INTERREG
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που πρέπει να πληρούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, προκειμένου να υποβάλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι εξής:

(i) να απασχολούσαν λιγότερα από 250 άτομα κατά το ημερολογιακό έτος 2007.

(ii) να έχουν συμπληρώσει μία (1) πλήρη δωδεκάμηνη και κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

(iii) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να μην υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €) ή το μέσο ετήσιο σύνολο ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000 €) ενώ πρέπει να είναι το λιγότερο είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €).

(iv) Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαϊου 2003, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του ενημερωτικού Οδηγού.

(v) να έχουν την δυνατότητα να προσκομίσουν κατά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα του Οδηγού.

(vi) να είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια και ανήκουν στις κατηγορίες των Πινάκων 2Α και 2Β  του παρόντος Οδηγού και να προτίθενται να υλοποιήσουν επένδυση σε μία από της επιλέξιμες περιοχές του Παραρτήματος Ι του Οδηγού.

(vii) Να λειτουργούν με τη μορφή Ατομικής Επιχείρησης, ή Ο.Ε., ή Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε, ή Α.Ε. και να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στους Πίνακες 2Α και 2Β του Οδηγού.

Στη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Στη θεματική ενότητα «Λοιποί Κλάδοι του Τριτογενή Τομέα», οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την εμπορική δραστηριότητα ή από την παροχή υπηρεσιών, είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

ΔΕΝ επιτρέπεται η συμμετοχή:

  1. επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, ή  της κοινοπραξίας.
  2. δημόσιων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή / και οι θυγατρικών τους, καθώς και  εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003

15

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

17

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών ινών που δεν είναι επιλέξιμες

18

Κατασκευή ειδών ένδυσης - κατεργασία και βαφή γουναρικών

19

Κατεργασία και δέψη δέρματος - κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων

20

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

21

Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί

22

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.

23

Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων.

24

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

25

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

26

Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά

27

Παραγωγή βασικών μετάλλων.

28

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

29

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.

30

Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών

31

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.

32

Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών

33

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων - κατασκευή ρολογιών κάθε είδους

343

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους

354

Κατασκευή μοτοσυκλετών και ποδηλάτων

355

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών μ.α.κ.

36

Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.

37

Ανακύκλωση


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»
βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003

351.2

ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ 35.12.90.00 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοιαρίων αναψυχής και αθλητισμού

41

Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού

453

Τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων

454

Αποπεράτωση κτιρίων

501

Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων

502

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων

503

Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων

504

Εμπόριο συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων

51

Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών

52

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης

552.1

Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια

552.3

ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ:  ΚΑΔ 55.23.11 Υπηρεσίες κατασκηνώσεων διακοπών για παιδιά

553.1

Εστιατόρια

553.2

Ζαχαροπλαστεία

554.2

Καφενεία

555.2

Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ)

60

Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών

61

Υδάτινες μεταφορές

62

Εναέριες μεταφορές

63

Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

641.2

Ταχυδρομικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδρομείων (ιδιωτικά ταχυδρομικά γραφεία)

642

Tηλεπικοινωνίες

70

Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία

71

Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή. Εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης

72

Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες

73

Έρευνα και ανάπτυξη

74

Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
741.1 Νομικές δραστηριότητες
746 Δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

804

Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση

851.9

Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
(Μόνο όταν εκτελούνται σε ιδιωτικές μονάδες)

853

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας

900

Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων υγιεινή και παρόμοιες δραστηριότητες

92

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες
927 Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

930.1

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

930.2

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής

930.3

Δραστηριότητες γραφείων τελετών και συναφείς δραστηριότητες

Σημείωση
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας (δεν είναι επιλέξιμη οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με εμπόριο, χοντρικό ή λιανικό, μεσιτεία, αντιπροσωπεία προϊόντων αλιείας) και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster