ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Επενδυτικός Νόμος 4146/2013
  (7.36Μb)

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 157: Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
  (130kb)

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35: ΄Ελεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (A΄ 261) και ν.3908/2011 (A΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς
  ΝΕΟ (125kb)

 • NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4242: Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες Διατάξεις
  (106kb)


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήμερα ΝΕΟ (108kb)


 • Παράταση του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής και του χρόνου έναρξης της αξιολόγησης των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Α΄Κύκλου αξιολόγησης για το έτος 2013 κατά τις διατάξεις του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4146/2013 (Α΄90) ΝΕΟ (115kb)


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90)
  (83kb) ΝΕΟ

 • Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την πιστοποίηση ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια
  (74kb) ΝΕΟ

 • Εγκύκλιος παροχής Οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (με παροχή δυνατότητας προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή καθώς και για τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής με δεσμευμένο λογαριασμό)
  (96kb) ΝΕΟΗλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster