ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δράση

Χρήσιμες Πληροφορίες
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις:
1-200, 201+

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
bullet
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Τελευταία ενημέρωση: 8/2/2010

Ερώτηση 1: Μικτή επιχείρηση με 6 επιλέξιμους ΚΑΔ μπορεί να υποβάλλει μελέτη για ξεχωριστούς ΚΑΔ, η μια με επενδύσεις και στους άλλους ΚΑΔ, τότε αυξάνεται το επιλέξιμο κόστος ή μένει το όριο των 200.000,00;

Απάντηση: Η προτεινόμενη επένδυση και οι ισχύοντες περιορισμοί αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζονται ανά κωδικό δραστηριότητας.

Ερώτηση 2: Αν σε έναν ΚΑΔ χρειάζεται μόνο κτηριακά (στέγαστρο-αποθήκη για εμπορία λιπασμάτων), τι γίνεται με το 50%.

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της σχετικής ΚΥΑ (σχετ. 1) η κατηγορία δαπάνης «Κτίρια και εγκαταστάσεις» για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 3: Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (LED),οι οποίοι, ως γνωστόν, έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και συμβάλουν δραστικά στη μείωση κατανάλωσης ισχύος, είναι επιλέξιμη δαπάνη και μάλιστα στην κατηγορία ενέργειας «Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας»;

Απάντηση: Η προαναφερόμενη δαπάνη λογίζεται σαν δαπάνη εξοικονόμησης ενέργειας και μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία ενέργειας 4 «Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας», στην κατηγορία δαπάνης 3 «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος».

Ερώτηση 4: Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον επιλέξιμο ΚΑΔ μεταποίησης 25.61.20.00 (επεξεργασία χάλυβα). Οι γεωτρήσεις για άντληση νερού που θα χρησιμοποιηθεί στην ψύξη μηχανήματος παραγωγής ανοξείδωτων ελασμάτων είναι επιλέξιμη δαπάνη και μάλιστα στην κατηγορία ενέργειας «Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας»;

Απάντηση: Το εάν η προαναφερόμενη δαπάνη δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία ενέργειας 4 «Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας», στην κατηγορία δαπάνης 3 «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος» εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος γεώτρηση-ψύξη, τις τεκμηριωμένες ενεργειακές ωφέλειες σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα ψύξης και βέβαια την ποσότητα νερού που αναλώνεται κατά τη χρήση του συστήματος και τη νομιμότητα της γεώτρησης.

Ερώτηση 5: Επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια με τεκμαρτό εισόδημα και παράλληλη δραστηριότητα στη μεταποίηση με Β' κατηγορίας βιβλία: α) μπορεί να υποβάλει πρόταση στον Τουρισμό λαμβάνοντας υπόψη μόνο το έντυπο Ε1, ή θα πρέπει να προστεθούν και τα εισοδήματα από τα έντυπα Ε3 από την άλλη δραστηριότητα; β) αν θέλει να κάνει επένδυση και στις δύο δραστηριότητες, τα εισοδήματα ποιας δραστηριότητας θα ληφθούν υπόψη;

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση ως κύκλος εργασιών για επιχείρηση που υποβάλλει στην θεματική ενότητα Τουρισμός λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του κύκλου εργασιών της επιχείρησης από όλες τις δραστηριότητες της. Για επένδυση και στις δύο δραστηριότητες πρέπει να τηρούνται οι οι όροι που προβλέπονται από την ΚΥΑ προκήρυξης (άρθρο 6) για τις μεικτές προτάσεις.

Ερώτηση 6: Επιχείρηση με δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκων συστημάτων και πώληση της παραγωγής του ρεύματος στην ΔΕΗ μέσω ΔΕΣΜΗΕ, θέλει να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο με επέκταση της δραστηριότητας και την εγκατάσταση νέας μονάδας μικρότερης ισχύος με σκοπό επίσης την πώληση της παραγωγής ρεύματος στην ΔΕΗ. Τι δαπάνες μπορεί να κάνει δεδομένου ότι από τον Οδηγό ορίζεται ότι οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών εντάσσονται μόνο για την κάλυψη ιδίων αναγκών;

Απάντηση: Από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να υλοποιηθούν δαπάνες που αφορούν στην την περίφραξη του χώρου, τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης (γραφεία, εγκατάσταση εξοπλισμού inverter κ.α.), εξοπλισμός γραφείου, ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης χώρου, κ.α.

Ερώτηση 7: Παρακαλούμε αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις είναι αποδεκτή η αλλαγή της νομικής μορφής εταιρειών και τι δικαιολογητικά προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση.

Απάντηση: Εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος από το Υπ.Οι.Ο.

Ερώτηση 8: Είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της, αλλά επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα για μετεγκατάσταση προσκομίζοντας τις απαιτούμενες άδειες κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της σχετικής ΚΥΑ "Τυπικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής" το με αρ. 10 "Δικαιολογητικά Νόμιμης Λειτουργίας" αναφέρει: "Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή. ". Επομένως η προσκόμιση αδείας λειτουργίας της επιχείρησης (ή απαλλακτικού) είναι υποχρεωτικό δικαιολογητικό και χωρίς αυτό η πρόταση είναι μη παραδεκτή.

Ερώτηση 9: Αν επιχείρηση απασχόλησε κατά το 2008 1 άτομο από επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ. Η επιδότηση που λαμβάνει η επιχείρηση λήγει το 2009. Δεσμεύει την επιχείρηση η διατήρηση της εν λόγω θέσης απασχόλησης για το χρονικό διάστημα της υλοποίησης του Προγράμματος έως και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενο κατά το έτος 2008 και λαμβάνουν επιδότηση για αυτόν από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσμετρήσουν - σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) - και αυτόν (ή αυτούς) στις συνολικές θέσεις εργασίας του έτους 2008. Συνεπώς η δέσμευση για την διατήρηση των συνολικών θέσεων εργασίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο μέτρο ενίσχυσης του ΥΠΟΙΟ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει και τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ του έτους 2008.

Ερώτηση 10: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής ιστοσελίδας δεδομένου ότι η  δραστηριότητα περιλαμβάνεται  σαν αντικείμενο των εταιριών Παροχής Συμβουλών σε θέματα λογισμικού. Τι ισχύει για το «e-commerce»;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις οι οποίες στις δραστηριότητες τους περιλαμβάνουν και τον σχεδιασμό ιστοσελίδων για τις οποίες αποτελεί παροχή υπηρεσίας από αυτές προς τρίτους, είναι επιλέξιμες. Η δαπάνη μίας επιχείρησης οποιασδήποτε θεματικής ενότητας για την κατασκευή ιστοσελίδας από άλλον παροχέα αυτής της υπηρεσίας είναι επιλέξιμη δαπάνη, και ο αρμόδιος Ε.Φ.Δ.  οφείλει να ελέγξει αυστηρά το εύλογο του κόστους για την εν λόγω εργασία. Η δε δαπάνη καταχωρείται στις «δαπάνες προβολής - προώθησης». Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται και δράσεις «ηλεκτρονικού εμπορίου» τότε η δαπάνη καταχωρείται στην ενέργεια «Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής».

Ερώτηση 11: Δεδομένου ότι η οι δαπάνες προώθησης περιλαμβάνουν «συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις», πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση της διαφήμισης μέσω έντυπου υλικού (εκτύπωση φυλλαδίων κλπ);

Απάντηση: Η εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων δύναται να είναι επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο των δαπανών προώθησης και με τους περιορισμούς που αυτή η κατηγορία δαπάνης έχει, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν αποτελεί περιοδική ή τακτική δαπάνη για την επιχείρηση και εφόσον έχει καταβληθεί το δημοτικό τέλος διαφήμισης.

Ερώτηση 12: Είναι επιλέξιμη δαπάνη, ο εκσυγχρονισμός αποκλειστικά των χώρων αποθήκευσης μίας επιχείρησης;

Απάντηση: Εφ' όσον η επιχείρηση πληρεί όλα τα κριτήρια για ενίσχυση της από το παρόν πρόγραμμα μπορεί να κάνει δαπάνες αποκλειστικά για χώρους αποθήκευσης, για τους οποίους έχει γίνει η σχετική δήλωση στην εφορία, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τις δαπάνες που πρόκειται να υλοποιηθούν (περιορισμός 50% για τα κτιριακά, υποχρεώσεις για την κυριότητα του ακινήτου, κ.α.).

Ερώτηση 13: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για Επεμβάσεις Ανακατασκευής Ακινήτου για επιχείρηση με αντικείμενο την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων; Οι σχετικές κτιριακές εργασίες θα αφορούν την επισκευή/ανακατασκευή ακινήτου που πρόκειται να εκμισθωθεί σε τρίτους, από την εν λόγω επιχείρηση.

Απάντηση: Οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες που αφορούν την επισκευή/ανακατασκευή ακινήτου που πρόκειται να εκμισθωθεί σε τρίτους δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 14: Επιχειρήσεις με αντικείμενο την εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού, μπορούν να επιδοτηθούν για την αγορά του εξοπλισμού που μισθώνουν (π.χ. μηχανές, εργαλειομηχανές, ποδήλατα, αθλητικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού κλπ.);

Απάντηση: Σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής  η αγορά εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση δεν είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 15: Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην «Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και στη μηχανική», μπορεί να επιδοτηθεί για την αγορά επιστημονικών βιβλίων;

Απάντηση: Εφόσον τα επιστημονικά βιβλία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης, από τα τιμολόγια αγοράς τους φαίνεται σαφώς ότι πρόκειται για επιστημονικά βιβλία (σαφής αναγραφή στοιχείων βιβλίου) και χρησιμοποιούνται από εκείνη χωρίς να εκμισθώνονται σε τρίτους, τότε η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 16: Αν μια επιχείρηση έχει την έδρα της π.χ στον Νομό Καρδίτσας μπορεί να καταθέσει αίτημα για δημιουργία υποκαταστήματος σε άλλο Νομό π.χ Ιωαννίνων; Σε περίπτωση που έχει το δικαίωμα σε ποια περιοχή θα κατατεθεί η αίτηση; Στην έδρα του Νομού ή στον Νομό που θα δημιουργηθεί το υποκατάστημα;

Απάντηση: Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης, υποβάλλει την επενδυτική του πρόταση εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ως άνω ΚΥΑ.

Ερώτηση 17: Το προσωπικό το οποίο δεσμεύεται να προσλάβει η επιχείρηση πρέπει απαραιτήτως να εργάζεται στον συγκεκριμένο χώρο που υλοποιείται η επένδυση ή ακόμη και σε άλλα υποκαταστήματα ή την έδρα της επιχείρησης; Το ερώτημα γίνεται γιατί βάση του οδηγού το προσωπικό υποχρεούται να το προσλάβει η επιχείρηση γενικότερα και όχι η επιδοτούμενη εκμετάλλευση. Όταν η επιχείρηση έχει πλήθος υποκαταστημάτων και αυξήσει το προσωπικό στο σύνολο της δραστηριότητας της θεωρείται ότι καλύπτει τον στόχο της απασχόλησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 και Παράρτημα Ζ της ως άνω ΚΥΑ και το Παράρτημα Β του σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού (οδηγίες συμπλήρωσης Πίνακα 17 και 20) οι νέες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να σχετίζονται με την πραγματοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης. Συνεπώς το προσωπικό το οποίο δεσμεύεται να προσλάβει ο φορέας της επένδυσης θα πρέπει να απασχολείται στον τόπο της επένδυσης.

Ερώτηση 18: Ποια δικαιολογητικά ζητούνται για την απόδειξη της πρόσληψης του προσωπικού που δήλωσε ότι θα προσλάβει κατά τον έλεγχο;

Απάντηση: Κατά τον έλεγχο θα απαιτηθεί οποιοδήποτε στοιχείο και δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο, από τον ελεγκτή, για την απόδειξη της δημιουργίας των προβλεπόμενων από τη σχετική σύμβαση νέων θέσεων απασχόλησης.(π.χ. ΑΠΔ ΙΚΑ, καταστάσεις επιθεώρησης εργασία, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ, Ε7, κλπ)

Ερώτηση 19: Στα καθαρά κέρδη που δηλώνει η επιχείρηση λαμβάνεται υπ' όψη το λογιστικό ή το εξωλογιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την χρήση του Νόμου 3296/04.;

Απάντηση: Λαμβάνονται υπ' όψιν τα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης.

Ερώτηση 20: Στις επιλέξιμες δαπάνες των συμβούλων εκτός από την σύνταξη φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου οι μελέτες έρευνας αγοράς ή οι κλαδικές μελέτες είναι επιλέξιμες;

Απάντηση: Καμία από τις δαπάνες που αναφέρετε στην ερώτηση σας (μελέτες έρευνας αγοράς και κλαδικές μελέτες) δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 21: Σε περίπτωση που μια επιχείρηση καταθέσει αίτηση, εγκριθεί υπογράψει σύμβαση αλλά τελικά δεν υλοποιήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο θα υποστεί κάποιες κυρώσεις; Και αν ναι ποιες είναι αυτές;

Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παρ. 9 της ως άνω σχετικής ΚΥΑ «Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του δικαιούχου της ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη και στη σύμβαση, η σύμβαση δύναται να λυθεί και τότε ο επενδυτής υποχρεούται σε μερική ή ολική επιστροφή των ποσών της δημόσιας επιχορήγησης. Είναι επίσης δυνατή η λύση της σύμβασης μονομερώς, μετά από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης που υποβάλλεται στον Ε.Φ.Δ.. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν καταβληθείσα δημόσια επιχορήγηση καθίσταται αμέσως απαιτητή στο σύνολό της.».

Ερώτηση 22: Μία επιχείρηση έχει έναρξη δραστηριότητας την 01/06/2005 για την χρήση αυτή και ως 31/12/2006 θα προσκομίσει Οικονομικά στοιχεία;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β , Πιν. 8 του εντύπου υποβολής «Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνων χρήσεων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του δωδεκαμήνου όπως αυτά προκύπτουν από ισοζύγια της συγκεκριμένης περιόδου. Ο κύκλος εργασιών διαχωρίζεται με βάση το σχετικό ισοζύγιο και τα κέρδη προ αποσβέσεων κατά αναλογία του κύκλου εργασιών των αντίστοιχων περιόδων. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που η διάρκεια των χρήσεων δε συμπίπτει με ημερολογιακό έτος (δηλαδή από 01/01 έως 31/12), στη στήλη κάθε περιόδου τίθενται τα στοιχεία της χρήσης αυτής από 1/7 έως 30/6».

Ερώτηση 23: Σε περίπτωση που κάποιος από τους εργαζομένους που ήδη υπήρχαν στην επιχείρηση και όχι από αυτούς που προσελήφθησαν βάση στόχου αποχωρήσει οικειοθελώς κατά την περίοδο πριν ή μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τον αντικαταστήσει; Η έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά αυτούς που δήλωσε ότι θα προσλάβει σαν υποχρέωση από το πρόγραμμα και έχουν αποχωρήσει;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 17 σημείο 8 της ΚΥΑ Προκήρυξης

«α) Από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει την υποχρέωση να διατηρεί τον αριθμό των δημιουργημένων νέων θέσεων απασχόλησης παράλληλα με τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τις οποίες έγινε η αξιολόγηση του επενδυτικού του σχεδίου όπως αναφέρεται και ορίζεται στην υπογραφείσα σύμβασή του με τον Ε.Φ.Δ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των νέων θέσεων απασχόλησης εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών  επιβάλλεται αναλογική μείωση ή επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον χρόνο του τελικού επιτόπιου ελέγχου αλλά και οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για δύο (2) έτη μετά, παραβίαση της δέσμευσης που έχει ο δικαιούχος για διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας 2008 που καταγράφονταν στο έντυπο Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης (δηλαδή μείωση μεγαλύτερη του 0,2 ΕΜΕ για κάθε έτος ξεχωριστά), ο δικαιούχος χάνει εξ ολοκλήρου το δικαίωμα της ενίσχυσης, και εάν έχει ήδη λάβει μέρος της επιχορήγησης οφείλει να την επιστρέψει.

Για τον έλεγχο της τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων ο δικαιούχος αποστέλλει στον Ε.Φ.Δ. το ετήσιο έντυπο Ε7 ή/και τις καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας/ ή και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.)  για το διάστημα που απαιτείται».

Ερώτηση 24: Υπόδειξη πρόσθετων δικαιολογητικών που ενδεχομένως απαιτούνται σε περιπτώσεις υποβολής προτάσεων από αλλοδαπούς επενδυτές.

Απάντηση: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή επενδυτικής πρότασης αναγράφονται στο Παράρτημα Γ της ως άνω σχετικής ΚΥΑ. Ο τελικός δικαιούχος μπορεί να ζητήσει όποια πρόσθετα στοιχεία ενδεχομένως θεωρεί απαραίτητα για την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης, πέρα αυτών που ορίζονται στο Παράρτημα Γ και η μη προσκόμισή τους αποτελεί αιτία απόρριψης της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 25: Σας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν στην κατηγορία «Δαπανών Προώθησης - Προβολής» θεωρείται επιλέξιμη η δαπάνη αμοιβής διακοσμητή, στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικής υπηρεσίας για την διαμόρφωση και ανάδειξη του χώρου της επιχείρησης, ώστε να επιτευχθεί επιτυχώς το λανσάρισμα ενός προϊόντος νέου ή ενός ήδη υπάρχοντος.

Απάντηση: Η δαπάνη αμοιβής διακοσμητή δεν είναι επιλέξιμη στα πλαίσια των δαπανών προώθησης.

Ερώτηση 26: Διευκρίνιση σχετικά με δαπάνες στη δραστηριότητα «Υπηρεσίες Λούνα-Παρκ». Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρούνται επιλέξιμες ενέργειες η αγορά παιχνιδιών Λούνα Παρκ (καρουζέλ, αμαξάκια, κλπ), τα οποία θεωρούνται πάγια στοιχεία της επιχείρησης;

Απάντηση: Η αγορά εξοπλισμού ο οποίος θεωρείται πάγιο στοιχείο της επιχείρησης δεν εκμισθώνεται σε τρίτους και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την επιχείρηση είναι επιλέξιμη. Επίσης θα πρέπει η διάρκεια λειτουργίας της αιτούσας επιχείρησης στον συγκεκριμένο τόπο υλοποίησης να καλύπτει την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Ερώτηση 27: Στη  δαπάνη «κτίρια και εγκαταστάσεις» είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά έτοιμης επαγγελματικής στέγης ή/και η αγορά επαγγελματικής στέγης σε οικοδομή υπό ανέγερση;

Σε θετική περίπτωση, ποια είναι τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά 1) για την υποβολή της πρότασης και για τον έλεγχο του ευλόγου του κόστους και 2) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εργασιών κατά τη φάση υλοποίησης του έργου;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της ως άνω ΚΥΑ, επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η «ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, αποπεράτωση  κτιρίων και εγκαταστάσεων». Η αγορά έτοιμης επαγγελματικής στέγης ή η αγορά επαγγελματικής στέγης σε οικοδομή υπό ανέγερση δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 28: Για την αγορά από το εξωτερικό καινούργιου εξοπλισμού απαιτείται προτιμολόγιο που αναγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης και την ακριβή περιγραφή του αντικειμένου. Για το προτιμολόγιο αυτό πρέπει να γίνει επίσημη μετάφραση και αν ναι από ποιόν φορέα;

Απάντηση: Εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα (ΕΦΔ) στο οποίο υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση δεν έχει πρόβλημα με την κατανόηση των αναγραφομένων στο προτιμολόγιο δεν απαιτείται. Εφόσον όμως το πιστωτικό ίδρυμα (ΕΦΔ) προκειμένου να κατανοήσει τα αναγραφόμενα ζητήσει επίσημη μετάφραση αυτή πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες που χορηγούν επικυρωμένα μεταφρασμένα έγγραφα.

Ερώτηση 29: Τα έξοδα που απαιτούνται για την μεταφορά του εξοπλισμού από το εξωτερικό (φορτωτικές, ναύλοι, εισιτήρια, διαμονή εμπειρογνωμόνων που θα εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό) είναι επιλέξιμα;

Απάντηση: Ανάλογα με την θεματική ενότητα στην οποία υπάγεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και ανάλογα με την επιλέξιμη ενέργεια, στον Πίνακα 5 του ενημερωτικού οδηγού, δίνονται επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών στην περίπτωση αυτή. Το κόστος όμως μεταφοράς και διαμονής εμπειρογνωμόνων που θα εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμο.

Ερώτηση 30: Επιχείρηση εμπορίας χονδρικής ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιϊας θέλει να αγοράσει καινούργια ψυγεία και να τα παραχωρεί σε πελάτες της για να τοποθετούν τα προϊόντα της. Είναι επιλέξιμη αυτή η δαπάνη;

Απάντηση: Η δαπάνη αυτή δεν είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της ως άνω ΚΥΑ και τον Πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού.

Ερώτηση 31: Επιχείρηση με επιλέξιμη δραστηριότητα «Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων» εκμεταλλεύεται τρία γήπεδα άθλησης και επιθυμεί να πραγματοποιήσει επένδυση που θα περιλαμβάνει εξοπλισμό των γραφείων διοίκησης, δαπάνες προώθησης, εκσυγχρονισμό του χώρου λειτουργίας (τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ένα από τα τρία γήπεδα), εξοπλισμό γηπέδου (φουσκωτά παιχνίδια π.χ. τσουλήθρες) και αυτόματο πωλητή καφέ. Θεωρούνται επιλέξιμες οι παραπάνω δαπάνες;

Απάντηση: Όλες οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον σχετίζονται με την παρεχόμενη υπηρεσία και δεν αφορούν εξοπλισμό που νοικιάζεται αυτούσια και εκτός του χώρου παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ερώτηση 32: Τουριστικά καταλύματα με παράλληλη δράση εκμετάλλευση εστιατορίου στον ίδιο χώρο με ίδιο ΑΦΜ που εξυπηρετεί και άλλους πελάτες της επιχείρησης, μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες ορισμένες δαπάνες εκσυγχρονισμού του χώρου του εστιατορίου;

Απάντηση: Μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες μόνο εάν το τουριστικό κατάλυμα φέρει σήμα ΕΟΤ που να προβλέπει και λειτουργία εστιατορίου, ή δηλώσει κατά την υποβολή με Υπεύθυνη δήλωση την πρόθεσή του να προχωρήσει σε τροποποίηση σήματος, και προσκομίσει κατά τον έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης το σχετικό σήμα.

Ερώτηση 33: Επιχείρηση που έχει λάβει επιχορήγηση για ένα τμήμα μιας επένδυσης δύναται να επιχορηγηθεί ξανά για την ολοκλήρωση του υπολοίπου τμήματος;

Απάντηση: Ο επενδυτής δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση για το ίδιο τμήμα (το οποίο έχει ήδη επιχορηγηθεί) της επενδυτικής του πρότασης. Μπορεί όμως να λάβει επιχορήγηση για διαφορετικό τμήμα πρότασης , που αφορά την ενίσχυση της ίδιας επιχείρησης.

Ερώτηση 34: Επιχείρηση - φορέας της επένδυσης που μαζί με συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις απασχολεί άνω των 250 ατόμων είναι επιλέξιμη;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις προϋποθέσεις συμμετοχής, στην περίπτωση που η Επιχείρηση - φορέας της επένδυσης απασχολεί από μόνη της έως 50 άτομα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών ή και την τελευταία κλεισμένη χρήση λιγότερο από 10 εκ. ευρώ, αλλά έχει συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις που μαζί με την επιχείρηση φορέα, υπερβαίνουν τα όρια που θέτει ο κανονισμός (βλ. σχετικό Παράρτημα του Οδηγού), τότε η επιχείρηση φορέας της επένδυσης δεν είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα.

Ερώτηση 35: Υπολογισμός του κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία;

Απάντηση: Για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων που φορολογούνται με τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο εισόδημα, βάση του αρθ. 33 παρ. 6 του νόμου 2238/94, και άρα δεν τηρούν βιβλία σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το παράρτημα Δ του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, οι επιχειρήσεις αυτές δεν βαθμολογούνται για το κριτήριο της βιωσιμότητας, και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται λογιστικές εγγραφές για τα οικονομικά τους στοιχεία.

Για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής  (στοιχεία κύκλου εργασιών της επιχείρησης) σαν κύκλος εργασιών τους λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδά τους, όπως προκύπτουν από τον τύπο {καθαρό τεκμαρτό φορολογητέο / 0,32}

Ερώτηση 36: Χρησιμοποίηση ενεργειών που επιχορηγήθηκαν σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος για την ικανοποίηση ειδικών όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη;

Απάντηση: Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις καθώς και οι γενικοί όροι που τίθενται από την παρούσα προκήρυξη αφορούν σε ενέργειες και δαπάνες που θα επιχορηγηθούν αποκλειστικά από αυτή.

Ερώτηση 37: Είναι επιλέξιμη δαπάνη τα έξοδα διαμονής και σίτισης εξειδικευμένων τεχνικών προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση και συναρμολόγηση εξειδικευμένων μηχανημάτων, που προβλέπονται στην επενδυτική πρόταση;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω ΚΥΑ, Παράρτημα Β, στην ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ : Μηχανήματα και Εξοπλισμός ως επιλέξιμη θεωρείται μόνο η προμήθεια καινούριου σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον, προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του ευρύτερου παραγωγικού χώρου. Συνεπώς τα έξοδα που αναφέρετε δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 38: Σε περίπτωση περαίωσης, όπου τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν είναι διαφορετικά από τις λογιστικές εγγραφές, ποια από τα δύο λαμβάνονται υπόψη;

Απάντηση: Τόσο για την εξέταση του μεγέθους της επιχείρησης, όσο και για την βαθμολόγηση του κριτηρίου της βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη λογιστικές εγγραφές και όχι τα οικονομικά στοιχεία περαίωσης.

Ερώτημα 39: Στα δικαιολογητικά εκταμίευσης επιχορήγησης στην ΚΥΑ προκήρυξη απουσιάζει το αθεώρητο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Θα εξακολουθήσει να ισχύει ή όχι;

Απάντηση: Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης παρουσιάζονται στο παράρτημα H του ως άνω σχετικού. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του ΚΒΣ.

Ερώτηση 40: Μπορούν τα τυπικά δικαιολογητικά να είναι απλές φωτοτυπίες, και εάν ναι, πρέπει να είναι θεωρημένα και από ποιόν;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω σχετικού, ο φυσικός φάκελος της επενδυτικής πρότασης υποβάλλεται εις διπλούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ο ένας εκ των δύο φακέλων θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά, ανάλογα με τη φύση και το είδος του εγγράφου, πρωτότυπα έγγραφα ή νομίμως επικυρωμένα από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Ο δεύτερος φάκελος αρκεί να περιέχει απλές φωτοτυπίες των επικυρωμένων εγγράφων.

Ερώτηση 41: Σε περίπτωση που μια επένδυση έχει ολοκληρωθεί (και πριν την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης) και αλλάξει ένας μέτοχος απαιτείται εκ νέου έλεγχος ως προς το κριτήριο 1;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ.8 του ως άνω σχετικού σε κάθε περίπτωση αλλαγής μετοχικής σύνθεσης, η οποία λαμβάνει χώρα πριν από την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης, και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κληρονομικής διαδοχής και επιχειρήσεων εισηγμένων στο ΧΑΑ, ο αρμόδιος Τελικός Δικαιούχος οφείλει να προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση του κριτηρίου 1 και να ελέγξει τη διατήρηση της ιδιότητας της επιχείρησης ως ΜΜΕ.

Ερώτηση 42: Σε περίπτωση που μια επιχείρηση (με διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι 12 μήνες) ζητήσει έλεγχο για το 50% του έργου (π.χ. στους 6 μήνες), και στη συνέχεια τελικό έλεγχο, μπορεί η Τράπεζα να διεξάγει 2 ελέγχους;

Απάντηση: ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:

 •  διενεργούνται από τις τράπεζες
 •  είναι επιτόπιοι
 •  διενεργούνται κατά κανόνα δύo (2) φορές μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης:
  • α) πρώτη φορά, όταν ο επενδυτής έχει υλoπoιήσει τoυλάχιστoν το πενήντα τoις εκατό (50%) τoυ φυσικoύ αντικειμένoυ τoυ εγκεκριμένoυ προϋπoλoγισμoύ της επένδυσης
  • β) δεύτερη φορά, όταν ο επενδυτής oλoκληρώνει τo επενδυτικό τoυ σχέδιo

Σε περίπτωση που η διάρκεια της επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες και ο επενδυτής δεν έχει υποβάλλει στους πρώτους δώδεκα μήνες αίτημα πρώτου ελέγχου, η Τράπεζα διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της επένδυσης δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ο επενδυτής έχει διακαίωμα να υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια ενός και μόνο τελικού ελέγχου.

Στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί τους δύο (2) ελέγχους μόνο εφόσον ανήκει στους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού.

Ερώτηση 43: Σε περίπτωση που είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης βάσει του άρθρου 16 παρ. 3 της ΚΥΑ προκήρυξης, που γίνεται η κατά τον νόμο απαιτούμενη αναγγελία από τον εκδοχέα;

Απάντηση: Στο άρθρο 95 του Ν. 2362/1995 ορίζεται που γίνεται η κατά τον νόμο απαιτούμενη αναγγελία της σχετικής εκχώρησης.

Ερώτηση 44: Εκσυγχρονισμός δύο τουριστικών καταλυμάτων, σε διαφορετικές περιοχές από τον ίδιο φορέα και με κοινές επιλέξιμες ενέργειες.

Απάντηση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ως άνω σχετικού «.. Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) και μόνο πρόταση, που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια θεματική ενότητα ενός μέτρου Π.Ε.Π, και σε μία Γεωγραφική Ενότητα» Επιπλέον σύμφωνα με το ίδιο άρθρο «Προκειμένου να είναι παραδεκτή η υποβολή μιας επενδυτικής πρότασης, πρέπει να πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής του δυνητικού τελικού αποδέκτη της ενίσχυσης καθώς και οι ειδικοί όροι ανά Π.Ε.Π». Επομένως επιχείρηση που πληροί τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής , και επιθυμεί να εκσυγχρονίσει δύο τουριστικά καταλύματα στο ίδιο ΠΕΠ, ίδιο νομό και διαφορετική τοποθεσία είναι επιλέξιμη και μπορεί να υποβάλλει μία και μόνο επενδυτική πρόταση, ο προϋπολογισμός της οποίας θα περιλαμβάνει επιλέξιμες ενέργειες και για τα δύο κτίρια, τηρουμένων πάντα των κριτηρίων, ειδικών όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής που προβλέπονται στο ως άνω σχετικό.

Ερώτηση 45: Επιχείρηση που ασκεί μεταποιητική δραστηριότητα η οποία αντιμετωπίζεται φορολογικά ως παροχή υπηρεσίας

Απάντηση: Στη περίπτωση επιχειρήσεων που όπως προκύπτει από τα τα υποβληθέντα στοιχεία και σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Τράπεζας, ασκούν ουσιαστικά μεταποιητική δραστηριότητα, η οποία φορολογικά αντιμετωπίζεται ως παροχή υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις «φασόν»), τότε οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν σαν μεταποιητικές σύμφωνα με τους όρους  της σχετικής ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 46: Θεωρείται επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς μηχανημάτων ασφαλτόστρωσης για επιχείρηση παραγωγής ασφάλτου;

Απάντηση: Η αγορά εξοπλισμού μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, στο πλαίσιο της κύριας ή της δευτερεύουσας δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αυτή περιγράφεται στην υποβαλλόμενη επενδυτική πρόταση και μόνο στην περίπτωση που εμπίπτει σε επιλέξιμο ΚΑΔ. Επομένως, η δαπάνη για την αγορά μηχανημάτων ασφαλτόστρωσης ΔΕΝ είναι επιλέξιμη, δεδομένου ότι τα μηχανήματα αυτά δεν είναι μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Ερώτηση 47: Παραδοσιακό αρχοντικό οίκημα που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά ως ξενοδοχείο μπορεί να ενισχυθεί;

Απάντηση: Ο φορέας της επένδυσης δύναται να υποβάλλει επενδυτική πρόταση εφόσον:

 • Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας για δύο τουλάχιστον πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)
 • ανήκει στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων για τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ  του Παραρτήματος Ε  της ως άνω ΚΥΑ
 • προσκομίσει το Ειδικό σήμα της Διεύθυνσης Τουρισμού της αρμόδιας Περιφέρειας σε ισχύ (ή, σε περίπτωση ανανέωσης ή έκδοσης νέου σήματος, βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Διεύθυνσης Τουρισμού ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση ή έκδοση αυτού)

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 16 της ως άνω ΚΥΑ, ο αποδέκτης της ενίσχυσης δεσμεύεται να λειτουργεί και να μην μεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόμενης επένδυσης τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση της.

Ερώτηση 48: Αγορά αυτοκινήτου από τουριστική επιχείρηση

Απάντηση: Όπως προκύπτει από το Παράρτημα Β, της σχετικής ΚΥΑ  προκήρυξης και από τον Πίνακα 5 του σχετικού ενημερωτικού οδηγού, η αγορά οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς και μεταφορικού εξοπλισμού η χρήση του οποίου απαιτεί άδεια κυκλοφορίας οποιοδήποτε τύπου από αρμόδιο φορέα, ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη από τις τουριστικές επιχειρήσεις του Παραρτήματος Ε της ως άνω ΚΥΑ.

Ερώτηση 49: Υπολογισμός οικονομικών στοιχείων μίας επιχείρησης που προκύπτει από μετατροπή νομικής μορφής

Απάντηση: Εφόσον ο φορέας της επένδυσης προκύπτει από μετατροπή νομικής μορφής υπάρχουσας επιχείρησης, διατηρώντας το ίδιο ΑΦΜ, τότε λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της προγενέστερης επιχείρησης. Στην αντίθετη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του δημιουργουμένου φορέα, από το χρόνο σύστασης του και μετά.

Ερώτηση 50: Βασική δραστηριότητα

Απάντηση: Σαν βασική δραστηριότητα μίας επιχείρησης θεωρείται αυτή στην οποία αφορά το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της, και τεκμηριώνεται με βάση τα οικονομικά της στοιχεία.

Ερώτηση 51: Ορισμός Μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ).

Απάντηση: Αν μια επιχείρηση ήταν ΜΜΕ τα έτη 2006 και 2007, δεν αρκεί ότι δεν είναι ΜΜΕ το έτος 2008 για να απολέσει την ιδιότητά της ως ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 364/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Παράρτημα Ι, Άρθρο 4, παρ.2). Άρα εξακολουθεί να θεωρείται ΜΜΕ.

Ερώτηση 52: Εκσυγχρονισμός μεταλλικού κτιρίου από την ίδια την επιχείρηση φορέα της επένδυσης

Απάντηση: Δαπάνες φορέα επένδυσης (ΜΜΕ) που καλύπτονται από Ειδικά Στοιχεία Αυτοπαράδοσης (για τα οποία έχει αποδοθεί ο αναλογούν ΦΠΑ), όπως προβλέπεται στον ΚΒΣ, είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση. Εννοείται πως προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, το κόστος που θα περιληφθεί στα εν λόγω παραστατικά αυτοπαράδοσης θα είναι ανάλογο και σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο από αυτό που η εταιρεία χρεώνει για αντίστοιχες εργασίες τους πελάτες της.

Ερώτηση 53: Επιλεξιμότητα Κατηγορίας Δαπάνης «ΚΤΙΡΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» στην περίπτωση μακροχρόνιας χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Απάντηση: Οι δαπάνες για οικοδομικές εργασίες και επεμβάσεις επί ακινήτων που είναι δεσμευμένα στο φορέα της επένδυσης με μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) τουλάχιστον για 8 έτη είναι επιλέξιμες, εφόσον ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ, και εφόσον υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Γ του ίδιου σχετικού (ή στο Παράρτημα Β του σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού).

Ερώτηση 54: Ανακαίνιση ξενοδοχείου Γ' κατηγορίας με μείωση αριθμού δωματίων και διατήρηση του αριθμού των κλινών (χωρίς μεταβολή σήματος)

Απάντηση: Τα ξενοδοχεία Γ' τάξης συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες κατηγορίες του Παραρτήματος ΣΤ της ως άνω ΚΥΑ, και του πίνακα 3 του σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού. Κατά συνέπεια η εν λόγω επιχείρηση, εφόσον πληροί τους υπόλοιπους όρους συμμετοχής, είναι επιλέξιμη για ενίσχυση.

Ερώτηση 55: Ανέγερση τουριστικής έπαυλης

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της ως άνω ΚΥΑ, στην Θεματική Τουρισμός, σε καμία επιλέξιμη ενέργεια δεν ενισχύεται η δημιουργία νέων κλινών. Κατά συνέπεια δεν είναι επιλέξιμη ενέργεια η ανέγερση Τουριστικής Έπαυλης, εφόσον ο φορέας της επένδυσης δεν είναι υφιστάμενη επιχείρηση η οποία διαθέτει Ειδικό σήμα της Διεύθυνσης Τουρισμού της αρμόδιας Περιφέρειας σε ισχύ (ή σε περίπτωση ανανέωσης ή έκδοσης νέου σήματος βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Διεύθυνσης Τουρισμού, ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση ή έκδοση αυτού), σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της ως άνω ΚΥΑ.

Ερώτηση 56: Αγορά μεταφορικού μέσου από μεταποιητική επιχείρηση

Απάντηση: Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά μεταφορικού μέσου το οποίο χρησιμοποιείται έξω από τον χώρο παραγωγής. Επιπροσθέτως για να είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά μεταφορικού μέσου που θα χρησιμοποιηθεί εντός του χώρου παραγωγής θα πρέπει να ΜΗΝ απαιτείται βάση Νόμου άδεια κυκλοφορίας οποιοδήποτε τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών

Ερώτηση 57: Επιδότηση επιχείρησης επεξεργασίας τροφίμων και catering και ειδικότερα προμήθεια επαγγελματικού μεταφορικού μέσου για συντήρηση και διανομή παραγομένων προϊόντων.

Απάντηση: Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά μεταφορικού μέσου το οποίο χρησιμοποιείται έξω από τον χώρο παραγωγής. Επιπροσθέτως για να είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά μεταφορικού μέσου που θα χρησιμοποιηθεί εντός του χώρου παραγωγής θα πρέπει να ΜΗΝ απαιτείται βάση Νόμου άδεια κυκλοφορίας  οποιοδήποτε τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών.

Ερώτηση 58: Ανακαίνιση - εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων η οποία έχει υπαχθεί για άλλες εργασίες στις διατάξεις του Ν. 2601/98 και θέλει να ενταχθεί για διαφορετικό αντικείμενο.

Απάντηση: Ο επενδυτής δεν δύναται να λάβει επιχορήγηση για το ίδιο τμήμα (το οποίο έχει ήδη επιχορηγηθεί) της επενδυτικής του πρότασης. Δύναται όμως να λάβει επιχορήγηση για διαφορετικό τμήμα πρότασης, που αφορά την ενίσχυση της ίδιας επιχείρησης.

Ερώτηση 59: Σε υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση συμμετέχει με 40% OFF-SHORE εταιρεία η οποία δεν διαθέτει οικονομικά στοιχεία ή προσωπικό. Αρκεί για την απόδειξη των ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ή τι άλλο απαιτείται;

Απάντηση: Στην περίπτωση που η επιχείρηση- φορέας της επένδυσης δεν είναι ανεξάρτητη αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη, οφείλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ως άνω ΚΥΑ, να υποβάλλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ. Η δήλωση αυτή, που αποτελεί μέρος του σχετικού Παραρτήματος, ενέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Ερώτηση 60: Είναι επιλέξιμη δαπάνη η πιστοποίηση κατά CE η μόνο κατά ΕΛΟΤ, ISO ή HACCP;

Απάντηση: Η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη και με την προϋπόθεση ότι κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από το σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.

Ερώτηση 61: Υφιστάμενη επιχείρηση της θεματικής ενότητας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, η οποία εκμισθώνει τα επιπλωμένα δωμάτια σε Δήμο, (λήξη μίσθωσης 31/12/2017) μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση η οποία περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων;

Απάντηση: Εφόσον η εκμίσθωση αφορά μόνο τα επιπλωμένα δωμάτια και όχι το σύνολο της επιχείρησης, άρα ο φορέας της επένδυσης εξακολουθεί να είναι ο εκμισθωτής και όχι ο Δήμος, αυτός δύναται να υποβάλλει επενδυτική πρόταση.

Ερώτηση 62: Είναι επιλέξιμη α) η δαπάνη για εγκατάσταση υποσταθμού ΔΕΗ, για τις ανάγκες της Επιχείρησης με σκοπό την παροχή ρεύματος σε 24ώρη βάση χωρίς τις οποιεσδήποτε διακοπές συμβαίνουν στο δίκτυο παροχής, και β) η δαπάνη για γεώτρηση (κάλυψη εξόδων γεώτρησης - από εταιρία γεωτρήσεων- αγορά πιεστικού και αρδευτικού μηχανήματος και αγορά/ τοποθέτηση σωληνώσεων για την παροχή-ύδρευση χώρου της μονάδας) στην ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ 3 (εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος) και/ή ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ 4 (εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας);

Απάντηση: Η εν λόγω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες στις Κατηγορίες δαπάνης 3 και 4, καθώς με τις εγκαταστάσεις αυτές δεν προκύπτει ούτε εξοικονόμηση ενέργειας, ούτε προστασία του περιβάλλοντος.

Ερώτηση 63: Μεταποιητική Επιχείρηση με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει υποκατάστημα στην Αθήνα στο οποίο θέλει να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Σε ποιο ΠΕΠ πρέπει να υποβάλλει επενδυτική πρόταση;

Απάντηση: Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, δηλαδή στο ΠΕΠ Αττικής και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος στην Περιφέρεια Αττικής, επιλέγοντας μεταξύ των υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί (Πίνακας 1, Κατάλογος Πιστωτικών Ιδρυμάτων του αντίστοιχου ενημερωτικού Οδηγού).

Ερώτηση 64: Είναι επιλέξιμη η αγορά φορτωτή, ο οποίος θα χρησιμοποιείται από τουριστική επιχείρηση του ορεινού όγκου Τρικάλων για την απομάκρυνση του χιονιού.

Απάντηση: Εφόσον η χρήση του εν λόγω μηχανήματος θεωρείται απαραίτητη για τη λειτουργία της τουριστικής μονάδας, και δεν προϋποθέτει άδεια κυκλοφορίας οχήματος οποιοδήποτε τύπου από αρμόδιο φορέα, μπορεί θεωρηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 65: Υφιστάμενο ξενοδοχείο ρυμοτομείται και θα πρέπει να μεταφερθεί σε νέα θέση. Δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δε δημιουργούνται νέες κλίνες αλλά μόνο η μεταφορά τους, θα μπορούσε να ενταχθεί στις επιλέξιμες ενέργειες η ανέγερση του ξενοδοχείου σε νέα θέση;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον πίνακα 5 του ενημερωτικού οδηγού στην θεματική ενότητα Τουρισμός σαν επιλέξιμη ενέργεια θεωρείται ο «Εκσυγχρονισμός, δημιουργία, επέκταση αποπεράρωση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων». Συνεπώς η συγκεκριμένη δαπάνη είναι επιλέξιμη, εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του προγράμματος..

Ερώτηση 66: Ξενοδοχείο βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης του ειδικού σήματος λειτουργίας, αφού το υφιστάμενο έχει λήξει. Το ξενοδοχείο εκτιμά ότι δεν θα είναι σε θέση να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανανέωσης έως 09/11/2009 δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση και έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων. Έχει το ξενοδοχείο δυνατότητα υποβολής πρότασης στα πλαίσια του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου;

Απάντηση: Το ξενοδοχείο θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση εφόσον σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β του Ενημερωτικού Οδηγού έχει υποβληθεί σαν τυπικό δικαιολογητικό «η βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Διεύθυνσης Τουρισμού, ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση αυτού.» Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Νοεμβρίου 2009 που είναι και η ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής των προτάσεων.

Ερώτηση 67: Είναι η παραγωγή και επεξεργασία καφέ επιλέξιμη ενέργεια;

Απάντηση: Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις αναφέρονται στο Παράρτημα Ε της ως άνω ΚΥΑ και στον Πίνακες 2 του Οδηγού σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά ΚΑΔ 2008 λαμβανομένων υπόψιν των κατά περίπτωση παρατηρήσεων και περιορισμών.

Ερώτηση 68: Μεταποιητική μονάδα η οποία εδρεύει στη Στερεά Ελλάδα επιθυμεί να κάνει αίτηση για κατασκευή καινούργιου φούρνου / ξηραντηρίου. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός ξεπεράσει αυτόν που καθορίζεται από την ΚΥΑ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης;

Απάντηση: Εφόσον η ως άνω επιχείρηση έχει επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας κατά ΚΑΔ 2008 σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του ενημερωτικού οδηγού της θεματικής ενότητας Μεταποίηση, πληρεί τους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί ορίζονται στον ίδιο οδηγό και οι ενέργειες και δαπάνες της επενδυτικής πρότασης είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στους πίνακες 4 και 5 του ως άνω οδηγού τότε σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ως άνω ΚΥΑ: « Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης .. μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που καθορίζεται με τα ως άνω όρια. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται».

Ερώτηση 69: Eπιχείρηση (ξενοδοχειακή μονάδα) με κλεισμένες χρήσεις αλλά χωρίς να έχει πραγματική λειτουργία και πωλήσεις αξιολογείται για το κριτήριο της βιωσιμότητας;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Β του Ενημερωτικού οδηγού στην θεματική ενότητα Τουρισμός, κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει «Ειδικό σήμα της Διεύθυνσης Τουρισμού της αρμόδιας Περιφέρειας σε ισχύ (ή σε περίπτωση ανανέωσης ή έκδοσης νέου σήματος βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Διεύθυνσης Τουρισμού, ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση ή έκδοση αυτού) προκειμένου για ξενοδοχεία, camping, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις.». Επιπλέον θα πρέπει να πληρεί το κριτήριο του μεγέθους, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 3 της σχετικής ΚΥΑ Προκήρυξης και η αξιολόγηση της θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα Ζ της ως άνω ΚΥΑ. Κατά συνέπεια η επιχείρηση θα αξιολογηθεί και για το κριτήριο της βιωσιμότητας.

Ερώτηση 70: Είναι δυνατή η τεκμηρίωση της δυνατότητας ύπαρξης ίδιας συμμετοχής Α.Ε. με παλαιότερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου;

Απάντηση: Εφόσον προβλέπεται η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με την αύξηση μετοχικού (εταιρικού) κεφαλαίου, η αύξηση αυτή δύναται να γίνει:

 1. Πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (υποχρεωτικά όμως από 25.5.2009 και μετέπειτα) με την δέσμευση του αρμοδίου οργάνου ότι η αύξηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της επένδυσης, ή
 2. Μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και πριν από τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει δέσμευση του φορέα της επένδυσης/αρμοδίου οργάνου (υπεύθυνη δήλωση) για την εν λόγω αύξηση και τη χρησιμοποίησή της για τους σκοπούς της επένδυσης.

Σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη αύξηση καθώς και η απαιτούμενη δέσμευση του αρμοδίου οργάνου θα πιστοποιείται κατά τον επιτόπιο έλεγχο και θα αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης.

Ερώτηση 71: Υποψήφιος επενδυτής (Α.Ε.) δεν δύναται να προσκομίσει τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί, κλπ) του βασικού του μετόχου που είναι Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία δεν έχει αυτά τα στοιχεία (δεν έχουν συνταχθεί ισολογισμοί, κλπ) επειδή βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η πρόταση είναι πλήρης από απαιτούμενα δικαιολογητικά ή όχι;

Απάντηση: Στο παράρτημα Γ της ως άνω ΚΥΑ αναφέρονται τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλλει μία επιχείρηση προκειμένου να υποβάλλει πλήρη πρόταση.

Ερώτηση 72: Α.Ε. που ενδιαφέρεται να υποβάλλει προτάσεις για 3 ξενοδοχεία με διαφορετικά σήματα κάτω από το ίδιο ΑΦΜ μπορεί να κάνει 1 πρόταση και για τα 3 αν δεν ξεπερνά τις 250.000 € στο σύνολο τον προϋπολογισμό;

Απάντηση: Επιχείρηση που έχει τρεις ξενοδοχειακές μονάδες με διαφορετικά σήματα (με ένα ΑΦΜ) μπορεί να κάνει μία πρόταση και για τις τρεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 250.000 €, εφόσον κάθε μία από τις μονάδες είναι στον πίνακα επιλέξιμων τουριστικών επιχειρήσεων του Παραρτήματος Ε της ως άνω ΚΥΑ, και εφόσον τα ξενοδοχεία αυτά βρίσκονται εντός της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας.

Ερώτηση 73: Μπορεί μια ΜΜΕ να υποβάλλει προσφορά από εργολάβο και μετά να γίνει τροποποίηση γιατί στην πράξη θα γίνει αυτεπιστασία και να δηλωθούν αναλυτικά προμηθευτές (μετά την υποβολή της πρότασης);

Απάντηση: Η αλλαγή του τρόπου υλοποίησης μιας επένδυσης μετά την έγκριση της επενδυτικής πρότασης και την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ επιχείρησης και της Τράπεζας, προϋποθέτει τροποποίηση της σύμβασης αυτής, λόγω απόκλισης του φυσικού αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή ο φορέα της επένδυσης θα πρέπει να υποβάλει αίτημα τροποποίησης της σύμβασης, το οποίο αξιολογείται από την Τράπεζα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω ΚΥΑ.

Ερώτηση 74: Ενισχύονται ταυτόχρονα περισσότεροι από ένας χώροι της ίδιας επιχείρησης;

Απάντηση: Ναι, αρκεί να υλοποιούνται στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια.

Ερώτηση 75: Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και υποβολή φυσικού φακέλου;

Απάντηση: NAI. Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής υποβολής, το πληροφοριακό σύστημα δημιουργεί παραγόμενα έντυπα τα οποία εκτυπώνει ο επενδυτής και συνοδευόμενα από όλα τα τυπικά δικαιολογητικά, υποβάλει «φυσικό» ολοκληρωμένο φάκελο επενδυτικής πρότασης στην Τράπεζα.

Ερώτηση 76: Από πότε είναι οι δαπάνες επιλέξιμες;

Απάντηση: Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος (25.05.2009). Συνίσταται στους υποψηφίους επενδυτές να μην προχωρούν στην πραγματοποίηση δαπανών πριν από την κοινοποίηση σε αυτούς της χρηματοδότησης ή μη της επενδυτικής τους πρότασης, όταν η χρηματοδότηση της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση ή όχι της επένδυσης.

Ερώτηση 77: Τα κρεοπωλεία είναι επιλέξιμη δραστηριότητα;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ της ΚΥΑ Προκήρυξης και τον Πίνακα 2 του σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού, η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 78: Τα βενζινάδικα  είναι επιλέξιμη δραστηριότητα;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ της ΚΥΑ Προκήρυξης και τον Πίνακα 2 του σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού, η συγκεκριμένη δραστηριότητα ΔΕΝ είναι επιλέξιμη στην παρούσα προκήρυξη.

Ερώτηση 24: Επιχείρηση με επιλέξιμη δραστηριότητα κατά ΚΑΔ 2008, μπορεί να επεκταθεί (με υποκατάστημα) σε δραστηριότητα επίσης ελεγμένα επιλέξιμη κατά ΚΑΔ; Και εάν ΝΑΙ, πρέπει να δημιουργηθεί ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ;

Σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 6 της σχετικής ΚΥΑ Προκήρυξης και το Κεφάλαιο 1 του σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού είναι δυνατό να είναι επιλέξιμη η επέκταση σε ΚΑΔ που η επιχείρηση διέθετε πριν την υποβολή (για επένδυση στην ίδια θεματική ενότητα) ή που διέθετε πριν την 01/01/2009 (για επένδυση σε άλλη θεματική ενότητα). Προϋπόθεση είναι να πληρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ως άνω ΚΥΑ.

Όσον αφορά στο χρόνο δημιουργίας του υποκαταστήματος, αφορά τον χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. Πρέπει να σημειωθεί πως η επιλεξιμότητα των δαπανών της σχεδιαζόμενης επένδυσης ξεκινά από 25.05.2009.

Ερώτηση 79: Ο τζίρος που προκύπτει από τα Βιβλία της επιχείρησης ή / ΚΑΙ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ υπολογίζεται για τον Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών Τριετίας;

Απάντηση: Το σύνολο των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης προκύπτει από λογιστικό προσδιορισμό. Ειδικότερα για τον Κύκλο Εργασιών ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη ο Κύκλος Εργασιών της Περαίωσης.

Ερώτηση 80: Σε συγκεκριμένους ΚΑΔ (π.χ. 69, 70, 71) εξαιρούνται οι ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Μπορεί μια ατομική σήμερα επιχείρηση να ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ στο επόμενο χρονικό διάστημα σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ π.χ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να καταθέσει ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Προκήρυξης και στο Κεφάλαιο Ι του Ενημερωτικού Οδηγού:

«..δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας κατά ΚΑΔ 2008  πριν την 01.01.2009»  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας και θα πραγματοποιήσουν επένδυση για επίσης επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας κατά ΚΑΔ 2008.

Η ατομική επιχείρηση με ΚΑΔ 1997 δεν ήταν επιλέξιμη πριν τις 01/01/2009 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ της ΚΥΑ Προκήρυξης, ως εκ τούτου ΔΕΝ μπορεί να καταθέσει επενδυτική πρόταση ακόμη και μετά από μετατροπή.

Ερώτηση 81: Μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα δύο (2) ανεξάρτητες εταιρείες - νομικά πρόσωπα, με διαφορετικά αντικείμενα δραστηριότητας, στις οποίες συμμετέχουν τα ίδια φυσικά πρόσωπα ως εταίροι / μέτοχοι;

Απάντηση: Εφόσον ο «φορέας επένδυσης» είναι διαφορετικός, ανεξάρτητα από τη μετοχική σύνθεση, κάθε διακριτός «φορέας επένδυσης» μπορεί να υποβάλλει διακριτή πρόταση, εφόσον πλήρη τις προϋποθέσεις του προγράμματος και κυρίως αυτά που αναφέρονται στην ιδιότητα ως ΜΜΕ.

Ερώτηση 82: Στη διαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων, επιλέξιμες δαπάνες είναι μόνο αυτές που δεν χρειάζονται οικοδομική άδεια ή είναι επιλέξιμη κάθε δαπάνη;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Πίνακα 3 του Ενημερωτικού Οδηγού και την ανάλυση τους στον Πίνακα 5 του ιδίου Εντύπου, είναι επιλέξιμες «Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Η εν λόγω δαπάνη για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης», ανεξάρτητα από την απαίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Ερώτηση 83: Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην «Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων» επιδοτείται για την κατασκευή κτιρίου ως αποθηκευτικό χώρο εμπορευμάτων;

Απάντηση: Η επιλεξιμότητα των ενεργειών και δαπανών είναι κοινή για όλες τις επιχειρήσεις - δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων και περιγράφονται λεπτομερώς στον Ενημερωτικό Οδηγό και ειδικότερα στους Πίνακες 3, 4 και 5 αυτού.

Σύμφωνα με τους ίδιους πίνακες η ανέγερση-κατασκευή κτιρίων με συγκεκριμένους περιορισμούς και προϋποθέσεις είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 84: Ραδιοφωνικός σταθμός επιθυμεί να προβεί σε δαπάνη αγοράς πομπών κεραιών αναμεταδοτών και servers οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε χώρο εκτός της επιχείρησης (πάνω σε βουνό) που όμως ανήκει νόμιμα στην επιχείρηση (υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο). Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες δεδομένου ότι θα γίνουν εκτός επιχείρησης;

Απάντηση: Εφόσον πληρούνται τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 και 6 της ΚΥΑ και προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Γ , ο φορέας της επένδυσης μπορεί να προβεί στις συγκεκριμένες δαπάνες δηλώνοντας σαν τόπο υλοποίησης της επένδυσης το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος νόμιμα χρησιμοποιείται και στον οποίο νόμιμα δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ερώτηση 85: Αν κάποιος έχει έδρα στη ζώνη Β και θέλει να ανοίξει παράρτημα στη ζώνη Α, τι ποσοστό και τι προϋποθέσεις θα λάβει υπόψη του, της Α ή της Β;

Απάντηση: Ο βασικός παράγοντας είναι ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης. Εφόσον η επένδυση θα υλοποιηθεί σε περιοχή που ανήκει στη Ζώνη Α ισχύουν οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις που αφορούν τη ζώνη Α όπως αυτές ορίζονται ΣΤΗ σχετική ΚΥΑ Προκήρυξης και στο Κεφάλαιο Ι του Ενημερωτικού Οδηγού.

Ερώτηση 86: Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση λειτουργεί πάνω από δύο έτη και η κύρια δραστηριότητά της κατατάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ. Στα δυο αυτά έτη, πρόσθεσε και δευτερεύουσα δραστηριότητα, στην ίδια θεματική ενότητα, που επίσης κρίνεται επιλέξιμη αλλά δεν έχει συμπληρώσει τα δυο τουλάχιστον έτη που επιβάλλει το Πρόγραμμα των ΠΕΠ. Ο επιχειρηματίας επιθυμεί οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν να αφορούν την δευτερεύουσα δραστηριότητα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

Απάντηση: Η απαίτηση από το Πρόγραμμα είναι η επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση να έχει δύο (2) πλήρεις κλεισμένες δωδεκάμηνες χρήσεις και να διαθέτει έναν τουλάχιστο επιλέξιμο ΚΑΔ πρίν την 01.01.2009. Συνεπώς η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει για να ενισχυθεί και για την «δευτερεύουσα» επιλέξιμη δραστηριότητα της.

Ερώτηση 87: Επιπλέον, θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε τι γίνεται στην περίπτωση που η δευτερεύουσα δραστηριότητα, για την οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση, δεν είναι επιλέξιμη.

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην προηγούμενη απάντηση θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση μόνο για την επιλέξιμη «κύρια» δραστηριότητα.

Ερώτηση 88: Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε αν μια επιχείρηση δύναται να ενισχυθεί οικονομικά για την ίδρυση ενός καταστήματος - παραρτήματος διατηρώντας βεβαίως το κεντρικό κατάστημα το οποίο και θεωρείται η έδρα της επιχείρησης.

Απάντηση: Η δημιουργία υποκαταστήματος είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Ερώτηση 89: Μια επιχείρηση κρίνεται επιλέξιμη αν έχει καταχωρηθεί στη λίστα των δυσμενών επιχειρήσεων στους πίνακες του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, αν πάρα ταύτα κατά τους λοιπούς όρους του προγράμματος κρίνεται επιλέξιμη;

Απάντηση: Οποιαδήποτε επιχείρηση πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση. Κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, ανάμεσα στα άλλα κριτήρια αξιολόγησης (Παράρτημα Ζ της ΚΥΑ και Παράρτημα Δ του Ενημερωτικού Οδηγού), εξετάζεται και το υποκριτήριο 1.Α «συνέπεια στις συναλλαγές» στο οποίο αξιολογείται η συνέπεια στις συναλλαγές, τόσο του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης όσο και εκείνη των μετόχων ή εταίρων του, κατά την εξέταση της φερεγγυότητας λαμβάνονται υπόψη τυχόν δυσμενή στοιχεία συναλλακτικής τάξης. Η εξέταση του υποκριτηρίου αυτού καταλήγει υποχρεωτικά σε θετική ή αρνητική κρίση.

Ερώτηση 90: Όταν μία επιχείρηση λειτουργεί από τις 30/3/2007 κι επομένως μέχρι σήμερα έχει συμπληρώσει 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, θεωρείται επιλέξιμη;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω σχετικής ΚΥΑ Προκήρυξης μία από τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων της ενίσχυσης είναι να έχουν συμπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Πλήρης δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση εννοείται από 1/1 ενός έτους μέχρι 31/12 ενός έτους, για επιχειρήσεις που κλείνουν διαχειριστική χρήση 31/12 κάθε έτους.

Ερώτηση 91: Επενδυτής διατηρεί ατομική επιχείρηση (εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων). Το σύνολο του μέσου όρου των μικτών συνολικών εσόδων του της τελευταίας τριετίας είναι άνω των 30.000,00 €. Παρακαλώ όπως έχω την άποψή σας στα παρακάτω:

1. Η ως άνω δραστηριότητα  αποτελεί επιλέξιμη δραστηριότητα;

2. Εάν ναι, εντάσσεται στο ΠΕΠ η αγορά αυτοκινήτων για την εκπαίδευση των οδηγών, δεδομένου ότι αποτελεί τον «κατ' εξοχήν» εξοπλισμό της επιχείρησης εφ' όσον παραμείνει για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το πρόγραμμα;

Απάντηση:

1. Ναι αποτελεί επιλέξιμη δραστηριότητα στον ΚΑΔ 2008.

2. Το μεταφορικό μέσο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ερώτηση 92:

Α) Είναι υποχρεωτική η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε ΑΕ, ίση με το ποσό της ιδίας συμμετοχής πριν την αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου;

Β)Όταν σε ΑΕ η ιδία συμμετοχή δεν καλύπτεται από την κερδοφορία της τελευταίας χρήσης η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να γίνει εναλλακτικά με καταθέσεις ή Ε9 των μετόχων;

Απάντηση: Οι εναλλακτικοί τρόποι για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής ορίζονται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Προκήρυξης και αναλύονται πλήρως στο Κεφάλαιο II του Ενημερωτικού Οδηγού. Ελέγχονται δε κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από τον Τελικό Δικαιούχο ως προς την συμβατότητά τους με το θεσμικό πλαίσιο και κατά την πιστοποίηση υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης ως προς την πραγματική καταβολή του ποσού που έχει οριστεί σαν Ιδία Συμμετοχή. Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα:

Α) εφόσον έχει προβλεφθεί η κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε Α.Ε. με εισφορά μετρητών, η εισφορά αυτή πιστοποιείται με την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία θα ελέγχεται κατά την πιστοποίηση ότι έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Γ του Ενημερωτικού Οδηγού.

Β) η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με κέρδη εις νέων στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, είναι ένας μόνο τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση για κάθε νομική μορφή επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής η εισφορά μετρητών αποκλειστικά για τους σκοπούς της επένδυσης εφόσον πληρούνται στα αναφερόμενα στο σημείο Α της ίδιας ερώτησης.

Ερώτηση 93: Ο.Ε. με επιλέξιμο ΚΑΔ (Γενικός Καθαρισμός) επιθυμεί να προμηθευτεί μηχάνημα έργου (καλαθοφόρο μηχάνημα) που θα χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό, κλάδεμα δέντρων στην πόλη, αλλαγή λαμπτήρων, βοήθεια σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. βοήθεια στην πυροσβεστική για απεγκλωβισμό) κ.α. και θα βρίσκεται τοποθετημένο πάνω σε γερανό. Το κόστος ανέρχεται περίπου στις 90.000 €. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι εξάρτημα ουσιαστικά που αφορά την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και δεν αποτελεί αυτοκινούμενο μεταφορικό μέσο (το όχημα είναι ο γερανός), θεωρείται επιλέξιμη η δαπάνη;

Απάντηση: Στον Οδηγό του Προγράμματος ορίζεται ότι: «Η αγορά οχήματος και σκάφους ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη στο παρόν μέτρο ενίσχυσης. Ωστόσο θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη οτιδήποτε τοποθετείται πάνω στο μεταφορικό μέσο και προσδίδει προστιθέμενη αξία που έχει άμεση συνάφεια με την λειτουργία της επιχείρησης. Θα πρέπει κατά την διενέργεια των ελέγχων να βρίσκονται στον τόπο που υλοποιείται η επένδυση και θα εξετάζεται το εύλογο του κόστους αγοράς καθώς και η συσχέτιση του πλήθους των εξοπλισμών με αυτόν που απαιτείται».

Ερώτηση 94: Επιχείρηση με δραστηριότητα «Υπηρεσίες εκμάθησης θαλασσίων σπορ», μπορεί να συμπεριλάβει στις δαπάνες της και την αγορά εξωλέμβιας μηχανής για το σκάφος που χρησιμοποιεί;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Οδηγό του Προγράμματος (βλέπε προηγούμενη απάντηση) η αγορά εξωλέμβιας μηχανής για το σκάφος ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 95: Το βάψιμο αυτοκινήτων της επενδύτριας εταιρείας με σκοπό τη διαφήμιση - προβολή, όπως π.χ. με εικόνα του λογότυπου της εταιρείας, είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της ΚΥΑ και τον Ενημερωτικό Οδηγό οι δαπάνες προώθησης αφορούν «Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού που αναγράφεται στην σύμβαση όπως ισχύει. Στόχος της δαπάνης είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» Επομένως η δαπάνη αυτή δεν είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 96: Σε ότι αφορά κάποιους επαγγελματίες που επιθυμούν επεμβάσεις επί των επαγγελματικών τους αυτοκινήτων πχ ιδιοκτήτες ταξί ή τους ιδιοκτήτες φορτηγών ΔΧ που επιθυμούν την αντικατάσταση κινητήρα, την αλλαγή καθισμάτων, επισκευές στο αυτοκίνητο ή αντικατάσταση αυτοκινήτου, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αυτές;

Απάντηση: Το μεταφορικό μέσο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για καμία επιχειρηματική δραστηριότητα συνεπώς ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη ούτε η προμήθεια αντικατάστασης εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό μεταφορικού μέσου, πλην των όσων αναφέρονται στο Κεφ. Ι του ενημερωτικού οδηγού.

Ερώτηση 97: Σε ότι αφορά τα κέρδη μιας επιχείρησης με βιβλία Β' κατηγορίας, αυτά λαμβάνονται από τον λογιστικό προσδιορισμό κερδών του Ε3, ή υπάρχει δυνατότητα χρήσης των κερδών που υπολογίζονται από τα στοιχεία του Πίνακα Ι (εξωλογιστικός προσδιορισμός);

Απάντηση: Για τον υπολογισμό των κριτηρίων Βιωσιμότητας τα στοιχεία λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο από τον λογιστικό προσδιορισμό κερδών του Ε3, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ και στο Παράρτημα Δ του σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού.

Ερώτηση 98: Είναι επιλέξιμη δαπάνη η ανέγερση ή η επέκταση κτιρίων;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ Προκήρυξης και τον Ενημερωτικό Οδηγό είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για κτιριακά που αφορούν τη «Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμό» κτιρίων.

Ερώτηση 99: Η έκδοση σήματος CE (εγκεκριμένο προϊόν από την Ε.Ε.) σε μία επιχείρηση, είναι επιλέξιμη δαπάνη η οποία μπορεί να καταχωρηθεί στη δαπάνη Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας;

Απάντηση: Ναι, η έκδοση σήματος CE (εγκεκριμένο προϊόν από την Ε.Ε.) από μία επιχείρηση είναι επιλέξιμη δαπάνη η οποία μπορεί να καταχωρηθεί στη δαπάνη Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, με την προϋπόθεση ότι ο τύπος της δαπάνης υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το πρόγραμμα για την επιλέξιμότητα συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Δηλαδή, θα πρέπει να καλύπτονται οι παρακάτω όροι επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τον Ενημερωτικό Οδηγό του Προγράμματος:

α) Η μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι επιλέξιμη μέχρι το όριο των 15.000 €.

β) Η ως άνω δαπάνη (α) είναι επιλέξιμη μόνο αν κατά το στάδιο του ελέγχου της επένδυσης έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα σχετικό αίτημα πιστοποίησης.

Ερώτηση 100: Η εκμετάλλευση ταξί ανήκει σύμφωνα με τον οδηγό στις επιλέξιμες δραστηριότητες. Ωστόσο, η αγορά αυτοκινήτου δεν ανήκει στις επιλέξιμες δαπάνες για καμία κατηγορία επιχειρήσεων. Ποιες είναι οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να επιδοτηθεί ο κλάδος των ιδιοκτητών ταξί, δεδομένου ότι δεν έχουν συγκεκριμένη έδρα επιχείρησης;

Απάντηση: Επισημαίνεται ότι, η αγορά αυτοκινήτου δεν ανήκει στις επιλέξιμες δαπάνες για καμία κατηγορία επιχειρήσεων. Ο κλάδος των ιδιοκτητών ταξί μπορεί να επιδοτηθεί με όλες τις άλλες επιλέξιμες δαπάνες που ορίζει ο Ενημερωτικός Οδηγός του Προγράμματος στον πίνακα 5.

Ερώτηση 101: Η μελέτη marketing plan είναι ίδια με τη μελέτη media plan που αναφέρει ο οδηγός και συνεπώς θεωρείται επιλέξιμη;

Απάντηση: Η μελέτη marketing plan ως ευρύτερη του media plan έννοια, που την εμπεριέχει με τον ένα ή άλλο τρόπο, θεωρείται επιλέξιμη για το πρόγραμμα δαπάνη προωθητικού υλικού, σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς του Πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος.

Ερώτηση 102: Επιχείρηση εμπορίας τζακιών επιθυμεί να εκσυγχρονίσει τον εκθεσιακό της χώρο. Ειδικότερα, πρόκειται να κατασκευάσει σύγχρονα μοντέλα τζακιών που δεν θα πωλούνται στους πελάτες (θα αποτελέσουν πάγιο στοιχείο της επιχείρησης) και θα παραμείνουν στο χώρο της επιχείρησης τουλάχιστον για 5 χρόνια. Το κόστος αγοράς των υλικών και κατασκευής των τζακιών ανέρχεται σε 100.000 €. Μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη η δαπάνη;

Απάντηση: Το πρόγραμμα, στο πλαίσιο της κατηγορίας ενέργειας «Κτίρια και Εγκαταστάσεις» δεν επιδοτεί οτιδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει το τελικό προϊόν της επιχείρησης. Η κατασκευή τζακιού στην περίπτωση εταιρείας εμπορίας τζακιών αποτελεί, πέρα από μορφή διαμόρφωσης χώρου, και εμπορεύσιμο τελικό προϊόν και επομένως η δαπάνη αγοράς ή κατασκευής αυτών δεν θεωρείται επιλέξιμη.

Ερώτηση 103: Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης - διασκέδασης από το 1980. Ο κύκλος εργασιών της προκύπτει μόνο από υπηρεσίες. Ο επιλέξιμος ΚΑΔ  που διαθέτει είναι δευτερεύουσα δραστηριότητα, από το 2004. Είναι επιλέξιμη η επιχείρηση για ενέργειες που θα αφορούν τη δευτερεύουσα δραστηριότητα;

Απάντηση: Σύμφωνα με την Ενότητα Ι του Οδηγού του Προγράμματος για να είναι μια επιχείρηση επιλέξιμη να υλοποιήσει επένδυση θα πρέπει να διαθέτει επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας κατά ΚΑΔ 2008 στις 31/12/2008 σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα 2 του Οδηγού του Προγράμματος και θα πραγματοποιήσει επένδυση για κωδικό δραστηριότητας κατά ΚΑΔ 2008 επιλέξιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα 2 του οδηγού του Προγράμματος στον οποίο δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης».

Επομένως μπορεί να υποβληθεί επενδυτική πρόταση για τη δραστηριότητα του επιλέξιμου διακριτού ΚΑΔ, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές ενέργειες / εργασίες θα υλοποιηθούν σε διακριτό χώρο.

Ερώτηση 104: Παρακαλώ α) να μου διευκρινίσετε το όριο των 30.000,00 και β) γενικά τα οικονομικά στοιχεία της τριετίας σε επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα αφορά το σύνολο των εσόδων εμπορίας-μεταποίησης ή μόνο του εμπορίου;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Άρθρο 3 «Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της σχετικής ΚΥΑ Προκήρυξης, υποπαράγραφος μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στην θεματική ενότητα υπηρεσίες είναι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται από 30.000 € έως 10.000.000 €.

Στην περίπτωση μικτών επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ότι αφορά στα οικονομικά στοιχεία, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας ή διετίας.

Ερώτηση 105: Αν μία επιχείρηση έχει το σύνολο των εσόδων της από ΚΑΔ υπηρεσιών μεν, μη επιλέξιμο δε, και στην έναρξη της υπάρχει όμως επιλέξιμος ΚΑΔ μη χρησιμοποιούμενος, μπορεί να υποβάλει πρόταση για την επιλέξιμη δραστηριότητα;

Απάντηση: Σύμφωνα με την Ενότητας Ι. του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος για να είναι μια επιχείρηση επιλέξιμη να υλοποιήσει επένδυση θα πρέπει  να είναι υφιστάμενη επιχείρηση που διαθέτει επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας κατά ΚΑΔ 2008  στις 31/12/2008 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πίνακα 2 του Οδηγού του Προγράμματος και θα πραγματοποιήσει επένδυση για κωδικό δραστηριότητας κατά ΚΑΔ  επιλέξιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πίνακα 2 του οδηγού του Προγράμματος στον οποίο δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης».

Σε κάθε περίπτωση επενδυτική πρόταση θα πρέπει να αφορά διακριτή ενίσχυση για επιλέξιμη και μόνο δραστηριότητα.

Ερώτηση 106: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα την Ελλάδα και βασικό μέτοχο αγγλική εταιρεία, μπορεί να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα;

Απάντηση: Σύμφωνα με την Ενότητα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος είναι επιλέξιμες για υποβολή επενδυτικής πρότασης επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια.

Απαραίτητη περαιτέρω προϋπόθεση για την υποβολή επενδυτικής πρότασης στο πρόγραμμα είναι να πληρούνται και όλες οι άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όπως αυτές αναπτύσσονται στην σχετική ΚΥΑ Προκήρυξης του Προγράμματος και στον Ενημερωτικό Οδηγό του Προγράμματος.

Ερώτηση 107: Είναι επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ που πληρώνει Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών που σύμφωνα με τη ΔΟΥ εντάσσεται σε κλάδο που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ; Περαιτέρω, επιχειρήσεις που δεν δικαιούνται έκπτωσης από τον ισχύοντα ΦΠΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό δικαιολογητικό από τη ΔΟΥ;

Απάντηση: Σύμφωνα με την επισήμανση της παραγράφου 5 «Επιλέξιμες Ενέργειες - Επιλέξιμες Δαπάνες» της Ενότητας Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος ΔΕΝ είναι επιλέξιμος «Ο ΦΠΑ οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών που δεν επιβαρύνει πραγματικά την δικαιούχο της ενίσχυσης».

Περαιτέρω στην περίπτωση που ο ΦΠΑ βαρύνει πραγματικά την εταιρεία που υποβάλλει επενδυτική πρόταση, για να είναι επιλέξιμος, θα πρέπει αυτό να αποδεικνύεται με σχετικά δικαιολογητικά, του Παραρτήματος Β του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος.

Ερώτηση 108: Πως εφαρμόζονται τα κριτήρια βιωσιμότητας όταν έχουμε αλλαγή κατηγορίας Βιβλίων;

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση τα οικονομικά στοιχεία για την εφαρμογή των κριτηρίων βιωσιμότητας αντλούνται από τους Ισολογισμούς και τα Ε3 που υποβάλλει η επιχείρηση.
Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας, από Γ' κατηγορία σε Β' κατηγορία, τα υποβαλλόμενα Ε3 της εταιρείας επαρκούν για την εφαρμογή των κριτηρίων βιωσιμότητας.

Σε περίπτωση που έχουμε αλλαγή βιβλίων από Β' Κατηγορία σε Γ' Κατηγορία, τα οικονομικά στοιχεία αντλούνται από τον ισολογισμό έναρξης για τη χρήση που η εταιρεία τηρούσε βιβλία Β' Κατηγορίας.

Ερώτηση 109: Επιχείρηση επιλέξιμη με έδρα δραστηριότητας εντός της Ζώνης Α, επιθυμεί να διαμορφώσει - εξοπλίσει αποθηκευτικό χώρο για τις ανάγκες τις επιχείρησης ο οποίος βρίσκεται εντός της Ζώνης Β. Η συγκεκριμένη επιχείρηση σε ποια ζώνη θα κάνει αίτηση;

Απάντηση: Επιλέξιμη επιχείρηση, για επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ Προκήρυξης και του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος, υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, στη ζώνη που θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Ερώτηση 110: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη ετήσιας συνδρομής σε προγράμματα software; Καθώς επίσης και η δαπάνη για συντήρηση - τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού πληροφορικής που σκοπεύει να αγοράσει μία επιχείρηση;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος, που αφορά στις επιλέξιμες ενέργειες και επιλέξιμες δαπάνες, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η ετήσια συνδρομή σε προγράμματα software, δεδομένου ότι αποτελεί λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης που δεν επιχορηγείται. Επιλέξιμη είναι η αγορά software.

Η δαπάνη για συντήρηση - τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής, σαν λειτουργική δαπάνη, δεν είναι επιλέξιμη. Επιλέξιμη είναι η αγορά του εξοπλισμού πληροφορικής.

Ερώτηση 111: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για εκπαίδευση προσωπικού της επιχείρησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος η εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 112: Επιχείρηση που έχει δύο ή παραπάνω ΚΑΔ, όλους επιλέξιμους. Υποβάλλει πρόταση στον ΚΑΔ της δραστηριότητας από την οποία έχει τον μεγαλύτερο Κ.Ε. Μπορεί να περιλάβει και δαπάνες που αφορούν τις άλλες δραστηριότητες;

Απάντηση: Ναι, η επιχείρηση μπορεί στις δαπάνες της επενδυτικής της πρότασης να συμπεριλάβει και δαπάνες που αφορούν στις άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες, υποβάλλοντας πρόταση σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 6 της ΚΥΑ Προκήρυξης.

Ερώτηση 113: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (από κάθε είδους επιχείρηση), ο οποίος θα χρησιμοποιείται πάγια εκτός του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης (π.χ. αυτόματοι πωλητές, εξοπλισμός ο οποίος παραχωρείται σε πελάτες της επιχείρησης κτλ).

Απάντηση: Οι συγκεκριμένες δαπάνες, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 114: Το δικαίωμα εισόδου στο σύστημα franchise, που είναι στην ουσία τεχνογνωσία, μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία Δικαιώματα Τεχνογνωσίας; Αν ναι, ποιο θα είναι το παραδοτέο;

Απάντηση: Για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος, γενικά δικαιώματα εισόδου στο σύστημα franchise δεν θεωρούνται επιλέξιμη/ες δαπάνη/ες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία δαπανών Δικαιώματα Τεχνογνωσίας.

Ερώτηση 115: Η δαπάνη κατασκευής και συντήρησης ιστοσελίδας είναι επιλέξιμη και εάν ναι σε ποια κατηγορία δαπανών;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος, που αφορά στις επιλέξιμες ενέργειες και επιλέξιμες δαπάνες, μια συμβατική ιστοσελίδα μπορεί να ενταχτεί στην Κατηγορία Δαπάνης 8 «Δαπάνες προώθησης-Προβολής». Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη συντήρησης.

Επισημαίνεται ότι οι Δαπάνες Προώθησης ελέγχονται ως προς το εύλογο του κόστους τόσο κατά τη φάση της αξιολόγησης όσο και κατά τη φάση του ελέγχου.

Ερώτηση 116:

 1. Για επιχείρηση με δραστηριότητα «λιανικό εμπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήματα από αυτόματες μηχανές πώλησης» είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά και τοποθέτηση αυτόματων πωλητών καφέ σε διάφορα σημεία εκτός του χώρου έδρας της επιχείρησης;
 2. Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή νερού ενδιαφέρεται να αγοράσει ψύκτες τους οποίους θα παραχωρεί στους πελάτες της. Με τους τελευταίους θα υπογράφει σύμβαση παραχώρησης στην οποία απλά θα τους δεσμεύει για αγορά νερού. Είναι επιλέξιμη η αγορά ψυκτών τους οποίους θα παραχωρεί και δεν θα εκμισθώνει σε άλλες εταιρείες;
 3. Επιχείρηση στα πλαίσια χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων παρέχει σε παντός είδους πελάτες μπουκάλες οξυγόνου δωρεάν και εισπράττει αμοιβή για το περιεχόμενο οξυγόνο. Οι μπουκάλες αυτές οι οποίες μετά τη χρήση τους από τους πελάτες επιστρέφουν στην επιχείρηση είναι επιχορηγούμενος εξοπλισμός;

Απάντηση: Γενικότερα, δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (από κάθε είδους επιχείρηση), ο οποίος θα χρησιμοποιείται πάγια εκτός του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης (π.χ αυτόματοι πωλητές, εξοπλισμός ο οποίος παραχωρείται σε πελάτες της επιχείρησης κλπ), σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού του Προγράμματος δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 117: Ομόρρυθμη εταιρεία που αποτελείται από δύο εταίρους πωλείται με πληρωμή υπεραξίας σε άλλους δύο εταίρους. Οι νέοι εταίροι δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο με την προηγούμενη εταιρεία και στο ίδιο χώρο. Η νέα επιχείρηση έχει νέο ΑΦΜ και διαφορετική σύσταση εταιρικού κεφαλαίου. Θεωρείται συνέχεια της επιχείρησης αυτή η μεταβίβαση της επιχείρησης στο πρόγραμμα ΜΜΕ Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Απάντηση: Ανεξάρτητα από την διατήρηση του ίδιου ακριβώς αντικειμένου (και του ίδιου χώρου δραστηριοποίησης), η πλήρης αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης ταυτόχρονα με την αλλαγή του ΑΦΜ θεωρείται από το πρόγραμμα ως «σύσταση» «νέου φορέα», που δεν μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση θεωρούμενος σαν συνέχεια της προηγούμενης εταιρείας την οποία εξαγόρασε.

Ο νέος φορέας, με την νέα μετοχική του σύνθεση και το νέο ΑΦΜ του, μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση, εάν, αυτόνομα, από την «σύστασή» του, πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ερώτηση 118: Ατομική επιχείρηση που μετατράπηκε σε εταιρεία μέσα στα δύο τελευταία έτη, θεωρείται επιλέξιμη;

Απάντηση: Για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει περαιτέρω να πληρεί τους όρους επιλεξιμότητας που αναπτύσσονται στην σχετική διευκρινιστική επιστολή που εξέδωσε το ΥΠΟΙΟ.

Ερώτηση 119: Επιλέξιμη επιχείρηση θέλει να ιδρύσει υποκατάστημα με τον ίδιο Α.Φ.Μ., με επιλέξιμη δραστηριότητα. Η επενδυτική πρόταση μπορεί να αφορά στο υποκατάστημα; Αν το υποκατάστημα ανήκει στην επενδυτική ζώνη Β', τότε η επιχείρηση θα επιδοτηθεί με 55% ή 65%;

Απάντηση: Η επενδυτική πρόταση μπορεί να αφορά στο υποκατάστημα. Η επιχείρηση θα επιδοτηθεί με το ποσοστό επιχορήγησης της μοναδιαίας Επενδυτικής Ζώνης μέσα στην οποία θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Ερώτηση 120: Αν μια επιλέξιμη επιχείρηση υποβάλλει πρόταση και αυτή εγκριθεί, για πόσο χρονικό διάστημα υποχρεούται να διατηρήσει το χαρακτήρα της Μικρομεσαίας (είναι στα σχέδιά της μελλοντικά να απορροφηθεί από μη Μικρομεσαία Επιχείρηση). Ισχύει σε αυτή την περίπτωση η 5ετία ή όχι;

Απάντηση: Σε σχέση με την πραγματοποίηση πράξεως μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων:

Α) Μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, από την Τράπεζα, ισχύουν οι περιορισμοί του Άρθρου 14 της ΚΥΑ Προκήρυξης του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύει.

Β) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, οποιαδήποτε μετοχική αλλαγή είναι επιτρεπτή υπό τον όρο της τήρησης των σχετικών δεσμεύσεων του Άρθρου 17 της ΚΥΑ Προκήρυξης του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ερώτηση 121: Η εκπόνηση μελέτης για διαμόρφωση χώρου από διακοσμητή, μηχανικό κτλ είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Η κάθε είδους μελέτη πλήν της δαπάνης για Το κόστος α) εκπόνησης/σύνταξης του Επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και το κόστος β) παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης από οποιονδήποτε και αν εκπονείται δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Στον Πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού αναγράφονται όλες οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος.

Ερώτηση 122: Σε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών "λιανικό εμπόριο ειδών ανθοκομίας", απεβίωσε ο φορέας και συστάθηκε αυτοδίκαια κοινωνία κληρονόμων με φορείς τη σύζυγο και τον υιό του, από το Μάρτιο του 2007. Οι φορείς βρίσκονται ήδη στη διαδικασία λύσης της κοινωνίας και στην ταυτόχρονη σύσταση Ο.Ε με νέο ΑΦΜ στην οποία θα είναι οι ίδιοι ομόρρυθμα μέλη. Η σύσταση της Ο.Ε. θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30/9/09. Η νέα Ο.Ε. είναι επιλέξιμη επιχείρηση και εάν ναι για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών θα συνυπολογιστούν και τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης του αποβιώσαντος;

Απάντηση: Η νέα Ο.Ε. που θα δημιουργηθεί ΔΕΝ είναι επιλέξιμη να υποβάλλει πρόταση γιατί δεν υπάρχει η προϋπόθεση των δύο πλήρως κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (άρθρο 3 της ως άνω σχετικής ΚΥΑ).

Ερώτηση 123: Υφιστάμενη Α.Ε. με επιλέξιμο ΚΑΔ (Παιδικές κατασκηνώσεις) ενδιαφέρεται για τη διενέργεια γεώτρησης με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της (πότισμα, καθαρισμός, τροφοδοσία πισίνας κτλ). Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αυτή;

Απάντηση: Η γεώτρηση δεν θεωρείται «εξοπλισμός και εγκατάσταση για εξοικονόμηση ενέργειας» (δαπάνη 4 του Πίνακα 3 του Ενημερωτικού Οδηγού) στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών. Ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 124: Οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής με κωδικό δραστηριότητας 71.40 έχουν τη νομική μορφή ΝΕΠΑ του Ν.3182/03 είναι επιλέξιμη μορφή εταιρείας, δεδομένου οτι είναι κάτι ανάμεσα σε ΕΠΕ και σε ΑΕ;

Απάντηση: Οι επιλέξιμες νομικές μορφές επιχειρήσεων αναφέρονται στο άρθρο 3 της ως άνω σχετικής ΚΥΑ και σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η νομική μορφή της ΝΕΠΑ.

Ερώτηση 125: Μία κοινωνία κληρονόμων που υφίσταται και δραστηριοποιείται εδώ και μία 5ετία, μπορεί, αν πριν απο την υποβολή της αίτησης μετατραπεί σε ΟΕ, να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα και αν ναι πρέπει η μετατροπή να γίνει με κάποια συγκεκριμένη διαδικασία; Απο ότι μας ενημέρωσε ο επενδυτής, η κοινωνία κρατάει κανονικά βιβλία Β' κατηγορίας και όταν μετατραπεί σε ΟΕ θα έχει το ίδιο ΑΦΜ.

Απάντηση: Όχι δεν μπορεί να υποβάλλει πρόταση. Οι μόνες αποδεκτές μετατροπές επιχειρήσεων αναφέρονται αυστηρά στο υπ' αριθμ. πρωτ. 45385/ ΕΥΣ7455/ 14.09.2009 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ.

Ερώτηση 126: Η αγορά ανοξείδωτων δεξαμενών για αποθήκευση ελαιολάδου είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση πληροί όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και ο τελικός δικαιούχος ελέγξει την σκοπιμότητα της δαπάνης αυτής σε σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης τότε μπορεί να είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 127: Επιλέξιμη επιχείρηση επιθυμεί να εντάξει στην πρόταση της δαπάνη για κατασκευή υποσταθμού της ΔΕΗ προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή ρεύματος στην επιχείρηση. Για την κατασκευή του υποσταθμού απαιτείται μελέτη από την ΔΕΗ. Η δαπάνη της κατασκευής του υποσταθμού είναι επιλέξιμη;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της ως άνω σχετικής ΚΥΑ η δαπάνη κατασκευής υποσταθμού της ΔΕΗ δεν είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 128: Επιλέξιμη Ατομική Επιχείρηση, εποχιακής όμως λειτουργίας, (πχ ψαροταβέρνα σε νησί), όταν δηλώσει την πρόθεσή της να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υποχρεούται να τις διατηρεί όλο το έτος ή υπάρχει ένας τρόπος μέτρησης των ΕΜΕ διαφορετικός, όπως σε προηγούμενους κύκλους των Π.Ε.Π.(1 ΕΜΕ για τουριστικές επιχειρήσεις ίσον με 2 μήνες πλήρους απασχόλησης); Επίσης στο έντυπο υποβολής δεν υπάρχει σήμανση εάν η επιχείρηση είναι συνεχής ή εποχιακή.

Απάντηση: Οι υφιστάμενες και νέες θέσεις απασχόλησης συμπληρώνονται στο πεδίο 17 του εντύπου υποβολής σύμφωνα με τις οδηγίες του και για τις επιχειρήσεις συνεχούς και για τις επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας.

Ερώτηση 129: Εστιατόριο που έχει και snack bar στην παραλία Γλυφάδας στην Κέρκυρα, μπορεί να εντάξει στις δαπάνες κατασκευή πισίνας;

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση πληροί όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και ο τελικός δικαιούχος ελέγξει την σκοπιμότητα της δαπάνης αυτής σε σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης τότε η συγκεκριμένη δαπάνη είναι επιλέξιμη. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι δαπάνες «κτίρια και εγκαταστάσεις» αποτελούν το πολύ το 50% του επιχορηγούμενου κόστους και τμήμα ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου, όπως προβλέπεται στην ως άνω ΚΥΑ.

Ερώτηση 130: Ανώνυμη Εταιρία πραγματοποίησε, πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών, με σκοπό την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε διάφορα επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα. Η αύξηση παρακολουθείται στον λογαριασμό «μετοχικό κεφάλαιο» και στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η χρησιμοποίηση της «διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» που προήλθε από την αύξηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής;

Απάντηση: Ο συγκεκριμένος τρόπος αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι αποδεκτός αλλά συγχρόνως πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις ενέργειες που αναγράφονται στον Ενημερωτικό Οδηγό στο παράρτημα Γ και ειδικά στην παράγραφο Α «προκειμένου για Α.Ε.». Τέλος θα πρέπει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να αφορά αποκλειστικά τον σκοπό της επένδυσης όπως αναγράφεται στον ενημερωτικό οδηγό στο εδάφιο «Διευκρινήσεις σχετικά με την ιδιωτική συμμετοχή».

Ερώτηση 131: Όταν δύο ατομικές επιχειρήσεις συστήσουν μία Ομόρρυθμη Εταιρία μία εβδομάδα πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και ως εκ τούτου η νέα εταιρεία δεν έχει μεν οικονομικά στοιχεία, ποιανού εταίρου τα οικονομικά στοιχεία θα ληφθούν υπόψη;

Απάντηση: Η συγχώνευση δύο εταιριών δημιουργεί Νέο Φορέα επένδυσης ο οποίος δεν έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Όλες οι επιτρεπτές μεταβιβάσεις και μετατροπές αναφέρονται στην οδηγία του Υπουργείου Οικονομίας.

Ερώτηση 132: Όταν μία Ομόρρυθμη Εταιρεία έχει συσταθεί πέρυσι και αποτελεί μετατροπή από ατομική επιχείρηση, ποια οικονομικά στοιχεία για την τελευταία τριετία θα ληφθούν υπόψη;

Απάντηση: Εφόσον η μετατροπή έγινε με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική οδηγία, οπότε αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της ατομικής επιχείρησης, τότε λαμβάνονται υπ' όψιν τα οικονομικά στοιχεία και της ατομικής επιχείρησης.

Ερώτηση 133: Είναι επιλέξιμες για εταιρεία Catering οι δαπάνες όπως, 1.500 πιάτα, 1.000 κουτάλια - μαχαίρια - πιρούνια, 50 τραπεζομάντιλα κλπ ή ό,τι άλλο σχετικό, τα οποία δίνει προς χρήση σε τρίτους, σε εκδηλώσεις συνεστίασης;

Απάντηση: Για εταιρεία Catering μπορεί να είναι επιλέξιμος εξοπλισμός τέτοιου είδους με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός δεν είναι αναλώσιμος και θα πιστοποιηθεί κατά την διαδικασία των ελέγχων.

Ερώτηση 134: Η κατασκευή νέας στέγης είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση στέγης και αφορά μόνο τον χώρο στον οποίον στεγάζεται η επιχείρηση τότε μπορεί να είναι επιλέξιμη. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι δαπάνες «κτίρια και εγκαταστάσεις» αποτελούν τμήμα (50%) της  επένδυσης και τμήμα ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου.

Ερώτηση 135: Σε περίπτωση που μία ατομική επιχείρηση εγκριθεί προς ενίσχυση και ο επιχειρηματίας μετά από κάποιους μήνες διοριστεί στο Δημόσιο, μπορεί η επιχείρηση να μεταβιβαστεί στη σύζυγό του (με άλλο ΑΦΜ φυσικά);

Απάντηση: Όλες οι επιτρεπτές μεταβιβάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων έχουν απαντηθεί στην σχετική οδηγία του Υπουργείου.

Ερώτηση 136: Επιδοτείται η αγορά άδειας για λεωφορείο του ΚΤΕΛ;

Απάντηση: Όχι.

Ερώτηση 137: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των φωτεινών επιγραφών έξω από τα εμπορικά καταστήματα και οι οθόνες που θα παίζουν και θα διαφημίζουν, εντός των εμπορικών καταστημάτων, π.χ. ρούχα, παπούτσια και προμηθεύτριες εταιρείες;

Απάντηση: Ο ΕΦΔ κατά την διαδικασία της αξιολόγησης κρίνει αν ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την λειτουργία της επιχείρησης.

Ερώτηση 138: Ηχοσυστήματα και τηλεοράσεις σε εμπορικά καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Ο ΕΦΔ κατά την διαδικασία της αξιολόγησης κρίνει αν ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την λειτουργία της επιχείρησης. Επιπροσθέτως γίνεται έλεγχος από τον ΕΦΔ για το εύλογο του κόστους καθώς και λογική καταγραφή των αναγκών της επιχείρησης (π.χ. μία επιχείρηση που έχει δύο θέσεις εργασίας δεν είναι λογικό και θα απορριφθεί εάν δηλώνει δαπάνες για 5 (πέντε) Η/Υ). Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στον χώρο της επένδυσης.

Ερώτηση 139 : Επιχείρηση χονδρικής πώλησης αγροτικών προϊόντων επιθυμεί να κατασκευάσει στον περιβάλλοντα χώρο της έδρας της, μεταλλικά σιλό για αποθήκευση και συντήρηση των εμπορευμάτων. Είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη ως εξοπλισμός της επιχείρησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με την ως άνω σχετική ΚΥΑ η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 140: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη που πραγματοποιείται για την αλλαγή σκεπής σε αποθηκευτικό χώρο που διατηρεί επιχείρηση;

Απάντηση: Εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση στέγης σε χώρο ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης τότε μπορεί να είναι επιλέξιμη. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι δαπάνες «κτίρια και εγκαταστάσεις» αποτελούν ποσοστό της επένδυσης και τμήμα ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου.

Ερώτηση 141: Κρεοπωλείο το οποίο θα διαμορφώσει χώρο παρασκευής κρεατοσκευασμάτων για αποκλειστική πώληση από την ίδια την επιχείρηση, χρειάζεται να προμηθευτεί μηχανολογικό εξοπλισμό (μηχανήματα παραγωγής κιμά και γέμισης, ψυγεία κλπ) και να διαμορφώσει κατάλληλα τον χώρο. Θεωρούνται επιλέξιμες οι παραπάνω δαπάνες;

Απάντηση: Εφόσον ο τελικός δικαιούχος ελέγξει την σκοπιμότητα της δαπάνης αυτής σε σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης τότε αυτή δύναται να είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 142: Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών (έχει τρεις κωδικούς στην έναρξη επιτηδεύματος, συγκεκριμένα: κέντρο διασκέδασης, εστιατόριο, καφετέρια) και τα περισσότερα έσοδα δηλαδή άνω του 50% είναι από τον κωδικό του κέντρου διασκέδασης, μπορεί να καταθέσει πρόταση για τον κωδικό του εστιατορίου παρά το γεγονός ότι από αυτόν δεν είναι τα περισσότερα έσοδα;

Απάντηση: Εφόσον μία επιχείρηση είναι αμιγώς παροχής υπηρεσιών και στις 31-12-09 είχε και συνεχίζει να έχει επιλέξιμους ΚΑΔ μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Οι δαπάνες θα πρέπει να αφορούν διακριτά μόνο τις επιλέξιμες δραστηριότητες κάτι το οποίο θα πρέπει να πιστοποιείται και κατά τον έλεγχο.

Ερώτηση 143: Οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (ΠΑΕ) θεωρούνται επιλέξιμες στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Εμπόριο-Υπηρεσίες;

Απάντηση: Οι επιλέξιμοι ΚAΔ αναφέρονται στο Παράρτημα ΣΤ της ως άνω σχετικής ΚΥΑ και στον Πίνακα 2 του σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού.

Ερώτηση 144: Κοντέινερ που θα χρησιμοποιηθούν από Ραδιοφωνικό Σταθμό στους χώρους που είναι οι κεραίες, για να στεγάσουν μηχανήματα, (δεν απαιτείται οικοδομική άδεια) αφού στην ουσία δεν πρόκειται για ανέγερση κτιρίου, είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Εφόσον ο τελικός δικαιούχος ελέγξει την σκοπιμότητα της δαπάνης αυτής σε σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης τότε η συγκεκριμένη δαπάνη δύναται να είναι επιλέξιμη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται η νομιμότητα της εγκατάστασης η οποία θα πρέπει να προκύπτει είτε από μισθωτήρια συμβόλαια είτε από παραχωρήσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν την νόμιμη χρήση του χώρου για το προβλεπόμενο, από την ως άνω σχετική ΚΥΑ, χρονικό διάστημα.

Ερώτηση 145: Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, η κατασκευή υπόστεγου είτε ως προέκταση του κτιρίου, είτε ως ανεξάρτητο μέσα στον περιβάλλον χώρο της επιχείρησης, είναι επιλέξιμη ή όχι; Γενικά λαμβάνουμε ως μη επιλέξιμες κτιριακές εγκαταστάσεις αυτές που απαιτούν οικοδομική άδεια ή όχι;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον  Πίνακα 3 του ενημερωτικού Οδηγού ΚΥΑ επιλέξιμες δαπάνες στα κτιριακά είναι αυτές που αφορούν «Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Η εν λόγω δαπάνη για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης». Υπό αυτούς τους περιορισμούς και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται η οποιαδήποτε δαπάνη σε σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ερώτηση 146: Επιχείρηση όπου έχει αλλάξει τα βιβλία της από Β' σε Γ' την 1.1.08, στα ίδια και ξένα κεφάλαια για την χρήση του 2007 τι θα λάβουμε υπόψη;

Απάντηση: Ο λογιστής της εταιρείας θα συντάξει ισολογισμό για το έτος 2007 και βάσει αυτού θα συμπληρωθούν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.

Ερώτηση 147: Στα κριτήρια εμπειρίας τα έτη μετράνε μέχρι την ημέρα αξιολόγησης ή μέχρι 31.12.08 όπως και τα οικονομικά στοιχεία;

Απάντηση: Η εμπειρία σαφώς υπολογίζεται όταν αξιολογείται η επενδυτική πρόταση.

Ερώτηση 148: Σε επιχειρήσεις όπως καφετέριες - εστιατόρια, δαπάνες όπως τηλεόραση και ηχοσύστημα, είναι επιλέξιμες;

Απάντηση: Ο τελικός δικαιούχος κατά την διάρκεια της αξιολόγησης υποχρεούται να ελέγχει την σκοπιμότητα κάθε δαπάνης σε σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης την οποία αφορά η συγκεκριμένη επένδυση.

Ερώτηση 149: Θα θέλαμε να μας δώσετε περαιτέρω διευκρινίσεις για την τεκμηρίωση του ιδιοκτησιακού στις επιχειρήσεις εμπορίου νωπών φρούτων και λαχανικών στη λαχαναγορά Αθηνών. Συγκεκριμένα, λόγω του ιδιότυπου καθεστώτος λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, δεν προβλέπονται μισθωτήρια συμβόλαια 8/ετίας. Θα υπάρξει κάποια ειδική ρύθμιση για το συγκεκριμένο κλάδο;

Απάντηση: Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ειδική ρύθμιση για το συγκεκριμένο κλάδο. Ισχύει ότι υπαγορεύει η σχετική ΚΥΑ: «Εάν υπάρχουν δαπάνες επί ακινήτου τότε κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσκομίζεται και ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου ή 8ετής μίσθωση του ακινήτου».

Ερώτηση 150: Ναυτιλιακή Εταιρία του Ν.959/79 που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας και δραστηριοποιείται στον κωδικό «61.10.20.93: Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων με πλοίο β' κατηγορίας του άρθρου 3 του ν.27/1975», είναι επιλέξιμη επιχείρηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Οι επιλέξιμες νομικές μορφές επιχειρήσεων αναφέρονται στην σελίδα 11 του ενημερωτικού οδηγού στο σημείο (vii) και σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η νομική μορφή της ΝΕΠΑ.

Ερώτηση 151: Δαπάνες όπως: i) Δαπάνες για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για την παρακολούθηση του χώρου (εσωτερικού ή /και εξωτερικού), ii) Σύστημα πυρανίχνευσης, iii) Συναγερμός καταστήματος. Εντάσσονται στην προκήρυξη;

Απάντηση: Ναι, οι αναφερόμενες δαπάνες είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα.

Ερώτηση 152: Υπάρχει εμπορική επιχείρηση η οποία εμπορεύεται ιατρικά υλικά (ιατρικά αναλώσιμα, χειρουργικά υλικά, υλικά σπονδυλοδεσίας κλπ), και προτίθεται να προμηθευτεί μεταξύ άλλων, ένα πολύ εξειδικευμένο διαγνωστικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται στα χειρουργεία περιπτώσεων σπονδυλοδεσίας για την αποφυγή ακούσιων βλαβών στα νεύρα από τους χειρούργους γεγονός πολύ επαναστατικό σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις ως αναφορά την ασφάλεια των ασθενών. Το μηχάνημα αυτό θα ανήκει μόνιμα στην επιχείρηση, θα παραχωρείται δωρεάν στο νοσοκομείο στις περιπτώσεις τέτοιων χειρουργείων (υπάρχει έγκριση από το Υπουργείο), θα επιστρέφει στο χώρο της επιχείρησης μετά το πέρας αυτών και γενικά θα υποστηρίξει άμεσα τις πωλήσεις των συγκεκριμένων υλικών σπονδυλοδεσίας που προωθεί η επιχείρηση.

Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι α) το μηχάνημα δεν μισθώνεται από τον χρήστη (παρέχεται δωρεάν) και β) η επιχείρηση δεν χαρακτηρίζεται "Παροχής Υπηρεσιών", αλλά "Εμπορική". Θεωρούμε ότι η προμήθεια του συγκεκριμένου μηχανήματος κρίνεται ως επιλέξιμη δαπάνη με το σκεπτικό ότι θα υποστηρίξει τη στρατηγική πωλήσεων της επιχείρησης και επιπλέον έχει πολλά πρωτοποριακά χαρακτηριστικά (καινοτομία, ασφάλεια υγείας κλπ). Το ΥΠΟΙΟ συμφωνεί με την επιλεξιμότητα;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα δεδομένα της ερώτησης ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν είναι επιλέξιμος.

Ερώτηση 153: Αναφορικά με τις πηγές κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, μπορεί να είναι αποδεκτή βεβαίωση από καταθετικό λογαριασμό που τηρεί υποψήφιος επενδυτής σε Τράπεζα του εξωτερικού; (χώρα: Ισπανία, Νόμισμα: ευρώ).

Απάντηση: Εάν καλύπτει τις αναφερόμενες στο θεσμικό πλαίσιο προϋποθέσεις και βεβαιώνεται από την Τράπεζα του εξωτερικού τότε ΝΑΙ μπορεί.

Ερώτηση 154: Υφιστάμενες για πάνω από 2 χρήσεις Εταιρίες (η μία Ο.Ε. ιδρυθείσα το 1994 και με αντικείμενο την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η άλλη Ε.Ε. ιδρυθείσα το 2002 με αντικείμενο εμπορία αυτοκινήτων) συγχωνεύθηκαν με βάση τις διατάξεις των Ν. 3296/04 και Ν.1297/72, το Σεπτέμβριο του 2008 σε Ανώνυμη Εταιρία. Στο σκοπό της νέας Εταιρίας, πέραν των ανωτέρω δραστηριοτήτων, προστέθηκαν και οι δραστηριότητες τουριστικών υπηρεσιών και η εκμετάλλευση ακινήτων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη νέα Ανώνυμη Εταιρία είναι οι βασικοί-κύριοι μέτοχοι των συγχωνευθεισών εταιριών. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η νέα Ανώνυμη Εταιρία είναι επιλέξιμη με βάση τον οδηγό, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια των 2 προϋφιστάμενων εταιριών.

Απάντηση: ΟΧΙ η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη αφού δεν υφίσταται δύο (2) χρόνια όπως είναι υποχρεωτικό βάση του θεσμικού πλαισίου.

Ερώτηση 155: Επιχείρηση με δραστηριότητα Παιδικού σταθμού που στεγάζεται σε μισθωμένες εγκαταστάσεις (επιφάνεια οικοπέδου 13 στρέμματα με ακίνητο 450τμ) θέλει να προβεί σε δαπάνες γεώτρησης συνολικού ποσού 13.850 € και κατόπιν να εγκαταστήσει υποβρύχια αντλία τύπου 6ΜΒ/15Α+6"- 30ΗΡ, η προμήθεια και εγκατάσταση της οποίας θα κοστίσει 13.680 €. Η δαπάνη αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις και όχι δαπάνη εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι επιλέξιμες οι ανωτέρω δαπάνες;

Απάντηση: Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας της Επένδυσης επεξηγεί επαρκώς στην επενδυτική του πρόταση την αναγκαιότητα της εν λόγω δαπάνης λόγω συγκεκριμένων συνθηκών και δηλώνει σαφώς ότι την ωφέλεια από την εν λόγω δαπάνη θα την καρπωθεί ΜΟΝΟ η επιχείρηση φορέας της επένδυσης και όχι γειτονικές επιχειρήσεις ή κατοικίες. Η εν λόγω δαπάνη θα δηλωθεί στην Ενέργεια κτίρια και εγκαταστάσεις.

Ερώτηση 156: Είναι επιλέξιμες για εταιρεία Catering οι δαπάνες για πιάτα, μαχαίρια, πιρούνια, τραπεζομάντιλα, τραπέζια, καρέκλες, κλπ;

Απάντηση: Για εταιρεία Catering μπορεί να είναι επιλέξιμος εξοπλισμός τέτοιου είδους με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός δεν είναι αναλώσιμος και κατά την διαδικασία των ελέγχων θα πιστοποιηθεί για το εύλογο του κόστους και την ποσότητα του.

Ερώτηση 157: Είναι επιλέξιμες για εταιρείες διοργάνωσης συναυλιών και εκδηλώσεων οι δαπάνες για την αγορά ηχητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις εκδηλώσεις που υποστηρίζει η εταιρεία;

Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ενημερωτικό Οδηγό πίνακας 5 και τμήμα «Αποσαφηνίσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών» σημείο V. Ειδικότερα εφόσον ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και η χρήση του συνεπάγεται καταβολή αμοιβής στην επιχείρηση για τη συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία η δαπάνη είναι επιλέξιμη. Σε περίπτωση από τον ΚΑΔ της επιχείρησης προκύπτει ότι η παρεχόμενη υπηρεσία είναι η εκμετάλλευση του προτεινόμενου προς αγορά εξοπλισμού, μέσω της ενοικίασης του σε τρίτους, η συγκεκριμένη δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 158: Στον Πίνακα 18 της φόρμας υποβολής, πως υπολογίζεται το ποσοστό δαπανών απασχολουμένων βάσει της κατάστασης εργαζομένων του 2008 ή/και τις συμβάσεις υπεργολαβιών;

Απάντηση: Για τα Γ' κατηγορίας βιβλία, αθροίζουμε τους κωδικούς 60 και 61 και υπολογίζουμε πόσοι εργαζόμενοι και υπεργολάβοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της διοικητικής περιφέρειας (από το έντυπο Ε7 ή από οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό) στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και εν συνεχεία υπολογίζουμε το σχετικό ποσοστό. Για τα Β' κατηγορίας βιβλία παίρνουμε τη σχετική εγγραφή για τις μισθολογικές δαπάνες και το συσχετίζουμε όπως ανωτέρω.

Ερώτηση 159: Επιχείρηση που διαθέτει 2 δραστηριότητες (επιλέξιμες) εκ των οποίων η μία εντάσσεται στην θεματική ενότητα τουρισμός και έχει απαλλαγή από τήρηση βιβλίων, και η δεύτερη εντάσσεται στην θεματική ενότητα του Εμπορίου  και τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας. Τα έσοδα από τον Τουρισμό τα αντλούμε από το έντυπο Ε1 και τα έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα από το έντυπο Ε3. Η επένδυση θα γίνει μόνον στην θεματική ενότητα του τουρισμού. Στο πρόγραμμα θα ενταχθεί ως επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας ή επιχείρηση με απαλλαγή από βιβλία;

Απάντηση: Στο πρόγραμμα θα πρέπει να ενταχθεί ως επιχείρηση  με βιβλία Β' κατηγορίας και θα ληφθούν υπόψη τα οικονομικά στοιχεία και των δύο εντύπων. Στην περίπτωση του Τουρισμού θα είναι τεκμαρτά και οι Κύκλοι Εργασιών και τα Κέρδη.

Ερώτηση 160: Επιχείρηση πέραν του μόνιμου προσωπικού που απασχολεί, έχει συνάψει σύμβαση με το ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ προκειμένου απόφοιτοι να κάνουν την εξάμηνη Πρακτική τους στην επιχείρηση. Στο προσωπικό που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των υφιστάμενων ΕΜΕ πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτοί;

Απάντηση: Οι απασχολούμενοι με  πρακτική άσκηση δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ΕΜΕ, γιατί δεν απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και δεν ασφαλίζονται πλήρως.

Ερώτηση 161: Επιχείρηση στην οποία συμμετέχει ένα φυσικό πρόσωπο με 50% και άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα με 10% έκαστος. Βάσει οδηγού θα πρέπει να υποβληθούν και αξιολογηθούν οι 3 μεγαλύτεροι εταίροι-μέτοχοι και όσων το ποσοστό συμμετοχής είναι άνω του 20%. Στην περίπτωση αυτή άρα θα καταχωρηθεί και θα βαθμολογηθεί μόνο ο εταίρος που έχει ποσοστό 50%;

Απάντηση: Θα καταχωρηθεί ο εταίρος με το 50% και άλλοι δύο εταίροι (επιλογή της επιχείρησης). Εφόσον κάποιος έχει καθοιονδήποτε τρόπο κυρίαρχη θέση στην επιχείρηση (παρά το γεγονός ότι κάποιος έχει κάτω από 20% συμμετοχή) θα αναφερθεί υποχρεωτικά.

Ερώτηση 162: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων δορυφορικού εξοπλισμού τηλεματικής σε οχήματα της επιχείρησης για τα οποία υπάρχει ανάγκη εποπτείας (έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της κατάστασης και δραστηριότητας του στόλου των οδηγών, έλεγχος και μείωση του κόστους κατανάλωσης καυσίμων, του κόστους υπερωριών, συνέπεια στην πραγματοποίηση των συμφωνημένων εργασιών), καθώς και οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την πρόσβαση της επιχείρησης στην εφαρμογή του δορυφορικού εντοπισμού και της διαχείρισης στόλου του προμηθευτή (κόστος μετάδοσης των δεδομένων από τον εξοπλισμό των οχημάτων στο 24ωρο κέντρο ελέγχου του προμηθευτή); Εάν ναι, θεωρείται καινοτομία σχετικά με μια εμπορική δραστηριότητα;

Απάντηση: Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εν λόγω εξοπλισμού δύναται να είναι επιλέξιμο. Σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση  θα ελεγχθεί το εύλογο του κόστους, η συνάφεια των τεμαχίων με το πλήθος του επαγγελματικού στόλου και επιτόπια κατά την υλοποίηση η λειτουργία τους εντός των επαγγελματικών οχημάτων του στόλου. Οι δαπάνες λήψης των υπηρεσιών για την πρόσβαση στην εφαρμογή (συνδρομή) και η συντήρηση ή αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος ανάλογου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμα. Δύναται να είναι καινοτομία μόνον εφόσον είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στον Πίνακα 5 του ενημερωτικού οδηγού του  προγράμματος.

Ερώτηση 163: Επιχείρηση με μεικτό τζίρο από Εμπόριο (επιλέξιμη) & Παροχή Υπηρεσιών (εστιατόριο) έχει διακόψει τη λειτουργία της εμπορικής δραστηριότητας από 01.01.2009 και διατηρεί μόνο το κομμάτι της Παροχής Υπηρεσιών. Σημειώνουμε ότι το εμπορικό κομμάτι αντιστοιχεί και στα μεγαλύτερα έσοδα. Μπορεί να υποβάλλει πρόγραμμα μόνο για τη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 100% αφού πλέον δεν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα; Και κάτι ακόμα. Στα Ε3 (βιβλία Β' κατηγορίας) ο τζίρος είναι ενοποιημένος, δηλαδή ο λογιστής δεν έχει κάνει διαχωρισμό των δύο διαφορετικών δραστηριοτήτων (π.χ. Αγορές, Κύκλο εργασιών, Αμοιβές τρίτων και Κέρδη). Τι μπορεί να γίνει για αυτό; Εισάγουμε τα νούμερα που προκύπτουν ως έχουν ή πρέπει να προβεί ο επιχειρηματίας σε τροποποιητική δήλωση στην οικεία ΔΟΥ του ώστε να διαχωριστούν τα λογιστικά μεγέθη των δύο δραστηριοτήτων;

Απάντηση: Η ανωτέρω επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη γιατί δεν υφίσταται η κύρια δραστηριότητα, στην οποία θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον το 40% της επένδυσης.

Ερώτηση 164: Για εταιρείες λειτουργίας πίστας go karts, είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση οχημάτων και η αντικατάσταση μηχανών (αξία περίπου 8.000€ και 1.500€ αντίστοιχα). Τα οχήματα αυτά λειτουργούν αποκλειστικά εντός των χώρων λειτουργίας της επιχείρησης.

Απάντηση: Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος θα πρέπει ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και χρησιμοποιείται εντός της  εγκατάστασης της επιχείρησης. Κατά συνέπεια η αγορά αυτού του είδους των οχημάτων είναι επιλέξιμη, δεν είναι όμως επιλέξιμη η δαπάνη επισκευής και συντήρησης των εν λόγω οχημάτων (π.χ. αντικατάσταση κινητήρων).

Ερώτηση 165: Είναι επιλέξιμο το κόστος γερανών, γάντζων, αναβατορίων, πλατφορμών εργασίας κλπ που τοποθετούνται επί υφιστάμενου φορτηγού, που κυκλοφορεί και εκτός του χώρου λειτουργίας της επιχείρησης; (ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις μεταφορικές εταιρείες, τις εταιρείες καθαρισμού κτιρίων και της εταιρείες πώλησης οικοδομικών υλικών)

Απάντηση: Τα μηχανήματα που δεν είναι αυτοκινούμενα και έχουν τη μορφή μηχανήματος/εξαρτήματος που προσαρμόζεται πάγια πάνω σε υπάρχον όχημα δύναται να είναι επιλέξιμα. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο «ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ για την ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ» του ενημερωτικού οδηγού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη οτιδήποτε τοποθετείται πάνω στο μεταφορικό μέσο και προσδίδει προστιθέμενη αξία που έχει άμεση συνάφεια με την λειτουργία της επιχείρησης. Θα πρέπει κατά την διενέργεια των ελέγχων να βρίσκονται στον τόπο που υλοποιείται η επένδυση και θα εξετάζεται το εύλογο του κόστους αγοράς καθώς και η συσχέτιση του πλήθους των εξοπλισμών με αυτόν που απαιτείται.

Ερώτηση 166: Επιχείρηση ξενοδοχείου και εστιατορίου μεταβιβάζεται κληρονομικά το 2006, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, από γονείς στα 2 παιδιά, το ξενοδοχείο στην κόρη και το εστιατόριο στο γιό.  Ο γιός είναι ανήλικος το 2007, και δεν μπορεί να λειτουργήσει το εστιατόριο, και έτσι το ενοικιάζει στην αδελφή του για 2 χρόνια (2006 & 2007). Το 2008, ο γιος ενηλικιώνεται, κάνει έναρξη επαγγέλματος και λειτουργεί κανονικά στο όνομά του το εστιατόριο. Θεωρείται ότι η επιχείρηση λειτουργεί επί τριετία; Αν ναι, ποιά Ε3 θα χρησιμοποιηθούν για τα οικονομικά στοιχεία, τα Ε3 του 2006 και 2007 της αδελφής (που περιέχουν έσοδα και από το εστιατόριο και το ξενοδοχείο) και το Ε3 του 2008 του γιου (που περιέχει έσοδα μόνο από το εστιατόριο);

Απάντηση: Η επιχείρηση αυτή δεν είναι επιλέξιμη γιατί δεν έχει δύο πλήρεις και κλεισμένες χρήσεις λειτουργίας από τον ίδιο Φορέα Επένδυσης.

Ερώτηση 167: Για επιχειρήσεις ατομικές που μετατράπηκαν σε ΟΕ στο μέσο του χρόνου, ή που λόγω κληρονομικής διαδοχής μεταβιβάστηκαν στα τέκνα στο μέσο του χρόνου, ποια Ε3 πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το εν λόγω έτος; Λογικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν το άθροισμα του τζίρου και το άθροισμα των κερδών και από τα δύο Ε3 της χρονιάς μεταβίβασης (πχ. και του πατέρα και του τέκνου), αφού σταματάει ο πατέρας και συνεχίζει με άλλο ΑΦΜ ο γιος.

Απάντηση: Εφόσον οι περιπτώσεις που αναφέρετε εμπίπτουν στις αυτές που αναφέρονται στην εγκύκλιο  55385/ΕΥΣ7455/14.09.2009 περί μεταβολών, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του προηγούμενου και του τρέχοντος εντύπου Ε3.

Ερώτηση 168: Στα δικαιολογητικά προστέθηκε η προσκόμιση τυχόν συμπληρωματικών / τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και τροποποιητικών εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ. Μέχρι ποια ημερομηνία θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή τέτοιων δηλώσεων; Θα μπορούν μέχρι πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή μέχρι πριν την προδημοσίευση της προκήρυξης του προγράμματος;

Απάντηση: Εφόσον από τον φορολογικό νόμο δεν απαγορεύεται η υποβολή τροποιητικών δηλώσεων σε οποιαδήποτε χρόνο, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές όλες οι δηλώσεις ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 169: Οι δαπάνες περιβάλλοντος χώρου επιδοτούνται (π.χ. ασφαλτόστρωση, διαμόρφωση στέγασης χώρου για parking, περίφραξη, κλπ) χωρίς να υπάρχουν κτιριακές δαπάνες για το ακίνητο που λειτουργεί η επιχείρηση;

Απάντηση: Εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος και ο περιβάλλον χώρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιχείρησης, οι εν λόγω δαπάνες δύναται να είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 170: Ατομική επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα. Έχει κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο οικοδομικών υλικών (ΚΑΔ: 46731600) και δευτερεύουσα δραστηριότητα την ενοικίαση επιπλωμένων δωματίων (ΚΑΔ: 52201104). Τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας, η άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων γίνεται για μεν το χονδρικό εμπόριο στον Νομό Θεσσαλονίκης για δε τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες στον Νομό Χαλκιδικής. Τα μεγαλύτερα έσοδα αναφέρονται στην εμπορική της δραστηριότητα (μέσος όρος τριετίας 300.000), ενώ ο μέσος όρος του τζίρου από την άσκηση της δραστηριότητας στον τομέα του Τουρισμού είναι κάτω από το όριο των 25.000 ευρώ. Τα οικονομικά στοιχεία για τα οποία θα αξιολογηθεί θα είναι τα συνολικά μεγέθη όπως αυτά εμφανίζονται στα έντυπα Ε3 και τους Ισολογισμούς;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα αξιολογηθεί με βάση τα συνολικά οικονομικά της στοιχεία της ατομικής επιχείρησης.

Ερώτηση 171: Ατομική επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα. Έχει κύρια δραστηριότητα την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (μηχανολόγου Μηχανικού) και δευτερεύουσα δραστηριότητα την λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας. Τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας, η άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων γίνεται για μεν το ελευθέριο Επάγγελμα στον Νομό Θεσσαλονίκης για δε τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες στον Νομό Γρεβενών. Τα μεγαλύτερα έσοδα αναφέρονται στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ενώ ο μέσος όρος του τζίρου από την άσκηση της δραστηριότητας στον τομέα του Τουρισμού είναι πάνω από το όριο των 25.000 ευρώ. Επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση μόνο για την τουριστική του δραστηριότητα. Τα οικονομικά στοιχεία που θα αξιολογηθεί θα είναι τα συνολικά μεγέθη όπως αυτά εμφανίζονται στα έντυπα Ε3 ή αυτά που αφορούν μόνο στην λειτουργία του ξενοδοχείου;

Απάντηση: Η εν λόγω επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη γιατί δεν είναι επιλέξιμος ο ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας.

Ερώτηση 172: Βιομηχανία Φαρμάκων επιθυμεί να εντάξει στην επένδυση τις ακόλουθες δαπάνες: α)Το κόστος πιστοποίησης οργάνων του χημείου της  β). την ετήσια επαναπιστοποίηση του ΙSO γ). το κόστος μέτρησης εξαερισμού (απαίτηση του ΕΟΦ) στην παραγωγή δ) το κόστος καταστροφής των ληγμένων φαρμάκων όπου συνάπτει σύμβαση με εταιρείες είτε του εξωτερικού είτε του εσωτερικού, που διαθέτουν αποτεφρωτήρες. Είναι επιλέξιμες οι προαναφερόμενες δαπάνες;

Απάντηση: Οι παραπάνω αναφερόμενες δαπάνες, δεν είναι επιλέξιμες στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης γιατί δεν αποτελούν επένδυση αλλά λειτουργικές δαπάνες. Μόνο η δαπάνη β) δύναται να είναι επιλέξιμη με την προϋπόθεση ότι γίνεται για ανώτερη βαθμίδα πιστοποίησης.

Ερώτηση 173: Επιχείρηση έχει μετόχους νομικά πρόσωπα. Ποιο φυσικό ή ποιο νομικό πρόσωπο θα αξιολογηθεί ως προς το κριτήρια 1.1, 1.2 και 1.3; Τι επιπλέον έγγραφα θα πρέπει να μας προσκομίσει η επιχείρηση;

Απάντηση: Για το κρητίριο 1.1 λαμβάνεται υπόψη η εμειρία του/των νομικών προσώπων που συμμετέχει/ουν στην αιτούσα επιχείρηση. Για τα κριτήρια 1.2 και 1.3 λαμβάνεται υπόψη το πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη λήψης των αποφάσεων και δεσμεύει την επιχείρηση.

Ερώτηση 174: Επιχείρηση (εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου), η οποία έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας, λειτουργεί σε οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλης, μη οικοδομήσιμο. Η αγορά και εγκατάσταση container  είναι επιλέξιμη δαπάνη; (ο επενδυτής ισχυρίζεται ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια). Επίσης, η αγορά γεννήτριας για ηλεκτροδότηση του container είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Η αγορά container εν είδη κτιριακής εγκατάστασης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 175: Επιχείρηση εμπορίας και επισκευής μηχανημάτων εκχιονισμού (ερπυστριοφόρα κλπ) εμπορεύεται αλλά και επισκευάζει στις εγκαταστάσεις της,  αυτού του βαρέως τύπου μηχανήματα. Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι περίπου 10.000τμ. Σε περιπτώσεις επισκευής, η μετακίνηση αυτών των μηχανημάτων χρειάζεται ειδικό μηχάνημα βαρέως τύπου για την φόρτωση και μετακίνηση εντός της επιχείρησης από χώρο σε χώρο η ενδεχόμενα και παράδοση στην έδρα του πελάτη. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί η δαπάνη να είναι επιλέξιμη και να θεωρηθεί το μηχάνημα σαν μηχάνημα έργου; Επίσης γενικότερα παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν μηχανήματα τα οποία κυκλοφορούν με άδεια «μηχανήματος έργου» είναι επιλέξιμα, εφόσον βέβαια συνάδουν με το αντικείμενο της ενισχυόμενης επιχείρησης.

Απάντηση: Εφόσον το όχημα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο εντός των χώρων της επιχείρησης και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που απαγορεύουν την κυκλοφορία τέτοιου τύπου οχημάτων στο δρόμο, η συγκεκριμένη δαπάνη δύναται να είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 176: To πιστοποιητικό τήρησης διαδικασιών HACCP, για τις εταιρείες τροφίμων είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Η ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση μιας μόνιμης διαδικασίας που βασίζεται στις αρχές HACCP, αποτελεί υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων, συνεπώς δεν απαιτείται πιστοποίηση των διαδικασιών HACCP και ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμες τέτοιες δαπάνες

Ερώτηση 177: O Πίνακας 18 της φόρμας υποβολής επεξηγείται στο Παράρτημα Β στον Οδηγό ως εξής: Τεκμηριώστε τη συμβολή της προτεινόμενης επένδυσης στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από το ποσοστό δαπανών απασχολούμενων, εξειδικευμένου προσωπικού, υπεργολαβιών που αντλούνται εντός της Περιφέρειας. Εφόσον ο φορέας θεωρεί ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει ουσιώδη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη λόγω αξιοποίησης τοπικών πόρων (π.χ. προμήθεια εξοπλισμού, πρώτων υλών και υπηρεσιών υπεργολαβιών και εξωτερικών συνεργατών), το αναφέρει και το τεκμηριώνει στον παρόντα Πίνακα. Στο παράρτημα Ζ όμως, στον τρόπο υπολογισμού του κριτηρίου 5.4 λέει τα εξής: «Το υποκριτήριο 5.4. αντικατοπτρίζει τη συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στην τοπική ανάπτυξη. Υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου ποσοστού: Ποσοστό δαπανών απασχολούμενων, εξειδικευμένου προσωπικού, υπεργολαβιών εντός της Περιφέρειας στο αντίστοιχο σύνολο δαπανών. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση του έτους 2008 και τα στοιχεία αντλούνται από τα πληροφοριακά έγγραφα καταγραφής των εργαζομένων ή συμβάσεις υπεργολαβιών.» Σύμφωνα με την απάντηση της ερώτησης 158 από το ependyseis: «Για τα Γ' κατηγορίας βιβλία, αθροίζουμε τους κωδικούς 60 και 61 και υπολογίζουμε πόσοι εργαζόμενοι και υπεργολάβοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της διοικητικής περιφέρειας (από το έντυπο Ε7 ή από οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό) στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και εν συνεχεία υπολογίζουμε το σχετικό ποσοστό. Για τα Β' κατηγορίας βιβλία παίρνουμε τη σχετική εγγραφή για τις μισθολογικές δαπάνες και το συσχετίζουμε όπως ανωτέρω». O Πίνακας 18 ζητάει να αναγραφούν πράγματα σχετικά με το πώς θα συμβάλει η προτεινόμενη επένδυση στην τοπική ανάπτυξη καθώς και να μπει ένα ποσοστό. Στο Παράρτημα Ζ και στην απάντηση της ερώτησης 158 επεξηγείται ότι ο βαθμός θα μπεί από τα στοιχεία που έχει η επιχείρηση το 2008. Το ποσοστό αφορά αποκλειστικά τα στοιχεία του 2008; Αν ναι, οι επιχειρήσεις που δεν απασχόλησαν προσωπικό και δεν είχαν υπεργολαβίες το 2008 θα βάλουν μηδέν σε αυτό το πεδίο;

Απάντηση: Το ποσοστό αφορά το έτος 2008 όπως αναφέρεται στο κριτήριο 5.4 του Οδηγού του Προγράμματος. Οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό το έτος 2008 δεν παίρνουν βαθμό από αυτό το κριτήριο.

Ερώτηση 178:  Σε φαρμακοβιομηχανίες είναι επιλέξιμη δαπάνη η μελέτη βιοισοδυναμίας φαρμάκων και αν ναι, ποιο θα είναι το παραδοτέο φυσικό αντικείμενο στον έλεγχο; Σημειώνεται ότι η βιοϊσοδυναμία είναι μια τεχνική και επιστημονική διαδικασία μέσω της οποίας αποδεικνύεται ότι δύο φαρμακευτικά προϊόντα είναι βιοϊσοδύναμα. Δύο φαρμακευτικά προϊόντα είναι βιοϊσοδύναμα αν είναι φαρμακευτικά ισοδύναμα ή υποκατάστατα και αν οι βιοδιαθεσιμότητες τους (έκταση και ρυθμός) ύστερα από χορήγηση στην ίδια μοριακή δόση είναι όμοιες σε τέτοιο βαθμό ώστε τα αποτελέσματά τους, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και τη ασφάλεια είναι ουσιαστικά τα ίδια. Ως βιοδιαθεσιμότητα νοείται η έκταση και ο ρυθμός με τον οποίο μια φαρμακευτική δραστική ουσία ή το μοριακό της τμήμα, αποδίδεται από μια φαρμακευτική μορφή στη γενική κυκλοφορία του οργανισμού. Στην πράξη διενεργούνται: Μελέτες Βιοϊσοδυναμίας και Συγκριτικές μελέτες βιοδιαθεσιμότητας. Οι μελέτες αυτές διεξάγονται όταν: Μια βιοϊσοδυναμία ή συγκριτική μελέτη βιοδιαθεσιμότητας, είναι μια σημαντική ερευνητική διαδικασία η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Κλινικές έρευνες και μελέτες επί δείγματος εθελοντών, εργαστηριακές μελέτες, εργαστηριακές δοκιμές κ.λ.π. Τα συμπεράσματα μιας βιοϊσοδυναμίας ή μιας συγκριτικής μελέτης βιοδιαθεσιμότητας καταγράφονται σε μια μελέτη η οποία αποτελεί και το φυσικό αντικείμενο του έργου και παρέχει την τεχνογνωσία προς την φαρμακευτική βιομηχανία για την ορθή παραγωγή ενός νέου φαρμάκου. Σκοπός μιας από τις άνω μελέτες είναι να αποδείξει ότι δύο φαρμακευτικά προϊόντα έχουν τις ίδιες φαρμακευτικές ιδιότητες και παρέχουν την ίδια κλινική ασφάλεια. Μέσα από την διαδικασία μιας βιοϊσοδυναμίας ή μιας συγκριτικής μελέτης βιοδιαθεσιμότητας, η φαρμακευτική βιομηχανία αποκτά την τεχνογνωσία για την παραγωγή νέου προϊόντος.

Απάντηση: Οι δαπάνες για μελέτες βιοϊσοδυναμίας δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 179: Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος τα καθαρά κέρδη που υπολογίζονται, είναι τα λογιστικά, και όχι της περαίωσης, για τον επιπλέον λόγο ότι τα κέρδη και ο τζίρος με βάση τον τρόπο υπολογισμού της περαίωσης δεν είναι καταχωρημένα στα βιβλία της επιχείρησης δηλ. στο βιβλίο εσόδων  εξόδων. Με βάση τον Κ.Φ.Ε  Ν. 2238/94 και σε συνδυασμό με τον  Κ.Β.Σ  Π.Δ 186/92 οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να καταχωρήσουν στο βιβλίο εσόδων-εξόδων κατά την 31/12/08 εκείνο το ποσό των εξόδων που η επιχείρηση αποφασίζει να αναμορφώσει φορολογικά, δηλ να αυξήσει τα καθαρά κέρδη άρα και  τα φορολογητέα επειδή δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Αυτό  σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί ο Κωδ. 564,565,566,567 «δαπάνες μη εκπιπτόμενες» στο έντυπο Ε3 επειδή δεν είναι «αναγνωρίσιμες» φορολογικά. Το ποσό που θα υπάρχει καταχωρημένο στα αντίστοιχα πεδία του Ε3 το λαμβάνουμε υπόψη για τον υπολογισμό των τελικών κερδών της επιχείρησης; Σας αποστέλλουμε συνημμένη Απόφαση του Υπουργείο Οικονομικών για σχετικό θέμα (την χρήση αυτών των κωδικών στο Ε3). 

Απάντηση: Η ερώτηση δεν είναι ικανοποιητική και θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί.

Ερώτηση 180: Επιχείρηση με μικτή δραστηριότητα, τα μεγαλύτερα έσοδά της προέρχονται από τη μεταποίηση, (βιοτεχνία επίπλων  στο ΠΕΠ Θεσσαλίας) κάνει επίσης και εμπόριο με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Θέλει λοιπόν να κάνει ένα νέο υποκατάστημα εμπορικό στην Αθήνα.  α) Μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει το 40%  των δαπανών στη μεταποίηση  (ΠΕΠ Θεσσαλίας) και το 60% στο  εμπορικό κατάστημα των Αθηνών;  β) Μπορεί να υποβάλλει πρόταση μόνο στο ΠΕΠ Αττικής για τα εμπορικά τις καταστήματα;

Απάντηση: α) ΟΧΙ διότι αναφέρεται σε επένδυση σε δύο διαφορετικές Περιφέρειες

β) ΟΧΙ διότι τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από την μεταποίηση ΑΡΑ η πρόταση εκεί πρέπει να κατατεθεί. Όμως στην Αθήνα δεν ασκεί μεταποιητική δραστηριότητα και συνεπώς δεν μπορεί να επενδύσει το υποχρεωτικό 40% στην μεταποίηση.

Ερώτηση 181: Μία επιχείρηση με δύο ΚΑΔ: ο ένας από όπου προέρχονται τα περισσότερα έσοδα ΔΕΝ είναι επιλέξιμος και ο δεύτερος είναι επιλέξιμος τουριστικός ΚΑΔ που δεν τηρεί βιβλία βάσει Νόμου. Η επιχείρηση για τον ΚΑΔ του Τουρισμού μπορεί να υποβάλλει πρόταση ή θα κριθεί ως μη παραδεκτή;

Απάντηση: Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 της ΚΥΑ προκήρυξης αναφέρεται ρητά οτι:

"Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ε (για τις θεματικές ενότητες Μεταποίησης και Τουρισμού) και ΣΤ (για τις θεματικές ενότητες Εμπορίου και Υπηρεσιών)". Επίσης στην ίδια παράγραφο του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται το πως καθορίζεται η θεματική ενότητα στην οποία έχει δικαίωμα να υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος επενδυτής και συγκεκριμένα:

"Οι επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα (όπως αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών τριετίας τους και αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά τους έντυπα) και η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεματική ενότητα είναι επιλέξιμη".

Συνεπώς εάν ο μοναδικός ΚΑΔ από τους οποίο προέρχονται τα περισσότερα έσοδα δεν είναι επιλέξιμος, όπως αυτοί ορίζονται στα Παραρτήματα Ε' και ΣΤ' της ΚΥΑ προκήρυξης, η επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι λαμβάνεται πρόνοια για τον Τουρισμό όταν υφίσταται σε μικτή δραστηριότητα με την δυνατότητα να υποβάλλει κάποιος μόνο στον Τουρισμό ΔΕΝ σημαίνει ότι απαλάσσεται από την υποχρέωση των μικτών επιχειρήσεων που για να μπορούν να καταθέσουν πρόταση θα πρέπει η θεματική ενότητα από την οποία προέρχονται τα περισσότερα έσοδα να περιέχει επιλέξιμο ΚΑΔ όπως αναγράφονται στα Παραρτήματα Ε' και ΣΤ' της ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 182: Έχουμε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που έκανε μετατροπή σε ΑΕ μέσα στο 2008, με αποτέλεσμα να έχει υπερδωδεκάμηνη χρήση που δεν έχει κλείσει ακόμα. Παρακαλώ διευκρινίστε τον τρόπο υπολογισμού των κερδών για το 2008 και πώς θα συμπληρωθούν οι πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία όταν στις χρήσεις 2006 και 2007 η Ατομική τηρούσε βιβλία B' κατηγορίας. (Η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής εγκυκλίου μεταβιβάσεων & μετατροπών)

Απάντηση: Για τον υπολογισμό των οικονομικών στοιχείων του 2008 θα πρέπει να προσκομισθούν θεωρημένα ισοζύγια 31/12/2008. Επίσης θα πρέπει να προσκομισθούν και λογιστικές καταστάσεις για τα έτη 2006 και 2007, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμα τα οικονομικά μεγέθη.

Ερώτηση 183: Αναφέρετε στην Ερώτηση 20 ότι οι μελέτες έρευνας αγοράς και οι κλαδικές μελέτες δεν είναι επιλέξιμες. Εννοείτε ότι οι έρευνες αυτές δεν μπορούν να ενταχθούν στην ΚΔ «Αμοιβές Συμβούλων» ή ότι δεν είναι επιλέξιμες γενικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης;

Απάντηση: Οι μελέτες που αναφέρετε δεν είναι επιλέξιμες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιπρόσθετα οι «Αμοιβές Συμβούλου» καθορίζονται επαρκώς στον Πίνακα 5, του Ενημερωτικού Οδηγού.

Ερώτηση 184: Στην περίπτωση που οι έρευνες αγοράς δεν είναι σε κάθε περίπτωση μη επιλέξιμες, παρακαλώ απαντήστε μας εάν οι παρακάτω περιπτώσεις έρευνας μπορούν να θεωρηθούν «έρευνα επί συμβάσει» και να ενταχθούν στην Κ.Ε. «Ανάπτυξη καινοτομιών», Κ.Δ. «Δικαιώματα τεχνογνωσίας»:
Α) Θ. Ε. Τουρισμός: Ο δυνητικός δικαιούχος θέλει να αναθέσει σε εξειδικευμένο σύμβουλο τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας η οποία θα εστιάζει στα εξής σημεία:
α) Στη διερεύνηση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών της μέσω διανομής συγκεκριμένου ερωτηματολογίου που θα διανέμεται στους πελάτες κατά την επόμενη τουριστική περίοδο (2010) και στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων. Η δράση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών από τους μετόχους της εταιρείας και αποσκοπεί αφενός στην αξιολόγηση των υφιστάμενων υπηρεσιών αλλά και στη διερεύνηση της σκοπιμότητας προσθήκης νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
β) Στη μελέτη της διεθνούς τουριστικής αγοράς καθώς και των επί μέρους αγορών με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση. Η επιχείρηση ενδιαφέρεται να αξιολογήσει τις προοπτικές εξέλιξης της αγοράς που δραστηριοποιείται στην παρούσα φάση καθώς και τις προοπτικές άλλων αγορών σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης επιχείρησης και του συγκεκριμένου τόπου. Σημειώνεται ότι ως τουριστική «αγορά» νοείται όχι μόνον η γεωγραφική διαφοροποίηση αλλά και η κοινωνική, οικονομική κλπ. Γενικότερος σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η βραχυπρόθεσμη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την ποιότητα και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μεσομακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τον προσανατολισμό της επιχείρησης σε συγκεκριμένα κομμάτια αγοράς.
Β) Θ.Ε. Εμπόριο: Ο δυνητικός δικαιούχος λειτουργεί καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλη της Κρήτη, παραγγέλνει ενδύματα συγκεκριμένων προδιαγραφών σε Ινδία και Κίνα και τα εισάγει στην Ελλάδα. Ο δυνητικός δικαιούχος ενδιαφέρεται να αναθέσει σε σύμβουλο τη διεξαγωγή έρευνας για τα εξής:

 • Έρευνα για τις δυνατότητες επέκτασης της εταιρείας με το σύστημα franchise λειτουργώντας ως δικαιοπάροχος, (franchisor). Οι υπηρεσίες του συμβούλου θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία συμβάσεων δικαιόχρησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες & στις ιδιαιτερότητες της εταιρείας, ενημερωτικού prospect για τους ενδιαφερόμενους δικαιοδόχους με περίληψη του τρόπου λειτουργίας του καταστήματος του μελλοντικού δικαιοδόχου ως και του τρόπου συνεργασίας του με την εταιρείας, εγχειρίδιο λειτουργίας του καταστήματος του δικαιοδόχου κλπ). Έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων (προδιαγραφές υφασμάτων, μεγεθολογίου, ανατομικής εφαρμογής, συσκευασίας).
 • Έρευνα για τη δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές.
 • Εκπόνηση business plan.

Απάντηση: Από τις αναφερόμενες μελέτες δύναται να είναι επιλέξιμες, εφόσον ισχύουν όσα αναφέρονται στη Ενέργεια 5, Κατ. 6 «Δικαιώματα τεχνογνωσίας», για τη Θ.Ε. «Τουρισμός» η β) μελέτη και για τη Θ.Ε. «Εμπορίου» η Έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων (προδιαγραφές υφασμάτων, μεγεθολογίου, ανατομικής εφαρμογής, συσκευασίας)

Ερώτηση 185: Θα μας σταλεί πρόγραμμα προαξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων;

Απάντηση: Δεν θα σας σταλεί πρόγραμμα προαξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων.

Ερώτηση 186: Στην περίπτωση που δυνητικός δικαιούχος σκοπεύει να αγοράσει το ακίνητο στο οποίο θα γίνουν οι κτιριακές επεμβάσεις, γίνεται αποδεκτή ΥΔ προσκόμισης (μετά την αγοραπωλησία του ακινήτου) τίτλου κτήσης ακινήτου, πιστοποιητικού μεταγραφής & ιδιοκτησίας;

Απάντηση: Σε περιπτώσεις επεμβάσεων σε ιδιόκτητο κτίριο απαιτείται να προσκομισθούν ο τίτλος κτήσης επί του ακινήτου, το πιστοποιητικό μεταγραφής του, ένα πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και το έντυπο Ε9.

Ερώτηση 187: < δεν υπάρχει >

Ερώτηση 188: Παρακαλώ διευκρινίστε πως υπολογίζεται το ποσοστό «Συμβολή στην Τοπική Ανάπτυξη» (Πίνακας 18 Φόρμας Υποβολής). Στον οδηγό αναφέρονται τα εξής:
Α) Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη (ο υπολογισμός γίνεται επί των ακαθάριστων ποσών και προσκομίζονται για την αξιολόγησή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά π.χ. συμβάσεις υπεργολαβιών, βεβαιώσεις τόπου κατοικίας απασχολουμένων, κ.α.).
Β) (από το παράρτημα της αξιολόγησης) Το υποκριτήριο 5.4. αντικατοπτρίζει τη συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στην τοπική ανάπτυξη. Υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου ποσοστού δαπανών απασχολούμενων, εξειδικευμένου προσωπικού, υπεργολαβιών εντός της Περιφέρειας στο αντίστοιχο σύνολο δαπανών. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση του έτους 2008 και τα στοιχεία αντλούνται από τα πληροφοριακά έγγραφα καταγραφής των εργαζομένων ή συμβάσεις υπεργολαβιών. Επειδή δεν είναι σαφές πως θα αθροιστούν/συνυπολογιστούν το ποσοστό δαπανών απασχολούμενων του 2008, το εξειδικευμένο προσωπικό και οι υπεργολαβίες για να υπολογιστεί το ποσοστό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη, παρακαλώ δώστε μας κάποιο τύπο υπολογισμού του κριτηρίου αυτού για βιβλία Β' & Γ' κατηγορίας και για τις περιπτώσεις μη τήρησης βιβλίων.

Απάντηση: Για τα Γ' κατηγορίας βιβλία, αθροίζουμε τους κωδικούς 60 και 61 και υπολογίζουμε πόσοι εργαζόμενοι και υπεργολάβοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της διοικητικής περιφέρειας (από το έντυπο Ε7 ή από οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό) στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και εν συνεχεία υπολογίζουμε το σχετικό ποσοστό. Για τα Β' κατηγορίας βιβλία παίρνουμε τη σχετική εγγραφή για τις μισθολογικές δαπάνες και το συσχετίζουμε όπως ανωτέρω.

Ερώτηση 189: Παρακαλώ διευκρινίστε πως θα υπολογιστεί η βιωσιμότητα στην περίπτωση που επιχείρηση έχει αλλάξει κατηγορία βιβλίων από Β σε Γ μέσα στην προηγούμενη τριετία.

Απάντηση: Για τα έτη που η επιχείρηση είχε βιβλία Β' κατηγορίας, θα πρέπει να προσκομίσει λογιστικές καταστάσεις, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμα τα οικονομικά μεγέθη και να μπορεί να υπολογιστεί το κριτήριο της βιωσιμότητας.

Ερώτηση 190: Σε περίπτωση που δυνητικός δικαιούχος επιθυμεί να πραγματοποιήσει επένδυση σε δύο διαφορετικούς Κωδικούς Δραστηριότητας της ίδιας θεματικής ενότητας, πως μπορεί να το δηλώσει στην φόρμα υποβολής;

Απάντηση: Θα αναφέρει αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ στους οποίους προτίθεται να διενεργήσει δαπάνες, στο πεδίο «Σύντομη Περιγραφή της Επένδυσης» του Πίνακα 10 «Προτεινόμενη Επένδυση», της φόρμας υποβολής.

Ερώτηση 191: Στις Μικτές επιχειρήσεις, η φόρμα υποβολής δεν ελέγχει αυτόματα αν τουλάχιστον το 40% της επένδυσης αφορά την δραστηριότητα με το μεγαλύτερο έσοδα της τελευταίας τριετίας. Θα υπάρξει επόμενη έκδοση της φόρμας υποβολής η οποία να το ελέγχει;

Απάντηση: Ο έλεγχος για την τήρηση της ποσόστωσης του 40% γίνεται αφού συμπληρωθεί ο Πίνακας 13 «Αναλυτικός Πίνακας Δαπανών», κάνετε αποθήκευση και μετά έλεγχο ορθότητας, όπως εμφανίζεται στην οθόνη δεξιά.

Ερώτηση 192: Παρακαλούμε αναφέρετε αν είναι αποδεκτή η μεταβίβαση φαρμακείου από γονέα σε κόρη ή υιό αντίστοιχα και τι δικαιολογητικά προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση.

Απάντηση: Από τη στιγμή που το άρθρο 7 παρ. 6 του Νόμου 1963/91 ορίζει ως απαραίτητη την διαδικασία συστέγασης και από-συστέγασης δύο συγγενών φαρμακοποιών προκειμένου ο πρώτος να μεταβιβάσει την άδειά του στον δεύτερο (για λόγους συνταξιοδότησης του πρώτου - μάλιστα απαιτείται να προσκομιστεί και βεβαίωση πρόθεσης συνταξιοδότησης εντός έξι μηνών) και παράλληλα από τη στιγμή που ο μόνος νομικά αποδεκτός τρόπος μεταβίβασης ενός φαρμακείου είναι δια της ολιγοήμερης σύστασης Ο.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 5607/32 και του Νόμου 328/76 τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει ωστόσο κατά τον έλεγχο της επένδυσης να προσκομισθούν αποδεικτικά για την συνταξιοδότηση του πατέρα και τη λύση της Ο.Ε.

Ερώτηση 193: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους κατασκευαστές (όχι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες), από παντού δεχόμαστε ερωτήματα για τις περιπτώσεις που έχουν και άλλες δευτερεύουσες - αλλά επιλέξιμες - δραστηριότητες και δεν ξέρουμε σε ποια θεματική ενότητα ανήκουν. Δηλαδή οι κατασκευαστικές εταιρείες δηλώνουν εισοδήματα στην πώληση προϊόντων, στην παροχή υπηρεσιών και σε τεχνικά έργα (στην τελευταία σελ. του Ε3) Σε ποια θεματική ενότητα θα τους εντάξω; Ή μήπως είναι σε μη επιλέξιμη θεματική ενότητα, δηλαδή ούτε Μεταποίηση ούτε Υπηρεσίες;

Απάντηση: Τους θεωρούμε ως μη επιλέξιμους να υποβάλλουν πρόταση με το σκεπτικό ότι τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από δραστηριότητα (που δεν είναι ούτε Μεταποίηση, ούτε Υπηρεσίες, ούτε Εμπόριο) που δεν είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 194: Στο πρόγραμμα για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, στην δαπάνη για αγορά λογισμικού, γίνονται αποδεκτές οι δαπάνες για παραμετροποίηση, εγκατάσταση και εκπαίδευση των χρηστών του;

Απάντηση: Στο πρόγραμμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν είναι επιλέξιμη καμία από τις προαναφερόμενες δαπάνες.

Ερώτηση 195: Στο οδηγό αναγράφει ότι η δαπάνη για ISO πιστοποιείται κατά τον έλεγχο αρκεί «να υπάρχει σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα». Δύναται λοιπόν να επιδοτηθεί, ακόμα και εάν δεν πάρει το πιστοποιητικό;

Απάντηση: Ισχύει οτι αναφέρεται στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

Ερώτηση 196: Επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στο πρόγραμμα, ενδιαφέρεται για την αγορά και διαμόρφωση ειδικού τρέιλερ για τη μεταφορά και αποθήκευση απαραίτητου για την επιχείρηση εξοπλισμού (βιτρίνες παγωτού για εγκατάσταση σε εκθέσεις κλπ.). Εκτός από τον εξοπλισμό, είναι επιλέξιμη δαπάνη και η αγορά ή η κατασκευή του τρέιλερ;

Απάντηση: Η αγορά ή η κατασκευή του τρέιλερ καθώς και ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί επί αυτού δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, επί μεταφορικού μέσου και του προσδίδει προστιθέμενη αξία, η οποία έχει άμεση συνάφεια με την λειτουργία της επιχείρησης.

Ερώτηση 197: Η επιχείρηση (Α) (φορέας επένδυσης), πρόκειται να μισθώσει χώρο από το φυσικό πρόσωπο (Β). Ο χώρος έχει ήδη ανεγερθεί, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών. Η (Α), πρόκειται να πραγματοποιήσει κτιριακές εργασίες αποπεράτωσης (στρώση πλακιδίων δαπέδων, επενδύσεις εξωτερικών όψεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, τοποθέτηση κουφωμάτων, εσωτερική και εξωτερική βαφή, εγκατάσταση ανελκυστήρα, τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου, τοποθέτηση ειδών υγιεινής, ηλεκτρολογικά, τοποθέτηση γυψοσανίδων και ψευδοροφών κλπ), οι οποίες θα περιγράφονται σαφώς στο μισθωτήριο και αφορούν στην οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί στο όνομα του (Β).

 1. Εάν γίνεται αποδεκτή η οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί στο όνομα του Β.
 2. Τι διάρκεια θα πρέπει να έχει το μισθωτήριο 8 ή 15 ετών;

Απάντηση: Η οικοδομική άδεια, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομα του Β, γίνεται αποδεκτή, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα διενεργηθούν από τη μεριά του εκμισθωτή, θα περιγράφονται σαφώς στο μισθωτήριο. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, έτσι ώστε το όφελος από τις εργασίες για την αποπεράτωση του κτιρίου (υπεραξία) να το καρπωθεί η επιχείρηση και όχι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Ερώτηση 198: Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση κατά την οποία υπάλληλοι της επενδύτριας εταιρείας εμφανίζονται στο Ε7, αλλά δεν αναφέρονται στις ΑΠΔ καθότι είναι ασφαλισμένοι, για παράδειγμα, στο ΤΣΑΥ;

Απάντηση: Θα ληφθούν υπόψη το Ε7 και οι αντίστοιχες των ΑΠΔ καταστάσεις του άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, αρκεί να διασφαλίζεται ότι αναφερόμαστε με μόνιμη σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ερώτηση 199: Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου πληροί τις προϋποθέσεις και όρους του Προγράμματος προκειμένου να υποβάλει πρόταση στο ΕΣΠΑ. Μπορεί, ωστόσο, να εκμισθώσει το σύνολο της εταιρείας σε κάποιον τρίτο πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης;

Απάντηση: Εάν μία επιχείρηση εκμισθωθεί στο σύνολο της τότε δικαίωμα υποβολής πρότασης έχει ΜΟΝΟ ο μισθωτής ΟΧΙ ο ιδιοκτήτης. Ωστόσο ο μισθωτής θα πρέπει να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους του Προγράμματος για να μπορεί να υποβάλει πρόταση.

Ερώτηση 200: Επιχείρηση με μικτή δραστηριότητα Υπηρεσίες (τουριστικό πρακτορείο) και Τουρισμό (ενοικιαζόμενα δωμάτια), έχει βιβλία μόνο για το πρακτορείο με ακαθάριστα έσοδα 35.000€ και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχει τεκμαρτό 13.000€, επομένως, εάν κάνουμε αναγωγή βάσει του τύπου που δίνει η προκήρυξη, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν ακαθάριστα έσοδα 13.000€ / 0,32 = 39.000€. Θέλει να επενδύσει και στις δυο δραστηριότητες. Σε ποια θεματική θα υποβάλλει την πρόταση και πώς θα βαθμολογηθεί, με ή χωρίς βιβλία; Αν δηλ. υποβάλλει στον Τουρισμό, δεδομένου ότι από εκεί προέρχονται τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα βάσει της αναγωγής, τότε θα βαθμολογηθεί χωρίς βιβλία ενώ θέλει να επενδύσει και στη ενότητα υπηρεσίες που έχει βιβλία; Αν, πάλι, θέλει να κάνει επένδυση μόνο στον τουρισμό, θα βαθμολογηθεί με ή χωρίς βιβλία;

Απάντηση: Η θεματική ενότητα που μπορεί να υποβάλει πρόταση είναι ο τουρισμός όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον το 40% του επενδυτικού σχεδίου σε περίπτωση υποβολής μικτού επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω επιχείρηση θα βαθμολογηθεί με βάση το σύνολο των εσόδων της.


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster