Αρχική Σελίδα | Νομοθεσία | Υποστηρικτικό Υλικό | Υποστηρικτική Δομή | Επικοινωνία
Υποστηρικτική Δομή

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Γενικός Γραμματέας: Λόης Λαμπριανίδης
Υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών-Επενδυτικών Νόμων.
Στη ΓΓΣΙΕ υπάγονται η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Γενικός Διευθυντής: Παναγιώτης Λαμπρινός

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέας σχεδιασμού και εφαρμογής του εκάστοτε Αναπτυξιακού / Επενδυτικού Νόμου καθώς και καθεστώτων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, αποτελεί κύριο εκφραστή της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Η Γενική Διεύθυνση έχει διαχρονικά σωρεύσει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία και έχει διαμορφώσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των ανωτέρω καθεστώτων.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής του Αναπτυξιακού / Επενδυτικού Νόμου:

Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις και προετοιμάζει τις κανονιστικές διατάξεις και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους, στο πλαίσιο δημιουργίας φιλικού περιβάλλοντος στο τομέα των επενδύσεων, και μεριμνά για τη συμβατότητα αυτών με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων καθώς και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εφαρμόζει τον εκάστοτε επενδυτικό νόμο όσον αφορά στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων τα οποία εκ του ύψους και του αντικειμένου τους εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της καθώς και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους και την καταβολή των ενισχύσεων.

Οργανώνει τακτικές συναντήσεις και υποστηρίζει τις περιφερειακές υπηρεσίες εφαρμογής του επενδυτικού νόμου με βασικό προσανατολισμό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πλαισίου παροχής κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης (ΕΦΔ) εντάσσει τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με σκοπό την αξιοποίηση των Κοινοτικών Κονδυλίων συμβάλλοντας στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων απορρόφησης τους όπως απορρέουν από τον κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης Ν+2.

Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές ελεγκτικές Αρχές, στο πλαίσιο της διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς και ιδίως την ΕΔΕΛ, την Αρχή Πιστοποίησης, το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και το ΣΔΟΕ.

Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων

Διευθυντής: Σωτήρης Αθανασίου

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή του εκάστοτε Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου.

TMHMATA

Τμήμα Αξιολόγησης

Το τμήμα Αξιολόγησης αξιολογεί τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια και εκδίδει τις εγκριτικές αποφάσεις.

Τμήμα Ελέγχου

Το τμήμα Ελέγχου μεριμνά για την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση της προόδου των επενδύσεων που υπάγονται στα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων και παρακολουθεί την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Το Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Εκταμίευση:

  - Έλεγχος και καταβολή ενισχύσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 • Συγχρηματοδοτούμενα έργα:

  - Υποβολή προτάσεων για ένταξη εγκεκριμένων επενδύσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.
  - Συνεργασία, συντονισμός και υποστήριξη κατά την διεξαγωγή ελέγχων, από αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς

  Παρακολούθηση έργων μετά την ολοκλήρωση:

  - Παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου των επενδυτικών νόμων
  - Εισήγηση και έκδοση αποφάσεων ανάκλησης - δημοσιονομικής διόρθωσης / κύρωσης - μερικής/ ολικής ανάκτησης επιχορήγησης

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Το τμήμα Νομικής Υποστήριξης παρακολουθεί εν γένει το θεσμικό πλαίσιο, εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις, αποστέλλει στοιχεία στα θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα της Διοίκησης και στη Δικαιοσύνη.

Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης

Το τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης προβαίνει στην ηλεκτρονική και στατιστική παρακολούθηση των επενδυτικών προτάσεων και επεξεργάζεται θέματα για την προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας

Το τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας επιφορτίζεται με την επικοινωνία μεταξύ υπηρεσίας και επιχειρηματικών φορέων για θέματα που αφορούν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και με την παραλαβή εγγράφων σχετικών με τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών νόμων.


Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων

Το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.). 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster