ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Υποβολής
bullet
Επιλεξιμότητα ενεργειών και δαπανών επένδυσης

Για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος, η Ελληνική Επικράτεια υποδιαιρείται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικά ποσοστά δημόσιας επιχορήγησης.

Οι Γεωγραφικές Ενότητες είναι οι εξής :

 • Γεωγραφική Ενότητα 1: Περιφέρεια Αττικής πλην των νήσων αυτής και της Επαρχίας Τροιζηνίας, Νομός Θεσσαλονίκης
 • Γεωγραφική Ενότητα 2: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εξαιρουμένου του νομού Θεσσαλονίκης), Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας
 • Γεωγραφική Ενότητα 3: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων νήσων, Επαρχία Τροιζηνίας της Περιφέρειας Αττικής και όλα τα νησιά της χώρας πλην της νήσου Κρήτης

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Τα ποσοστά ενίσχυσης για την μεταποίηση ανά Γεωγραφική Ενότητα έχουν ως εξής:

Γεωγραφική Ενότητα (ΓΕ) Ποσοστό ενίσχυσης
ΓΕ 1 43%
ΓΕ 2 47%
ΓΕ 3 50%

Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών παρoυσιάζoνται στoν Πίνακα 6.

Η συνoπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών παρoυσιάζεται στoν Πίνακα 7.

Αναλυτικές επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας και επιλέξιμης δαπάνης δίνονται στον Πίνακα 8 του Οδηγού μεταποίησης.

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες:

 • o ΦΠΑ
 • κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την υπoβoλή της αίτησης
 • οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) επί οικόπεδου / ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης

ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στις επιλέξιμες δαπάνες:

 • οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ΔΕΚΑ(10) ετών, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης.

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ή της μισθώσεως ή της επικαρπίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στις περιπτώσεις που η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει λάβει χώρα κατά την υποβολή της πρότασης, ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι η μίσθωση θα συναφθεί και το σχετικό δικαιολογητικό θα κατατεθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και του πιστωτικού ιδρύματος.

Αναλυτική περιγραφή επιλεξιμότητας ενεργειών / δαπανών ανά ΠΕΠ και ανά Μέτρο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 του Οδηγού μεταποίησης.

Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης, συνιστάται στον υποψήφιο επενδυτή να μην προβαίνει σε δαπάνες πριν λάβει την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης, όταν η έγκριση της ενίσχυσης της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση ή όχι της επένδυσής του.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τον τουρισμό ανά Γεωγραφική Ενότητα έχουν ως εξής:

Γεωγραφική Ενότητα (ΓΕ) Ποσοστό ενίσχυσης
ΓΕ 1 43%
ΓΕ 2 48%
ΓΕ 3 48%

Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών παρoυσιάζoνται στoν Πίνακα 6.

Η συνoπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών παρoυσιάζεται στoν Πίνακα 7.

Αναλυτικές επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας και επιλέξιμης δαπάνης δίνονται στον Πίνακα 8 του Οδηγού τουρισμού.

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες:

 • o ΦΠΑ
 • κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την υπoβoλή της αίτησης
 • οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) επί οικόπεδου / ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης

ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στις επιλέξιμες δαπάνες:

 • οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ΔΕΚΑ (10) ετών, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης.

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ή της μισθώσεως ή της επικαρπίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στις περιπτώσεις που η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει λάβει χώρα κατά την υποβολή της πρότασης, ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι η μίσθωση θα συναφθεί και το σχετικό δικαιολογητικό θα κατατεθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και του πιστωτικού ιδρύματος.

Αναλυτική περιγραφή επιλεξιμότητας ενεργειών / δαπανών ανά ΠΕΠ και ανά Μέτρο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 του Οδηγού τουρισμού.

Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης, συνιστάται στον υποψήφιο επενδυτή να μην προβαίνει σε δαπάνες πριν λάβει την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης, όταν η έγκριση της ενίσχυσης της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση ή όχι της επένδυσής του.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster