Ν. 4171/1961, άρθρο 9

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4171/1961 (Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της Χώρας-) όπως ισχύει, τεχνικές εταιρείες εφόσον επιθυμούν, μπορούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα με τη μορφή γραφείου.

Στις εν λόγω διατάξεις ορίζεται επίσης ότι όλες οι τεχνικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα (ελληνικές εταιρείες και γραφεία ξένων εταιρειών) απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος (και εν γένει από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτων) μόνο για τα εισοδήματα που αποκτούν από εργασίες τους στο εξωτερικό.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Νόμοι

Ν.4171/61 Αρθρο 9 (ΦΕΚ Α΄ 93) (1.679kb) Αρχικές Διατάξεις
Ν.1262 /1982 Αρθρο 23 παρ. 3 (ΦΕΚ Α' 70) (3.538kb) Αντικατάσταση Ανωτέρω Διάταξης
Ν.2093/1992 Αρθρο 18 παρ. 1 (ΦΕΚ Α' 181) (1.489kb) Διεύρυνση Αντικειμένου Δραστηριότητας

Υπουργικές Αποφάσεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΟΝΟΣΕ 1490/1-12-1986 παρ. 4 και 5 (ΦΕΚ Β' 843) (789kb) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή ξένων κεφαλαίων στις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/1953

Τεχνικές Εταιρείες Αρθρου 9, N.4171/1961

Πίνακας Εταιρειών (29kb)

Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Καταγγελίες
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
 
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster