ΑΡΧΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΔΟΜΗ ΓΓΣΙΕ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Οργανόγραμμα
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων
Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων

Το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος όπως ορίζονται στο Π.Δ. 157 (ΦΕΚ Α΄/249/7-11-2013) είναι οι ακόλουθες:

 • Η ευθύνη για την παρακολούθηση των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.)
 • Η μέριμνα για την παρακολούθηση του ύψους των φορολογικών απαλλαγών σε σχέση με το χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και τη Διαχείριση - Ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
 • Η παρακολούθηση των καθεστώτων ενισχύσεων και της σχετικής Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας για την παροχή φορολογικών κινήτρων.
 • Η μέριμνα για τη σύνταξη των κανονιστικών αποφάσεων (ΚΥΑ, Εγκύκλιοι) που προβλέπει ο εκάστοτε Αναπτυξιακός νόμος και η γνωστοποίηση αυτών στην Κοινότητα.
 • Η εισήγηση για την παροχή των φορολογικών κινήτρων για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης και η παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους φορείς.
 • H παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των κινήτρων φορολογικής απαλλαγής.
 • Η συνεργασία με το Τμήμα Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, όσον αφορά στην ένταξη των επιχειρήσεων με το κίνητρο φορολογικής απαλλαγής.
 • Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

Φορολογικά κίνητρα Ν.3908/2011

Στο πλαίσιο του ν.3908/2011 η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό. Το είδος αυτής της ενίσχυσης μπορεί να παρέχεται μεμονωμένα ή συνδυαστικά με τα λοιπά είδη ενισχύσεων που παρέχονται δυνάμει του Ν.3908/2011 μέχρι του ανώτατου ποσοστού του Πίνακα 5 του άρθρου 5 παρ 5 του Ν.3908/2011. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Φορολογικά κίνητρα Ν.3299/2004

Στο πλαίσιο του Ν.3299/2004 η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμομένων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Το είδος αυτής της ενίσχυσης παρέχεται εναλλακτικά από όποιο άλλο είδος ενίσχυσης προβλέπει ο Ν.3299/2004.

Στα πλαίσια παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής απαλλαγής του Ν.3299/2004, απαιτείται, μεταξύ των άλλων, η υποβολή εκ μέρους των επιχειρήσεων που ωφελούνται του κινήτρου αυτού, των απαραίτητων για το σκοπό αυτό στοιχείων, με τη συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.).

Η Δ.Φ.Α. δημιουργείται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, πριν την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/mis. Η εκτύπωση της Δ.Φ.Α. που παράγεται από το Π.Σ.Κ.Ε., υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, μαζί με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, σε τρία (3) αντίτυπα, στην αρμόδια ΔΟΥ. Η ταυτοποίηση της Δ.Φ.Α. γίνεται με τον "Κωδικό Δήλωσης", που χορηγείται από το Π.Σ.Κ.Ε. κατά την ηλεκτρονική υποβολή και αναγράφεται επί της παραγόμενης εκτύπωσης.

Για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες που βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία αυτής της ιστοσελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) του Ν.3299/2004: (2,26mb)
 • Εγκύκλιος: Οδηγίες συμπλήρωσης της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) του Ν.3299/2004: (382kb)
 • Υπόδειγμα Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004: (1,13mb)
 • Υπόδειγμα Δήλωσης μικρομεσαίας επιχείρησης: (240kb)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - HELP DESK

Για ερωτήματα αναφορικά με τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα ενημέρωσης επενδυτών και επικοινωνίας της Δ/νσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση infodesk@mnec.gr ή στα τηλέφωνα 210 3258800 έως 804 κατά τις εργάσιμες ημέρες (09:00-15:00).

Για θέματα τεχνικής φύσεως μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@mou.gr ή στο τηλέφωνο 210 7787940 κατά τις εργάσιμες ημέρες (09:00-17:00).

 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster