούλων», ενώ στον πίνακα 5 αναφέρεται ο συνδυασμός κατηγορίας ενέργειας 2 με την κατηγορία δαπάνης 9.

Ποιος από τους 2 πίνακες είναι ο σωστός;

Απάντηση: Οι ακριβείς συνδυασμοί είναι αυτοί που αναφέρονται στους Πίνακες στο Παράρτημα Β' της ΚΥΑ προκήρυξης του προγράμματος και έχουν μεταφερθεί αυτούσιοι στον Πίνακα #4 του «Ενημερωτικού Οδηγού». Επιπροσθέτως με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β' της ΚΥΑ έχει δομηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων.

Ερώτηση 285: Φυσικό πρόσωπο συμμετέχει κατά 90% σε εταιρεία ενώ έχει και ατομική επιχείρηση (ξεχωριστά ΑΦΜ). Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και οι δύο επιχειρήσεις;

Απάντηση: Παρόλο την ύπαρξη των δύο διαφορετικών ΑΦΜ οι δύο επιχειρήσεις είναι «συνδεδεμένες» και λογίζονται ως μία (1) επιχειρηματική μονάδα και συνεπώς εφόσον υποβληθούν δύο προτάσεις θα πρέπει να ελεγχθεί η σώρευση της επιχειρηματικής μονάδας όσον αφορά τις ενισχύσεις που έχει λάβει αθροιστικά τα τελευταία τρία χρόνια καθώς και να γίνει έλεγχος της ιδιότητας της ως ΜΜΕ.

Ερώτηση 286: Τα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν είναι επιλέξιμη δραστηριότητα. Υπάρχει όμως ο ΚΑΔ 2008, 47.78.85.07 «Λιανικό εμπόριο καύσιμων υλών (υγρών και στερεών)» που είναι επιλέξιμη δραστηριότητα, σύμφωνα με τον οδηγό. Υπάρχει δυνατότητα μια επιχείρηση να κάνει αντιστοίχηση με αυτόν τον κωδικό και να υποβάλλει πρόταση; Επίσης πια η διαφορά των επιχειρήσεων με επιλέξιμο ΚΑΔ 47.78.85.07 «Λιανικό εμπόριο καύσιμων υλών (υγρών και στερεών)» και αυτών με μη επιλέξιμο ΚΑΔ 47.30.81.01 «Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης»;

Απάντηση: Η αντιστοίχιση θα πρέπει να προέρχεται επακριβώς από τον υπάρχοντα ΚΑΔ και σύμφωνα με την πραγματική δραστηριότητα που ασκείται. Η διαφορά των δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ΚΑΔ είναι πως ο 47.30 «Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα» αφορά μόνο στην εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και ο 47.78 «Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας» αφορά στην εμπορία των λοιπών καύσιμων υλών.

Ερώτηση 287: Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ της προκήρυξης 40844/ ΕΥΣ 6681/ 21.8.09, «Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούν ακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης». Αναφέρεται σε επαγγελματική εγκατάσταση η οποία θα διαπιστωθεί από το μισθωτήριο συμβόλαιο και οπτικά κατά τον επιτόπιο έλεγχο ή θα πρέπει από την οικοδομική άδεια να φαίνεται και να έχει δηλωθεί ως επαγγελματική στέγη;

Απάντηση: Θα πρέπει πέρα του μισθωτηρίου να φαίνεται και να έχει δηλωθεί ως επαγγελματική στέγη στην έναρξη στη Δ.Ο.Υ. Για την περίπτωση ανέγερσης ή επέκτασης ιδιόκτητου κτηρίου θα πρέπει και στην οικοδομική άδεια να αναφέρεται ότι πρόκειται για επαγγελματική στέγη. Όλα τα παραπάνω θα διαπιστωθούν και κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

Ερώτηση 288: Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κατεψυγμένων τροφίμων θα αναγείρει στην έδρα της, επαγγελματική εγκατάσταση ψυγείων με όλες τις απαιτούμενες άδειες. Η έδρα και η νέα επένδυση θα είναι σε οικόπεδο επί του οποίου υπάρχει, διακριτός χώρος, και το σπίτι του επιχειρηματία. Η επένδυση είναι επιλέξιμη για υπαγωγή ή υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάσταση της επιχείρησης (αμιγώς επαγγελματική χρήση);

Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η ανέγερση κτιρίου που περιλαμβάνει και άλλους χώρους χρήσης πέραν από αυτούς που είναι αποκλειστικά για την επιχειρηματική λειτουργία Ωστόσο πέραν τούτου απαιτούνται να γνωρίζουμε και άλλες  πληροφορίες σχετικά με την νομική μορφή της επιχείρησης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου και επεξήγηση του όρου «διακριτός χώρος».

Ερώτηση 289: Εμπορική επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ (εμπορία ποτών) θέλει να προμηθευτεί εξοπλισμό παραγωγής βιοντίζελ από τηγανισμένα έλαια που θα συγκεντρώνει από τους πελάτες της (εστιατόρια). Το βιοντίζελ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμο στα δικά της μεταφορικά μέσα για την διανομή των εμπορευμάτων της. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την προμήθεια του εξοπλισμού;

Απάντηση: Ο εξοπλισμός για την παραγωγή βιοντίζελ, ανήκει στη θεματική ενότητα της «Μεταποίησης» και όχι του «Εμπορίου» στην οποία δραστηριοποιείται η εν λόγω επιχείρηση. Για να είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ στη θεματική ενότητα της «Μεταποίησης» πριν από την 31/12/2008.

Ερώτηση 290: Το πρόγραμμα αναφέρει ότι ο κωδικός 69.20.23.01: Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων, εντάσσονται όλες οι νομικές μορφές. Ποια είναι τα βασικά σημεία που θα πρέπει να ελεγχθούν ώστε να πιστοποιηθεί ότι η επιχείρηση με τον παραπάνω κωδικό τηρεί τις υποχρεώσεις των οργανωμένων γραφείων και δεν είναι ένα απλό λογιστικό γραφείο, το οποίο έκανε τη συσχέτιση με το νέο κωδικό για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ;

Απάντηση: Στην περίπτωση του οργανωμένου λογιστικού γραφείου απασχολείται προσωπικό απλό ή επιστημονικό. Στην περίπτωση που απασχολείται επιστημονικό προσωπικό τα έσοδα που προκύπτουν αποτελούν έσοδα από εμπορικές επιχειρήσεις και όχι από ελεύθερο επάγγελμα.

Ερώτηση 291: Ωδείο που θέλει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έχει άδεια λειτουργίας στο όνομα του καλλιτεχνικού διευθυντή και όχι στο όνομα της επιχείρησης. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Μπορεί να συμμετάσχει, γιατί στα Ωδεία η άδεια εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη και όχι της επιχείρησης.

Ερώτηση 292: Κατασκευαστική εταιρεία επιθυμεί να προμηθευτεί τα παρακάτω μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιεί για την κατασκευή δρόμων:

α) Έναν οδοστρωτήρα το οποίο αποτελεί μηχάνημα έργου και στρώνει την άσφαλτο στους δρόμους και
β) Ένα μηχάνημα εμποτισμού ασφάλτου τύπου Φέντεραλ το οποίο ρίχνει διαλυτικό στο 3Α πριν στρωθεί η πίσσα, δεν είναι αυτοκινούμενο αλλά τοποθετείται επάνω σε άλλο όχημα και μεταφέρεται στο εργοτάξιο όπου εκτελείται το εκάστοτε έργο.

Δεδομένου ότι για την επιχείρηση τα μηχανήματα αυτά αποτελούν μηχανήματα έργου που χρησιμοποιούνται μόνο επιτόπου για την εκτέλεση των εκάστοτε έργων, δύναται να επιδοτηθούν;

Απάντηση: Εφόσον η εταιρία που αναφέρετε διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ στη αντίστοιχη θεματική και για τα εν λόγω μηχανήματα δεν απαιτείται η έκδοση κανενός τύπου άδειας κυκλοφορίας τα εν λόγω μηχανήματα είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμα με την προϋπόθεση ότι θα τα χρησιμοποιεί η ίδια εταιρία και δεν θα τα εκμισθώνει. Επιπλέον στον πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού του προγράμματος αναφέρεται ότι τα μεταφορικά μέσα διακίνησης πρώτων υλών, προϊόντων και εμπορευμάτων καθώς και τα ηλεκτροκίνητα μεταφορικά μέσα είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμα ανάλογα τη Θεματική ενότητα στην οποία υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση, εφόσον λειτουργούν εντός του χώρου παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. αποθήκες).

Ερώτηση 293: Επιχείρηση έκανε έναρξη εργασιών Σεπτέμβριο 2006, έχει δύο πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, εκ των οποίων η χρήση του 2007 έχει μηδενικό τζίρο και ζημίες, ενώ η χρήση του 2008 έχει τζίρο περίπου 180.000€ και κέρδη 47.000€. Από τη στιγμή που πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, υπάρχει πρόβλημα ένταξης επειδή το 2007 δεν εμφανίζει τζίρο;

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 3 της σχετικής ΚΥΑ προκήρυξης και του ΚΕφ. Ι του Ενημερωτικού Οδηγού του προγράμματος, μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση. Σε κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Δ του Ενημερωτικού Οδηγού, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων για τη βιωσιμότητα.

Ερώτηση 294: Επενδυτής ασκεί το επάγγελμα του Γεωπόνου από το 2001 και έχει προσθέσει επιλέξιμο ΚΑΔ στην θεματική ενότητα του Εμπορίου από τον Μάιο του 2007. Δύναται να επιδοτηθεί στη θεματική ενότητα του Εμπορίου και αν ναι θα ληφθούν υπόψη και τα οικονομικά στοιχεία του 2006 τα οποία προέρχονται μόνο από έσοδα ελευθέριων επαγγελμάτων;

Απάντηση: Για τον ΚΑΔ που έχει προστεθεί τον Μάιο του 2007 δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα στη θεματική ενότητα του εμπορίου επειδή για την συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν διαθέτει δύο πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και τα κριτήρια αφορούν στα οικονομικά Στοιχεία σύμφωνα με τον επιλέξιμο ΚΑΔ και όχι σαν ελεύθερο επαγγελματία.

Ερώτηση 295: Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 14, της υπ' αριθμ. 40844/ ΕΥΣ 6681/ 21.8.09 ΚΥΑ (ΦΕΚ B 1750/ 24.08.09), το αίτημα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για 4 και 2 μήνες αντίστοιχα των επιχειρήσεων στη Μεταποίηση - Τουρισμό και Εμπόριο - Υπηρεσίες, αφορά σε αυτοδίκαιη παράταση ή όχι;

Απάντηση: Όχι, θα πρέπει να γίνει αίτημα από τον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, η παράταση δεν είναι αυτοδίκαιη αλλά δίνεται μετά από αξιολόγηση.

Ερώτηση 296: Επιχείρηση με δραστηριότητα Λιανικό εμπόριο καύσιμων υλών (υγρών και στερεών) με επιλέξιμο ΚΑΔ 47.78.85.07 επιθυμεί να συμπεριλάβει στο επενδυτικό της σχέδιο την αγορά βυτίου (καζάνι) που βρίσκεται πάνω στο όχημα που μεταφέρει τα υγρά καύσιμα. Συγκεκριμένα επιθυμεί σε ήδη υπάρχον όχημα να αντικαταστήσει το παλιό βυτίο (καζάνι) με νέο, που θα πληροί τους νέους κανόνες και τις απαιτήσεις της συμφωνίας ADR για την ασφάλεια των μεταφορών των δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων. Επίσης, επιθυμεί σε νέο όχημα που έχει αγοράσει εκτός επένδυσης μόνο το σασί του, να προσθέσει βυτίο (καζάνι) που θα πληροί τους προαναφερθέντες κανόνες της συμφωνίας ADR. Η εν λόγω δαπάνη, δεδομένου ότι τοποθετείται πάνω στο μεταφορικό μέσο και έχει άμεση συνάφεια με τη λειτουργία της επιχείρησης είναι επιλέξιμη; Και αν είναι επιλέξιμη, μπορεί να επιδοτηθεί η αγορά του βυτίου (καζάνι) τόσο σε υπάρχον όχημα, όσο και σε νέο;

Απάντηση: Ισχύει η απάντηση στην ερώτηση 1. Τα υπερκείμενα των οχημάτων είναι επιλέξιμα εκτός αν είναι αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα.

Ερώτηση 297: Ατομική επιχείρηση μετατράπηκε σε Ε.Π.Ε. στις 6/8/08. Πληροί σωρευτικά τα απαιτούμενα της παρ. 4 του σχετικού σας εγγράφου 45385/ ΕΥΣ 7455/ 14.09.09, τηρεί Γ' κατηγορίας βιβλία, αλλά δεν έχει κάνει ακόμα Ε3 και ισολογισμό, γιατί θα κλείσει με υπερδωδεκάμηνη χρήση στις 31/12/09. Μπορεί να ενταχθεί; Και αν ναι τι οικονομικά στοιχεία (Ε3, ισολογισμούς) υποχρεούται να προσκομίσει;

Απάντηση: Θα πρέπει να συντάξει λογιστικές καταστάσεις για τη χρήση του 2008, να προσκομίσει τα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων έγινε η μετατροπή και έγγραφο που να φαίνεται ότι υπάρχει καθολική ανάληψη των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της ατομικής.

Ερώτηση 298: < δεν υπάρχει >

Ερώτηση 299: Επιχείρηση η οποία λόγω πυρκαγιάς το 2007 καταστράφηκε ολοσχερώς (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) είχε ως αποτέλεσμα να πέσει ο κύκλος εργασιών το 2007 και το 2008 και να έχει πολύ μεγάλες λογιστικές ζημιές το 2007. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, στο κριτήριο της βιωσιμότητας δεν φτάνει τις 9 μονάδες ώστε να μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση. Προβλέπεται κάτι για τις επιχειρήσεις αυτές;

Απάντηση: Κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης είναι αυτά που περιγράφονται στο Παράρτημα Δ του Ενημερωτικού Οδηγού και στο Παράρτημα Ζ της σχετικής ΚΥΑ προκήρυξης, και εφαρμόζονται το ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση.

Ερώτηση 300: Επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ 46.23.10.07 (Χονδρικό εμπόριο μοσχαριών, ζώντων) δηλώνει στοιχεία στο Ε3 μόνο στον πίνακα ΙΑ (Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση τα βιβλία και στοιχεία) και στον πίνακα ΙΒ (Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό σύστημα). Μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία από αυτούς τους πίνακες προκειμένου να προσδιορίσουμε το κριτήριο βιωσιμότητας; ή θα έπρεπε ως εμπορική δραστηριότητα να δηλώνει τα οικονομικά της στοιχεία στον πίνακα ΣΤ (Επιχειρήσεις - Ελεύθεροι Επαγγελματίες με βιβλία Α', Β' κατηγορίας); Είναι επιλέξιμη η επιχείρηση αυτή;

Απάντηση: Αν δεν υποχρεούται να δηλώνει τα έσοδά του στον πίνακα ΣΤ μάλλον πρόκειται για εταιρία αγροτική (αναπαραγωγή και εκτροφή ζώων).

Ερώτηση 301: < δεν υπάρχει >

Ερώτηση 302: < δεν υπάρχει >

Ερώτηση 303: Επιχείρηση εκμετάλλευσης αρτοποιείου με βασικός ΚΑΔ, όπως φαίνεται και στα Ε3 είναι τον 10.71.11.02 (παραγωγή φρέσκου ψωμιού) και με δευτερεύοντες τους 10.71.12.00 και 10.72.11.00 (παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων καθώς και παραγωγή φρυγανισμένων προϊόντων). Επίσης διαθέτει τους ΚΑΔ: 47.24.16.02, 47.24.16.10, 47.24.17.01 (χονδρικό και λιανικό εμπόριο συναφών ειδών). Ο τζίρος που προκύπτει (από το Ε3) είναι από το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εμπορευμάτων και όχι προϊόντων. Θα υπάρξει πρόβλημα κατά την πιστοποίηση της Θεματικής Ενότητας (εμπόριο ή μεταποίηση) που θα υποβάλλει πρόταση ο επενδυτής;

Απάντηση: Στην παρ. 1, του άρθρου 6 της ΚΥΑ προκήρυξης αναφέρεται: Οι επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα (όπως αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών τριετίας τους και αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά τους έντυπα) και η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεματική ενότητα είναι επιλέξιμη. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% (σαράντα) σχετικές με αυτήν τη θεματική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών μπορεί να αφορά σε άλλη θεματική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιμη δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2009. Βάσει του ερωτήματος σας, εφόσον δεν γίνεται διαχωρισμός του τζίρου που προέρχεται από την πώληση των προϊόντων, από αυτόν της πώλησης εμπορευμάτων, η εν λόγω επιχείρηση θα καταθέσει την πρόταση της στη θεματική ενότητα «Εμπόριο», από όπου έχει τα μεγαλύτερα έσοδα.

Ερώτηση 304: Εάν μια επιχείρηση απασχολούσε το έτος 2008 κάτω από 50 Ε.Μ.Ε. και το 2009 απασχολεί πάνω από 50 Ε.Μ.Ε με μία πρόβλεψη ότι θα συνεχίσει να τους απασχολεί (δηλ ΕΜΕ >50) μπορεί να υποβάλει πρόταση;

Απάντηση: Εφόσον το 2008 η επιχείρηση απασχολούσε κάτω από 50 Ε.Μ.Ε και συγχρόνως ικανοποιεί τα όρια της μικρομεσαίας επιχείρησης (κύκλος εργασιών και εργαζόμενοι) που είναι απαραίτητοι όροι για την συμμετοχή μίας επιχείρησης στο Πρόγραμμα, μπορεί να υποβάλλει πρόταση.

Ερώτηση 305: Η ΚΥΑ αναφέρει ότι «δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούν ακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης». Επιχείρηση ανεγείρει κτίριο όπου στο υπόγειο και στο ισόγειο θα στεγαστεί το κατάστημα (συνολικής επιφάνειας 150τμ) , ενώ στον 1ο όροφο κατοικία (επιφάνειας 75 τμ). Η επιχείρηση μπορεί να επιχορηγηθεί για την δημιουργία του καταστήματος; i) Αν ο επιχειρηματίας προσκομίσει αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών όπου αναφέρεται διακριτά το κόστος για το κατάστημα θα υπάρξει πρόβλημα; ii) Τι γίνεται με τις δαπάνες που είναι κοινές για όλη την οικοδομή όπως π.χ. «φέρων εξοπλισμός» μπορούν να επιμερισθούν έτσι ώστε να προκύψει το κόστος για το κατάστημα;

Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η ανέγερση κτιρίου που περιλαμβάνει και άλλους χώρους χρήσης πέραν από αυτούς που είναι αποκλειστικά για την επιχειρηματική λειτουργία. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει στις περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίων, στην οικοδομική άδεια, να αναφέρονται μόνο τα κτίρια εκείνα που αφορούν τη συγκεκριμένη επένδυση.

Ερώτηση 306: Ατομική επιχείρηση που πρόκειται να υποβάλλει πρόταση στα ΠΕΠ, σκοπεύει από τα μέσα του επόμενου έτους να συγχωνευτεί με ΕΠΕ. Στην συγχώνευση θα ισχύσουν τα εξής: α) διατήρηση του ιδίου αντικειμένου β) εισφορά σε αυτήν του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, και να υπάρχει καθολική ανάληψη των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της ατομικής η οποία να φαίνεται στο καταστατικό γ) ο μεριδιούχος που προέρχεται από την ατομική θα έχει πλειοψηφικό ποσοστό & δ) η ΕΠΕ θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της ατομικής όπως αυτές θα ορίζονται στην σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΦΔ και της ατομικής επιχείρησης. Θα υπάρξει πρόβλημα κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης;

Απάντηση: Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, δύναται να γίνει αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Κεφ. V «Τροποποίηση της Σύμβασης Υλοποίησης Επένδυσης», του Ενημερωτικού Οδηγού του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση ο Ε.Φ.Δ. οφείλει να  προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης σε ότι αφορά το κριτήριο 1 «επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης» (παράρτημα Δ), και να ελέγξει τη διατήρηση της ιδιότητας της επιχείρησης ως μικρής ή πολύ μικρής κατά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ε του Ενημερωτικού Οδηγού και να μη της προσδίδει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον καν. 1083/2006.

Ερώτηση 307: Τεκμηρίωση σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση των δικαιούχων μέσω σεμιναρίων χωρίς όμως την προσκόμιση αντίστοιχων βεβαιώσεων αλλά με Υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή ότι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, γίνεται δεκτή;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Β, του Ενημερωτικού Οδηγού του προγράμματος, η τεκμηρίωση των σπουδών σε σχετικό αντικείμενο, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Ερώτηση 308: Σε περιπτώσεις εργασίας σε οικογενειακή επιχείρηση ως αυτοαπασχολούμενος (δεν υπάρχουν ένσημα) μπορεί να αποδειχθεί η εμπειρία προσκομίζοντας βεβαίωση απασχόλησης από την οικογενειακή επιχείρηση;

Απάντηση: Σε περίπτωση που δεν έχει ένσημα και δεν μπορεί να προσκομίσει κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο (κατάσταση επιθεώρησης εργασίας, έναρξη επιτηδεύματος κ.α.), δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η επαγγελματική εμπειρία με τη βεβαίωση απασχόλησης από την οικογενειακή επιχείρηση.

Ερώτηση 309: Στον υπολογισμό των υφιστάμενων ΕΜΕ (Ε7 2008) οι προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ, προσμετρούνται; Επίσης, δημιουργία νέων ΕΜΕ μέσω ΟΑΕΔ είναι αποδεκτή;

Απάντηση: Προσμετρούνται οι θέσεις απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ για το έτος 2008. Η δημιουργία νέων θέσεων μέσω ΟΑΕΔ δεν είναι αποδεκτή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 310: Στον Πίνακα 8. Οικονομικά Στοιχεία της Επιχείρησης για τα Β' κατηγορίας βιβλία: ΙΙ) Κέρδη πρό αποσβέσεων και φόρων κατά την περίοδο ν-2 έως ν-1: λαμβάνεται υπόψη και ο κωδικός 528 στο Ε3 «παροχές τρίτων, φόροι - τέλη»;

Απάντηση: Όχι, η έννοια «προ φόρων» αφορά μόνο το φόρο εισοδήματος και όχι τους φόρους που προκύπτουν από την δραστηριότητα της επιχείρησης και αποτελούν λειτουργικό κόστος.

Ερώτηση 311: Πληρωμές προς τρίτους κατά την περίοδο ν-1: λαμβάνεται υπόψη ο κωδικό 544 «σύνολο δαπανών» στο Ε3 ή ο 525 «αμοιβές και έξοδα τρίτων»;

Απάντηση: Λαμβάνονται υπόψη οι κωδικοί 525,526,527, στους οποίους αναγράφονται τα αντίστοιχα έξοδα που καταχωρούνται στο λογαριασμό 61 του ΕΓΛΣ (για βιβλία Γ' κατηγορίας).

Ερώτηση 312: Επίσης, για τις επιχειρήσεις του τομέα του Τουρισμού που δεν τηρούν βιβλία βάση νόμου, ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται σύμφωνα με τον τύπο: Καθαρό Τεκμαρτό Φορολογητέο Εισόδημα/0,32. Το Καθαρό Τεκμαρτό Φορολογητέο Εισόδημα είναι στον κωδικό 659 του Ε1;

Απάντηση: Ναι, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται και το διπλότυπο απόδοσης του αναλογούντος φόρου.

Ερώτηση 313: Επιχείρηση με έδρα την Κύπρο, διατηρεί υποκατάστημα στην Κρήτη από το 2006. Η επιχείρηση έχει Ελληνικό ΑΦΜ (παράλληλα με το Κυπριακό) ενώ τηρεί βιβλία βάσει του Ελληνικού ΚΒΣ. Μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο ΠΕΠ για το υποκατάστημα της Ελλάδας; Να σημειωθεί ότι: η επιχείρηση έχει λάβει άδεια εγκατάστασης από την Νομαρχία, επίσης η νομική μορφή της είναι ΕΠ.Ε, επομένως θα πρέπει να προχωρήσει (σε περίπτωση ένταξης) σε αύξηση του Μ.Κ. για την καταβολή της ίδιας συμμετοχής. Η διαδικασία της αύξησης του Μ.Κ λογικά θα πρέπει γίνει στην Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση πώς θα ελεγχθεί από την τράπεζα;

Απάντηση: Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν το υποκατάστημα που λειτουργεί στην Ελληνική επικράτεια έχει την μορφή θυγατρικής ή υποκαταστήματος αλλοδαπής, και αν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα ή όχι.

Ερώτηση 314: Ανώνυμη Εταιρία από το 1995 η οποία μετατρέπεται σε Ομόρρυθμη Εταιρία το 2008 διατηρώντας το ίδιο ΑΦΜ, την ίδια επιλέξιμη δραστηριότητα, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα ίδια εκτός από την αποχώρηση ενός μετόχου/εταίρου που το ποσοστό του (10%) το μεταβιβάζει σε μία εκ των υπολοίπων 2 που μένουν στην εταιρία. Η εταιρία αυτή είναι επιλέξιμη όσον αφορά την μετατροπή της;

Απάντηση: Η μετατροπή ανωνύμου εταιρείας σε ομόρρυθμη, δεν αποτελεί επιλέξιμη μορφή μετατροπής για συμμετοχή στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 45385/ΕΥΣ7455/10-09-2009 «Μεταβιβάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση στην Προκήρυξη Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ερώτηση 315: Δαπάνη «Ρολά» για την σκίαση και τη μείωση της θερμότητας στο κτήριο, μπορεί να μπει στις δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας;

Απάντηση: Τα ρολά υπάγονται στην ενέργεια 1 «Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης», κατηγορία 1 «Κτίρια και εγκαταστάσεις».

Ερώτηση 316: Ατομική επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα, Πολιτικός Μηχανικός και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τον ΚΑΔ των ενοικιαζόμενων δωματίων τον έβαλε τον Φεβρουάριο του 2007 και κατά μέσο όρο τα μεγαλύτερα έσοδα τελευταίας τριετίας τα έχει στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Είναι επιλέξιμη η επιχείρηση για πραγματοποίηση επένδυσης στον Τουρισμό;

Απάντηση: Εφόσον με αναγωγή στην τριετία τα μεγαλύτερα έσοδα προέρχονται από τον Τουρισμό, η επιχείρηση μπορεί να καταθέσει επενδυτική πρόταση για επένδυση στη Θ.Ε. «Τουρισμός».

Ερώτηση 317: Σε σχέση με την ερώτηση Νο 186 στις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις, σε περίπτωση που επενδυτής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για μίσθωση ακινήτου, δηλώνοντας ότι το οποίο μισθωτήριο θα το προσκομίσει μετά την έγκριση και πριν τον πρώτο έλεγχο, αν μετά την έγκριση μας προσκομίσει συμβόλαια κτήσης επί του συγκεκριμένου ακινήτου, πιστοποιητικό μεταγραφής του, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και Ε9, είναι αποδεκτό;

Απάντηση: Σε περίπτωση που η μίσθωση γίνει αγορά και προσκομισθούν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την συγκεκριμένη πρόταση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθούν προκειμένου να λάβει η επιχείρηση οποιοδήποτε μέρος της αναλογούσας επιχορήγησης.

Ερώτηση 318: Εμπορική επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ (εμπορία ποτών) θέλει να προμηθευτεί εξοπλισμό παραγωγής βιοντίζελ από τηγανισμένα έλαια που θα συγκεντρώνει από τους πελάτες της (εστιατόρια). Το βιοντίζελ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμο στα δικά της μεταφορικά μέσα για την διανομή των εμπορευμάτων της. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την προμήθεια του εξοπλισμού αυτού;

Απάντηση: Ο εξοπλισμός για την παραγωγή βιοντίζελ, ανήκει στη θεματική ενότητα της «Μεταποίησης» και όχι του «Εμπορίου» στην οποία δραστηριοποιείται η εν λόγω επιχείρηση. Για να είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ στη θεματική ενότητα της «Μεταποίησης» πριν από την 31/12/2008.

Ερώτηση 319: Δαπάνες όπως καφετιέρα, ηχοσύστημα, ψυγείο και τηλεόραση - dvd (για την προβολή διαφόρων projects και business plans), για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες, από επιχείρηση παροχής λογιστικών - οικονομικών υπηρεσιών, είναι επιλέξιμες;

Απάντηση: Οι προαναφερόμενες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες, γιατί δεν συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ερώτηση 320: Σύμφωνα με την ερώτηση Νο 167 στις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις, αν η επιχείρηση έκανε την μετατροπή, από ατομική σε Ο.Ε., μέσα στο 2008, θα πάρουμε τα Ε3 της ατομικής και για το 2007 και για το 2006;

Απάντηση: Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2006 και 2007, της ατομικής.

Ερώτηση 321: Στις δαπάνες Ανάπτυξης Καινοτομιών μπορούν να μπουν δαπάνες που έχουν σχέση με την πληροφορική όταν πράγματι μπορούν να αποδειχθούν ως καινοτομία ή οποιαδήποτε δαπάνη πληροφορικής πρέπει να μπει στις δαπάνες Εισαγωγής τεχνολογιών πληροφορικής;

Απάντηση: Οι συγκεκριμένες δαπάνες πληροφορικής εντάσσονται στην Ενέργεια 6, Κατηγορία 2 «Μηχανήματα - Εξοπλισμός». Οποιαδήποτε δαπάνη πληροφορικής υπάγεται στις δαπάνες Εισαγωγής τεχνολογιών πληροφορικής.

Ερώτηση 322: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους κατασκευαστές (όχι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες), από παντού δεχόμαστε ερωτήματα για τις περιπτώσεις που έχουν και άλλες δευτερεύουσες - αλλά επιλέξιμες - δραστηριότητες και δεν ξέρουμε σε ποια θεματική ενότητα ανήκουν. Δηλαδή οι κατασκευαστικές εταιρείες δηλώνουν εισοδήματα στην πώληση προϊόντων, στην παροχή υπηρεσιών και σε τεχνικά έργα (στην τελευταία σελ. του Ε3) Σε ποια θεματική ενότητα θα τους εντάξω; Ή μήπως είναι σε μη επιλέξιμη θεματική ενότητα, δηλαδή ούτε Μεταποίηση ούτε Υπηρεσίες;

Απάντηση: Τους θεωρούμε ως μη επιλέξιμους να υποβάλλουν πρόταση με το σκεπτικό ότι τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από δραστηριότητα (που δεν είναι ούτε Μεταποίηση, ούτε Υπηρεσίες, ούτε Εμπόριο) που δεν είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 323: Τουριστική επιχείρηση (ΣΤΑΚΟΔ 55.10.10.01) ενδιαφέρεται να κατασκευάσει, σε διπλανό χώρο του Ξενοδοχείου (με μίσθωση 30ετίας), πισίνα και parking για τις ανάγκες εξυπηρέτησης της πελατείας της. Για τις νέες αυτές δραστηριότητες θα ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας, ενώ δεν θα προβεί σε προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ, λόγω του ότι δεν θα έχει έσοδα από αυτές, αλλά πρόσθετες παροχές στην πελατεία της. Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν οι ανωτέρω δαπάνες κατασκευής πισίνας και ανέγερσης κλειστού parking για Τουριστική επιχείρηση είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα Α Δράση ΕΣΠΑ και εάν οι νέες επενδύσεις-δραστηριότητες, απαιτείται να προϋπήρχαν ως δευτερεύουσες δραστηριότητες στη ΔΟΥ πριν την 1.1.09.

Απάντηση: Εφ' όσον θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες η δημιουργία κολυμβητικής δεξαμενής και χώρου στάθμευσης και στο μισθωτήριο συμβόλαιο αναφέρεται η χρήση του χώρου, αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Επιπλέον αφού δεν θα γίνει οικονομική εκμετάλλευση των ανωτέρω, δεν απαιτείται οι νέες αυτές δραστηριότητες να είναι δηλωμένες στη ΔΟΥ πριν από την 01/01/2009.

Ερώτηση 324: Στο Παράρτημα Γ' της ΚΥΑ προκήρυξης στα «Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του φορέα επένδυσης», αναφέρεται ότι για την αντιστοίχιση των ΚΑΔ 98 με τους ΚΑΔ 2008 απαιτείται να προσκομιστεί «Δήλωση μεταβολής εργασιών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία θα περιλαμβάνει μόνο την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών Δραστηριότητας με τους νέους (ήτοι από ΚΑΔ97 σε ΚΑΔ08) χωρίς να δηλώνεται σε αυτή καμία άλλη μεταβολή των στοιχείων Μητρώου του υπόχρεου». Πολλοί επενδυτές έχουν προβεί σε αυτήν την αντιστοίχιση μέσω του TAXIS NET. Όμως κατά την υποβολή του φυσικού φακέλου στα αρμόδια υποκαταστήματα, δεν αποδέχονται αυτό το δικαιολογητικό και τους ζητείται να προσκομιστεί βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ. Θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε αν είναι αποδεκτό το αποδεικτικό που εκδίδεται μέσω του TAXIS NET ή αν θα πρέπει να προσκομιστεί υποχρεωτικά δήλωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔOY.

Απάντηση: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι το TAXIS NET είναι το επίσημο διαδυκτιακό πληροφοριακό σύστημα των ΔΟΥ και ως εκ τούτου οι αντιστοιχίσεις των ΚΑΔ που έχουν γίνει μέσω αυτού, δύναται να γίνουν αποδεκτές.

Ερώτηση 325: Σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (ταβέρνα) γίνεται αποδεκτή η δαπάνη για διόρθωση του συνημίτονου που έχει σχέση με την μείωση της κατανάλωσης άεργου ισχύος, οπότε και την μείωση σπατάλης ενέργειας από την ΔΕΗ; Αν ναι, εντάσσεται στην ενέργεια 4 «Προστασία περιβάλλοντος, περιβαντολλογικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας»;

Απάντηση: Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας. Σε περίπτωση που αποδειχτεί επαρκώς δύναται να θεωρηθούν δαπάνες για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ερώτηση 326: Δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία ενέργειας 4 «Προστασία περιβάλλοντος, περιβαντολλογικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας», κατηγορία δαπάνης 1 «Κτίρια και εγκαταστάσεις» ανακατασκευή της στέγης και με υλικά μόνωσης για την μείωση της απαιτούμενης ψύξης - θέρμανσης και κατ’ επέκταση για την εξοικονόμηση ενέργειας;

Απάντηση: Η εν λόγω δαπάνη εντάσσεται στην Ενέργεια 1, κατηγορία δαπάνης 1 «Κτίρια και εγκαταστάσεις».

Ερώτηση 327: Σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (ταβέρνα) μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της καινοτομίας, δαπάνες συμβατές (π.χ. ψησταριά, ψυγείο, πάγκος, κλπ) μέσω των οποίων θα παρέχεται η διανομή κατ’ οίκον (delivery);

Απάντηση: Οι αναφερόμενες δαπάνες, δεν εντάσσονται στην κατηγορία «Καινοτομία».

Ερώτηση 328: Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 45385/ ΕΥΣ 7455/ 14.9.09 έγγραφο, εμπίπτει η παρακάτω περίπτωση, στις περιπτώσεις μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης; Υπάρχει ήδη ατομική επιχείρηση. Στις 9.7.07 ιδρύεται ομόρρυθμος εταιρία με 2 εταίρους. Στις 27.8.07 τροποποιείται το καταστατικό της εν λόγω Ο.Ε., αναφέροντας ότι: Διατηρώντας το ίδιο αντικείμενο εργασιών της μεταβιβάζεται ολόκληρη η ατομική επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης. Μεταβιβάζονται όλες οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις της ατομικής επιχείρησης στην Ο.Ε., εταίροι της οποίας είναι τα 2 τέκνα του ιδιοκτήτη της ατομικής.

Απάντηση: Η αιτούσα επιχείρηση (ομόρρυθμος εταιρία) δεν έχει την απαιτούμενη διετία πλήρων και κλεισμένων χρήσεων.

Ερώτηση 329: Μεταποιητική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων από το 1960, θέλει να εντάξει στην επενδυτική της πρόταση δαπάνη που αφορά την ψηφιοποίηση αριθμού βιβλίων (μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή – CD). Η επιχείρηση δεν διαθέτει δική της μονάδα παραγωγής, παράγει τα προϊόντα της σε εργαστήρια τρίτων και στη συνέχεια τα πωλεί στη χονδρική και λιανική. Ως εκ τούτου την ψηφιοποίηση των βιβλίων, των οποίων κατέχει τα εκδοτικά δικαιώματα, θα υλοποιήσουν εργαστήρια τρίτων. Τα πλεονεκτήματα που θεωρεί η επιχείρηση ότι θα αποκομίσει μετά από την υλοποίηση αυτής της δαπάνης είναι: Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας παραγωγής (εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη – καταργούνται σταδιακά οι παραδοσιακές μέθοδοι τυπογραφίας). Κατάργηση των φιλμ (τα οποία φθείρονται, είναι εύφλεκτα και απαιτούν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο). Ευελιξία (ταχύτητα στις παραγγελίες – δυνατότητα εκτύπωσης μικρότερου αριθμού αντιτύπων). Σημαντική μείωση κόστους παραγωγής και αποθήκευσης. Αποτελεί η ψηφιοποίηση υλικού επιλέξιμη δαπάνη στην παρούσα προκήρυξη;

Απάντηση: Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι εξοπλισμοί που πρόκειται να εγκατασταθούν σε χώρους ξένους (εταιρίες φασόν) από αυτούς που ανήκουν στην αιτούσα επιχείρηση.

Ερώτηση 330: Η δαπάνη για το «κόστος εισαγωγής»  (entry fee), σε επιχείρηση παροχής Υπηρεσιών Franchise, είναι επιλέξιμη; Εάν η απάντηση σας είναι θετική, τότε αυτή θα καταχωρηθεί στην ενέργεια 5 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και Δαπάνη 6. «Δικαιώματα τεχνογνωσίας»;

Απάντηση: Η δαπάνη για το «κόστος εισαγωγής»  σε επιχείρηση παροχής Υπηρεσιών Franchise, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Ερώτηση 331: Εταιρεία που δραστηριοποιήσει κανονικά στην χώρα μας , με νομική μορφή Α.Ε (πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις) και στην οποία συμμετέχει off-shore εταιρεία με ποσοστό 80% μπορεί να υποβάλει πρόταση και αν ναι πως αξιολογείται και τι στοιχεία θα πρέπει να ζητήσουμε;

Απάντηση: Στην περίπτωση που η επιχείρηση-φορέας της επένδυσης δεν είναι ανεξάρτητη αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη, οφείλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Γ της ως άνω ΚΥΑ, να υποβάλλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ, λαμβανομένων υπόψη των συνολικών στοιχείων (και της μητρικής, συνδεδεμένης ή συνεργαζόμενης). Η δήλωση αυτή, που αποτελεί μέρος του ιδίου Παραρτήματος, ενέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Ερώτηση 332: σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του Οδηγού του Προγράμματος ως Καινοτομία εκλαμβάνεται: «1. η ανανέωση και η μεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αγορών τους, 2. η εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανομής». Δαπάνες για συστήματα αυτοματοποίησης, μέσω των οποίων παρέχονται δυνατότητες: 1) ηλεκτρονικής καταγραφής / παρακολούθησης των παραγγελιών/αποστολών (tracking), μέσω internet και SMS (ανανέωση εύρους υπηρεσιών - νέα μέθοδος προσφοράς και διανομής), 2) ηλεκτρονικής τρισδιάστατης απεικόνισης χώρων με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών, μέσω internet και SMS (ανανέωση εύρους υπηρεσιών - νέα μέθοδος προσφοράς και e-Marketing, 3) ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών και παροχής αυτοματοποιημένων προσωποποιημένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω internet και SMS (ανανέωση εύρους υπηρεσιών - νέα μέθοδος προσφοράς και e-Marketing, 4) ηλεκτρονικής έκθεσης προϊόντων, δημιουργίας επιθυμητών συνθέσεων μεταξύ τους και αυτοματοποιημένης παραγγελίας, μέσω internet και SMS (ανανέωση εύρους προϊόντων & υπηρεσιών - νέα μέθοδος προσφοράς και διανομής), μπορούν να ενταχθούν στην Κατηγορία Επιλέξιμων Ενεργειών «Καινοτομία» και ειδικότερα στην «Κατ. 5  -  Συστήματα Αυτοματοποίησης»;

Απάντηση: Οι παραπάνω ενέργειες που αναφέρετε μπορούν αν λογιστούν ως καινοτομία, εκτός της δημιουργίας site στο internet και της δημιουργίας e-shop σε ιστοσελίδα που επινδυτή.

Ερώτηση 333: «Σύμφωνα με τον οδηγό η ίδια συμμετοχή καλύπτεται από κέρδη προ φόρων που εμφανίζονται στο έντυπο Ε3. Το ερώτημα είναι εάν ατομική επιχείρηση, με κερδοφορία (προ αποσβέσεων) το έτος 2008 €38.000, μπορεί να καλύψει ισόποση ίδια συμμετοχή».

Απάντηση: Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 «Στοιχεία για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής», του παραρτήματος Γ, της ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 334: Ατομική επιχείρηση η οποία είχε μέχρι 31.12.08 ως κύριο ΚΑΔ 55.10.10.01 (υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β΄ κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο) και δευτερεύον 1211201 (εκτροφή μοσχαριών πάχυνσης), κατά την αντιστοίχηση των ΚΑΔ που έκανε ο λογιστής στην εφορία κράτησε μόνο τον 55.10.10.01. Στο Ε3 χρήσης ετών 2006 & 2007 στον πίνακα ΙΑ΄ (προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση τα βιβλία και στοιχεία) δηλώνει ακαθάριστο εισόδημα και καθαρά κέρδη. Στο έτος 2008 (χρήσης) δεν δηλώνει τίποτα. Πως αντιμετωπίζεται αυτή η επιχείρηση, θεωρείται μικτή (ανεξάρτητα αν η δεύτερη δραστηριότητα δεν είναι επιλέξιμη); Στον υπολογισμό του κριτηρίου βιωσιμότητας θα υπολογιστούν και τα έσοδα από την εκτροφή των ζώων που φαίνονται στον Πίνακα ΙΑ (κωδικός 631) ή μόνο τα έσοδά του από τον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ;

Απάντηση: Καταρχήν πρέπει να ελεγχθεί εάν η μη επιλέξιμη δραστηριότητα είναι η «κύρια» της τριετίας διότι σε αυτήν τη περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση. Δεύτερον στον υπολογισμό του κριτηρίου της βιωσιμότητας θα υπολογιστούν όλα τα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ερώτηση 335: Επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας, με επιλέξιμο ΚΑΔ 68.31 (Μεσιτικά γραφεία ακινήτων) έχει ως κύκλο εργασιών τα τελευταία 3 χρόνια μηδενικό ποσό, αλλά έχει στα λοιπά έσοδα του Ε3, στον κωδικό 467 (έσοδα παρεπόμενων ασχολιών) ποσά μεγαλύτερα των 30.000 € κατά μέσο όρο τελευταίας 3τίας. Τα έσοδα αυτά αφορούν εισπράξεις ενοικίων από εκμετάλλευση ακινήτων. Η επιχείρηση αυτή πληροί το κριτήριο του Κύκλου Εργασιών για να ενταχθεί;

Απάντηση: Υπολογίζεται το σύνολο των επιχειρηματικών εσόδων του Φορέα Επένδυσης που υποβάλει πρόταση για την κάλυψη του ποσού των 30.000€.

Ερώτηση 336: Ατομική επιχείρηση Ωδείο όπου εκτός από την άδεια λειτουργίας που είναι στο όνομα του καλλιτεχνικού διευθυντή, ο ίδιος είναι υπόλογος και προς το υπουργείο και επιπλέον καθορίζει τα πάντα στο Ωδείο. Όσον αφορά τις σπουδές, τα σεμινάρια και την εμπειρία στο επάγγελμα, ποιος πρέπει να αξιολογείται ο ιδιοκτήτης στου οποίου το όνομα είναι η επιχείρηση αλλά δεν έχει καμία γνώση επάνω στο αντικείμενο ή ο καλλιτεχνικός διευθυντής;

Απάντηση: Εξετάζεται η εμπειρία και η γνώση του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, ή/ και εκείνη των μετόχων ή εταίρων του. Εξετάζονται ιδίως η προηγούμενη επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα, η γνώση των συνθηκών του κλάδου και η ενασχόληση με αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς και οι σπουδές του Δικαιούχου της προτεινόμενης επένδυσης.

Ερώτηση 337: Σύμφωνα με την ερώτηση 176, το HACCP (το οποίο έχει μετατραπεί σε ISO 22000), αποτελεί υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων, ωστόσο το κόστος για την ανάπτυξη αυτού, είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Η εν λόγω δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη καθώς ανήκει στις συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Ερώτηση 338: Μπορεί επιχείρηση, βάσει του άρθρου 5, παρ. 6 της ΚΥΑ 40844/ ΕΥΣ6681/ 218.09, να χρησιμοποιήσει για την απόδειξη της κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής, αφορολόγητα αποθεματικά, τα οποία αποτελούν μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων της;

Απάντηση: Στον Ενημερωτικό Οδηγό στην (σελ 65) αναφέρεται: «Διευκρινήσεις σχετικά με την Ίδια συμμετoχή, είτε από υφιστάμενα φορολογηθέντα αποθεματικά της επιχείρησης (εκτός του τακτικού)»

Ερώτηση 339: Σε περίπτωση επένδυσης σε ακίνητο το οποίο είναι μισθωμένο με σύμβαση Leasing, ο χρόνος που απομένει σήμερα από την μίσθωση είναι 6 χρόνια. Σύμφωνα όμως με την σύμβαση στη λήξη της το ακίνητο θα έρθει στην ιδιοκτησία του επενδυτή. Γίνεται αποδεκτή η σύμβαση αυτή ή απαιτείται άλλη πράξη για την κάλυψη των δικαιολογητικών για επεμβάσεις επί ακινήτου;

Απάντηση: Η σύμβαση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το παρόν πρόγραμμα.

Ερώτηση 340: Οι μεταφορικές επιχειρήσεις (ατομικές) δηλώνουν εισόδημα και πληρώνουν φόρο με τεκμαρτό σύστημα με αποτέλεσμα στο Ε3 τους να μην αναγράφονται τα κέρδη και οι λοιπές δαπάνες παρά μόνο έσοδα και έξοδα, πως υπολογίζουμε τη βαθμολογία σε αυτή την περίπτωση;

Απάντηση: Ισχύει ότι και για τις επιχειρήσεις που νομίμως δεν τηρούν βιβλία, εφόσον δεν προβλέπεται κανενός είδους λογιστική καταγραφή.

Ερώτηση 341: Ξενοδοχείο στις Κυκλάδες ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά για παραγωγή ρεύματος μέχρι το 120% της ετήσιας κατανάλωσης της μονάδας και ισχύος μέχρι 20KW. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αποκλειστικά για πώληση του ρεύματος στη ΔΕΗ χωρίς ιδιοκατανάλωση;

Απάντηση: Η επιλεξιμότητα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων προϋποθέτει την μη εμπορική εκμετάλλευση αυτών. Από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει ιδιοκατανάλωση η εν λόγω επένδυση δεν είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 342: Η Προκήρυξη θέτει ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ο δυνητικός  δικαιούχος "να  έχει συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες  διαχειριστικές χρήσεις". Όμως, η απάντηση  στο ερώτημα 182 της ιστοσελίδας του ΥΠΟΑΝ διαφοροποιείται από την ανωτέρω  προϋπόθεση. Συνεπώς, αίρεται  η υποχρέωση για «κλεισμένη διαχειριστική χρήση»; και εάν ναι, τότε πως θα  αντλούνται ασφαλή στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) του  2008;

Απάντηση: Η ερώτηση 182 αναφέρεται σε μετατροπή ατομικής σε ΑΕ (συνέχεια επιχείρησης) και  κατά συνέπεια οι δύο πλήρεις και  κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις προκύπτουν από τη μεταφορά των οικονομικών στοιχείων της ατομικής στα βιβλία της Α.Ε. Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ προκήρυξης για 2 πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Τα οικονομικά στοιχεία του 2008, σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης (συνήθως λόγω μετατροπής) προκύπτουν από λογιστικές καταστάσεις που υποβάλει η επιχείρηση με 31/12/2008, οι οποίες υπογράφονται από το λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπό της και αποτελούν στοιχείο το οποίο καλύπτεται για την ακρίβειά του από την υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση. Πλέον αυτού εάν ο ΕΔΦ το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει επιπροσθέτως αντίγραφα των θεωρημένων ισοζυγίων για την περίοδο που εξετάζει.

Ερώτηση 343: Η απάντηση στο ερώτημα 43 της ιστοσελίδας του ΥΠΟΑΝ, σχετικά με την αναγγελία εκχωρούμενης επιχορήγησης,  παραπέμπει στο άρθρο 95 του Ν. 2362/1995. Να διευκρινισθεί επακριβώς σε ποιούς και που πρέπει να γίνεται η νομότυπη αναγγελία  αυτή.

Απάντηση: «Αρθρο 95 Ν.2362/1995 «Κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και εκχώρηση»:

 1. Η κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου γίνεται, τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικώς: α) στον υπουργό, ο οποίος είναι καθ` ύλη αρμόδιος εν σχέση προς την αιτία της οφειλής του Δημοσίου, β) στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στην οικεια χρηματική διαχείριση, γ) στην αρμόδια για τη συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, δ) στις αρμόδιες για τη φορολογία τόσο του καθ' ου η κατάσχεση (δανειστή του Δημοσίου), όσο και του κατασχόντος, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
 2. Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δημοσίου, πρέπει αναγκαίως να αναφέρεται σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του Δημοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικής απαιτήσεως με την ακριβή διεύθυνσή του και το ποσό αυτής.
 3. Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ολοκληρώνεται μόνο κατά της χρονολογίας της έγκυρης κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου στον κατά την παράγραφο 1 του παρόντος αρμόδιο υπουργό, η οποία όμως, για να είναι έγκυρη πρέπει αναγκαία αφ` ενός να γίνει χρονικά τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφ' ετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα υπό αρμοδίου Δικαστικού Επιμελητή επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγκαίων προηγουμένων εγκύρων επιδόσεων του κατασχετηρίου αυτού στις λοιπές υπηρεσίες ή χρηματικές διαχειρίσεις.
 4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και επί αναγγελίας εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Δημοσίου. Η αναγγελία τοιαύτης εκχωρήσεως πρέπει, επι ποινή α- κυρότητας αυτής, να καταχωρίζεται στο κάτω μέρος του νόμιμα συντεταγμένου πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του εκχωρητηρίου εγγράφου.
 5. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται την ακυρότητα της εις χείρας του Δημοσίου κατασχέσεως ή της προς αυτό αναγγελίας εκχωρήσεως απαιτήσεως, λαμβανομένων υπόψη υπό των δικαστηρίων και αυτεπάγγελτα. Επί άκυρης εις χείρας του κατάσχεσης, το Δημόσιο δεν υποχρεούται σε καμία δήλωση.»

Ερώτηση 344: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στην διοργάνωση εκδρομών (ΚΑΔ 79.12.11), πρόκειται να πραγματοποιήσει δαπάνες όπως: Ποδήλατα, σκηνές και λοιπά εξαρτήματα και εξοπλισμό εκδρομής τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών δηλαδή στο «Πακέτο» που προσφέρει στους πελάτες της. Ο εν λόγω εξοπλισμός επιστρέφεται μετά το πέρας της εκδρομής. Τα εξαρτήματα αυτά δεν ενοικιάζονται αλλά είναι στο συνολικό πακέτο προσφοράς της επιχείρησης. Κατά τον έλεγχο της επένδυσης θα βρίσκονται εντός του χώρου της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση είναι πάγιο της επιχείρησης και ανήκει στην κατηγορία του εξοπλισμού. Είναι επιλέξιμες οι προαναφερόμενες δαπάνες;

Απάντηση: Εφόσον είναι δυνατόν να αποκλειστεί η περίπτωση ενοικίασης μεμονωμένα και αποσπασματικά κάποιων εκ των αναφερομένων υλικών τότε η εν λόγω δαπάνη δύναται να είναι επιλέξιμη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις αποσαφηνίσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών του Πίνακα 5, του Ενημερωτικού Οδηγού.

Ερώτηση 345: Μια επιχείρηση με μικτή δραστηριότητα (1/1/09 επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. σε Εμπόριο, Υπηρεσίες και Μεταποίηση) όπου ο κύκλος εργασιών αποτελείται 99%  από το Εμπόριο, 1% από τις Υπηρεσίες και δεν έχει χρησιμοποιήσει τους Κ.Α.Δ. της Μεταποίησης. Μπορεί το 60% της επενδυτικής πρότασης να αφορά τους Κ.Α.Δ. της Μεταποίησης και το 40% του Εμπορίου;

Απάντηση: Το κυρίως εξεταζόμενο στοιχείο είναι ο κύριος ΚΑΔ. Κύριος ΚΑΔ νοείται ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Εφόσον ο κύριος ΚΑΔ είναι επιλέξιμος και η επιχείρηση διαθέτει  ΚΑΔ μεταποίησης πριν την 1/1/2009, τότε είναι δυνατόν το 60% της επενδυτικής πρότασης να γίνει στη μεταποίηση.

Ερώτηση 346: Ξενοδοχείο κατά τη χρήση 2008 είχε προσωπικό για τη λειτουργία του, ισοδύναμο με ~30 Ε.Μ.Ε. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2008 είχε προβεί σε μερικές ανακαινίσεις, έχει δηλώσει οικοδομικά ένσημα προς το ΙΚΑ, τα οποία αντιστοιχούν σε ~10 Ε.Μ.Ε. και είναι διαθέσιμα σε χωριστή λίστα Ε7. Ποιες Ε.Μ.Ε. θα θεωρηθούν ως βάση υπολογισμού των υποχρεώσεων της επιχείρησης για διατήρηση και αύξηση προσωπικού σε σχέση με το 2008; Οι 30 Ε.Μ.Ε. που αφορούν την πραγματική λειτουργία του ή οι 30+10=40 Ε.Μ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των οικοδομικών ενσήμων;

Απάντηση: Στις υποχρεώσεις της επιχείρησης υπολογίζονται οι ~30 ΕΜΕ της τακτικής πραγματικής λειτουργίας της. Εννοείται βέβαια ότι για τα υπόλοιπα ~10 ΕΜΕ θα πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς ότι επρόκειτο για έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης που προέκυψαν από ειδικό λόγο και δεν αποτελούσαν θέσεις μόνιμης και πλήρους απασχόλησης.

Ερώτηση 347: Επιχειρηματίας διαθέτει μια ατομική επιχείρηση και μια Ο.Ε στην οποία συμμετέχει κατά 75%. Στην Ο.Ε ανήκει οικόπεδο 2.800 τμ. Ο επενδυτής επιθυμεί να καταθέσει δυο προτάσεις μια για κάθε επιχείρηση. Συγκεκριμένα στις επενδυτικές προτάσεις, η ατομική θα μισθώσει το υπόγειο, όπου και θα αναλάβει το κόστος κατασκευής του και η Ο.Ε θα  αναλάβει την ανέγερση του ισογείου. Σε αυτή την περίπτωση τι επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται; Η άδεια οικοδομής εκδίδεται για την Ο.Ε. και αν ναι, πως μεταβιβάζεται μέρος της άδειας στην ατομική για την κατασκευή του υπογείου; Επίσης πως επιμερίζεται η δαπάνη για τα κτιριακά; όπως π.χ. τα μπετά  (ανήκουν στα θεμέλια δηλαδή στο υπόγειο αλλά χρησιμεύουν για την θεμελίωση και του ισογείου)

Απάντηση: Κατ' αρχήν θα πρέπει να ελεγχθεί το θέμα της σώρευσης De Minimis από τη στιγμή που ο το 75% της ΟΕ ελέγχεται από το ίδιο άτομο που έχει και την ατομική. Για την ανέγερση θα πρέπει να ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στην πολεοδομία προκειμένου να ενημερωθεί για το αν θα πρέπει να εκδοθεί μία ή δύο άδειες και για το αν θα πρέπει να υπάρχει παραχώρηση δικαιώματος ανέγερσης στην ατομική επιχείρηση.

Ερώτηση 348: Εταιρεία κατασκευής ορθοπεδικών ειδών θέλει να αγοράσει καλούπια για την κατασκευή των προϊόντων της (κόστος  αγοράς είναι 80000-100000 ευρώ). Τα καλούπια αυτά θα δοθούν σε βιοτεχνία πλαστικών ειδών που θα κατασκευάζει τα προϊόντα για λογαριασμό της εταιρείας και με τις προδιαγραφές που αυτή θέλει. Αυτά θα μεταφέρονται και θα φυλάσσονται με ευθύνη της εταιρείας (κατασκευής ορθοπεδικών). Σημειώνουμε ότι: α) Τα καλούπια θα καταχωρηθούν ως πάγια β) κατά τον έλεγχο θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και γ) Θα έχουν τη στάμπα της εταιρείας οπότε δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλον. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς των καλουπιών για την εταιρεία κατασκευής ορθοπεδικών ειδών;

Απάντηση: Η αγορά καλουπιών για τη χρήση που αναφέρετε, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 349: Φωτογραφείο διαθέτει επιλέξιμους ΚΑΔ 74202102 (Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων με εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και έγχρωμων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων), 74203102 (Υπηρεσίες γρήγορης εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών), 74203103 (Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών) που ανήκουν στη θεματική ενότητα των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ωστόσο, η εμφάνιση φιλμ φορολογικά αντιμετωπίζεται ως μεταποιητική δραστηριότητα και γι' αυτό στο Ε3 ποσοστό 98% του τζίρου δηλώνεται στην πώληση προϊόντων και το υπόλοιπο 2% εμφανίζεται ως εμπορικός τζίρος. Η πρόταση θα υποβληθεί στη θεματική ενότητα της Μεταποίησης ή των Υπηρεσιών;

Απάντηση: Η πρόταση θα υποβληθεί στη θεματική ενότητα «Υπηρεσίες», στην οποία υπάγονται οι ΚΑΔ 2008 που διαΘΈΤΕΙ.

Ερώτηση 350: Επιχείρηση με εξής ΚΑΔ: Ταξινόμηση 1997: ΚΥΡΙΑ: 55.52.11.02 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ (ΕΣ): 15.61.24.00 Παραγωγή μειγμάτων για την Παρασκευή ειδών αρτοποιίας. Ταξινόμηση 2008: ΚΥΡΙΑ: 56.21.11.01 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ (ΕΣ): 10.61.24.00 Παραγωγή μειγμάτων για την Παρασκευή ειδών αρτοποιίας. Με βάση τον κύκλο εργασιών της 3ετίας προκύπτει ότι το 94,17% του κύκλου εργασιών είναι από το εμπόριο και το 5,83% από την παροχή υπηρεσιών. Ο κωδικός της κύριας δραστηριότητας εντάσσεται στην Θεματική Ενότητα Υπηρεσίες. Όταν γίνεται έλεγχος ορθότητας, αναφέρει ότι πρέπει να διαλέξουμε ΚΑΔ 2008 για το εμπόριο και ότι το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% σχετικές με την κύρια Θεματική ενότητα. Πως χειριζόμαστε αυτή την περίπτωση;

Απάντηση: Σαν κύριος ΚΑΔ νοείται ο ΚΑΔ με τα περισσότερα έσοδα. Κατά συνέπεια η επιχείρηση θα πρέπει να υποβλάλει πρόταση στη θεματική ενότητα του εμπορίου, όπου θα πρέπει να υλοποιήσει και το 40% της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 351: Σε ατομική επιχείρηση συνταξιοδοτείται ο πατέρας και μεταφέρει την επιχείρηση στα παιδιά του. Τα παιδιά συστήνουν Ο.Ε., στην οποία συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) μεταβίβαση όλης της επιχείρησης β) διατήρηση του ιδίου αντικειμένου γ) καθολική ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Η ΟΕ μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση στο παρόν πρόγραμμα;

Απάντηση: Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην με αριθμό 45385/ ΕΥΣ7455/14.09.2009 εγκύκλιο μετατροπών.

Ερώτηση 352: Εκπαιδευτικό κέντρο με τους παρακάτω κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ  1997): 72.60 ¶λλες δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική (δευτερεύουσα). 80.22.11.02 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών (κύρια), 80.42.20.02 υπηρεσίες διδασκαλίας σε επιμορφωτικά σεμινάρια (δευτερεύουσα). Με αντιστοίχιση (ΚΑΔ 2008): 85.59.13.03 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών πλην μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κύρια - μη επιλέξιμη), 62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (δευτερεύουσα - επιλέξιμη), 85.59.19.02 Υπηρεσίες διδασκαλίας σε επιμορφωτικά σεμινάρια. (δευτερεύουσα - μη επιλέξιμη). Έκανε μεταβολή δραστηριότητας 11/2009 85.59.19.06 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή (επιλέξιμη). Η πιο πάνω επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση στην θεματική ενότητα των υπηρεσιών; Αν η απάντηση σας είναι θετική, είναι επιλέξιμη δαπάνη, η εγκατάσταση πλατφόρμας, ως κύρια δαπάνη του επιχειρηματικού σχεδίου που θα αφορά την εγκατάσταση πλατφόρμας τηλεεκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή);

Απάντηση: Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 1/1/2009. Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 353:  Ομόρρυθμη εταιρία «Χ» με μέλη τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα: α) 48% β) 48% και γ) 4%, μετατράπηκε το 2007 σε Ε.Ε. με την εξής σύνθεση: ετερόρρυθμο μέλος με ποσοστό 47% ο α΄ εταίρος της αρχικής ΟΕ (που είχε το 48%), ετερόρρυθμο μέλος με ποσοστό 47% ο β΄ εταίρος της αρχικής ΟΕ (που είχε το 48%), ετερόρρυθμο μέλος με ποσοστό 4% ο γ΄ εταίρος της αρχικής ΟΕ (που είχε το 4%), ως ομόρρυθμο μέλος μία Ο.Ε. «Ψ» με ποσοστό 2%, η οποία έχει μέλη τα δύο παραπάνω α΄ και β΄ μέλη της αρχικής ΟΕ. Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι στην Ε.Ε. το ομόρρυθμο μέλος είναι μία Ο.Ε. «Ψ», της οποίας τα μέλη είναι τα ίδια πρόσωπα α ΄ και β΄ τα οποία ήταν οι πλειοψηφούντες εταίροι στην αρχική Ο.Ε. «Χ», ισχύει το κριτήριο της μετατροπής μιας Ο.Ε. σε Ε.Ε. εάν «ο πλειοψηφών εταίρος ή ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Ο.Ε. θα πρέπει να είναι ομόρρυθμος εταίρος στην Ε.Ε.» ; Σημειώνεται  ότι  διαχειριστής στην Ε.Ε είναι η Ο.Ε .

Απάντηση: Η επιχείρηση αυτή (ΕΕ) δεν είναι επιλέξιμη γιατί ο διαχειριστής της δεν είναι αυτός που ήταν και στην ΟΕ.

Ερώτηση 354: Ο φορέας της επικείμενης  επένδυσης (εταιρεία Ο.Ε.) έχει 10 Ε.Μ.Ε. προσωπικό και κύκλο εργασιών €500.000. Ο ένας εταίρος συμμετέχει με 80% σε μια Α.Ε., οποία θεωρείται συνδεδεμένη. Η συνδεδεμένη  εταιρεία (Ανώνυμη Εταιρεία) έχει 45 Ε.Μ.Ε. προσωπικό και κύκλο εργασιών €10.000.000. Συνυπολογίζοντας  τα στοιχεία των δύο εταιρειών έχουμε αθροιστικά 55 Ε.Μ.Ε. προσωπικό και κύκλο  εργασιών €10.500.000. Καλύπτει ο φορέας της επένδυσης τις προϋποθέσεις συμμετοχής σχετικά με το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών και τους εργαζομένους, για να είναι επιλέξιμη η εταιρεία για το  συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Απάντηση: Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι επιλέξιμη γιατί ο φορέας της επένδυσης πληρεί τους όρους του προγράμματος ως προς τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό των εργαζομένων, και επιπλέον είναι μικρομεσαία επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψην και τη συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ερώτηση 355: Στον παράρτημα Δ «αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων» το κριτήριο 5.2 καινοτομία εκλαμβάνεται ως εξής: η εισαγωγή αλλαγών στο μάνατζμεντ, στην οργανωτική δομή, στις συνθήκες εργασίας και στις δεξιότητες των εργαζομένων. Στον ενημερωτικό οδηγό η ενέργεια 5 καινοτομία χωρίζεται σε 3 κατηγορίες δαπανών, στην κατηγορία 2 (μηχανήματα και εξοπλισμός ) κατηγορία 5 (συστήματα αυτοματοποίησης) και κατηγορία 6 (δικαιώματα και τεχνογνωσία). Η μελέτη ενός συμβούλου για την εισαγωγή αλλαγών στο management μιας επιχείρησης (όπως αναφέρεται παραπάνω) σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να ενταχθεί;

Απάντηση: Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, σαν αμοιβή συμβούλου, είναι επιλέξιμη δαπάνες μόνο το κόστος α)εκπόνησης/σύνταξης του Επιχειρηματικού σχεδίου και το κόστος β)παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης.

Ερώτηση 356: Εταιρεία ενοικίασης αθλητικού εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αθλητικών δραστηριοτήτων στη φύση έχει έδρα στο Λιτόχωρο και διαθέτει σκηνή, όπου έχει όλο τον εξοπλισμό της (κανόε, καγιάκ κλπ.), σε ξεχωριστή περιοχή και στον τόπο διεξαγωγής αυτών των σπορ. Μπορεί να επιδοτηθεί για την προμήθεια εξοπλισμού ή / και για άλλες επενδυτικές δαπάνες σε αυτή την περιοχή (τόπο διεξαγωγής των σπορ);

Απάντηση: Εφόσον είναι δυνατόν να αποκλειστεί η περίπτωση ενοικίασης μεμονωμένα και αποσπασματικά κάποιων εκ των αναφερομένων υλικών τότε η εν λόγω δαπάνη δύναται να είναι επιλέξιμη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις αποσαφηνίσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών του Πίνακα 5, του Ενημερωτικού Οδηγού.

Ερώτηση 357: Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες συνυπολογίζονται στον κύκλο εργασιών μιας ατομικής επιλέξιμης τουριστικής επιχείρησης?

Απάντηση: Όχι, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έσοδα που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ερώτηση 358: Επιχείρηση με μονοθεματική επιλέξιμη εμπορική δραστηριότητα (εμπορία ζώντων ζώων) μπορεί να αγοράσει μηχανήματα όπως σιλό και χαρμανιέρα για ζωοτροφές, αποκλειστικά για τις ανάγκες της εμπορικής δραστηριότητας;

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση έχει εγκαταστάσεις στέγασης των ζώων, η εν λόγω δαπάνη δύναται αν είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 359: Η προμήθεια θερμομονωτικών πάνελ εντάσσεται στην ενέργεια «προστασία περιβάλλοντος» και στην δαπάνη «εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας»; Η προμήθεια μεταλλικών λυόμενων ραφιών τύπου βαρέου και S/L για τοποθέτηση παλετών εντάσσεται στην ενέργεια «ανάπτυξη καινοτομιών» και στην δαπάνη «μηχανήματα και εξοπλισμός»;

Απάντηση: α) Η προμήθεια θερμομονωτικών πάνελ, είναι επιλέξιμη δαπάνη και εντάσσεται στη κατηγορία «εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας». β) Εφόσον ο εξοπλισμός αυτός βρίσκεται στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση εκμίσθωσής του, η δαπάνη αυτή  δύναται να είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 360: Για τις κτιριακές επεμβάσεις απαιτείται, σύμφωνα με τον οδηγό, είτε τίτλος κτήσης επί ακινήτου, είτε μισθωτήρια ή παραχωρητήρια 8ετούς διάρκειας τουλάχιστον, είτε επικαρπία επίσης 8ετούς διάρκειας τουλάχιστον κλπ. Προφανώς αυτά απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης, εφόσον πραγματοποιήσει κτιριακές δαπάνες, δεν θα αποχωρήσει από το εν λόγω ακίνητο πριν την παρέλευση 8 ετών. Σε αυτήν την περίπτωση είναι προφανές ότι οι κτιριακές δαπάνες που ενισχύθηκαν δεν θα εξυπηρετούσαν πλέον τις ανάγκες του προγράμματος, δεδομένου ότι δεν θα έμεναν στην κατοχή της επιχείρησης. Έρχομαι τώρα στο ζητούμενο: Υποψήφιος επενδυτής, ασκεί τη δραστηριότητά του σε χώρο του οποίου την κυριότητα μοιράζεται ισόποσα με την σύζυγό του (50%-50%). Σε αυτήν την περίπτωση και πάλι δεν εξυπηρετούνται οι στόχοι του προγράμματος, δεδομένου ότι ο επιχειρηματίας προφανώς δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από την επαγγελματική του στέγη της οποίας είναι ιδιοκτήτης κατά 50%. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτη η κατά 50% κατοχή του ακινήτου για πραγματοποίηση κτιριακών επεμβάσεων, χωρίς να απαιτηθεί σε κανένα στάδιο άλλο δικαιολογητικό. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνταχθεί παραχωρητήριο από την σύζυγο προς τον σύζυγο για το υπόλοιπο 50%.

Ερώτηση 361: Το δεύτερο ερώτημα αφορά στην εγκύκλιο με Αριθμ.Πρωτ.45385/ ΕΥΣ7455 (14.09.2009) περί «μεταβιβάσεων και μετατροπών επιχειρήσεων…». Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε. όταν αυτή πραγματοποιήθηκε δεν είχε γίνει πρόβλεψη στο ιδιωτικό συμφωνητικο σύστασης περί καθολικής αποδοχής των υποχρεώσεων και απαιτήσεων, δεδομένου ότι όλα αυτά είχε μεριμνήσει ο ασκών την ατομική επιχείρηση να τα κλείσει (εξόφληση υποχρεώσεων και είσπραξη απαιτήσεων) και να μην υφίσταται εκκρεμότητα προς ανάληψη από την Ο.Ε. Επιπλέον, στο ίδιο συμφωνητικό δεν γίνεται αναφορά περί μετατροπής της ατομικής σε Ο.Ε. Βεβαίως, η έδρα της ατομικής επιχείρησης το τελευταίο διάστημα πριν τη μετατροπή, είναι η ίδια με την έδρα της Ο.Ε. Επίσης ο ασκών την ατομική επιχείρηση είναι διαχειριστής της Ο.Ε. και έχει το 50% των εταιρικών μεριδίων. Επιπλέον, έχει γίνει πώληση των παγίων από την ατομική επιχείρηση στην Ο.Ε. και υπάρχει απαλλαγή από το Φ.Π.Α. από την εφορία, ακριβώς με αιτία τη μετατροπή της ατομικής σε Ο.Ε. Ο δύο ανωτέρω καταρχήν αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο, δεδομένου ότι τεκμαίρονται έμμεσα από τα λοιπά στοιχεία, απαιτούν κάποια περαιτέρω τεκμηρίωση για την υπαγωγή της Ο.Ε, στο πρόγραμμα; Αν ναι ποια είναι αυτή; Θα μπορούσε για παράδειγμα: να γίνει εκ των υστέρων (τις προσεχείς ημέρες δηλαδή) τροποποιητικό του συμφωνητικού σύστασης όπου θα αναφέρεται ρητά ότι (α) πρόκειται για μετατροπή της ατομικής σε Ο.Ε. και (β) ότι δεν υπήρχαν υποχρεώσεις / απαιτήσεις εκ μέρους της ατομικής επιχείρησης ώστε να πρέπει να αναληφθούν από την Ο.Ε., ή να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα ανωτέρω, ή κάποια άλλη αντιμετώπιση που θα μπορούσατε να μας προτείνετε;

Απάντηση: Θα μπορούσε να συνταχθεί κάποιο συμβολαιογραφικό έντυπο για την ανάληψη των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να αποδυκνύει την συνέχεια της ατομικής επιχείρησης.

Ερώτηση 362: Ατομική επιχείρηση η οποία είχε μέχρι 31.12.08 ως κύριο ΚΑΔ 55.10.10.01 (υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β΄ κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο) και δευτερεύον 1211201 (εκτροφή μοσχαριών πάχυνσης), κατά την αντιστοίχηση των ΚΑΔ που έκανε ο λογιστής στην εφορία κράτησε μόνο τον 55.10.10.01. Στο Ε3 χρήσης ετών 2006 & 2007 στον πίνακα ΙΑ΄ (προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση τα βιβλία και στοιχεία) δηλώνει ακαθάριστο εισόδημα και καθαρά κέρδη. Στο έτος 2008 (χρήσης) δεν δηλώνει τίποτα. Πως αντιμετωπίζεται αυτή η επιχείρηση, θεωρείται μικτή (ανεξάρτητα αν η δεύτερη δραστηριότητα δεν είναι επιλέξιμη); Στον υπολογισμό του κριτηρίου βιωσιμότητας θα υπολογιστούν και τα έσοδα από την εκτροφή των ζώων που φαίνονται στον Πίνακα ΙΑ (κωδικός 631) ή μόνο τα έσοδά του από τον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ;

Από τι στιγμή που δεν υπάρχει πλέον ο ΚΑΔ 1211201 (εκτροφή μοσχαριών πάχυνσης) ούτε υπάρχει εισόδημα από αυτή την δραστηριότητα,  η επιχείρηση δεν είναι μικτή. Στον υπολογισμό της βιωσιμότητας θα υπολογιστούν μόν τα έσοδα του πίνακα ΣΤ'.

Ερώτηση 363: Επιχείρηση με βιβλία Γ' κατηγορίας, με επιλέξιμο ΚΑΔ 68.31 (Μεσιτικά γραφεία ακινήτων) έχει ως κύκλο εργασιών τα τελευταία 3 χρόνια μηδενικό ποσό, αλλά έχει στα λοιπά έσοδα του Ε3, στον κωδικό 467 (έσοδα παρεπόμενων ασχολιών) ποσά μεγαλύτερα των 30.000 € κατά μέσο όρο τελευταίας 3τίας. Τα έσοδα αυτά αφορούν εισπράξεις ενοικίων από εκμετάλλευση ακινήτων. Η επιχείρηση αυτή πληροί το κριτήριο του Κύκλου Εργασιών για να ενταχθεί;

Απάντηση: Η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει έσοδα από τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο δραστηριοποιείται και κατά συνέπεια δεν είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 364: Ατομική επιχείρηση Ωδείο όπου εκτός από την άδεια λειτουργίας που είναι στο όνομα του καλλιτεχνικού διευθυντή, ο ίδιος είναι υπόλογος και προς το υπουργείο και επιπλέον καθορίζει τα πάντα στο Ωδείο. Όσον αφορά τις σπουδές, τα σεμινάρια και την εμπειρία στο επάγγελμα, ποιος πρέπει να αξιολογείται ο ιδιοκτήτης στου οποίου το όνομα είναι η επιχείρηση αλλά δεν έχει καμία γνώση επάνω στο αντικείμενο ή ο καλλιτεχνικός διευθυντής;

Απάντηση: Κατά την αξιολόγηση των εταίρων λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο όσοι έχουν εταιρικό ποσοστό αλλά και όσοι ασκούν δεσπόζουσα επιρροή στην επιχείρηση, στην προκειμένη περίπτωση δηλ. και ο καλ. διευθυντής.

Ερώτηση 365: Σύμφωνα με την ερώτηση 176, το HACCP (το οποίο έχει μετατραπεί σε ISO 22000), αποτελεί υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων, ωστόσο το κόστος για την ανάπτυξη αυτού, είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Η εν λόγω δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη καθώς ανήκει στις συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Ερώτηση 366: Μπορεί επιχείρηση, βάσει του άρθρου 5, παρ. 6 της ΚΥΑ 40844/ ΕΥΣ6681/ 218.09, να χρησιμοποιήσει για την απόδειξη της κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής, αφορολόγητα αποθεματικά, τα οποία αποτελούν μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων της;

Απάντηση: Τα αφορολόγητα αποθεματικά έχουν δημιουργηθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της επιχείρησης και η δυνατότητα δημιουργίας προήλθε από κάποιο ειδικό νόμο και για συγκεκριμένο σκοπό. Από τον ίδιο αυτό νόμο σύμφωνα με τον οποίο επετράπη η δημιουργία των αποθεματικών αυτών, ορίζεται και η δυνατότητα χρήσης τους ή οι όροι και οι προϋποθέσεις για διάθεσή τους ή κεφαλαιοποίησή τους από την επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει χρήση των αφορολόγητων αποθεματικών εφόσον υφίσταται ακόμα ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Στην περίπτωση που έχει εκλείψει ο λόγος δημιουργίας τους, θα πρέπει αυτά να φορολογηθούν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό.

Ερώτηση 367: Σε περίπτωση επένδυσης σε ακίνητο το οποίο είναι μισθωμένο με σύμβαση Leasing, ο χρόνος που απομένει σήμερα από την μίσθωση είναι 6 χρόνια. Σύμφωνα όμως με την σύμβαση στη λήξη της το ακίνητο θα έρθει στην ιδιοκτησία του επενδυτή. Γίνεται αποδεκτή η σύμβαση αυτή ή απαιτείται άλλη πράξη για την κάλυψη των δικαιολογητικών για επεμβάσεις επί ακινήτου;

Απάντηση: Οι δαπάνες για οικοδομικές εργασίες και επεμβάσεις επί ακινήτων που είναι δεσμευμένα στο φορέα της επένδυσης με μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) τουλάχιστον για 8 έτη είναι επιλέξιμες, εφόσον ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ, και εφόσον υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Γ του ίδιου σχετικού (ή στο Παράρτημα Β του σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού).

Ερώτηση 368: Στον Οδηγό του Προγράμματος στον Πίνακα 4 στην Ενέργεια της Καινοτομίας προβλέπεται Δαπάνη σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις στις θεματικές ενότητες Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών. Στον Πίνακα 5 ωστόσο δεν υπάρχει αναλυτική περιγραφή. Θα μπορούσατε ειδικά για τις θεματικές ενότητες Εμπορίου και Υπηρεσιών να μας δώσετε κάποια κατεύθυνση;

Απάντηση: Οι δαπάνες που αφορούν στην καινοτομία, αναφέρονται στον πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού, καθώς επίσης δόθηκαν και οδηγίες στο σεμινάριο που έγινε στις 10/12/2009 σχετικά με την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster