ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ν.27/75, άρθρο 25

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • Υποδείγματα Εντύπων
  • Επιστολή & Υ. Δ. εταιρείας - Οδηγίες συμπλήρωσης(117kb)

  • Βεβαιώσεις Τραπεζών εισαγωγής συναλλάγματος/ευρώ(43kb)

  • Πίνακας Προσωπικού(62kb)

  • Κατάσταση Πλοίων που διαχειρίσθηκε η Εταιρεία(63kb)

 • Μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου (33kb)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 • Υπόδειγμα Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής (ημ/νια ενημέρωσης 27.05.2022) (48kb)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΙΣΧΥ
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά (ημ/νια δημοσίευσης 19/12/2022) (70kb)

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ για τη χορήγηση Βεβαίωσης (ημ/νια δημοσίευσης 19/12/2022) (53kb)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής μετά από την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης εγκατάστασης, στην Ελλάδα, γραφείου / υποκαταστήματος ναυτιλιακών εταιρειών, ορίζονται:
  α) στο ν.4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/29-7-2020) (2.24 MB)
  • Άρθρο 44 «Ρύθμιση θεμάτων επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄77), μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής» και
  • Άρθρο 45 «Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 του ν.5039/2023 (ΦΕΚ Α' 83/03-04-2023) (275 Kb) και ισχύουν

  β) στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 2212.2-3/92749/2021/20-12-2021 (Φ.Ε.Κ. 6685/Β/31-12-2021 ) (76 Kb)

 • Βάσει των παραπάνω, για την πιστοποίηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, η επιχείρηση απαιτείται να υποβάλει στη Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού / Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, πιστοποιητικά των αρμόδιων Αρχών μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, ως εξής:

  α) σχετική Βεβαίωση περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και τις Εκθέσεις Ελέγχου βάσει των οποίων χορηγήθηκε η Βεβαίωση,

  β) σχετική Βεβαίωση περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από τον ασφαλιστικό φορέα των απασχολούμενων (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 12-04-2022) (206 Kb)

  γ) βεβαίωση μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, για όσες εταιρείες είχαν σε ισχύ απόφαση εγκατάστασης/ υπαγωγής, πριν τις 31/12/2005.

 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών, η προθεσμία υποβολής τους στην Υπηρεσία μας καθώς και η διαδικασία χορήγησης τυχόν παράτασης για την υποβολή τους, ορίζονται στις διατάξεις του Άρθρου 44 (παρ. 3,4) του Ν.4712/2020 ανωτέρω καθώς και στο άρθρο 5 της σχετικής Κ.Υ.Α. 2212.2-3/92749/2021/20-12-2021 (Φ.Ε.Κ. 6685/Β/31-12-2021 ) (76 Kb)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • Αίτηση για εγκατάσταση γραφείου αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας ή υπαγωγή ημεδαπής ναυτιλιακής εταιρείας στις διατάξεις του νόμου, υποβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας, Ακτή Βασιλειάδη ΤΚ 185 10, Πειραιάς (Σύνδεσμος)
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Καταγγελίες
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
 
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster