Ν. 4251/2014, άρθρο 16


Το άρθρο 16 του Ν. 4251/2014 αφορά στη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να αναπτύξουν επενδυτική δραστηριότητα.

Κατεβάστε το κείμενο του νόμου: (407kb)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά


Τρόπος υπαγωγής και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 καθορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 53969/2014/ 22-10-2014 (ΦΕΚ 2928/Β/30-10-2014).

Κατεβάστε το κείμενο της ΚΥΑ: (169kb)


Υποδείγματα και Οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή αιτημάτων

  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (101kb)ΝΕΟ

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (177kb)ΝΕΟ

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (512kb)ΝΕΟ

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ή / και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
    Εκ των τριών Υποδειγμάτων επιλέξτε αυτά που αφορούν στην περίπτωσή σας (935kb)ΝΕΟ

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (20kb)ΝΕΟ

Προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο


Ν. 3386/2005 άρθρο 26


Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
 
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster