Ν. 4251/2014, άρθρο 16

Το άρθρο 16 του Ν. 4251/2014 αφορά στη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να αναπτύξουν επενδυτική δραστηριότητα.

Κατεβάστε το κείμενο του νόμου: (407kb)

Τροποποιήσεις

 • Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015) άρθρο 8, παρ. 21 (494kb)

 • Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22-06-2016) άρθρο 84, παρ. 1-6 (4.887kb)

 • N.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019) άρθρο 42 (1.983kb)

 • N. 4686/2020 (ΦΕΚ 96/Α/12-05-2020) άρθρο 34 (261kb)ΝΕΟ

 • Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ 157/Α/04-09-2021) άρθρο 10 (354kb)ΝΕΟ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τρόπος υπαγωγής και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 καθορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 53969/2014/ 22-10-2014 (ΦΕΚ 2928/Β/30-10-2014).

Κατεβάστε το κείμενο της ΚΥΑ: (169kb)

Τρόπος υπαγωγής και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Γ (άυλες επενδύσεις) του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 καθορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 46440/2019/ 01-11-2019 (ΦΕΚ 4155/Β/12-11-2019).

Κατεβάστε το κείμενο της ΚΥΑ: (151kb)


Κατάλογοι του άρθρου 16 παρ. Γ4 του ν. 4251/2014

Κατάρτιση καταλόγων του άρθρου 16 παρ. Γ4 του ν.4251/2014:

 • Κατάλογος Αμοιβαίων Κεφαλαίων της υποπερίπτωσης ζ΄ της παρ. Γ1 του άρθρου 16 του ν.4251/2014 και

 • Κατάλογος Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) της υποπερίπτωσης η΄ της παρ. Γ1 του άρθρου 16 του ν.4251/2014

Κατεβάστε το κείμενο της Απόφασης: (242kb)


Υποδείγματα και Οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή αιτημάτων

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥ Ν.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ παρ.Γ. περ. 3 , άρθρο 16, ν. 4251/2014 (47kb)

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. Α, ΑΡΘΡΟ 16, Ν. 4251/2014 (24kb)

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. Α,'ΑΡΘΡΟ 16, Ν. 4251/2014. ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (53kb)

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (101kb)

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (177kb)

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (512kb)

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ή / και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
  Εκ των τριών Υποδειγμάτων επιλέξτε αυτά που αφορούν στην περίπτωσή σας (935kb)

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (20kb)

 • ΈΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - παρ. Γ περ. 1 ε του άρθρο 16 του ν. 4251/2014 (30kb)

 • ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ παρ. Γ περ. 1 ε του άρθρο 16 του ν. 4251/2014 (54kb)

 • ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ παρ. Γ περ. 1 ε του άρθρο 16 του ν. 4251/2014 (27kb)

 • ΈΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - παρ. Γ περ. 1 δ του άρθρο 16 του ν. 4251/2014 (29kb)

Προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3386/2005 άρθρο 26


Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Καταγγελίες
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
 
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster