ΑΡΧΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΔΟΜΗ ΓΓΣΙΕ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Οργανόγραμμα
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Γενικός Δ/ντής: Κωνσταντίνος Κουκολιάς

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέας σχεδιασμού και εφαρμογής του εκάστοτε Αναπτυξιακού / Επενδυτικού Νόμου καθώς και καθεστώτων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, αποτελεί κύριο εκφραστή της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Η Γενική Διεύθυνση έχει διαχρονικά σωρεύσει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία και έχει διαμορφώσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των ανωτέρω καθεστώτων.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής του Αναπτυξιακού / Επενδυτικού Νόμου:

 • Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις και προετοιμάζει τις κανονιστικές διατάξεις και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους, στο πλαίσιο δημιουργίας φιλικού περιβάλλοντος στο τομέα των επενδύσεων, και μεριμνά για τη συμβατότητα αυτών με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων καθώς και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Εφαρμόζει τον εκάστοτε επενδυτικό νόμο όσον αφορά στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων τα οποία εκ του ύψους και του αντικειμένου τους εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της καθώς και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους και την καταβολή των ενισχύσεων.
 • Οργανώνει τακτικές συναντήσεις και υποστηρίζει τις περιφερειακές υπηρεσίες εφαρμογής του επενδυτικού νόμου με βασικό προσανατολισμό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πλαισίου παροχής κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις.
 • Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης (ΕΦΔ) εντάσσει τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με σκοπό την αξιοποίηση των Κοινοτικών Κονδυλίων συμβάλλοντας στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων απορρόφησης τους όπως απορρέουν από τον κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης Ν+2.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές ελεγκτικές Αρχές, στο πλαίσιο της διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς και ιδίως την ΕΔΕΛ, την Αρχή Πιστοποίησης, το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και το ΣΔΟΕ.

Στο πλαίσιο της πολιτικής προσέλκυσης κεφαλαίων εξωτερικού

 • Προετοιμάζει και εισηγείται μέτρα που εξυπηρετούν την εν λόγω πολιτική
 • Εφαρμόζει καθεστώτα που σκοπεύουν στην δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες συνοδεύονται με εισροή ξένων κεφαλαίων στη χώρα (εταιρείες παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών, ναυτιλιακές εταιρείες, ξένες άμεσες επενδύσεις)
 • Προωθεί και συμμετέχει στην εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο άλλων πολιτικών

Οι λειτουργίες της Γενικής Διευθύνσεις (Αναπτυξιακός/Επενδυτικός Νόμος και καθεστώς Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών ν. 3427/2005 Κεφ ΣΤ) υποστηρίζοντας από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου.

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

α) τη Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων και
β) τη Διεύθυνση Κεφαλαίων ΕξωτερικούΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Προϊσταμένη: Ευαγγελία Βασιλικού

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή του εκάστοτε Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου.

Τμήματα

 • Τμήμα Αξιολόγησης
  Το τμήμα Αξιολόγησης αξιολογεί τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια και εκδίδει τις εγκριτικές αποφάσεις.
 • Τμήμα Ελέγχου
  Το τμήμα Ελέγχου μεριμνά για την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση της προόδου των επενδύσεων που υπάγονται στα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων και παρακολουθεί την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
  Το Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  Εκταμίευση :
  - Έλεγχος και καταβολή ενισχύσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  Συγχρηματοδοτούμενα έργα:
  - Υποβολή προτάσεων για ένταξη εγκεκριμένων επενδύσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.
  - Συνεργασία, συντονισμός και υποστήριξη κατά την διεξαγωγή ελέγχων, από αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς
  Παρακολούθηση έργων μετά την ολοκλήρωση :
  - Παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου των επενδυτικών νόμων
  - Εισήγηση και έκδοση αποφάσεων ανάκλησης - δημοσιονομικής διόρθωσης / κύρωσης - μερικής/ ολικής ανάκτησης επιχορήγησης
 • Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
  Το τμήμα Νομικής Υποστήριξης παρακολουθεί εν γένει το θεσμικό πλαίσιο, εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις, αποστέλλει στοιχεία στα θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα της Διοίκησης και στη Δικαιοσύνη.
 • Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης
  Το τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης προβαίνει στην ηλεκτρονική και στατιστική παρακολούθηση των επενδυτικών προτάσεων και επεξεργάζεται θέματα για την προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας
  Το τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας επιφορτίζεται με την επικοινωνία μεταξύ υπηρεσίας και επιχειρηματικών φορέων για θέματα που αφορούν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και με την παραλαβή εγγράφων σχετικών με τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών νόμων.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Προϊσταμένη: Μαρία Ιατρέλλη

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η εισήγηση και εφαρμογή μέτρων για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και την εισροή ξένων κεφαλαίων από επιχειρηματική δραστηριότητα με έδρα την Ελλάδα καθώς και η υποστήριξη της υιοθέτησης και εφαρμογής μέτρων διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο άλλων πολιτικών.

Τμήματα

 • Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων
  α) Εφαρμογή του καθεστώτος εγκατάστασης αλλοδαπών / υπαγωγή ημεδαπών εταιρειών παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών με προκαθορισμό του περιθωρίου κέρδους (ν. 3427/2005 Κεφ. ΣΤ')
  β) Διαχείριση του καθεστώτος φοροαπαλλαγής τεχνικών εταιρειών για δραστηριότητα στην αλλοδαπή (ν. 4171/61 άρθρο 9),
  γ) Γνωμοδότηση επί επενδυτικών σχεδίων για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε επενδυτές και στελέχη πολίτες τρίτων χωρών στο πλαίσιο του Μεταναστευτικού Κώδικα (ν. 4251/2014 άρθρο 16),)
  δ) Κατάρτιση προτάσεων για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας και θαλασσίου χώρου για επενδυτικούς σκοπούς (αρ.14, Ν.2971/2001),
  ε) Εισήγηση μέτρων που αποβλέπουν στην προσέλκυση Κεφαλαίων Εξωτερικού
 • Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων
  α) Εφαρμογή του καθεστώτος εγκατάστασης στην Ελλάδα ναυτιλιακών εταιρειών (άρθρο 25 ν. 27/75 όπως ισχύει) με κύρια αρμοδιότητα στη διαχείριση των υποβαλλόμενων τραπεζικών εγγυήσεων και τον έλεγχο των ετήσιων αναφορών δραστηριότητας τους για την παρακολούθηση της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεών
  β) Νηολόγηση πλοίων με ελληνική σημαία με το καθεστώς του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/1953
  γ) συμμετοχή στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου κινήτρων για την ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα

  Τα παραπάνω αντικείμενα εξυπηρετούνται σε συναρμοδιότητα με τις Υπηρεσίες του κλάδου Ναυτιλίας του ιδίου Υπουργείου (Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού) και του Υπουργείου Οικονομικών.

 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster