INTERREG
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η δράση

Χρήσιμες Πληροφορίες

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
bullet
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ερώτηση 1: Σχετικά με την εκπλήρωση του κριτηρίου της διασυνοριακότητας, ποιοι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης / Ε3 θα λαμβάνονται υπόψη; Αρκεί μόνο η απόδειξη μέσω φορολογικής δήλωσης ή πρέπει να προσκομισθούν και τιμολόγια ή συμβάσεις κ.λ.π.;

Το Ε3 δηλώνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Προκειμένου να τεκμηριωθεί το κριτήριο της διασυνοριακότητας είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση αντίστοιχων τιμολογίων και παραστατικών για κάθε πληρωμή έτσι ώστε να μπορεί να προκύψει το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται συνολικά από τη χώρα που το πρόγραμμα αφορά κάθε φορά.

Ερώτηση 2: Με τον όρο «τελευταία έτη» εννοούμε τις διαχειριστικές χρήσεις ή με τη διατύπωση έτη θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε και στοιχεία του 2008; Μπορούμε να αποδεχθούμε συναλλαγές ή όποιο από τα άλλα τεκμήρια διασυνοριακότητας που έχει λάβει χώρα εντός του 2008;

  • Παράδειγμα 1ο: επιχ/ση με υπερ12μηνη χρήση ως την 31.12.2007 έχει 2,5%  διασυνοριακότητα με τα Σκόπια. Από 1/1/08 ως σήμερα έχει άνω του 10%. Μπορεί να τεκμηριώσει το κριτήριο;
  • Παράδειγμα 2ο: σύμβαση ή συμφωνητικό με ημερομηνία τον 12ο/2007 και τιμολόγια ή/και πληρωμές τιμολογίων τον 2ο/2008

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου της διασυνοριακότητας δεν μπορούν να ληφθούν υπ' όψιν στοιχεία του 2008 καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία τζίρου.

Ερώτηση 3: Στο άθροισμα των εξαγωγών ή και εισαγωγών δύναται να συνυπολογισθούν και οι πληρωμές λήψης ή παροχής υπηρεσιών; Επιχείρηση που θα υποβάλλει επενδυτική πρόταση ως Μεταποιητική δύναται να συνυπολογίσει στο κριτήριο διασυνοριακότητας τυχόν πληρωμές για λήψη ή παροχή υπηρεσιών; Το ερώτημα ισχύει κατ' αντιστοιχία και για τις επιχειρήσεις του Τριτογενή τομέα.

Εφόσον πιστοποιείται η συναλλαγή με τα επιλέξιμα κράτη, μπορεί αυτή να αποδειχθεί με τον παραπάνω αναφερόμενο τρόπο και οι ανωτέρω δραστηριότητες αποτελούν τμήμα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και συμπεριλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών της τότε ναι.

Ερώτηση 4: το τεκμήριο διασυνοριακότητας είναι το άθροισμα των συναλλαγών με το γειτονικό κράτος. Το άθροισμα αυτό ανάγεται επί του κύκλου εργασιών προκειμένου να διαπιστωθεί το αν ανέρχεται σε 5% και άνω. Επί ποιού κύκλου εργασιών γίνεται η αναγωγή; Του 2007 (τελευταίου έτους;) - του μέσου τζίρου της τελευταίας 3τίας; - το άθροισμα ως ποσοστό στον κάθε επιμέρους ετήσιο τζίρο με απαιτούμενο να είναι άνω του 5% για κάθε υπολογισμό;

Σύμφωνα με την διατύπωση του κριτηρίου της διασυνοριακότητας στην ΚΥΑ προκήρυξης, αυτό υπολογίζεται σαν  το άθροισμα κατά την τελευταία τριετία, ή κατά τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (διετία, ή ένα κλεισμένο διαχειριστικό έτος), των ποσοστών των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δραστηριοτήτων επί του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης ανά έτος, το οποίο θα φθάνε τουλάχιστον στο 5%.

Παράδειγμα:
2005: ποσοστό εισαγωγών και εξαγωγών, ή μόνο εξαγωγών, ή μόνο εισαγωγών 2%
2006: ποσοστό εισαγωγών και εξαγωγών, ή μόνο εξαγωγών, ή μόνο εισαγωγών 1,5%
2007: ποσοστό εισαγωγών και εξαγωγών, ή μόνο εξαγωγών, ή μόνο εισαγωγών 1,5%
ή εναλλακτικά αν υπάρχει μόνο μία πλήρης κλεισμένη διαχειριστική χρήση μόνο το 2007: ποσοστό εισαγωγών και εξαγωγών, ή μόνο εξαγωγών, ή μόνο εισαγωγών 5%

Το κριτήριο του 5% τεκμηριώνεται σε κάθε πρόγραμμα, μόνο με το αντίστοιχο κράτος

Ερώτηση 5: Για αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών πραγματοποιείται με αποδείξεις λιανικής πώλησης. Είναι αποδεκτές ως τεκμήριο οι αποδείξεις λιανικής πώλησης και αν ναι ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν; (π.χ. στα εστιατόρια, συνεργεία αυτοκινήτων, φαρμακεία, καταστήματα τροφίμων και ειδών ένδυσης  που βρίσκονται σε συνοριακές περιοχές και οι συναλλαγές τέτοιου τύπου είναι η καθημερινότητα λειτουργίας τους)

Όχι. Ο τρόπος απόδειξης εκπλήρωσης του κριτηρίου της διασυνοριακότητας είναι αυτός που αποτυπώνεται στην ΚΥΑ προκύρηξης.

Ερώτηση 6: Θεωρείται διασυνοριακή δραστηριότητα για ορισμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις η παραγωγή και διάθεση προϊόντων σε τοπικούς εμπόρους ή συνεταιρισμούς οι οποίοι στη συνέχεια τα εξάγουν ομαδικά στις παρακείμενες χώρες; Αν ναι με ποια παραστατικά αυτή η δραστηριότητα μπορεί να τεκμηριωθεί προκειμένου να συμπεριληφθεί στο ποσοστό της διασυνοριακής δραστηριότητας που απαιτείται από το πρόγραμμα;

Στην συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αναφέρεστε θα μπορούσαν μόνο οι εμπορικές επιχειρήσεις να τεκμηριώσουν την διασυνοριακότητα (εφόσον ξεπερνούν το 5%) και πληρούν και τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ερώτηση 7: Θα υπάρξει δυνατότητα πραγματοποίησης δαπανών για μικρές κτιριακές παρεμβάσεις (πχ ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, γυψοσανίδες, κλπ);

Στην παρούσα προκήρυξη δεν είναι επιλέξιμες οι κτιριακές δαπάνες.

Ερώτηση 8: Τα παραρτήματα επιχειρήσεων με έδρα στις επιλέξιμες περιοχές μπορούν να συμμετέχουν;

Για την επιλεξιμότητα της επενδυτικής πρότασης δεν έχει σημασία ο τόπος που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης αλλά ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε κάποιον από τους επιλέξιμους νομούς. Η επενδυτική πρόταση θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά δαπάνες που γίνονται στο τόπο υλοποίησης της επένδυσης εντός του επιλέξιμου νομού.

Ερώτηση 9: Σε περίπτωση που ένα παράρτημα έχει έδρα στην επιλέξιμη περιοχή και πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα μπορεί να τεκμηριώσει το κριτήριο της διασυνοριακότητας με οικονομικά στοιχεία (κύκλο εργασιών) και αντίστοιχα παραστατικά που δηλώνουν τη δική του δραστηριότητα ως προς ένα επιλέξιμο κράτος, ανεξάρτητα από τα λοιπά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνουν και λοιπές εξαγωγικές ή εισαγωγικές δραστηριότητες;

Προκειμένου να είναι επιλέξιμη η εν λόγω επενδυτική πρόταση θα πρέπει το παράρτημα να βρίσκεται εντός επιλέξιμης περιοχής, να διαθέτει λογιστική και φορολογική αυτοτέλεια και να πληρεί το κριτήριο της διασυνοριακότητας με βάση τα αυτοτελή φορολογικά και λογιστικά στοιχεία του.

Ερώτηση 10: Θα μπορεί μια μεταποιητική επιχείρηση να προμηθευτεί, για παράδειγμα, εξοπλισμό για ένα κατάστημα διάθεσης των προϊόντων της ή και αντίστροφα μια υφιστάμενη εμπορική επιχείρηση (μέχρι σήμερα έχει μόνο εμπορική δραστηριότητα) μπορεί να κάνει επενδυτικό σχέδιο στον τομέα της μεταποίησης δηλαδή να αποκτήσει εξοπλισμό ώστε κάποια προϊόντα που σήμερα εμπορεύεται να τα παράγει η ίδια;

Εφ΄ όσον και οι δύο δραστηριότητες της επιχείρησης έχουν επιλέξιμα ΣΤΑΚΟΔ μπορεί η επιχείρηση να υποβάλλει πρόταση στην θεματική ενότητα (μεταποίηση ή εμπόριο) για την οποία έχει πάνω από 50% του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Για την δραστηριότητα αυτή (μεταποίηση ή εμπόριο) μπορεί να ενισχυθεί και να συμπεριλάβει δαπάνες και της άλλης θεματικής ενότητας (π.χ. αν υποβάλλει σαν μεταποιητική και για το εμπορικό τμήμα) οι οποίες όμως απαραίτητα πρέπει να αντιστοιχούν σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

Ερώτηση 11: Στην περίπτωση υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων, από αυτά αφαιρούνται τα χρέη και οι βραχυπρόθεσμες οφειλές;

Για τη συμπλήρωση της αίτησης τα Ίδια Κεφάλαια λαμβάνονται όπως αναφέρονται  στο σκέλος του Παθητικού του ως άνω Ισολογισμού  και σημειώνεται ευκρινώς το πρόσημο + ή - εάν είναι θετικά ή αρνητικά αντίστοιχα (στα Ίδια κεφάλαια δεν περιλαμβάνονται τυχόν προβλέψεις για κινδύνους).

Ερώτηση 12: Στη θεματική ενότητα «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» η αγορά επίπλων και η ανακαίνιση χώρου η οποία δεν απαιτεί οικοδομική άδεια (π.χ. βαφή χώρου, αλλαγή καλωδίων ηλεκτρικής εγκατάστασης κλπ.) μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη.

Η αγορά επίπλων αφορά εξοπλισμό της επιχείρησης ο οποίος είναι επιλέξιμος. Όσον αφορά την ανακαίνιση χώρου, στην παρούσα προκήρυξη δεν είναι επιλέξιμες οι κτιριακές δαπάνες.

Ερώτηση 13: Η αντιστοιχία των προγραμμάτων κοινοτικής πρωτοβουλίας (Ελλάδα-Βουλγαρία, κλπ) με τούς επιλέξιμους Νομούς, σύμφωνα με την ΚΥΑ προκήρυξης είναι δεσμευτική ή μπορεί να γίνεται και διαφορετικά π.χ επιχείρηση με έδρα τον Νομό Ιωαννίνων πού έχει διασυνοριακές σχέσεις με την Βουλγαρία, δύναται να υποβάλλει πρόταση;

Οι επιλέξιμοι νομοί ανά Π.Κ.Π. Interreg εμφανίζονται στο Παράρτημα Α της σχετικής ΚΥΑ και είναι δεσμευτικοί.

Ερώτηση 14: Οι συναλλαγές επεξεργασίας (παθητική τελειοποίηση) από φορέα που δραστηριοποιείται σε διασυνοριακή χώρα τεκμηριώνουν το κριτήριο της διασυνοριακότητας; Συγκεκριμένα η διαδικασία της παθητικής τελειοποίησης γίνεται ως εξής:
- Η ελληνική επιχείρηση στέλνει τα προς επεξεργασία προϊόντα στην επιχείρηση της διασυνοριακής χώρας, συνοδευόμενα από τα έντυπα "proforma - invoice",  "packing list", το οποίο περιγράφει ακριβώς το περιεχόμενο της κάθε παλέτας που αποστέλλεται στη διασυνοριακή χώρα και δελτίο αποστολής.
- Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας η επιχείρηση που εδρεύει στη διασυνοριακή χώρα επιστρέφει τα επεξεργασμένα προϊόντα συνοδευόμενα από έντυπο "invoice" (τιμολόγιο επεξεργασίας), το οποίο  λογιστικά απεικονίζεται στο λογαριασμό 61: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. Η εξόφληση των "invoice" γίνεται μέσω εμβασμάτων σε τράπεζα.
- Η συνεργασία επιβεβαιώνεται από ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο είναι κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ0Υ.

Η ερώτηση μας είναι αν οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω τεκμηριώνουν το κριτήριο της διασυνοριακότητας.

Εφόσον πληρείται και το κριτήριο του 5% τότε μπορεί να τεκμηριωθεί το κριτήριο της διασυνοριακότητας.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster