Κοινωνία της Πληροφορίας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Υποβολής
bullet
Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που πρέπει να πληρούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, προκειμένου να υποβάλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι εξής:

Α. Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής (ισχύουν για όλες τις Θεματικές Ενότητες)

i) να είναι υφιστάμενες

ii) απασχολούν 0 - 50 εργαζόμενους εφόσον έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση,

iii) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ή το μέσο ετήσιο σύνολο ισολογισμού τριετίας τους, κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) εφόσον έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση,

Ο αριθμός των απασχολουμένων, αντιστοιχεί στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης, ή το ισοδύναμό τους σε περίπτωση μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, ενώ τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών, αφορούν τις τρεις τελευταίες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ή όσες εξ' αυτών υπάρχουν.

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής ανά Θεματική Ενότητα

α)«Μεταποίηση»

Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και είναι εγκατεστημένες στις τρεις (3) επιλέξιμες Περιφέρειες του Παραρτήματος Ι. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, το ποσοστό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

β) «Τουρισμός»

Οι τουριστικές ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δεν τηρούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και είναι εγκατεστημένες στις τέσσερεις (4) επιλέξιμες Περιφέρειες του Παραρτήματος Ι.

γ)«Εγνατία
Πληροφορική»

Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και είναι εγκατεστημένες στις τέσσερεις (4) επιλέξιμες Περιφέρειες του Παραρτήματος Ι. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την εμπορική δραστηριότητα ή από την παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

δ)«Τριτογενής Τομέας : Επιχειρήσεις Πληροφορικής»

Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και είναι εγκατεστημένες στη Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την εμπορική δραστηριότητα ή από την παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.


Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή:

  • επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού.
  • δημόσιων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή / και οι θυγατρικών τους, καθώς καιεταιρειών στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

Στις περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων που φορολογούνται με τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο εισόδημα τα ακαθάριστα έσοδα («τεκμαρτός κύκλος εργασιών») υπολογίζεται από τον τύπο: τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο εισόδημα / 0,32
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» (Πίνακας 2Α του ενημερωτικού Οδηγού
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (Πίνακας 2Β του Οδηγού)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (Πίνακας 2Γ του Οδηγού)


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster