ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΟΜΗ
Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Νέα - Ανακοινώσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Φορολογικά Κίνητρα

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Πίνακας Ενεργών Έργων σε Διαδικασία Αδειοδότησης

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθετήματα Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
Διαβουλεύσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
bullet
Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest (PCI)

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 της Επιτροπής της 14ης οκτωβρίου 2013 για την τροποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος, προσδιορίστηκαν τα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Με την απόφαση 27/2014 της ΔΕΣΕ, της 2.6.2014 και με το άρθρο 8 του νόμου 4271/2014, τα παραπάνω έργα χαρακτηρίστηκαν Στρατηγικές Επενδύσεις και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίστηκε «Αρμόδια Εθνική Αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 8(1) του Κανονισμού αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013, για την αδειοδότηση των «Ευρωπαϊκών Ενεργειακών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest (PCI)» Έργα Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος - Ενεργειακά Έργα

Στις 21 Νοεμβρίου 2014, η Κομισιόν δέσμευσε ποσό ?647 εκατομμυρίων για στρατηγικά ενεργειακά έργα υποδομών. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε 34 δράσεις επιλεγμένες μετά από σχετική πρόσκληση κάτω από την ομπρέλα του Connecting Europe Facility (CEF). Το CEF έχει έναν προϋπολογισμό ?5.85 δισεκατομμυρίων για την υποστήριξη διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών μέχρι το 2020.

Αυτές οι δράσεις θα προκρίνουν project από μια λίστα από 248 στρατηγικά ενεργειακά έργα υποδομών δημοσιευμένα τον Οκτώβριο του 2013 σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις για τις Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Αποκτώντας τον χαρακτηρισμό "projects of common interest" (PCI) επωφελούνται από ταχύτερες και πιο αποδοτικές διαδικασίες αδειοδότησης και επικαιροποιημένη κανονιστική αρμοδιότητα.

Για να χαρακτηριστεί ένα έργο PCI θα πρέπει να έχει σημαντικά οφέλη για τουλάχιστον δύο Κράτη - Μέλη, να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς και λειτουργίας του ανταγωνισμού, να προάγει την ασφαλή τροφοδότηση, και μείωση των εκπομπών διοξειδίου. Η λίστα των PCI' s επικαιροποιείται κάθε 2 χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των PCIs για το 2014-2016.

Ν. 4271/2014Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster