ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΟΜΗ
Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Νέα - Ανακοινώσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Φορολογικά Κίνητρα

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Πίνακας Ενεργών Έργων σε Διαδικασία Αδειοδότητσης

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθετήματα Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
Διαβουλεύσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
bullet
Enterprise Greece - Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ)

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων, ο Οργανισμός «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι ο αρμόδιος φορέας επί της Διαδικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων έχοντας την ευθύνη για τα ακόλουθα:

  • Δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία

  • Ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής

  • Αναζητά συμπληρωματικά στοιχεία από τους επενδυτές

  • Εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στο θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων

  • Εισπράττει τις διαχειριστικές αμοιβές που προβλέπει ο Νόμος και η Διαδικασία

  • Ενημερώνει τη Δ.Ε.Σ.Ε. για συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους

  • Μπορεί να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να ενημερώνει τη Δ.Ε.Σ.Ε. για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων μετά το στάδιο υπαγωγής

  • Προετοιμάζει το φάκελο δημοπράτησης δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων και προβαίνει στις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

  • Δύναται να αναλαμβάνει, κατόπιν απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. ή μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, τη διάρθρωση τελικών επενδυτικών προτάσεων ελάχιστων προδιαγραφών, οι οποίες εντάσσονται στις διαδικασίες των δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων

  • Παραλαμβάνει από τους επενδυτές την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας διαμονής σε περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε (5) ημερών αναφορικά με τη σχέση των αιτούντων με τον κύριο της ενταγμένης στρατηγικής επένδυσης.Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster