ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης
bullet
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ερώτηση 1: Υπάρχουν κρατικοί σύμβουλοι ή του Ε.Σ.Π.Α. που μπορούν να βοηθήσουν στην διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής φακέλου επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της νέας δράσης ενίσχυσης επιχειρήσεων;

Απάντηση: Δεν υπάρχουν κρατικοί σύμβουλοι ή του Ε.Σ.Π.Α. που να μπορούν να βοηθήσουν στη σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. H επιλογή ιδιώτη συμβούλου αφορά αποκλειστικά τον επενδυτή.

Ερώτηση 2: Υποψήφιος με την νομική μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. - Π.Ε.Π.;

Απάντηση: Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει να λειτουργεί ή να προτίθεται να λειτουργήσει αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

Ερώτηση 3: «Κοινωνίες» μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει να λειτουργεί ή να προτίθεται να λειτουργήσει αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

Ερώτηση 4: Στο πλαίσιο της παρούσας πως μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί τους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που θα τύχουν επιχορήγησης αφού στην προδημοσίευση της δράσης δεν περιλαμβάνεται σχετικό παράρτημα;

Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας, θα ορίζονται στη σχετική Κ.Υ.Α. προκήρυξης.

Ερώτηση 5: Στους δυνητικούς δικαιούχους του τομέα Τουρισμού περιλαμβάνονται οι Δημοτικές Επιχειρήσεις;

Απάντηση: Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, οι Ο.Τ.Α. με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Ερώτηση 6: Είναι ακριβές ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα ισχύσει κάτι διαφορετικό από τις άλλες περιφέρειες;

Απάντηση: Ναι είναι ακριβές. Από τη διαβούλευση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου προέκυψε ότι δεν επιθυμεί ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω επιχορήγησης. Θα δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο με τη μορφή είτε δανείων χαμηλού επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις, είτε εγγυήσεων επιχειρηματικών δανείων, το οποίο θα αφορά σε ξεχωριστό πρόγραμμα και όχι στην παρούσα προκήρυξη.

Ερώτηση 7: Ατομική επιχείρηση που ιδρύθηκε 1/11/2011 και δεν έχει κλείσει διαχειριστική χρήση, θα εντάσσεται στο πρόγραμμα ως νεοϊδρυθείσα επιχείρηση;

Απάντηση: Η εν λόγω επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει στην παρούσα δράση ως νέα επιχείρηση (δεδομένου οτι δεν έχει μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) εφόσον πληροί και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της σχετικής ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 8: Οι τράπεζες θα είναι πάλι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης στη νέα δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων; Αν όχι ποιοι θα είναι;

Απάντηση: Ο σχεδιασμός, oι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα στοιχεία των προϋπολογισμών που διατίθενται είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειες, με σκοπό να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες τους και να αναδειχτούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Συνεπώς η Περιφερειακή στόχευση και διάσταση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της. Η επιλογή Ε.Φ.Δ. για την υλοποίηση της θα οριστικοποιηθεί λοιπόν σε συνεργασία με τις περιφέρειες.

Ερώτηση 9: Η ανέγερση νέας οικοδομής σε ιδιόκτητο οικόπεδο είναι επιλέξιμη δαπάνη για μικρή τεχνική οικογενειακή εταιρεία;

Απάντηση: Οι επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. δραστηριότητας καθώς και οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών ανά Θεματική Ενότητα, θα περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική Κ.Υ.Α. προκήρυξης. Βάσει της προδημοσίευσης η «Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης» είναι επιλέξιμη ενέργεια στον τριτογενή τομέα.

Ερώτηση 10: Υπό σύσταση ατομικές επιχειρήσεις με αντικείμενο το εμπόριο οι οποίες δεν θα απασχολούν προσωπικό τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους, μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας;

Απάντηση: Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, μπορούν να συμμετάσχουν στη νέα δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αφού ο στόχος της είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η βαρύτητα του κριτηρίου της απασχόλησης στον υπολογισμό της βαθμολογίας μιας επενδυτικής πρότασης καθώς και τα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης θα ορίζονται αναλυτικά στην σχετική Κ.Υ.Α. προκήρυξης.

Ερώτηση 11: Πότε αναμένεται η δημοσίευση του προγράμματος και αν προβλέπεται να ανακοινωθούν οι επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. νωρίτερα;

Απάντηση: Η προκήρυξη της δράσης, αναμένεται να γίνει άμεσα, μόλις οριστικοποιηθούν τα σχετικά θεσμικά κείμενα (πχ Κ.Υ.Α. προκήρυξης, οδηγός εφαρμογής) για να ενσωματωθούν σε αυτά τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, όπως αυτές θα προκύψουν μέσα από την προδημοσίευση της. Οι επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. δραστηριότητας καθώς και οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών ανά Θεματική Ενότητα, θα περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική Κ.Υ.Α. προκήρυξης.

Ερώτηση 12: Πώς συνδέεται το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης;

Απάντηση: Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας της χώρας και θα ισχύσουν οριζόντια και για τις δώδεκα περιφέρειες της χώρας, ανεξάρτητα από το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε ότι αφορά το ποσοστό χρηματοδότησης. Η σύνδεση του κύκλου εργασιών με το ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα προσδιοριστεί κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία θα αναφέρονται στη σχετική Κ.Υ.Α. προκήρυξης.

Ερώτηση 13: Επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή έχουν μόνο μία, μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση;

Απάντηση: Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης έχουν δικαίωμα συμμετοχής υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 4, της προδημοσίευσης της δράσης, δηλαδή:

  1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: είναι οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
  2. νέες επιχειρήσεις: είναι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
  3. υπό σύσταση επιχειρήσεις: είναι οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

Ερώτηση 14: Νέος γιατρός μπορεί να τύχει επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης;

Απάντηση: Από τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων προκύπτει μεταξύ των άλλων ότι οι επιχειρήσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν πρέπει να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας θα ορίζονται στην σχετική Κ.Υ.Α. προκήρυξης.

Ερώτηση 15: Τι ισχύει για επιχειρηματία που θέλει να συστήσει νέα εταιρεία;
Πρέπει να περιμένει την δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ προκήρυξης ή μπορεί άμεσα να ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία;

Απάντηση: Η επιλογή του χρόνου έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά τον δυνητικό δικαιούχο της επένδυσης εκτός αν η ίδρυση της συνδέεται απολύτως με την συγκεκριμένη προκήρυξη ενίσχυσης επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στην ερώτηση 13).
Κατά τα λοιπά πρέπει να πληρείται το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων όπως αυτά αναφέρονται στην προδημοσίευση και θα οριστικοποιηθούν στη σχετική Κ.Υ.Α. προκήρυξης.

Ερώτηση 16: Γιατί αντιμετωπίζεται διακριτά η περιφέρεια Πελοποννήσου από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας;

Απάντηση: Ο σχεδιασμός, oι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας προδημοσίευσης, καθώς και τα στοιχεία των προϋπολογισμών που διατίθενται είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειες, με σκοπό να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες τους και να αναδειχτούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
Συνεπώς η Περιφερειακή στόχευση και διάσταση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της.
Από τη διαβούλευση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου προέκυψε οτι δεν επιθυμεί ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω επιχορήγησης αλλά ένα πρόγραμμα το οποίο θα διατεθεί για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιφέρειας μέσω εξειδικευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου με τη μορφή είτε δανείων χαμηλού επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις, είτε εγγυήσεων επιχειρηματικών δανείων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λοιπόν απαιτεί διακριτό σχεδιασμό από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Σε κάθε περίπτωση για την υλοποίηση του, στο πλαίσιο αναθεώρησης του Ε.Σ.Π.Α., έχει δεσμευτεί για την συγκεκριμένη περιφέρεια ποσό δημόσιας δαπάνης 22,5 εκ. ευρώ.

Ερώτηση 17: Στην Προκήρυξη της δράσης που θα ακολουθήσει θα καθορίζονται διαφορετικά όρια μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών τριετίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τα όρια που αναφέρονται για τις ΜΜΕ αφορούν και τις μεγάλες;

Απάντηση: Τα όρια που αναφέρονται στη προδημοσίευση, αφορούν τις υφιστάμενες Μ.Μ.Ε.(σχετικοί ορισμοί στο παράρτημα της προδημοσίευσης).

Ερώτηση 18: Τα όρια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού που αναφέρονται στην προδημοσίευση θα είναι διαφορετικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις;

Απάντηση: Τα Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.

Ερώτηση 19: Τι σημαίνει αυτό που αναφέρεται στη σελ.12-13, "Για να τηρείται και να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα του χαρακτήρα κινήτρου του επενδυτικού σχεδίου θα εξετάζονται όλα τα σχετικά με τη δαπάνη και το επενδυτικό σχέδιο έγγραφα και παραστατικά (π.χ. σύμβαση εργασιών υπογεγραμμένη πριν την παραλαβή της επενδυτικής πρότασης για δαπάνες που αφορούν τη συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση καθιστούν το σύνολο των εργασιών μη επιλέξιμο, ανεξάρτητα από το αν τα παραστατικά έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί εκ των υστέρων)";

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράδειγμα του σημείου 3 των επισημάνσεων του άρθρου 8, της προδημοσίευσης της προκήρυξης, δεν θα πρέπει να υφίσταται κανένα έγγραφο που να δηλώνει την έναρξη υλοποίησης της υπό ενίσχυση επένδυσης πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 20: Επειδή οι επόμενοι μήνες δεν είναι η κατάλληλη εποχή για συλλογή δικαιολογητικών, συγκέντρωση προσφορών κλπ για τις τουριστικές επιχειρήσεις (οι καλοκαιρινοί μήνες είναι περίοδος αιχμής) πότε προβλέπεται να ξεκινήσει επίσημα η σχετική διαδικασία υποβολής επενδυτικών προτάσεων;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη προδημοσίευση, θα διασφαλιστεί στους υποψήφιους επενδυτές αρκετός χρόνος για την προετοιμασία των επενδυτικών τους φακέλων σε όλες τις θεματικές ενότητες.


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster