Κοινωνία της Πληροφορίας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Υποβολής
bullet
Επιλεξιμότητα ενεργειών και δαπανών επένδυσης

Τα οκτώ (8) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π) που προβλέπονται ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, σε τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και οι διατιθέμενοι πόροι ανά ΠΕΠ και Θεματική Ενότητα, καταγράφονται στο Παράρτημα Ι του Ενημερωτικού Οδηγού.

Η επιχορήγηση με την οποία μπορεί να ενισχυθεί μία επένδυση, ορίζεται στο 50% επί του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€).

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών παρoυσιάζoνται στoν Πίνακα 3 του Οδηγού.

Η συνoπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών παρoυσιάζεται στoν Πίνακα 4 του Οδηγού.

Αναλυτικές επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών ανά θεματική Ενότητα και ΠΕΠ καθώς και η επιλεξιμότητα των ενεργειών ανά θεματική Ενότητα και ΠΕΠ δίνονται στους Πίνακες 6 & 5 αντίστοιχα του ενημερωτικού Οδηγού.

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες:

  • o ΦΠΑ
  • κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την υπoβoλή της αίτησης

Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης, συνιστάται στον υποψήφιο επενδυτή να μην προβαίνει σε δαπάνες πριν λάβει την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης, όταν η έγκριση της ενίσχυσης της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση ή όχι της επένδυσής του.


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster