ΑΡΧΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΔΟΜΗ ΓΓΣΙΕ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Στρατηγικές Επενδύσεις
Ιδιωτικές Επενδύσεις
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Στρατηγικές Επενδύσεις

Νομοθετήματα Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων

Η Θεσμική Υπόσταση

Με το π.δ. 157/2013 (άρθρο 13) «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων» (Α΄ 249) καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Το προεδρικό διάταγμα εκδόθηκε σε εκτέλεση του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος προβλέπει τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων και τη δομή των επιμέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων της.

Οι διατάξεις του παραπάνω π.δ. ενσωματώθηκαν στο π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»

 • Οργανωτικά Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (108kb)

 • Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (π/δ/ 116/2014), που εκδόθηκε 3/9/2014 και τέθηκε σε ισχύ από 3/11/2014 (416kb)

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 157: Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (130kb)

Θεσμικό Πλαίσιο

 • Νόμοι 3984/2010, 4072/2012 και 4146/2013 σε κωδικοποιημένη μορφή (426kb)

 • Άδειες Διαμονής (47kb)

 • Τουριστικές Επενδύσεις (37kb)

 • ΚΥΑ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
  (280kb)

 • Νόμος 4271/2014 Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις (Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος PCI)
  (62kb)

Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις


 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster