Ανακοίνωση:
Δικαιολογητικά Εκταμίευσης Επιχορήγησης Παγίων (συμβατικής επένδυσης) και Επιδότησης Leasing
   
  (155kb)    ΝΕΟ

Ανακοίνωση:
Αιτήματα και λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο αναφορές επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν.3908/2011
   
  (52kb)   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ν.3908/2011

Βασικές οδηγίες για επενδυτές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
(Ν.3908/2011, Ν.3299/2004, Ν.2601/1998, Ν.1892/1990)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον Ν.3908/2011 και τα Π.Δ.33/2011 και Π.Δ.35/2011, όπως ισχύουν, σε ενιαίο κείμενο, με ενσωματωμένες δηλαδή όλες τις τροποποιήσεις τους:

 • Νόμος 3908/2011 σε κωδικοποιημένη μορφή (1.272kb)

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 33/2011 - Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν.3908/2011 - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (119kb)

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35/2011 - Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο Ν.3908/2011 - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (54kb)

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35/2014: Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους Ν.3299/2004 (A' 261) και Ν.3908/2011 (A' 83) από Πιστοποιημένους Φορείς (125kb)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΟΣ

 • Νόμος 3908/2011 (αρχικό) (364kb)

 • Investment Law 3908/2011 (english version) (220kb)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

 • Άρθρο 5 παρ. 9 και 10 του Ν. 4328/14-5-2015, Παράταση των εγκρίσεων δανείων για το Ν.3908/2011 και άτοκη επιστροφή επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. ε του ΠΔ 35/2011, όπως τροποποιήθηκε με το 158/2013 ΝΕΟ (139kb)

 • Άρθρο 111 του Ν. 4314/23-12-2014, Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 (5.446kb)

 • Νόμος 4072/2012 (Άρθρο 241) (ΦΕΚ Α' 86/11-4-2012) (132kb)

 • Νόμος 4146/2013 (Άρθρα 18,19,20,21,22,23,24) (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013) (7.544kb)

 • ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (καταργήθηκε με το ν.4083/2012) (85kb)

 • Νόμος 4083/2012 (ΦΕΚ Α' 189/5-10-2012) (299kb)

 • Νόμος 4111/2013 (Άρθρο 22 παρ.4) (ΦΕΚ Α' 18/25-1-2013) (9.699kb)

 • Νόμος 4155/2013 (Άρθρα 67,68) (ΦΕΚ Α' 120/29-5-2013) (237kb)

 • Νόμος 4177/2013 (Άρθρο 47) (ΦΕΚ Α' 173/8-8-2013) (195kb)
 • Νόμος 4242/2014 (Άρθρα 5,6,8,9,10,11) (ΦΕΚ Α' 94/14-4-2014) (106kb)
 • Νόμος 4258/2014 (Άρθρο 29) (ΦΕΚ Α' 94/14-4-2014) (239kb)
 • Νόμος 4301/2014 (Άρθρο 37) (ΦΕΚ Α' 223/7-10-2014) (2.019kb)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 • Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α' 83) Διαδικασία Αξιολόγησης Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων
  (156kb)
 • Π.Δ. 35/2011 (ΦΕΚ Α΄ 88) Τρόπος Υπολογισμού Ιδίας Συμμετοχής Επενδυτή και Καταβολής Ενίσχυσης
  (88kb)
 • Π.Δ. 35/2014 (ΦΕΚ Α΄ 65) Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους Ν.3299/2004 (A' 261) και Ν.3908/2011 (A' 83) από Πιστοποιημένους Φορείς
  (125kb)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π/Δ

 • Π.Δ. 158/2013: Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (A΄ 83) και 35/2011 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ Α΄ 250)
  (136kb)
 • Νόμος 4258/2014 (Άρθρο 29) (ΦΕΚ Α' 94/14-4-2014)
  (239kb)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • Υπ΄ αριθ. πρωτ.: 69298/3-7-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 61238/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης "Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011"» ΝΕΟ (139kb)

 • Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (149kb)

 • Καθορισμός της διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων, στις περιπτώσεις διαπίστωσης κατά και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, μη τήρησης των ορίων απόκλισης δεικτών αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης 17299/2011 (Β'652), καθώς και των όρων της συμβολής της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και διατήρησης του αριθμού υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ως όρων υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (185kb)

 • Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011 (161kb)

 • Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016. (180kb)

 • 1η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 20283/03-05-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1518/04-05-2012) «Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 αρ. α΄ του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83)» (149kb)

 • Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11 (278kb)

 • Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (134kb)

 • Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 (128kb)

 • Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήμερα (108kb)

 • Έλεγος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων που έχουνυπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 (266kb)

 • Ετήσιος προγραμματισμός ενισχύσεων - έτος 2012 (71kb)

 • Ετήσιος προγραμματισμός ενισχύσεων - έτος 2011 (225kb)

 • Κατανομή ενισχύσεων κατά Περιφέρεια - έτος 2012 (73kb)

 • Κατανομή ενισχύσεων κατά Περιφέρεια - έτος 2011 (235kb)

 • Κατανομή ενισχύσεων κατά Περιφέρεια - έτος 2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (102kb)

 • Εντασσόμενα επενδ. σχέδια στην Τεχνολ. Ανάπτυξη και Περιφερειακή Συνοχή - έτος 2012 (74kb)

 • Εντασσόμενα επενδ. σχέδια στην Τεχνολ. Ανάπτυξη και Περιφερειακή Συνοχή - έτος 2011 (243kb)

 • Ενισχυόμενες δαπάνες (270kb)

 • Απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά (305kb)

 • Κριτήρια αξιολόγησης (374kb)

 • Ύψος παραβόλου αιτήσεων ένταξης (225kb)

 • Έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) (220kb)

 • Αρμοδιότητα Ε.Μ.Α για τα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας (221kb)

 • Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011 (1.988kb)

 • Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011 (401kb)

 • Τροποποίηση Προκήρυξης Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011 (95kb)


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • Εγκύκλιος για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και για την επιβολή κυρώσεων της μη-τήρησης ορίων απόκλισης και δεικτών αξιολόγησης του Ν.3908/11. (386kb) ΝΕΟ

 • Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν προς υπαγωγή στον Ν.3908/11 από την υπογραφή της παρούσας και έως τις 28-2-2014 (63kb)

 • Οδηγός Αξιολόγησης - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων (333kb)

 • Εγκύκλιος Πληρωμών και Δημοσιεύσεων των Επενδυτικών Νόμων (3299/2004, 2601/1998 και 1892/90) (94kb)

 • Εγκύκλιος Ορισμού Υπολόγου Επενδυτικών Νόμων (224kb)

 • Εγκύκλιος Συμμετοχής Αλλοδαπών Δημόσιων Φορέων σε Επενδυτικά Σχέδια (273kb)

 • Ενημερωτικό Φυλλάδιο - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων (1.434kb)

 • Οδηγός Ελέγχου Νομιμότητας - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων (219kb)

 • Οδηγός Επενδυτών - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) (351kb)

 • Οδηγός Ελέγχου Νομιμότητας - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) (213kb)

 • Οδηγός Αξιολόγησης - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) (643kb)

 • Οδηγός Ελέγχου Νομιμότητας - Γενικά Καθεστώτα και Ειδικό Καθεστώς Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων (3006kb)

 • Οδηγός Αξιολόγησης - Γενικά Καθεστώτα και Ειδικό Καθεστώς Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων (ΕΚΔΟΣΗ 1δ - 19.06.2013) (1240kb)

 • ΚΑΔ 2008 (2350kb)

 • Εγκύκλιος Λειτουργίας Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Ν.3908/2011 (Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων Υπαγωγής) (433kb)

 • Εγκύκλιος Ενστάσεων - Γενικά Καθεστώτα (178kb)

 • Εγκύκλιος Κατάρτισης Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης (Συγκερασμός Αποτελεσμάτων Κατάταξης) (110kb)

 • Οδηγός Ενημέρωσης των Επενδυτών για τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 (518kb)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • Περιεχόμενο Υπέυθυνης Δήλωσης για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων (54kb)

 • Περιεχόμενο Υπέυθυνης Δήλωσης για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) (37kb)

 • Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας (πλην Τουρισμού) - Γενικά Καθεστώτα και Ειδικό Καθεστώς Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ (564kb)

 • Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας (Τουρισμού) - Γενικά Καθεστώτα και Ειδικό Καθεστώς Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ (483kb)

 • Οικονομοτεχνική μελέτη της Επιχειρηματικότητας των Νέων (72kb)

 • Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων (434kb)

 • Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ (463kb)

 • Υπόδειγμα Οικονομοτεχνικής Μελέτης - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) (146kb)

 • Αίτηση Αλλαγής Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης στο ΠΣΚΕ ΝΕΟ (43kb)

ΕΜΠΑ - ΕΜΠΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.


Κατεβάστε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο επενδυτικό νόμο (2.963kb)
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster