ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (ΔΦΑ)

Τετάρτη 19 Απριλίου 2006

Στα πλαίσια παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής απαλλαγής του Ν.3299/2004, απαιτείται, μεταξύ των άλλων, η υποβολή εκ μέρους των επιχειρήσεων που ωφελούνται του κινήτρου αυτού, των απαραίτητων για το σκοπό αυτό στοιχείων, με τη συμπλήρωση της παρούσας Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.).

Η Δ.Φ.Α. δημιουργείται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, πριν την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η εκτύπωση Δ.Φ.Α. που παράγεται από το Π.Σ., υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, μαζί με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, σε τρία (3) αντίτυπα, στην αρμόδια ΔΟΥ. Η ταυτοποίηση της Δ.Φ.Α. γίνεται με τον "Κωδικό Δήλωσης", που χορηγείται από το Π.Σ. κατά την ηλεκτρονική υποβολή και αναγράφεται επί της παραγόμενης εκτύπωσης.

Για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες που βρίσκονται στα συννημένα αρχεία αυτής της ιστοσελίδας.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  • Οδηγίες χρήσης του συστήματος: (2,26mb)
  • Οδηγίες συμπλήρωσης της Δήλωσης: (382kb)
  • Υπόδειγμα Δήλωσης αφορολόγητων αποθεματικών: (1,13mb)
  • Υπόδειγμα Δήλωσης μικρομεσαιας επιχείρησης: (240kb)

HELP DESK

Για ερωτήματα σε θέματα που αφορούν την «ουσία» των καταχωρούμενων στοιχείων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και της σχετικής Κανονιστικής Απόφασης καλέστε τα τηλέφωνα 210.33.32.267, 210.33.32.255, 210.33.32.254.

Για θέματα τεχνικής φύσεως μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης στην διεύθυνση support@mou.gr ή στα τηλέφωνο 210.77.87.940 κατά τις εργάσιμες ημέρες (09:00-17:00).

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster