ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καταγγελίες για επενδύσεις αναπτυξιακών νόμων

Η αρμόδια εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε
επενδύσεις αναπτυξιακών νόμων είναι η Γενική Γραμματεία
Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ελληνική υπηρεσία AFCOS βάσει του
Ν. 4320/15 άρθρ. 7(8) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του Καν. ΕΕ
883/2013)

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ