Ανακοίνωση:
Αιτήματα και λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο αναφορές επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν.3908/2011
   
  (52kb)    ΝΕΟ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ν.3908/2011

Βασικές οδηγίες για επενδυτές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
(Ν.3908/2011, Ν.3299/2004, Ν.2601/1998, Ν.1892/1990)
(ΝΕΟ)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Νόμος 3908/2011 (364kb)

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35 (ΦΕΚ Α΄ 88/19.04.2011) - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο Ν. 3908/2011 (54kb)

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 33 (ΦΕΚ Α 33 14.4.2011) - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011 (129kb)

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 158: Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (A΄ 83) και 35/2011 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (A΄ 88) (136kb)

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35: ΄Ελεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (A΄ 261) και ν.3908/2011 (A΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς ΝΕΟ (125kb)

 • NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4242: Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες Διατάξεις (106kb)

 • Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 σε κωδικοποιημένη μορφή (ελληνικά) (329kb)

 • Investment Law 3908/2011 (english) (220kb)

Τροποποιήσεις:

 • Ν.4072/2012, άρθρο 241 - Ρυθμίσεις θεμάτων για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις
  (132kb)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
 • Α' Προεδρικό Διάταγμα: Διαδικασία Αξιολόγησης Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων (156kb)

 • Β' Προεδρικό Διάταγμα: Τρόπος Υπολογισμού Ιδίας Συμμετοχής Επενδυτή και Καταβολής Ενίσχυσης (88kb)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 ΝΕΟ (134kb)

 • Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 (128kb)

 • Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήμερα (108kb)

 • Έλεγος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων που έχουνυπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 (266kb)

 • Ετήσιος προγραμματισμός ενισχύσεων - έτος 2012 (71kb)

 • Ετήσιος προγραμματισμός ενισχύσεων - έτος 2011 (225kb)

 • Κατανομή ενισχύσεων κατά Περιφέρεια - έτος 2012 (73kb)

 • Κατανομή ενισχύσεων κατά Περιφέρεια - έτος 2011 (235kb)

 • Κατανομή ενισχύσεων κατά Περιφέρεια - έτος 2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (102kb)

 • Εντασσόμενα επενδ. σχέδια στην Τεχνολ. Ανάπτυξη και Περιφερειακή Συνοχή - έτος 2012 (74kb)

 • Εντασσόμενα επενδ. σχέδια στην Τεχνολ. Ανάπτυξη και Περιφερειακή Συνοχή - έτος 2011 (243kb)

 • Ενισχυόμενες δαπάνες (270kb)

 • Απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά (305kb)

 • Κριτήρια αξιολόγησης (374kb)

 • Ύψος παραβόλου αιτήσεων ένταξης (225kb)

 • Έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) (220kb)

 • Αρμοδιότητα Ε.Μ.Α για τα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας (221kb)

 • Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011 (1.988kb)

 • Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011 (401kb)

 • Τροποποίηση Προκήρυξης Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011 (95kb)


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν προς υπαγωγή στον Ν.3908/11 από την υπογραφή της παρούσας και έως τις 28-2-2014 (63kb) ΝΕΟ

 • Οδηγός Αξιολόγησης - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων (333kb) ΝΕΟ

 • Εγκύκλιος Πληρωμών και Δημοσιεύσεων των Επενδυτικών Νόμων (3299/2004, 2601/1998 και 1892/90) (94kb)

 • Εγκύκλιος Ορισμού Υπολόγου Επενδυτικών Νόμων (224kb) ΝΕΟ

 • Εγκύκλιος Συμμετοχής Αλλοδαπών Δημόσιων Φορέων σε Επενδυτικά Σχέδια (273kb) ΝΕΟ

 • Ενημερωτικό Φυλλάδιο - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων (1.434kb)

 • Οδηγός Ελέγχου Νομιμότητας - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων (219kb) ΝΕΟ

 • Οδηγός Επενδυτών - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) (351kb)

 • Οδηγός Ελέγχου Νομιμότητας - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) (213kb)

 • Οδηγός Αξιολόγησης - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) (643kb)

 • Οδηγός Ελέγχου Νομιμότητας - Γενικά Καθεστώτα και Ειδικό Καθεστώς Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων (3006kb)

 • Οδηγός Αξιολόγησης - Γενικά Καθεστώτα και Ειδικό Καθεστώς Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων (ΕΚΔΟΣΗ 1δ - 19.06.2013) (1240kb)

 • ΚΑΔ 2008 (2350kb)

 • Εγκύκλιος Λειτουργίας Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Ν.3908/2011 (Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων Υπαγωγής) (433kb)

 • Εγκύκλιος Ενστάσεων - Γενικά Καθεστώτα (178kb)

 • Εγκύκλιος Κατάρτισης Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης (Συγκερασμός Αποτελεσμάτων Κατάταξης) (110kb)

 • Οδηγός Ενημέρωσης των Επενδυτών για τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 (518kb)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • Περιεχόμενο Υπέυθυνης Δήλωσης για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων (54kb)

 • Περιεχόμενο Υπέυθυνης Δήλωσης για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) ΝΕΟ (37kb)

 • Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας (πλην Τουρισμού) - Γενικά Καθεστώτα και Ειδικό Καθεστώς Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ (564kb)

 • Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας (Τουρισμού) - Γενικά Καθεστώτα και Ειδικό Καθεστώς Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ (483kb)

 • Οικονομοτεχνική μελέτη της Επιχειρηματικότητας των Νέων (72kb)

 • Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων (434kb)

 • Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ (463kb)

 • Υπόδειγμα Οικονομοτεχνικής Μελέτης - Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης (ΣΣΔ) ΝΕΟ (146kb)

 • Αίτηση Αλλαγής Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης στο ΠΣΚΕ (45kb)

ΕΜΠΑ - ΕΜΠΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.


Κατεβάστε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο επενδυτικό νόμο (2.963kb)
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster